Magyar Nemzet, 1941. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-17 / 86. szám

CSÜTÖRTÖK, 1941 ÁPRILIS 17, 7 C sütörtökön az elsötétítés kezdete: 19 óra 50 perc A Magyar Távirati Iroda jelenti: A maganvllágitás (lakóházak) és járóművek elsötétítését április 17-fn 00 or a 50 perckor kell végrehajtani. Katasztrofális földrengés Mexico ban Mexikóból jelentik: Mexikó váro­siban kedden délután 1 óra 12 pere­itől 1 óra 15 percig erős földrengés pusztított. Sok ház megrongálódott. Égy tizenkétemeletes háznak öt eme­lete rombadőlt; falai az ntcára zu­hantak. Ugyanabban az időben hatal­mas tűz pusztított Santa Maria vá­rosrészben. A kedd délutáni nagy földrengés a 22.000 lakosú Colima városát is nagy­részt elpusztította. A hasonlónövü ál­lam több más községében is volt mintegy öt percig tartó földrengés. Az egész vidéken kiterjedt erdőtüzek keletkeztek. Mi van a hivatalos lapban A hivatalos lap iterdai számiban a kővet­kezőket találjak. Rendeletek: a váltók íiz-c­­lésc véget ti bemutatásira és azjévás felvételére átmeneti elengedéséről — a keleti és erdélyi területen es azzal határos északon alakítóit vármegyék területén lévő egyes községekhez táj toró külterületi lakott helyek nevének tnegállapítósáról — a kárpátaljai terület já­rási beosztásának módosításáról — az aján­lottként postára adott levélpostai küldemé­­rnyeken a feladó nevének és közelebbi címé­nek kötelező feljegyzéséről — a honvédelmi 'szolgáltatás címén igénybe vett mezőgazda­sági motorok kedvezményes adótételú ásvány­­óla,’ beszerzése és felhasználása tárgyában. -­­Pályázatok: Békés vármegye árvaszéki elnöki állásra ~ Vas vármegye egy szolgabirói, va­lamint egy vármegyei aljegyzői állásra — _a székesfővárosi közkórházak három al- és öt uegédorvosi állásra — * pásztói közkúrház «ilenőri állásra — * kaposvári közkórház ■•zamtiszti állásra — Szikszó nagyközség segéd­­jegyzói állásra — Bács Bodrog vármegye két vármegyei irodatiszti és egyéb állásokra — a budapesti „Kárpátaljai Tanulók Internálnia" bárom ingyenes és öt fizetéses helyre hirdet pályázatot. Indul az esztergomi hajó Az MFTR közhírré teszi, • hogy a ''.Budapestről Esztergomba 1-1.30-kor, ■onnan vissza S.30-kor induló sze­mély hajó járatait április 19-én, szom­baton, megkezdi. Lupasziget—Buda­kalász, Pócsmegyer, Kisotoszi, Horthy 'Miklós-telep és Dömös állomásokat a hajók egyelőre nem érintik. E já­ratban csupán II. és III. osztályú menetjegyeket adnak ki. A forgal­mat kisebb utasbefogadóképességű hajó bonyolítja le. Erre való tekin­tettel kéri az MFTR a közönséget, hog>r a közforgalom lebonyolítása ér­dekében beállított járatot, kirándu­lásra ne vegye igénybe. — De Geraudo-cmléktábta. A ko­lozsvári régi felsőbb leányiskola volt növendékeinek De Gcrandn Antónia ■•mléktábla-bizottsága az immár 60 éve fennálló és újra magyarrá lett intézet falába elhelyezendő márvány­táblán kívánja megörökíteni a felejt­hetetlen igazgatónő emlékét. Adomá­nyok a 25.855. sz. postatakarékpénz­tári csekkszámlára küldendők. Az ■emléktábla leleplezési ünnepsége előreláthatólag pünkösdkor lesz. Ér­deklődőknek felvilágosítást ad az emléktábla-bizottság nevében dr, Biró Balázsné, közigazgatási bíró neje, Budapest, II., Fény-utca 15., telefon: 157-303. — Külön aukció az Árverési Csar­nokban. A Postatakarékpénztár Ár­verési Csarnoka (Lónyay-ulca 30— -12. sz. a.) helyiségében magyaros és modern női ruhákból külön aukciót rendezett, amelynek kiállítása 16-án nyílt meg. Az érdekes aukció kiállí­tása 17-éig marad nyitva, a be­mutatott női ruhák pedig 18-áu dél­után kerülnek árverésre. Családi Értesítő Ebben a rovatban megjelenő közlemények díjszabása S sorig 7.5ft prngő, mindre további sor 2-48 pengő. Dr. Zámolyi Kova Is László és Zempléni, Máramarosi és Szaplon­­cai Szaplonczaxj Irén Margit házas­ságot kötöttek. Zsák Edit cs ifj. Balogh Antal április 19-én déli 12 órakor lart­­ják esküvőjüket a Krisztina-téri pldbán i a t emipl o mb au. Bíró Mária és dr. László Béla orvos a mai napon házasságot kö­töttek.. (Minden külön értesítés he­lyett.) Drégely Lipót és neje leányát, Verát (Békéscsaba) eljegyezte dr. Bihaly Andor (Budapest). (Minden külön értesítés helyett.) Gaál Ferenc MÁV mérnök, Gaál Ferenc ny. járásbírósági ebiök és Ottinger Berta fia és Dóczy Aglenf, Dóczy Ferenc tanügyi tanácsos és Berdc Amália leánya Kolozsvárott házasságot kötöttek. Tizenkét százalékkal emelkedett a budapesti gyógyfürdők inultévi forgalma A Fővárosi Statisztikai Hivatal most tette közzé Budapest fürdőinek nuiltévi forgalmáról szóló beszámo­lóját. A jelentésből kitűnik, hogy Budapest összes fürdőit 1940-ben 3,737.367 személy látogatta, ez 168.120 fővel kevesebb, mint 1939-ben. Érde­kes adatokat kapunk azonban, liá a főváros tisztasági és gyógyfürdő­­zőinek forgalmát nézzük. Budapest kilenc tisztasági fürdőjében 1940-ben 531.311 személy fordult meg, 3S309-el több, mint az előző esztendőben. Ez 7.8 százalékos emelkedést jelent. A budapesti gyógyfürdőket pedig 1940- ben 2,385.318 gyógyulást és üdülési kereső ember látogatta. Az elmúlt évben 266.254-el többen fordultak meg a gyógyhelyeken, mint 1939-ben. Ez 12.6 százalékos emelkedésnek fe­lel meg, Az idényfürdők: Duna­­íiirdök, uszodák, strandfürdők for­galma kedvezőtlenül alakult a mull esztendőkben: 820.727 vendége volt ezeknek a fürdőknek az előző évi 1,293.410 fővel szemben. Itt közel 40 százalékos a csökkenés, aminek jórészben a hűvös nyári időjárás volt az oka. A tisztasági és gyógy­fürdők forgalmának emelkedése ezzel szemben annál feltűnőbb, mert a háború következtében a külföldi idegenforgalom a mull évben már erősen megcsappant. Ügylálszik azon­ban, hogy a fürdők korszerű fej­lesztése cs kiépítése is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai közönség egyre nagyobb számban látogatja a budapesti fürdőket. A Magyar Könyvszemle 19-11. évi I. füzete gazdag és válto­zatos tartalommal megjelent. Első cikkében Kniewald Károly zágrábi egyetemi tanár Jlarhvik püspöknek, Szent István király élelírójának sze­mélyére és működésének helyére vo­natkozó érdekes új adatokat közöl és megállapítja, hogy Hartwik győri püspök volt és Zágrábban fenn­maradt főpapi agendája Magyar­­ország harmadik legrégibb szer­­könyve, amelyben bárom liturgikus játék is fennmaradt. Trócsányi Zol­tán a XVIII. század magyar köny­veinek olvasóközönségéről és pél­dányszámáról értekezik. Szitnonidesz Lajos három régi protestáns paró­kiáiig köny tárat ismertet, Szemző Piroska a Pester Zeitung történeté­ről ad részletes áttekintést, Mokcsay Júlia a hírlapok és folyóiratok hom­lokírásának következetlenségeiről és téves adatairól közöl nagyobb tanul­mányi. — Névváltoztatások. A belügyminisz­ter Kfsbudméri József családi nevet saját kérésére korábbi nevére, Gzigler-re. Fraknói György családi nevét saját kérésére korábbi nevére, Marin-ra, Zcrényi József családi ne­vét saját kérésére korábbi nevére, Marin-xn, Zerényi József Családi ne­vét saját kérésére korábbi nevére, Zettl- re, Várkonyi Nándor családi nevét saját kérésére korábbi nevére, Irénnel-re változtatta vissza. — Meghalt a csepeli verekedés má­sodik áldozata is. Nagycsülörtökön — mint annakidején megírtuk — halálosvégü verekedés történt Csepe­len. Lengyel István gyárimunkás fe­leségével és Ürögi Ferenc gyárhnun­­kással egyik kocsmából jövet haza­felé tartott. Lengyel összeveszett fe­leségével, majd ütlegelni kezdte az asszonyt. Az egyik kapualjból a ve­rekedés zajára egv fiatalember ug­rott elő, aki az asszony védelmére keit. Az ismeretlen férfi verekedés közben a férjet agyonszúrta, Ürögi Ferencet pedig megsebesítette. Ked­den Ürögi Ferenc is belehalt sérülé­sébe. A merénylő az eset után nyom­talanul eltűnt. Zsúfolt házak, lelkes tapsok miatt harmadik hétre prolongálva ALEXANDER’S RAGTIME BAND Alice Faye, Tyrone Power és Don Améche alakítása, ragyogó Il/fiSiff'fia» iß VING BERLIN zenére a filmszenzéciók körúti mozijában WíSwaífl Magyar Nemzet Á gyáripari munkavállalók szabad ideje Előadások a szabadidő-tanfolyamon 1818 április 17-én nevezte el hiva talosan Pest tanácsa a Hatvani-utcát (ma Kossuth Lajos-utca] Szabadsajté utcának s az Egyetem-teret Március 15.-térnek. Egyébként régen te Budát nevezték Óbudának s a regi Buda. Nagy Pestből, Kis Pestből, ltácváros­­bór állott: a Császárfürdő környékét Felhévíznek, a Rudasfürdo környékéi Alliévíznek, a Vízivárost Szent Péter­nek, Újlakot Szent Jakabnak, a Vár északi részéi TóUaltinak hívták; a mai Lipótváros egv részét Új Becsnek, másik részét Jenőnek, a Vámliáz­­körút környékét Szenterzsébetfalvá­­uak. a Margitszigetet Nyitlak szigeté­it. Pest kemencét jeleni s a hon­foglaláskor valószínűleg, a Gellért­hegyei hívták Pestnek. Annakidején a Borz-utcát a Borz­kocsmáról, a Kígyó-utcát a Kigvó­­patikáról, a Kékgolyó-utcai a kék­golyó-kocsmáról, a Szarvas-teret az Arany Szarvas-kávéházról nevezték el. a RÖmhach-ulcát Rumbach Sebestyén orvos búzáról, a Valero-utcát 5 alero sclyemgyárosról, a Főherceg Sándor­­litea eredetileg Báró Sátidor-nlca volt annak majorjáról, a Bálvány-ulca Göd 'altiról lett Gödi-utca (Gödergasse Bálvány-ulca); a Kárpfenstein-ulca a Zum Karpl’e című vendéglőtől nyerte nevét, az Üllűi-út Szolnoki-űt volt, a Kiss és Nagy János-utca kis és nagy János-utca, a Kisfaludy-utca Tiirede­­lem-utca, a Kecskeméti-utca Kecske­méti Kapu-utca, a Tavaszmező-utca Térj ineg-utca, a KTisztina-tér Tcmp lom-tér volt, a Vá-mház-ulca mei Kalácsonlö-ulca. Budapesten a Teréz- és Erzsébetvárost a múlt század ele jen Felső-Külvárosnak, a Józsefvárost Alsó-Külvárosnak és Pacsirtamező Külvárosnak, a Lipótvárost Új Kül városnak hívták. A gyári munkások szabadidő-moz­galmával foglalkozik ez a sokoldalú és érdekes könyv. Húsz cikket tar­talmaz, melyeket a Balatonkenesén rendezett szabadidő vezető tanfo­lyam előadói írtak, mindegyik más­más oldalról óhajtja megvilágítani a kérdést. Munkaadói Ás munka­vállalói szempontokból igyekeznek megközelíteni a problémát, mely nálunk, sajnos, élesen elhatárolt te­rületen mozog. Egyes nagy vállala­tok — üzemen belül — saját jó­­szántukból törődnek a munkásság testi és lelki épségével, de ez min­dig a munkaadó emberségétől függ, mennyit vállal magára. Figyelemreméltó gróf Teleki Pál­nak az intése —• a könyv az ő sza­vaival kezdődik: [étfi gyapjú lúnnokni kirándulásra, bakancsba 4.40 IV., SZERVITA-TÉR 4. VI., KIRÁLY-UTCA 7 — Azt kívánom, hogy a tanfo­lyam munkája nyomán alakuljon ki az a munkaadói közvélemény, amely a magyar gyár- és bánya­ipari munkásság új szellemi vezeté­séhez elengedhetetlenül szükséges Megértő irányítás mellett a magyar munkásság is megértő lesz, ami biztosítja az új magyar munka­­szellem megvalósulását. A korszerű munkásvédelmi intéz­kedésekhez tartozik, a szabadidő mozgalom okos megszervezése. Ma ­­gyarországon kevesen, értenek any­­nyira e kérdéshez, mint Raggambi Fluck András, aki évek óta foglal­kozik ezzel, ö a szerkesztője ennek, a könyvnek, melyben két tárgyila­gos, kitűnő cikkel is szerepel. I. M. CSILLÁRT MFTFAD csííiírgyírnH TSE I WMm vásároljon! Podmanlczky-utca 27,36zt»f-kőtQt 4l Kolozsvár törvényhatósági bizottságának első ülése Kolozsvárról jelentik: Kolozsvár város törvényhatósági bizottsága szerdán díszközgyűlés keretében tar­totta visszatérés utáni alakuló köz­gyűlését. A közgyűlésen a belügy­miniszter képviseletében dr. vitéz fíonczos Miklós államtitkár velL részt. Az ülést Keledg Tibor polgármester nyitotta meg. Ismertette a belügy­miniszter leiratát és üdvözölte Inczcűy-Joksniann Ödönt, a város új főispánját. A főispán székfoglaló be­szédében « hódolat és hála hányján emlékezett meg a kormányzóról, majd vázolta munkatervit. Hang­súlyozta, hogy Kolozsvárnak kulturá­lis és gazdasági téren egyaránt to­vábbra is Erdély fővárosának kell maradnia. A tervek során reményét fejezte ki, hogy rövidesen megvaló­sulhat Kolozsváron a második ma­gyar műegyetem felállítása. A fő­ispán beszéde után Keledg Tibor polgármester nagy elismeréssel em­lékezett meg a katonai közigazgatás tevékenységéről. Hangsúlyozta, hogy továbbra is igyekszik méltányosan gondoskodni a munkanélküliekről és ellátatlanokról, úgyszintén a. mene­kültekről. Kolozsvárt jelenleg 5126 meneküli van. ■— Megjelent a „Magyar Sajtó“ áprilisi száma. Az Országos Magyar Sajtókamara hivatalos közlönye, a Magyar Sajtó legújabb számában ve­zető helyen emlékezik meg gróf Teleki Pálról és a sajtó szempont­jából méltatja az elhunyt miniszter­elnök egyéniségét, államférfim és közéleti működését. A továbbiakban beszámol a lap a sajtókamara és az újságíró jóléti intézmények közgyű­léséről, az újságírók március Í5-i szabadságlakoinájáról, közli a kamara 3500 pengős S/.éehenyi-pály ázat ónak feltételeit, végül beszámol arról, hogy a minisztere]nők.ség 14 napilapot en­gedélyezett az erdélyi részeken. A lapot a szokásos Magyar Sajtónaptár és a Kamarai Híradó teszi teljessé. Rablótámadás! kísérlet egy Jóxsef-korúti ékszer-üzletben Vakmerő rablótámadási kísérlet történt szerdán délután 5 óra tájban a Józseí-körút 16. számú házban lévő ékszer-üzletben. Stem Ferenc, az ékszer-üzlet tulajdonosa egye­dül tartózkodott a helyiségben, amikor egv idősebb férfi lépett be vásárlás ürügyével. Amikor a/ ék­szerész lehajolt a pulihoz, a vevő valamilyen kemény tárggyal fejbe vágta. Stern Ferenc nem vesztette el az eszméletét, dulakodni kezdett tá­madójával. Az utcai járókelők közül többen felfigyeltek segélykrállásaira, berohanlak az üzletbe és ártalmat­lanná telték a rablót, akiről kide­rült, hogy Friedrichkeit Ferenc 64 éves volt művezető. A főkapitány­ságon megállapították, hogy rablásért már egy ízben büntetve volt, jelenleg feltételes szabadságon van. — Kormányzói címadományozások. A kormányzó Polgári] Miklós, Pásztor Mihály és Stoiber Oltó gimnáziumi tanároknak a gimnáziumi igazgatói címet adományozta. — Üjabli bérházépítkezések a fő­városban. A polgármester a magán-] építési ügyosztály előterjesztésére a következő új építkezéseket engedé­lyezte: a Manufaktur Kereskedelmi Kft. a Rumbach Sebestyén-u. 16. sz. alatt hatemeletes bérházat, Rosenber­ger József a Pengő-u. 5. sz. alatt négyemeletes bériházat, ilj. Király La­jos és József az Ezredes-u. 13.152. hrsz. alatt részben öl-, részben négy­emeletes bérházat, Boghen György a Rege-út 15. sz. alatt háromemeletes üdülőházat, Neubetner István a Zász­lós-ó. 6. sz. alatt háromemeletes bér­házat, Sass Ignácné és Alpár Zsig­mondi a Bácskai-u. 31.689. brsz. alatt három kétemeletes bérli ázat, Balog Éva és Löwy Jenöné a Ciklámen-u. 12. sz. alatt két kétemeletes bérvillát, Mohr Béla a Némelvölgyi-út 8675. brsz. alatt kétemeletes bérvillát, Fidschi Sándor a Pasaréti-út 129. sz. alatt kétemeletes bérházat, Pauli Já­nos a Zápolya-u. 44. sz. alatt két­emeletes bérházal, Burkovics József a Kerepesi-út 174. sz. alatt egyemeletes bérházat épít. Földszintes családi lakó­házak építésére kaplak engedélyt: Gaál László a Toborzó-u. 27., Eper János az Újhegy-dűlőn, 2490. hrsz., Nyúl Gábor a Gyár-dűlőn, 38.380. hrsz., Tengerág Gyula a Pcred-u. 13., Iloyer Antal a Konkoly Thege Miklós­ul 20., Schröder Ferenc a Körtvélyes­­utca 16.730. hrsz., Takács Gyula a Vezér-u. 119. sz. alatti telken. Elítélt a Kúria egy valuta­­síbolással vádolt kereskedőt A Kúria szerdán tárgyalta Strum (Panczer) József 62 éves déligyü­­mölcskereskédő valutaügyét. A ke­reskedőt és családját az ügyészség azzal vádolta, hogy 72.000 pengőt kiajánlottak külföldre, A valutaügy első része befejeződött már régeb­ben és annak két vádlottját el is ítélték. Strum (Panczer) József ki' hallgatása során azt vallotta, hogy a síbolást az ő tudta nélkül fele-> sége és fia bonyolította le. Az asz­­szonv közben Palesztinába költö­zőn, így ellene az eljárást nemi folytathatták le. Mikor pedig Strum fiát beidézték, félelmében öngyilkos­ságot követett cl és meghalt. Strum ueje is öngyilkos módon vetett véget életének. Az uzsorabíróság Strum Józsefet annak idején fel­mentette ugyan a fizetési eszközök­kel elkövetett visszaélés bűntetté­nek vádja alól, de ettől függetlenir kötelezte 72.700 pengő megflzeté sére. A Kúria a szerdai tárgyaláson jogerőre emelte az nzsorabirósóg ítéletét. Gyönyörű élővirágok, M”6* koszorúk és csokrok árak. RIVIÉRA, Vili. ESZTERHAZY-UTCA 3. Telefon 135-062 _______jSS&f. Enyhe, bizfos h q 5 h o jfr<> — Orvosi hír. Dr. Székácsné, dr. Friedmann Ilona orr-, gége- és fül­orvos isméi rendel. (VI., Andrássy-út 47.) — Vizsgálati fogságba helyezlek egy textilkereskedőt. A budapesti törvény­szék vizsgálóbírója szerdán csalás .büntetlenek alapos gyanúja mialt vizsgäkili fogságba helyezte az előze­tes letartóztatásban lévő Sztcreádi Szenes György textilkcreskedőt, mert textiláruk beszerzésének űrügye alatt egyesektől több mint 50.000 pengőt csalt ki. A száguldó izgalom bravúrfilmje! 2íi*«í 4203* itt s*str. 54f!K, 20 ««sPOfiS Apói: Dezső meghalt Apor Dezső, a Kis Újság volt fő­szerkesztője, az ismerlnevü hírlapíró és adminisztrátor, hosszú és súlyos betegség után 58 éves korában Buda pesten elhunyt. Temetése szerdán volt a farkasréti temetőben, a hírlap íróvilág, a magyar köny veszet és mű­vészi élet reprezentánsainak nagy részvété melleit. Apor Dezső halálát édesanyja, felesége, leánya, nővére es sógora, Tnbódg Zsolt honvédezredes gyászolja. — A ..Jelenkor“ szokottnál is gaz­dagabb húsvéti számának vezércikke Teleki Pálról emlékezik meg. Almástf József: A népképviseleti rendszer hi­báiról, Gogoluk Lajos: Justh Zsig­­mond naplójáról, fíirkás Endre a kül földön játszott magyar filmekről Szávai Nándor a Szentföldön járt francia írókról ír cikket. A tartalom hói kiemeljük még F. A.: Amerikai lassúság, Szekeres Imre: Elválasztha­tatlanul egyiilt, Bálint Sándor: Kis Jézus köntöse, Szabó Imre: A ma­gyarországi asszimiláció című cikkei! Arany János: Rendületlenül című verse, a Könyvek és a Zord idők rovata egészítik ki a gazdag szám tartalmát. Ezt üzeni a szerkesztő B. I. Kell kérni, kivéve, ha oly eik két, cikkeket állít elő, mire nézve vau árkormánybizíosi rendelkezés. — AV. N. Arról sem tudunk, hogy tilos volt, tehát arról sem tudunk, hogy most már szabad.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék