Magyar Nemzet, 1941. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

2 A szófiai angol követ szerint Bulgária hadszíntérré válhat Szófiából jelenti a KH. George Rendel Szófiai angol követ csütörtökön este fogadta a Szófiában tartózkodó külföldi újságírókat, akik­nek nyilatkozatot adott. A sajtófoga­dáson minden nemzetiségű hírlap­­tudósító megjelent, kivéve a némete­ket és az olaszokat. Az angol követ a többi között azt mondta, hogy Bul­gária és Anglia között a diplomáciai viszony megszakításának ideje igen közel áll. — Amennyiben el kell hagynom állomáshelyemet — mondotta az an­gol követ —, nagy veszélybe kerül Bulgária, mert hadszíntérré válik, biztonsági övezethez tartozónál­ te­kinti-e ezt a két országot? Kétség kívül ez a legfontosabb kérdés, ame­lyet Eden külügyminiszternek és Sir John Dili tábornoknak tisztáznia kell Ankarában. Olyan kérdésről van szó, amelyre a formális kötelezettségeken túlmenő választ vár Anglia. M­inisztertanács, utána Filov kihallgatáson Borjaznál Szófiából jelenti a TP. K péntek délutáni szobranje-ülést elhalasztották. Ehelyett minisztertaná­csot hívtak egybe, amelyen vala­mennyi miniszter megjelent és Filov elnökölt. A minisztertanács után a minis­terelnök nyomban Borisz ki­rályhoz ment kihallgatásra. Bécsből jelenti a Német Távirati Iroda. Ribbentrop német birodalmi kül­ügyminiszter pénteken este Bécsbe érkezett. A külügyminiszterrel együtt érkezett Bécsbe Ósima Him­ai japán császári nagykövet is. (MTI.) A „Times” tudósítóját és a görög követség több alkalmazottját letartóztatták Szófiában Szófiából jelenti a Ste­oni-iroda. A diplomáciai arcvonalon pénteken rendkívül nagy volt az élénkség. Fiton miniszterelnök kihallgatáson fo­gadta Angiia, Törökország, Olaszor­szág követét A miniszterelnök az olasz követtel hosszasan tanácskozott. A bolgár—angol viszony a legutóbbi 21 óra folyamán rendkívül válságos szakaszba jutott Politikai körök érte­­sülé­se szerint ebben nagy szerepe van azoknak a nyilatkozatoknak, amelye­ket a szófiai brit nagykövet angol és amerikai sajtótudósítók elött tett az­zal a célzattal, hogy tudassa a bolgá­rokkal, hogy angol repülők bombázni fogják országukat, ha a szófiai kor­mány továbbra is a barátság és az együttműködés politikáját követi a tengelyhatalmakkal. Bolgár politikai körök hidegvérrel fogadják az angol követ fenyegeté­seit, annál inkább, mert a katonai hatóságok megtették intézkedéseiket esetleges angol bombázás ellen. A rendőrség egyébként igen szigorúan ellenőrzi a Szófiában lakó angol ál­lampolgárokat és mindazokat, akik a brit követséggel kapcsolatban áll­nak. Hír szerint mi, reggel a Times tudósítását és a görög követség két alkalmazottját — mindhárman bolgár állampolgárok letartóztatták. Dél­­után további ut­óztatások voltak. (MTI.) * Szófiából jelenti az NST. A bolgár fővárosban elterjedt hírek szerint a péntekre virradó éjszaka internáltak három bolgár újságírót, akik a „British­­News" című angol laptudó­sító-irodát vezették. A három újság­írót Genovnak, Jancsulovnak és Botev­nak hívják Mindhármukat az egyik vidéki városba vitték. Botev egyúttal a londoni „Times-nak is tudósítója volt. Az Internálás okát nem­ közöl­ték a nyilvánossággal. Berlin a bolgár revíziós kérdésről Berlinből jelenti az MIT. Érdekes nyilatkozatot tettek a né­met külügyminisztériumban a Görög­országgal szemben támasztott bolgár revíziós igényekkel kapcsolatban. A revíziós kérdések ugyanis a délkelet­­európai helyzet alakulása során is­mételten előtérbe kerültek. Az újság­íróknak arra a kérdésére, vájjon ér­vényesíteni akarja-e Bulgária Görög­országgal szem­béni fennálló revíziós követeléseit és milyen álláspontot foglalnak el Berlinben ezzel kapcso­latban, a Wilhelm­strassra kijelentet­­ték: már bebizonyosodott, hogy más dolgokban is igen jó eredményeket lehetett elérni a népek közötti meg­egyezéssel. Kölcsönös tárgyalásokkal a revízió kérdésében is hasonló ered­ményeket érhetnek el. Hangsúlyozták, hogy ezzel a ki­jelentéssel nem akarnak állást fog­lalni, kimondottan csak másodrangú szerepet játszanak a rendelkezésre váró nagy problémákhoz viszonyítva, bármilyen fontosak is az illető népek szempontjából. Az azonban bizo­nyosra vehető, hogy az új rend ki­dolgozásánál és megvalósításánál nagy mértékben tekintetbe veszik a revíziós kérdéseket és a kellő idő­pontban az európai újjárendezés nagy kérdéstömegében ez a kérdés is méltó helyet foglal el. Már éppen elég gyakran hangsúlyozták — mondották a német külügyminisztériumban —, hogy Németország politikája első­sorban éppen Délkelet Európában az összes régi vitás kérdés észszerű, vi­lágos és tartós megoldására irányul Azt azonban nem tartják helyesnek, hogy éppen a jelenlegi pillanatban re­víziós törekvések jogosságát vagy helytelenségét részletekben megvitas­sák. Eden lapja a torok kérdőjelről­ ­Stockholmból jelenti az NST­­K Dagens Nyheter londoni tudósí­tója szerint egyelőre angol hivatalos körökben csak an­nyit mondanak, hogy Eden külügyminiszter és Dili, a­ vezérkar főnöke ankarai meg­­beszé­lései teljes mértékben kielégí­tőnek tekinthetők. ankarai tárgyalások legnagyobb szenzációjának Londonban Sir Staf­­ford-Cripps moszkvai angol nagy­követ meglepet­ésszerű bekapcsolását tartjá­k Illetékes helyen egyelőre nem nyilatkoznak a moszkvai angol nagykövet ankarai útjának hátteré­ről, beavatott körökben is csak any­­nyit tudnak, hogy Eilen külügy­miniszter azért kérette Ankarába Sir Stafford C­rippset, mert megbízható tájékoztatást akart kapni tőle a s­nv­­jet kormány politikájáról. A Dagens Nyheter londoni tudósítójának véle­m­énye szerint Sir Stafford Cripps aligha hozhatott k­edvező jelentése­ket Moszkvából. E­den külügyminiszter és Sir John DUI, a vezérkar főnö­ke ankarai tár­­gyalásainak egyik legfőbb célját egyébként abban látták Londonban — folytat­ni a Dagens Nyheter —, hogy angol részről téjékoztani akar­ják a görögöket és törököket, milyen lehetőségei vannak egy esetleges bal­káni angol akciónak az afrikai brit hrdműveletek befejezése után. Ennek az angol ok­­lónak ír imája és térje­d­elme természetesen nagy mér­tékben függ Törökorszá­g magatartásától Azzal most már Londonban is tisztá­ban vannak, hogy Bulgáriára nem számíthatnak többé, ami nyilván a török magatartást is befolyásolja Az ad­ott helyzetben új fejlődési lehető­ség talán legfeljebb Görögország irá­nyában van, feltéve, hogy a görögök hajlandók teljesíteni az angolok leg­újabb követelését, amely új angol — görög megállapodás létrehozására irányul Eden külügyminiszter és Sir John Dili előreláthatóan szombaton érkeznek Athénba (itt megjegyezzük, hogy belgrádi tudósítónk szerint Elle­nék Ankarából előbb Kairóba repül neki­, javasolni fogják a görög kor­m­ánynak, kössenek új megállapodást, amelynek értelmében Görögország nem köthet különbékét Olaszország­gal. Valószínűleg megvitatják Athén­ban azt a kérdést is, mi történjék, ha Szaloniki irányában ellenséges támadás kezdődnék. Ezzel az eshe­tőséggel kapcsolatban az lenne a legfontosabb kérdés, hajlandó lenne-e Törökország, ha maga nem is akar beavatkozni a háborúba, legalább­­'am­páninkat biztosítani török terüin­ken az angol csapatok számára. Az angol lapok nem ítélik meg egységesen a balkáni helyzet kilátá­sait, főképpen azért mert nem Ind­iák, mit tesz majd Törökország Eden külügyminiszter szócsöve, a Yorkshire Post a következőket írja: — Tudjuk, hogy Törökország vé­dekezni fog minden esetleges tám­a­dás ellen, amely török területet érne Nem tudjuk azonban, mit tenne Törökország, ha Bulgáriát vagy Görögországot érné ilyen ellenséges támadás? Várjon anknra a török J&te&OHS Teámaink­­ Szerkesztöség . , , ,* 128 428 Kiadóhivatal . , , , ,* 126-726 Nyílttéri Mrd«té>out4hf ■ • *120-130 SZOMBAT, 1941 MÁRCIUS 1. Map* Nemzet A Líbiában működő német csapatok üdvözlése Tripoliszból jelenti a Stefani-iroda. Az északafrikai haderő főparancs­noka a következő napiparancsot in­tézte a Líbiában működő német csa­patokhoz: „A birodalom dicső hadseregének Afrika földjére érkezett katonáit, az északafrikai olasz haderő új bajtár­sait, szívélyesen üdvözlöm és kívá­nok nekik új babérokat a közös győzelem érdekében." A főparancsnok az olasz és német polgári és katonai hatóságok, vala­mint nagy tömeg jelenlétében szem­lét tartott a német csapatosztagok felett. Az afrikai német hadtest parancs­noka meleg üdvözlő szavakat intézett a birodalmi katonákhoz, a győzelem bizonyosságát hangoztatta és befeje­zésül a következőket mondotta: „Az olasz—német együttműködés afrikai megkezdése alkalmából eskü­szünk, hogy a végső erőfeszítésig mindent elkövetünk a nagy Német­ország és a nagy Olaszország győ­zelméért Éljen a nagy Németország! Éljen a nagy Olaszország!" A tömeg lelkes tapsaitól sűrűn megszakított beszéd végeztével a né­met katonák megismételték az esküt. A német katonák azután a tömeg éljenzései közben elvonultak (MTI.) A külpolitika hírei Rómából jelenti az NST. A csütörtök reggeli római lapok hivatalos kimutatást közölnek arról, milyen hadianyaggal segítette Olasz­ország a spanyol nemzetieket a poh­­gárháborúban A kimutatás szerint a Franca tábornoknak nyújtott segítség költsége 6,5 milliárd Urára rúgott. Olaszország Spanyolországba küldött 149 löveget, 10­8.­5 géppuskát, 250.747 kézitfszfegvert, töb­bszáz millió löve­déket és töltényt, 7668 gépkocsit, 767 repülőgépet és 91 vizijárművet, amelynek egy­ részét végleg átenged­ték Spanyolországnak. A spanyolok­nak adott hadianyag ugyan nem mind volt korszerű, de ez a segítség mégis hatalmasnak nevezhető. * Az angol polgári védősereg, a Home Guard egyik tagja, azzal a váddal került a bíróság elé, hogy egy kényszerleszállást végzett német pilótától eltulajdonított egy pisztolyt s egy repülősisakot. A bíróság a vádlottat felmentette azon az­ alapon, hogy még 1748-ban, III. Vilmos ki­rály uralkodása idején elvileg ki­mondották, hogy angol állampolgár jogos tulajdonát alkotja minden olyan Ingóság, amelyet a király ellen­ségeitől el tud venni. * • New Yorkból jelenti a KH: A New York Times jelenti, hogy az amerikai hadiipar jelenleg Anglia és Amerika számára 15 milliárd dollár értékű megrendelt hadianyagot, repülőgépet, tanko­t, hadihajót és páncélos jár­művet gyárt. Ez az összeg hatszorosa az amerikai autóipar békebeli ter­melési összegének. A Lend and Lease törvény megszavazása után a USA nyomban hatmilliárd dollár értékű hadianyagot fog rendelni, míg az angol bevásárlóbizottság újabb 6t­­milliárd dolláros rendelésre kap fel­hatalmazást. ♦ Washingtonból jelenti a KH: Az ,,Air-Acrobat" típusú új amerikai va­dászrepülőgép egy 71­00 méteres bukórepülés során közel 1000 kilo­méteres órasebességet ért el. ♦ Algeeirasból jelenti az NST: Érde­kes diplomáciai udvariaskodás folyik ezekben a napokban Gibraltár és Algeeiras között. A földközitengeri sigol flotta főparancsnoka ünnepé­lyes látogatást tett Algerirasban Munoz Grande hadosztálytábornok­nál Most bejelentették, hogy a spa­nyol tábornok a látogatást hasonló udvarias mód­­ viszonozza Gibraltár­ban. * Pozsonyból jelentik a Magyar Távirati Irodának: A múgya* — szlovák gazdaságpolitikai tárgya­lások, amelyek az 1941. évi feb­ruár 2- én lejárt magyar szlovák áruzsereforgalmi egyezmény helyett az egyezmény megkötését célozták, péntekre befejeződtek Az egyezmény­ magyar részről Niekl Alfréd rend MUHI követ és m­eglantatmatult mi­niszter, szlovák részről Pólyák István rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter pénteken este parafálta. Amerika sok csapatszállítóha­jót vont össze csendesóceáni kikötőiben Washingtonból jelenti a Német Táv­irati Iroda. Nye republikánus szenátor közzétett egy emlékiratot, amely szerint az Egyesült Államok csendesóceáni kikö­tőiben állítólag meglehetősen sok csapatszállító­ hajót vontak össze. Ezeknek az lenne a feladatuk, hogy amerikai katonákat szállítsanak a tá­volkeleti hadszíntérre. Több csapat­­szállítónak eredetileg állítólag már február 28-án el kellett volna indul­nia. A hadsereg nemrég nyolc vagy tíz nagy óceánjáró hajót vásárolt szál­lítási célokra s ezek a hajók most­­ valószínűleg útban vannak a csendes-­­ óceáni kikötők felé, hogy ott szolgá­latba állítsák őket. Nye kijelentette, hogy nem nevez­heti meg ennek a feltűnést keltő em­lékiratnak szerzőjét, azonban véle­ménye szerint teljesen szavahihető értesülésekről van szó. A hadügyminisztérium tisztviselői kijelentették, hogy az emlékirat ada­tai nem felelnek meg a valóságnak. Kijelentették, hogy a legutóbbi hóna­pokban nagy tömeg hadianyagot hal­moztak fel, hogy Alaszkába szállítsák. A csendesóceáni kikötőkben történt hajóösszevonások csupán azt a célt­­ szolgálták, hogy lehetővé tegyék ezek­e­ket a hadianyagszálltásokat. (MTI.) A németek szerepe az új Európában A német nép szerepéről az európai újjárendezésben érdekes cikkeket kö­zöl a német sajtó. A vezérség az, amit Európában a német nép magának igényel — írja Henrich Sperl a Krakauer Zeitung­ban —, szemben azzal a kalózkodás­sal, amely révén eddig a britek a vi­lág nemzetei fölé kerekedtek. Nincs mit csodálni azon, ha egy olyan nép, amelyet faji kiválóságai vezérségre rendeltek, nem elégszik meg többé a statiszta szerepével a politika szín­padján. Hitler szavai ráébresztették a német népet küldetésére s ismét feltornyosították benne azokat az erőket, amelyek valamikor a római szent birodalom dómját boltozták. Figyelemreméltóan fejti ki a cikkíró, hogy Ném­etország vissza­­iktatása az európai hatalmak köz­ponti helyére, olyan folyamat, amely nemcsak a német népet mint egészet, hanem minden egyes németet is új vonatkozásba léptet a szárazföld né­peivel. „A birodalom hatalma révén minden egyes német egy politikai pa­rancsolás hordozójává emelkedik.'' Éppen ebben rejlik egyébként a kü­lönbség a Hitler által épített világ­­hatalom és az angol kalózkodás kö­zött. Az angol nép ugyanis a maga ösz­­szességében soha nem részesült sem anyagilag, sem politikailag a brit bi­rodalom nagyságából és hatalmából. „A német hatalmi körnek kiszélese­dése Európában nemcsak a birodalom nevét tette tiszteletet követelővé, ha­nem minden egyes németet, bárhol is találkozzék más népek képviselőivel, d­e ranggal ajándékozott meg, mint­­ahogy ez a rangelsőbbség ki is jár egy minden mást túlszárnyaló erejű és nagyságú állam tagjainak. A rangelsőségnek a jövőben való megőrzése minden egyes némettel szemben a legnagyobb követelménye­ket támasztja. Különösen vonatkozik ez azokra a németekre, akik „m­a ha­zájukat idegen népek körében kép­viselik és ott a német uralmat érzé­keltetik.’* A népek — figyelmeztet Sperl — annál inkább lesznek készek a német vezérségi szerep elismerésére, minél jobban kitűnik nap-nap után a teljesítmények terén való fölényben ennek a vezérségnek belső jogosult­sága. Hasonló megfontolások alapján ítéli el a Frankfurter Zeitung vezér­cikke azt az angolszász részről emelt vádat, hogy Németország rabszolga­ságba akarja dönteni az egész vilá­got. Az újjárendezés keretében módosítani kel a szabadság ha­gyományos fogalmát is. Mi nem kívánjuk a népek szabadságát ki­irtani, hanem azt egy magasabb felelősség és egy új kötelezettség alá vetjük: felelősség az egészért és köte­lezettség az európai egyesülésre. Bullitt az angolszász népek elsőbbségének szükségességét hangoztatta New Yorkból jelenti az NST. Bullitt, az Egyesült Államok volt párizsi nagykövete, csütörtökön este rádióbeszédet tartott. A beszédnek az volt a célja, hogy szembeszálljon a hadianyagkölcsönzési törvényjavaslat ellenzékével. Bizonyos, hogy a rádió- s­eszédet a Fehér Ház sugalmazta és a washingtoni külügyminisztérium jóváhagyta. trullit igen élesen bírálta az elszi­­getelődéspártiak magatartását és azt állította, hogy a világon szükség van­ az angolszász népek elsőbbségére, a­ volt nagykövet elvetett minden meg­egyezéses békét azzal a megokolás­­sal, hogy a föld túlságosan kicsiny ahhoz, hogy egymás mellett meg­lehessen benne az angol és a német légi­erő. A harcot épp ezért a keserű befejezésig végig kell küzdeni, egé­szen addig, amíg minden áron ki nem erőszakolták a világos döntést. Bullst többek közt azt is mondotta, hogy a brit hajóhad megsemmisülése esetén „teljességgel valószínű" lenne a nyugati félgömb ellenséges elözön­­lése. Belgrádi tudósítónk telefonjelentése Belgrád, február 28. (A „Magyar Nemzet“ belgrádi tudósítójának telefonjelentése.) Az egész­ Balkán érdeklődése a félszi­get keleti részére öszpontosul. Eden angol külügyminiszter és K­rijijis moszkvai angol nagykövet péntek délelőtt folytatott tárgyalá­saik után újabb látogatást tettek Inönü köztársasági elnöknél, majd Szaracsogluval és Csuk­makkal ta­nácskoztak. Délután két órakor a következő hivatalos közleményt adták ki: — Eden angol külügyminiszter a köz­elkeleti brit vezérkar főnöké­vel, Dili tábornokkal együtt feb­ruár 2- án érkezett Ankarába. Az angol külügyminiszter látogatást tett a török köztársaság elnökénél és tárgyalt Saydam török minisz­terelnökkel, Szaracsoglu külügy­miniszterrel és Csokinak tábornok­kal, a török vezérkar főnökével. Együttesen tanulmányozták a bal­káni kérdéseket, amelyek szorosan összefüggenek Törökország és Nagy-Bantannin közös érdekeinel. Megállapították, hogy a két kor­mány részéről teljes­ü­z egyetértés a politikai kérdések tekintetében­. Hogy ezenkívül még mit hatá­roztak Ankarában, azt természe­tesen nem lehet tudni Szombaton reggel idén brit külügyminiszter Dili tábornokkal és az­ angol vezérkar lobbi tagjai val nem Athénba, mint korábban jelentettük, hanem Kairóba utazik és valószínűleg csak onnan indul­nak el Athénba A Balkán keleti felében nagy iz­galom és bizonytalanság tapasztal­ható, ezt az ankarai tanácskozá­sok még jobban növelték. Szófiai híradások közük, a bolgár miniszterelnök, Fijon és Papán külügyminiszter szombaton Berlin­ben találkoznak Hibbentrop német külügyminiszterrel. Ez alkalommal Bulgária csatlakozik majd a hár­mas­ egyezményhez. A találkozás­nál jelen lesz Alfieri olasz és Csi­ma japán nagykövet is. Ezt a hírt nem sikerült Szófiában ellen­őrizni. Egyébként a Bulgáriából érkező hírek valódiságát ellenőrizni tisz­tára képtelenség, egymással ellent­mondó jelentések érkeznek. A belgrádi sajtó behatóan foglal­kozik Cincar-Markowics budapesti látogatásával és a legmelegebb ma­gyarázatokkal kísérik a tanácsko­zásokat * Az utóbbi napokban Bukarest­ben megint tetőpontra hágott az iz­galom a népszavazás miatt. * A török sajtó azt írja, hogy Cripps moszkvai angol nagykövet tájékoztatta a brit államférfiak­a Szen­et Oroszország álláspont­járól a Közel-Keleten esetleg felmerült unfás kérdések tekintetében. —1 -3.

Next