Magyar Nemzet, 1941. június (4. évfolyam, 124-145. szám)

1941-06-01 / 124. szám

2 Patinás régi részvénytár­saság társulna lehetőleg hazai anyagot feldolgozó iparüzemmel vagy hasonlót forgalomba hozó kereskedelmi válla­lattal. Nyújtana a város szívében mintegy 1000 négyzetméter, eset­leg még bővíthető föld­szintes és emeleti ü­zem­.Iroda­helyiséget, esetleg részvénytársasági keretet. Csákis komoly és tőkeerős ér­deklődőknek felvilágosítást nyújt dr. Loschitz Ferenc ügy­véd, Budapest, V., Szent Istvén­­körút 5. Telefon 112-060. A külügyminisztériumban azzal vá­laszoltak, hogy ezek a lehetőségek nem annyira a szerződéstől függnek, mint inkább a politikai helyzeten múlnak. Németországot a legcseké­­lyebb mértékben sem érdeklik, hogy ebből • Németországra és Francia­­országra tartozó szerződésből Roose­­velt és Hull milyen következtetést von le. (MTI.) Amerika megkezdi« élelmiszerek „kfdlcsfm­­­zését“ Angliának Londonból Jelenti az NST: Ki első amerikai é­lelmiszerszállító hajó — mint a londoni rádió Tom- tuton jelentette — befutott az angol kikötőbe. Ki az első amerikai hajó, am­ely a segélynyújtási törvény alap­ján Angliába érkezett. Miről referál Winant Roosevellnek New Yorkból Jelenti az NST: az Egyesült Államok londoni nagy­követe, John Winant pénteken a menetrendszerű Clu­pper-repü­lőgép­­pel Londonból jövet New Yorkba é­rkezett, hogy jelentést tegyen az angol fővárosban szerzett tapaszta­latáról Hull külügyminiszternek és Roosevelt elnöknek. A New York Daily News értesülése szerint Winant nagykövet jelentése „tele van nem­zetközi dinamikával“. A nagykövet ezenkívül levelet hoz Churchilltól is Roosevelt számára. A külügyminisz­tériumhoz közelálló körökben azt mondják, hogy Winant jelentésétől függ a Fehér Ház végső döntése ab­ban a kérdésben, felhasználják-e a J.SA.flottát az Angliába irányított amerikai hadianyagszállítmányok biz­tosítására és védelmére az Atlanti­­nceánon. Churchill leveléről úgy hír­lik, hogy az angol miniszterelnök őszintén tájékoztatja benne Roo­se­velt elnököt az angol nép hangula­táról és erkölcsi ellenállóképességé­­nek jelenlegi fokáról. Többször kiemeltük már, hogy a háború egyes mozzanatainak megítélésénél az önámítás hibájába esünk, ha eltúlozott és általánosító következtetésre jutunk. Ilyen túlzás és általánosítás az, ha valaki ma azt mondaná, hogy minden ejtőernyős támadásnak si­kerülnie kell. Maga a német sajtó is sokkal bölcsebb és kihangsúlyozza, hogy Kréta megtámadása a legmerészebb vállalkozás volt a háború történe­tében. Valóban az is volt, kezdetben a leszálló csapatok kis számuk miatt válságos helyzetben is voltak, de végül a vállalkozás sikerült, mert a német vezérlet a terep nehéz­ségei ellenére világosan felismerte a védelem gyöngéit és a földrajzi helyzet előnyeit is a támadóra nézve. A német vezetés az előnyök és hátrányok helye­s mérlegelése után vállalta a merész elhatáro­zást, amely nélkül nagy eredményt elérni nem lehet. Minden jel arra mutat, mintha a gyorsabb siker reménye is fel­lobbant volna, de ez utóvégre nem lényeges, hanem csakis a végső győzelem. Bebizonyosodott, hogy az angol vezérlet még mindig nem élte bele magát a mai háború igen súlyos követelményeibe, nem gondolta vé­gig egy ilyen támadás lehetőségeit és nem aknázta ki a védekezés minden eszközét. A brit csapatok pedig — vitézségük teljes elisme­rése mellett — nem érték el az öntevékenységnek azt a fokát, amely a legkisebb német kötelék­nek is vérévé vált. Az angol vezetés rovására kell írni például, hogy ha már Krétán nem létesítettek idejében több repülőteret, a talán három repülő­tér biztos védelmét sem készítették elő elég alapossággal, állandó ké­szenlétben álló géppuskákkal, tüzérséggel, kiadós légelhárítással. Hiszen nyilvánvaló volt — a németalföldi tapasztalatok után — hogy az ejtőernyős támadás súlya a repülőterekre fog nehezedni és csak ezek elfoglalása után szállhat­nak földre a csapatszállító német repülőgépek. Utóbbiak ugyanis azok, amelyek különösen kiadósan öntik magukból a csapaterősítést. Azt a kevés krétai repülőteret olyan t­ízerős berendezésnek kellett volna védeni, amely minden ejtő­ernyős támadást elsöpör. Helyes erőgondoskodás mellett a kevés repülőtér hátrányaiból olyan előnyöket lehetett volna kihasz­nálni, amelyek a német vezetést zavarba hozhatták volna. Az tör­tént azonban, hogy Maleml elfog­lalt repülőtere lett a német légi­erők fő gyűjtőhelye és innen in­dult ki később a döntő német tá­madás. A kisebb brit kötelékek kifogá­solható működésére csak azt a példát hozzuk fel, hogy fíctim­­nont csakis kisebb német erők szállták meg és ezek az erősebb tüzérséggel és harcikocsikkal ren­­ d háború delkező brit erőkkel szemben is mindaddig tarthatták magukat, amíg nyugat felől a német főerő 9—10 nap múltán beérkezett. Az eredendő hibát angol részről az első világháború után elhara­pózó biztonsági érzetben és a vé­delmi gondolat túltengésében kell látnunk. Az a fél, amelyik nem hagyta cserben a háború termé­szetéből eredő feltétlen támadó szellemet és állandó éberséggel, képzelő erejének szárnyalásával minden védekező berendezéssel szemben a támadás módszereinek esélyeit kutatja: ez a fél még a védekezés helyes eszközeit is könnyebben találja meg. .Az angol sajtó is bírálja a krétai hadjáratot, számadást követel ar­ról, vájjon elkerülhetetlen hiányos­ságok vagy a felelős helyek rövid­látása és erélytelensége okozta-e az összeomlást? A Daily Herald nevezetesen azt kérdi, miért nem építettek Krétán a megszállás nyolc hónapja alatt több repülőteret és miért nem volt a szigeten több légvédelmi üteg? Egy isztanbuli hír szerint Kairó­ban egy angol légi szakértő kifej­tette, hogy Kréta három repülőtere ellen a német légi­erő kilenc pontról indult el, köztük csak 140 kilométeres távolságról és így a német vadászgépeknek sokkal több „hasznos idejük" volt, mint az an­gol gépeknek 600 km-re eső tá­maszpontjuktól. (KH.) Krétán tovább folyik az üldözés A német hadijelentés közölte, hogy a németek ez üldözést Kré­tán folytatták, Irakllonnál (Can­­diánál) érintkezésbe jutottak az ott elszigetelt ejtőernyősökkel és­­rövidesen a kelet felől előre­nyomuló olaszokkal is találkoznak. Krétától délre német repülők egy brit rombolót súlyosan megrongál­tak, egyébként a német légi­erő az angolok hajóraszállását igyekszik megakadályozni és ezért a Krétá­tól 40 km-re délre fekvő Gaudosz szigeten gyülekező brit csapatot is támadták. Londonban igen zavarosnak lát­ják Krétán a helyzetet, a felsőbb vezetés ezért alig érvényesülhet és a brit csapatok a déli kikötők felé tartanak, illetőleg ott várják elszál­lításukat. Jelentős számú angol fogolyról eddig még nem kaptunk hírt, mindazonáltal Kréta teljes elfog­lalása csak rövid idő kérdése lehet. A Földközi-tenger melléke Tobruknál német részről újabb brit kitörés meghiúsulását jelentik. Az olasz hadijelentés Málta új­bóli bombázásáról és Marsa Matruhtól északra egy nagy brit gőzhajó megrongálásáról számol be. A Deutsche Allgemeine Zeitung közli, hogy Kréta után bizonyára a Földközi-tenger keleti medencé­jében várhatók a legközelebi ese­mények. Erről a kérdésről a­­Ma­gyar Nemzet szombati számában írtunk egy vázlat kíséretében. A Gazette de Lausanne londoni jelentése szerint a napokban Ciprus szigetére, valamint Szíriá­nak iraki és palesztinai határára angol csapatok érkeztek Egyip­tomból, Palesztinából, Abesszíniá­ból és a birodalom más részeiből. Az angol csapatösszevonások arra szolgálnak, hogy a Szíriában vár­ható minden eshetőségre és a Ciprus elleni esetleges támadásra felkészüljenek. Angol repülők újból támadták Sfax tuniszi kikötőt, amelynek kö­zelében az Isarco olasz gőzös hor­gonyzott. VAUtNAZ, Wjt IQNIVt 1,­­ Magyar Nemzet. Rubimra több bomba hullott A külföldi sajtó szerint fel nem ismert nemzetiségű repülők több bombát vetettek Írország főváro­sára. Az NST 30—40 ember halá­láról ad hírt, de még a romok alatt is sok halott lehet. Berlinben a kü­lföldi hírekből angol támadási szándékokra következtetnek Ír­ország ellen, német légi támadás­nak igyekezvén feltüntetni a bom­bázást. A német légi­erő ellenben a szombatra virradó éjjel csak a brit nyugati partok kikötőit bombázta.­ Egy német tengeralattjáró egyéb­ként 44.000 tonna hajótér elsü­ly­­lyesztését jelentette. Ellentétes hírek Irakról A legutolsó hírt az NST közölte Londonból, amely szerint az angol csapatok szombat reggel benyo­multak Bagdad iraki főváros kül­városaiba. Más londoni hírek közül, hogy a kormány tagjai már elhagyták Irakot, az előzőleg elűzött Abdul Utah régens új kormányt alakíttat, az eddigi kormány tagjai már az elmúlt napokban elhagyták Irakot és Hasid Ali régens eltávozása után az iraki csapatok fegyver­­szünetet kértek volna. E hírekkel szemben az utolsó pénteki iraki hadijelentés még győ­zelmes harcokról ír, az NST ber­lini híre szerint pedig berlini kö­rök derűlátóan ítélik meg az iraki helyzetet, még ha az angol csapa­tok fenyegetnék is a fővárost. Bag­dadok T. J. A francia kormány nyilatkozata a tuniszi Sfax angol bombázásáról Vichyből jelenti a Német Távirati Iroda. Tuniszból jelentik, hogy a brit légi haderő újból támadást intézett ! RÉVAI KÖNYVN­APJA 1941 ♦ ♦ ♦ Az új utakon járó magyar el­beszélés remeke. Valóban „mágia”: a szellemidézés re­mekműve, bravúros művészet, fojtogatóan izgalmas olvas­mány. Könyvnapi ára vászon­kötésben . • , a , éji , Könyvnep után , , , 7JI P Mikszáth kát rámák regénye egy kötetben. Fordulatos tör­ténet, szellemes meseszövés, tiszta magyarság, remekbe­szabott figurák: két klasszikus magyar regény. Könyvnapi éra karton­kötésben .­­ . . , LA­P Könyvnap után . . , 440 . A nagy erdélyi költő hatalmas életműve. A régen elfogyott kötetek erdőillatú lírájától legújabb verseinek tiszta hu­manitásáig, megrázó egysze­rüségéig. Könyvnapi ára fél* vászonkötésban , . 11.— P Könyvnap után « ■ ■ 14.— P A magyarság alkatának párat­lanul művészi erejű megmu­tatása egy székely legény tör­ténetében. Harcos pogány és munkás keresztény szellem Iz­galmas felidézése. Könyvnapi ára vászon­kötésben , , , , , l.M p Könyvnap után ■ , , é.M P mm trirÜ! ttljiliji :zzzzrtirzr~\e ■ • --­ ezt a jó kis összeget. Ennyit nyer­het, ha még jókor megveszi jótá­­konycélú állami sorsjegyét. Egész sorsjegy ár? 3 P, fél sorsjegyé 1.50 P Húzás június 5-én. Nyeremények még: 20.000 P, 10.000 P, 2x5000 P, 4x2500 P, 6x2000 P, 29x1000 P és még számos kisebb-nagyobb nyeremények. Kapható minden osztálysorsjegy, főárusítónál, valamint az összes dohány­tőzsdében. Sfax tuniszi kikötő város ellen. Május 30-án (pénteken) reggel a brit légi­erő három gépe bombázta a kikötőt és az ott horgonyzó Itarco olasz gő­zöst. A francia hajóhad és légi haderő egységei védelmükbe vették a várost és kikötőt. A Rabelais francia gőzös második,­ tisztje a Sfax ellen intézett első tá­madás során szerzett sebesülésébe belehalt. (MTI.) Vichyből jelenti a Német Távirati Iroda. A francia kormány Sfax bombázá­sával kapcsolatban két újabb nyilat­kozatot tett közzé. Az első nyilatko­zat így szól: " A sfaxi bombázás igazolására az angol propaganda megkísérelte, hogy hivatkozzék „olasz hadihajók" jelenlétére ebben a kikötőben vagy legalább is tuniszi vizeken. Ennek, az érvelésnek nincs semmi jogi alapja. A támadást egy hadviselő hatalom rombolójának jelenléte sem igazolhatja, ha az csak néhány órát tartózkodott a tuniszi vizeken. Egy 1­112 október 16-án tett francia nyi­latkozat, amelyet az Anglia által is aláírt 1907. évi hágai egyezmény végrehajtása során bocsátottak ki, megengedi hadviselő hatalmak hadi­hajóinak, hogy háromszor 24 óráig tartózkodjanak tuniszi vizeken. A másik nyilatkozat a következő­képpen szól: — Egy az angol rádió által ter­jesztett közlemény új színben tünteti fel a sfaxi esetet, amennyiben azt állítja, hogy a brit légi­erő nem egy francia kikötőt, hanem „lőszerrel megrakott olasz fehérhajót“ táma­dott meg, amely Sfax rakodópartján felrobbant. A Reuter-Iroda ezzel kap­csolatban jelentette, hogy az angol légi­erő telitalálatokat ért el ezen a hajón és hogy az a sűrű füstfelhő, amely a hajón keletkezett, bizonyí­totta, hogy a hajó lőszerrel volt megrakva. Ezzel szemben a francia kormány a következőket állapítja meg: — Az igazság égési máskép fest. Azok a károk, amelyek a foszfáttal, nem pedig lőszerrel megrakott Rabe­lais francia gőzösön, valamint a ki­kötő közelében levő ipartelepen ke­letkeztek, megcáfolhatatlanul bizon­­nyítják annak a jelentésnek helyes­ségét, amelyet francia részről erről a támadásról kiadtak. A figyelem eltérítésére szolgáló kísérletek, mint amilyenek a hamis hírek terjesztése, csupán bevallása annak, hogy a brit kormány nem tudja igazolni ezt a merényletet. (MTI.) A külpolitika hírei Isztanbulból jelentik: Észak-Afriká­­ban, hír szerint, nagyrészt szünetel­nek a harcok. Soltamtól nyugatra és délnyugatra csupán őrjárat­­harcok­ról és a páncélos osztagok felderítő szolgálatáról érkezett hír. Kairóból jelenti az NST: Maitland Wilsont, a nyugatpalesztinai és transz-­ Jordániai brit birodalmi csapatok fő­­parancsnokát tábornokká nevezték ki. Wilson, mint ismeretes, a görög­­országi brit csapatok főparancsnoka volt és a görög összeomlás után ke­rült a palesztinai erők élére. * Zágrábból jelenti a Német Távirati Iroda. Mint hivatalos falragaszok közük, a zágrábi kerületben a rögtön­ítélő bíróság első ítélete értelmében kivégeztek egy szerint, aki revolver­rel rálőtt egy usztasa járőrre. (MTI.) * Montrealból jelentik: egy keletkana­­dai kikötőibe megérkezett az az első csoport pilótajelölt, akit az­ angol légi­erő részére a USA-ban fognak ki-­ képezni. *

Next