Magyar Nemzet, 1941. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

2 Roosevelti Amerika rokonszenvez­ az egész világ szabad népeivel Washingtonból Távirati Iroda: jelenti a Német Roosevelt elnök születésnapja al­kalmából az Egyesült Államokban mindenütt jótékony célú ünnepségeket rendeztek a gyermekbénulás elleni küzdelem javára. Roosevelt elnök rö­vid rádióbeszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy mostani születés­napján boldogsága nem teljes, mert ma senki a világon nem lehet zavar­talanul boldog. .Mir­durccáilal Ame­rikában a születésnapok még mindig boldogabbak, mint más népeknél. Az amerikai városokban és falvakban még a béke fényei világítanak. Ne­vetés és zene csendül egyik parttól a másikig és mindenki nyugodtan hajthatja álomra a fejét. Roosevelt végül kijelentette, hogy Amerika ro­konszenvez az egész világ szabad népeivel és hisz abban, hogy a gyá­moltalanoknak, gyengéknek és töré­kenyeknek is joguk van arra, hogy kivegyék részüket az életből. (MTI.) Az A­meri­kában gyártott harca repülőgépeknek 85­­százaléka Angliába megy Nem Yorkból jelent­ az NST. A Nem York Herald Tribune fel­­tűnést keltő értesüléseket közöl Szin­to­n hadügyminiszter előadásáról, amelyet a szenátus külügyi bizottsá­gának legutóbbi titkos ülésén tartott a Roosevelt-féle felhatalmazási tör­vényjavaslattal kapcsolatban. A lap szerint Stim­son nyíltan beismerte, hogy az Egyesült Államokban 1993 folyamán gyártott 2­00 hincirepülő­­gépből Wisai-at Angliának küldtek s az amerikai légi haderő mindössze 400 gépet kapott. Az egész amerikai légi flotta jelenleg csak 650 harci repülőgéppel rendelkezik. Slintson szerint azonban ezek a gépek sem felelnek meg teljes mértékben a mo­dern európai háború követelményei­­nek. A New York Herald Tribune ki számítja, hogy Stimson adatai szerint az Amerikában gyártott harci repülő­gépeknek 85,7 százalék­a Angliába megy. Slimson még azt is kijelentette, hogy 1940-ben az egész amerikai repülőgépgyártás mindössze 5703 da­rab volt. Közelebbi részletekről Stim­­son nem volt hajlandó nyilatkozni, mondván, hogy ezeket a fontos nem­zetvédelmi adatokat még titkos ülé­sen sem szolgáltathatja ki az indisz­kréció veszélye miatt ­­ram 171 vállalatok ismét visszanyerték a magánkezdeményezés jogát Bukarestből jelenti az NST. Pale­­pcu­ui tábornok, az új Antonescu­­kormány gazdasági minisztere kiált­vánnyal fordult a román nemzet­gazdaság „építő erőihez“, közölve, hogy minden erőfeszítést meg akar tenni a Conducntor által ráruházott feladatok megoldására. Kéri a ter­melőket és a többi gazdasági ténye­zőt, legyenek segítségére az ország gazdasági erejének fokozásában, a­­kereskedelem megélénkítésében és az ipar fejlesztésében. Az utóbbi idő­ben — folytatja ezután a kiáltvány — jóhiszeműen elrendelt, de rosszul alkalmazott Intézkedések teljesen felborították egyes vállalatok szerve­zetét, aminek az lett az­ eredménye, hogy a termekés erűren visszaesett Ezeknek az állapotoknak véget kell vetni s már véget is vetettek. A vál­lalatok ismét visszanyerték a ma­gánkezdeményezés jogát, amely nél­kül a gazdasági élet nem jutttat előbbre. A háborús konjunktúra kö­vetkeztében a gazdasági vállalatok­nak minden lehetőségük megvan arra, hogy teljes erővel dolgozzanak. Románia most egységes gazdasági térhez tartozik s ennek a gazdasági térnek az új törvényei megkívánják, ho­­gy az­ ország gazdasági élete minél hamarabb hozzájuk igazodjék. Az ország jövője nagyrészt attól függ, hogyan teljesíti mindenki a gazda­sági téren rá váró kötelességeket. Bukarestből jelenti az NSZ­. Az egyik legn­agyobb román nehézipari válalat, a Malaxa-művek, valamint az Astra fegyver- és vág­ógyár élére miniszterelnöki rendelettel katonai tanácsadót állítottak. A katonai ta­nácsadók megbízatása visszavonásig szól. Amerik­ában a kevesebb, de szép emberi példány az eszmény Washingtonból jelenti a KH: A New York Times közli Johnson Coy­-nak egy érdekes nyilatkozatát. Coi.­, az amerikai nemzetgazdasági és szociális terveket előkészítő szö­vetségnek az elnöke és legutóbb egy konferencián a születésszabályozás­­ról a követ­kezőket mondta: a házassági,­­ a­­ megelőző or­vosi vizsgálattal még nem teljesítette a modern állam mindaz­okat a köte­lességeket, melyeket a demokratikus eszme megkíván. Mi arra törekszünk — mondotta Coyl hogy népességünket inkább kevesel­l­­ele egészségesebb és szép ember példányokkal növeljük. Úgy látszik, hogy katonai felkészültsé­günk nem kívánja és nem is tűzte ki célul a milliós tömegek felfegy­­verzését. A mi sztratégiánk repülő­gépekre, hajókra, tankokra és ágyúkra alapozott, amelyeket ügyes szakemberek kezelnek, hogy azok gyorsan és erőteljesen működjenek. Tehát már hadviselési célból is el­engedhetetlenül szükséges, h­ogy tes­tiles,­, lelkileg egészséges, jól táplált és jól kiképzett emberek üljenek a gépek mellett. Háborús események Még ma is minden katonai ese­ményt felülmúl jelentőségében Hitler évfordulós beszéde ennek egyik kitételét szeretnék megvilá­gítani. 1.7. A tengeren a lovásszal megerő­­sülik a búvár ha­jóhábnni és akkor /­ajd ott is észreveszik, hogy­ mi nem szunn­ókáltunk “ Ezt a bejelen­tést a beszédnek egyik korábbi­­ mondata festi alá. ..Aki azt hiszi, hogy Anglián se­gíthet, annak ... tudnia kell, hogy minden haját megtorpedózunk, s akár komoly, akár jelentéktelen, s ome­­n torpedó sem­ink elé kend." A Magyar Nemzet vezető cikke helyesen jegyezte meg, hogy ez­ a korlátlan búvárba­jóháború beje­lentése volt. Lényegében ugyan ma is korlát­lan búvárba­jóháború folyik, mert a tengeralattjárók nem minden al­kalommal figyelmeztetik előre az elsüllyesztendő hajót, nehogy a kísérő felfegyverzeti hajók a ten­geralattjárót könnyű­szerrel meg­semmisíthessék. Ma azonban a semleges hajókat még kímélik. A kifejezetten korlátlan búvárhajó­­há­ború esetén minden hajót előze­­tes figyelmeztetés nélkül megtorpe­dóznak,­ ha az az előre megjelölt veszélyeztetett területen haladna át. Hitler beszédének lényege ezzel kapcsolatban azonban az, hogy tavaszra a t­enge­ralat­t­járóknak ifjabb tömeg­sorozata fog elkészülni és a búvárba jó­harc hevessége az eddiginél tetemesen fokozódni fog. Anglia egyébként már most is­zenvedi a búvárba jóharcot, tü­­­ny­­nyiben pénteken is egy német ten­geralattjáró 1.000 tonna hajótér elsü­llyrsz,,'.sét jelentette. Német harci repülőgépek­ csü­­törtökön nappal hullámokban tá­madták Londont. Egyes gépek mások­ alacsonyan szállva támad­tak fontos katonai célokat. A né­met jelentés bomb­atalálatokról szá­lól be repidőtereken veszteglő an­gol repülő­g­épeken, egy lőszerraktá­ron és Cambru­­ffe-től keletre lévő gyárépületeken. Német repülőgépek jelentették a AC77 tonnás Aust­ward kereske­delmi hajó és egy kisebb hajó el­­süllyesztését, továbbá összesen 12 fos .. Jéd­éjíi nittwi tnifífi,­­i Magyar Nemzet . Illintén hirdetések­! SZOMBAT, 1941 FEBRUÁR 1. Magyar Nemzet angol záróléggömb lelövését. Egy német gép nem tért vissza. A német parti tüzérség is foly­tatta a tüzelést. A péntekre virradó éjszaka nem volt légi támadás Anglia ellen és brit légi flotta sem repült be sem Németországba, sem a megszállt területre.­­ Kirenaikában, az olasz jelentés szerint, Derna parancsnoka elren­delte a város kiürítését és a csa­patokat nyugatra és délre helyezte el, ahol ezek azonnal megtörték az ausztráliai gépesített csapatok támadását. Mindkét fél repülői is tevékenyek voltak és az olaszok két brit gép lelövését jelentik. Isztanbulban lévő külföldi lap­tudósítók jelentik, hogy Líbiában az angol csapatok elé nehézségek gör­dülnek, el kell hagyniuk a siva­tag lapos területét, amely kitűnő terep volt a gépesített egységek számára. A most következő út sziklák között vezet majd, most lassúbbá válik az angolok előre­törése. (KH.) Az NST jelenti Londonból, hogy az angol hadműveletek nehézke­sebbé válnak, minél jobban el­távolodnak a nyugati irányban előnyomuló angol csapatok keleti támpontjaiktól. Kairói hírek szerint az angol Csapatok El-Me­chili olasz hely­őrségével szemben megfelelő erőt hagyva, útjukat nyugati irányban folytatták. Közben vitézül tartja magát az angolok hátában a Giarabuli-oázis körülzárt olasz védőőrsége. * Albá­niából az olasz főhadiszállás tüzérségi és eredményes légi tevé­kenységről jelent, egy olasz repülő­gép hiányával. A KH jelenti Belgráditól, hogy az olasz csapatok változatlanul meg­tartották a heves görög ellentáma­d­ások ellenére is állásaikat T­epele­fa és Kliszura között, míg elül a sza­kasztól északra, a Scumbi völgyé­ben, véltozatlanul folyik az olasz ellentámadás. Ezekben a támadá­sokban az olasz alpesi ezre­dek tűn­tették ki magukat. Csütörtökön este a mintegy 130 kilométeres arcvonalon a harc he­vessége enyhült és csak Tepelem város birtokáért folyt heves küzde­lem. A NTI és a KH szerint egy terv gom­laltjáró, amelynek nemzetisé­gét megállapítani nem lehetett, csü­­törtök délután üldözőbe volt egy olasz tehergőzöst, amely Olasz­országból útban volt Albánia felé. A tehergőzös Petrovác dél-dalmát kikötőben keresett menedéket. * Kelet-Afrikából jelenti az olasz főhadiszállás, hogy az északi harc­vonal csatájában a brit támadáso­kat visszaverték a légi­erő élénk tevékenysége mellett, egy angol gé­pet lelőttek, egy kényszerleszállást végző gépet pedig elfogtak Német gépek bombázták Szuezt és Is­mai­lát. A KH szerint az angolok min­dent megpróbálnak, hogy a fl­and­saua kikötő felé vezető utat a Vöt­­rös­linger irányában megszerezzék Ez a támadás csak néhány nap óta, folyik, hol szőkébb, hol kiszélesedő arcvonalon. Az NST jelenti, hogy az angol támadás Agordnt és Barenta váro­sokig jutott el, de itt megakadt az olaszok k'm.'ny ellenállásán --------------------------*--------------­ágasból" Ak­arj­a Látni Erdélyt ? Repül­őgéppel "T­­ehe­t­i1 V., Dorottya­ utca 7 Tel: 100-838 Codreanu fivére Antonescu mellé állt Bukarestből jelentik: Romániában lassan helyreáll a rend, de azért még most is nehéz a való helyzetről átte­kintést nyerni Antonescu pénteken ismételten köszönetet mondott azok­nak a „jó állampolgároknak“, akik első hívására bizalommal mellé áll­tak. A tábornok fegyelemre int­ő köz­ben feltűnő szavakkal az ifjúsághoz fordul. Az NST jelentése szerint Antonescu a nemzeti szocialista for­radalom évfordulója alkalmából közzétett szózatában is az ifjúság vezetőihez szólt. Bukarestben jellem­zőnek tartják azt a figyelmet, melyet Antonescu az ifjúságnak szentel, mert kétségtelen, hogy a további zavargá­­sok megakadályozása s a pacifikálás munkája attól függ: feladják-e a gár­disták a további ellenállást? Ezzel áll összefüggésben az, hogy kormány­rendelettel valamennyi főiskolán új rektorokat és dékánokat neveztek ki. Antonescu tisztában van az egyetemek szerepének jelentőségével. A KH Moszkván át érkezett jelen­téséből az derül ki, hogy még sok légionárius nem szolgáltatta be a bir­tokában levő fegyvert s ezért a ház­kutatások sorozatát tovább kellett folytatni és az utcai igazoltatásokat is megszigorították. Újabb és újabb adatok érkeznek a zendülésről s a kegytellenkedések részleteit tulajdon­képpen még most sem akarják nyil­vánosságra hozni. Kerülő utakon ér­kezett hírek szerint a lázadók ártatlan emberek százait pusztították el. Érdekes jelenségként kell elköny­velni azt, hogy­ Codreanu fivére, Zoica Codreanu Decebal táviratot intézett Antonescuhoz s ebben bejelentette, hogy Moldvában az egész vasgárdista szervezet mellé áll. „Éljenek a légio­náriusok’. Éljen Antonescu!“ — hang­zik a különös kiáltvány. Codreanu Decebal eddig m­ég sohasem szerepelt a nyilvánosság előtt és tulajdonkép­pen azt sem lehetett tudni, hogy a világon van. Viszont távirata kísérte­tiesen hasonlít a román történelem­nek ahhoz a momentumához­, amikor az idős Codreanu, a kapitány apja, hűséget esküdött Károlynak. Ez egé­szen röviddel a volt király detroni­­zálása előtt történt. A Codreanu­­család hűségnyilatkozatait tehát nem kell egészen komolyan venni. A Bu­dapesti Tudósító jelentése szerint Romániában a tisztogatás során na­gyon sok főszolgabírót tartóztattak le. Egy bolgár újságíró, aki repülő­gépen utazott, igen sok katonát szál­lító vonatot vett észre. Ugyancsak a Budapesti Tudósító jelenti azt, hogy Románia madridi követe, Ginea Vradu leköszönt állásáról. Új részletek kerültek nyilvános­ságra a lázadás erdélyi kilengéseiről is. A temesvári lapok leírásaiból ki­derül, hogy a Bánság fővárosában csak a német tancsapatok erélyes fellépése akadályozta meg a vasgár­dista zavargást. Itt kell megírni azt is, hogy miniszteri rendelettel új ve­zetőket neveztek ki Arad megye, Arad város és az aradi rendőrfőnök­­­ség élére. Mindhárom újonnan kine­vezett vezető katonatiszt. Mint az NST jelenti, Bukarest elővárosaiba újból visszahelyezték a múlt év szep­tember 6 a előtt működött polgár­­mestereket. Így tehát az történt, hogy visszanyerték állásukat azok a köz­­­tisztviselők, akiket még Károly ki­rá­ly nevezett ki. Érdekes magyaráza­tot fűztek Bukarestben azoknak az üdvözlő táviratoknak közzétételéhez, melyeknek aláírói Antonescut, nogy az ország m­egmentőjét ünnepeltél.. Miután e jelenség a román politikai életben sablonosan megismétlődik .•­­bizonyos események után járvány­­szerűen megindulnak az üdvözlő le­iratok. Antonescu jónak látta a tör­ténteket magyarázatokkal ellátni. Eszerint neki nincs szüksége hízel­gésre s csak azért hozta nyilvános­ságra a táviratokat, hogy a román közvéleményt tájékoztassák arról, mik a román nép valódi érzései. A külpolitika hírei Rómából jelenti az NST. Host- Venturi közlekedésügyi miniszter és Riccardi külkereskedelmi miniszter — politikai körökben elterjedt hír szé­nát — rövidesen szintén követi többi minisztertársa példáját és katonai szolgálatra j­elentkezik. Ezzel szemben nem tartják valószínűnek, hogy Tassinari földművelésügyi miniszter is katonai szolgálatot teljesítsen, mi­vel állása a mostani háborús időben különösen fontos a népellátás szem­pontjából. * Tokióból jelenti az NST: Saigon! jelentés szerint egy japán cirkáló fe­délzetén aláírták a fegyverszüneti egyezményt Francia-Indokína és Thai­föld között. Az előzetes tárgyalások a japán közvetítő javaslat értelmében e hadihajó fedélzetén a tárgyalófelek megegyezésével végződtek. A fegyver­szüneti szerződést pénteken délelőtt írták alá. ♦ Bázelből jelenti az NST. A svájci szövetségi tanács pénteken meghozta rég várt határozatát a sajtóf­őnökség létesítéséről. Sajtófőnökké a Vurgauer Zeit­ung berni főszerkesztőjét és a Neue Zürcher Zeitung munkatársát, Max Nef-et nevezték ki, aki a hadse­reg mozgósítása óta mint százados teljesít szolgálatot a hadsereg sajtó- és r­ádióosztályán. A szövetségi tanács egyidejűleg elhatározta a politikai írásművek ellenőrzését. A cenzúra feladata, hogy megakadályozza min­den olyan írásmű közlését, amely al- I­almas Svájc belső biztonságának ve­szélyeztetésére. * Mexikóból jelenti az NST. Az Vs limas Noticias című lap éles táma­dásokat intéz „bizonyos USA-újság­írók" ellen, akik hazug rágalmakat küllötnek világgá Mexikóból és Mexikóról. Azt állítják, hogy Mexi­kót német ügynökök árasztották el és hogy a mexikói hatóságok nyu­­■odtun tűrik ezeknek a tevékenységét Az amerikai újságírók természetesen maguk is nagyon jól tudják, hogy mindebből egyetlen szó sem igaz, ".ikszek­ a híreket ők maguk találják ki és sohasem neveznek meg fői rést. Az efajta újságírókat, akik vissza­élnek a mexikói vendégjoggal, görgő­sen ártalmatlanná kell tenni, mert ők jelentik Mexikó számára az ötö­dik hadoszlopot. * Moszkvából jelenti a KH: A szov­­jet­ hadsereg hivatalos lapja, a Krasz­­naja Zvjezda a hadsereg átszervezésé­ről ír és főleg az új fegyelmi rendel­kezéseket méltatja. A szovjet­ hadseregnek — írja töb­bek között a lap — éppolyan fegyel­mezettnek és felszereltnek kell lennie, mint az Oroszországgal szomszédos államok véderőjének. Ezek a nagyfon­­tosságú változtatások az orosz nemzet minden tagját a legközelebbről érin­tik. * Berlini tájékozott körökben nem erősítik meg azokat a külföldön el­terjesztett jelentéseket, amelyek sze­rint Vichyben német választ adtak át. (MTI.) Ugyancsak állást foglalnak berlini tájékozott körökben azzal a londoni rádióban csütörtökön terjesztett je­lentéssel szemben, amely szerint Németország az elmúlt év szeptem­berében a brit tengerparton partra­szállást kísérelt meg. Ezzel kapcso­latban kijelentik, hogy ennek a hír­nek minden szava kitalálás. Nyoma­tékosan hangoztatják, hogy német partraszállási kísérletre Anglielban az elmúlt év során sohasem került sor. Az állítólagos kudarcot vallott partra­szállási kísérletről szóló híresztelést még az sem teszi hihetőbbé, hogy a hírt ellenséges vagy a nagyném­et bi­rodalommal megértés nélkül szem­benálló semleges ország állandóan ismétli. (MTI.) ife , Szerkesztőség , , , ,* 128-428 Kiadóhivatal . , , , ,* 126-726 Nyílttéri hirdetésosztály ■ • *120-130 Halálos SténgEzmers.'fzes a bukaresti rendtír­­lakslamnyába­n Bukarestből jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. A bukaresti rendőrség laktanyájában súlyos szerencsétlen­ség történt. Négy munkás, köztük Csikós Péter magyarderzsi (Kolozs megye) illetőségű, 21 éves fiatal­ember az egyik szobában faszénnel gyújtott tüzet, minthogy a lázadók az épület központi fűtőberendezését megrongálták. A kiáramló széngáz mind a négy munkást megölte. A román fővárosban kigyulladt és leégett a Patro festék- és szappan-­­ gyár. Ugyancsak tűz pusztította el a Sprinina-kávéházat. Campulang vá­rosában a Splendid mozgóképszínház égett le. ós ví­zben?Ci­­cs régibérű, világos, napos azonnali beköltözésre Buda - Pest belterületén Ajánlatok „Jó lakó" jel­igére a kiadóba kéretnek

Next