Magyar Nemzet, 1941. július (4. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

2 A demokráciák és a szovjet Számos hír érkezett a de­­motkráciák és a szovjet közti viszonyról is. A Cripps nagykö­vettel együtt Moszkvába repült angol delegáció, azt mondják, szünet nélkül tárgyal a szovjet­­kormánnyal, ugyanakkor pedig az angol és az amerikai diplo­mácia igyekszik rábírni néhány államot, hogy legalább is csök­kentse a Szovjetunió elleni fel­lépésének hatékonyságát. A fin­nekkel szemben ennek nem lát­ják lehetőségét, úgyhogy sokan m­ár valószínűnek tartják, hogy az angol—finn diplomáciai kap­csolat rövidesen megszakad. Madridban azonban még kísér­letezik az angol diplomácia, még­pedig kettős módszerrel, ameny­­nyiben egyfelől megtorlást al­kalmaz, másfelől pedig rábe­szélni igyekszik. A megtorlás abban nyilvánul, hogy július 1 -étől fogva most már egyáltalában nem engednek át az angol blokádon Spanyol­­ország felé benzint, közben pe­d­ig Iloare madridi angol nagy­követ szombaton délután meg­látogatta Francót, akinél már régóta nem járt. Iloure nagykö­­vet a kihallgatás után úgy nyi­latkozott, hogy a spanyol ál­lamfővel a háborús helyzetről tárgyalt és gazdasági kérdéseket is megbeszélt, különösen Spa­nyolország megsegítését a jelen­ben és a jövőben. A madridi angol nagykövetség kifejezetten tesz különbséget Spanyolország megsegítésével kapcsolatban a­­jelen és a jövő között. Ez arra mutat, hogy az angolok a jö­vőre nézve esetleg a blokád enyhítését helyezték kilátásba. Egy török lap a demokráciák és a Szovjetunió jelenlegi kato­nai szövetkezésének hátterével is foglalkozik. A török lap ugyanis — mint az AST jelenti — azt mondja, hogy a nyugati demokráciák még tíz nap előtt a Szovjetuniót mondották má­sodik számú közellenségüknek, most azonban arra szeretnék felhasználni a bolsevizmust, hogy Németországra csapást mérhessenek vele, így a szov­jettel való leszámolást későbbre halasztották. A Neue Zürcher Zeitung londoni tudósítója pe­dig azt mondja, ugyancsak az A­­ST szerint, hogy az angolok nem nagyon büszkék új barát­jukra, a szovjetre, bár előny­nek tekintik, hogy saját­­kommunistáik felhagytak a belső ellenállással. Egy török tábornok is azt írja, hogy Anglia, bár a bolsevizmus elvi ellensége, most a Szovjetunió oldalára állt, mert Moszkva szembe került Németországgal. .Vájjon nem gondol-e Anglia arra — kérdi a török tábornok —, mi lenne Európából és Ázsiából, ha a szovjet győzne, igaz, hogy a katonai helyzet Németország javára alakul. Amerika Roosevelt közölte a sajtóval, hogy kedden jelentkeznie kell minden amerikai polgárnak, aki tavaly október 16-a óta be­­töltötte huszonegyedik életévét. A jelentkezőket az Egyesült Ál­lamok szárazföldi hadseregébe sorozzák be, az­ ennek követ­keztében beálló szaporulatot Roosevelt kilencszázezer em­berre becsüli. Knox, az Egyesült Államok haditengerészetének minisztere közölte, hogy a USA haditen­gerészete tanulmányozza a kis repü­lőgépanyahajók gyártását, amelyek az Atlanti-óceánon át­haladó hajókaravánok védel­mére szolgálnának. Az eddigi repü­lőgépanyahajók ugyanis rendszerint egészen nagyok, ezek mellé most kisebb, de­­romosabb repülőgépanyahajót akarnak építeni. A mi háborúnkkal kell kezde­nünk. A szovjet csak nem hagyja abba kihívó és értelmetlen légi táma­dásait a magyar területek ellen. Szombaton délelőtt Csapot tá­madta hét szovjet gép, amelyekből hármat légi erőnk légi harcban lelőtt. Ugyanezen napon, az előző légi támadások megtorlásaképpen nagyobb számú repülőgépünk bombázott katonai célpontokat. A vasárnap nagy eseménye volt egyébként a német vezérkar össze­foglaló jelentése a hét első nap hatalmas német sikereiről. Való­­ban a legnagyobb elismerés illeti meg a német katonai vezetés töké­letességét és a német katona leg­magasabb fokú bátorságát és harc­készségét. A rendkívüli teljesítményeket akkor tudjuk megérdemelt mérték­ben méltányolni, ha figyelembe vesszük a szovjet hatalmas hadi­gépezetét, nagyszámú repülőgépé­vel, harci, kocsijával, tüzérségével, minden egyéb hadieszközével, ki­terjedt és mély erődítési övezeté­vel. A német támadásokat az is megnehezítette, hogy a szovjet haderő csaknem mindenütt táma­dásra készülődött, ha még teljesen be sem fejezte felvonulását. De a német haderő mégis a legtöbb helyen leküzdötte a nehézségeket, mert a német vezetésnek az első meglepetés mégis sikerült, a német haderő pedig a vezetésben, a kato­nák harckészségében, vitézségében és a hadianyag minőségében is felülmúlta a szovjet seregeket. Hiába volt elkeseredett és makacs a szovjet csapatok ellenállása, akár páncélosokkal, akár tömegekkel intéztek gyakori ellentámadásokat, a német seregeket áttörni sehol nem tudta. A levegőben is minde­nütt alulmaradtak. Több mint­­1000 szovjet repülőgép és 2000-nél több harci kocsi elvesztése fejezi ki a legbeszédesebben a veszteség nagyságát. De a kialakult hadihelyzet is rámutat a nagy német sikerekre. A német erők több helyen kerítet­tél­ be a szovjet hadosztályokat­ A szovjet haderő ellenben, jóllehet elméletileg éppen annyi esélye le­hetett a határalakulásnál fogva a megkerülésekre, sehol sem jutott el német seregrészek körülzárásá­­hoz. A további hadműveletek is nagy német sikereket ígérnek még. Első­sorban is Bic­ysztoktól keletre két körülzárt szovjet sereg sorsa még nem teljesedett be. De Lemberg elfoglalásával a Lemberg és Cser­­novic közötti szovjet erők is ha­marosan vagy visszavonulásra kényszerülnek, vagy pedig a be­kerítés veszélyének teszik ki ma­gukat. Libán eleste és a Dünaburgon áthaladó német erők a balti terü­leten is újabb sikereket készíte­nek elő. A­­Minszk körüli harcok is újabb döntés bevezetői lehetnek. A német gyalogsági tömegek valóban mérföldes csizmákban járnak, hogy mihamarább beérjék az előretört német páncélos és gépesített seregtesteket. A keleti hadi színhely képének teljességéhez tartozik, hogy a finnországi német—finn erők had­műveleteiről is megemlékezzünk. A finn városokat a szovjet légi­erő az elmúlt napokon is ismétel­ten bombázta. Az elmúlt finn— szovjet háborúban elfoglalt risói gyárakat a szovjet felgyújtotta. Érthető tehát, ha itt is megindul a támadás Szentpétervár és a Murman-vasút felé. A német összefoglaló jelentés­ben felsorolt szovjet hadihajó­­veszteségeken kívül az Aaland-szi­geteknél is elsüllyedt egy finn aknára futott szovjet tengeralatt­járó. Nyugat Német tengeralattjárók a két el­múlt napon 71.100 tonna brit hajó­tér elsüllyesztését és 26.000 tonna hajótér megtorpedózását jelentet­ték. Ugyanezen idő alatt német re­­pedők 27.800 tonna brit hajótér el­süllyesztéséről adtak hírt. Más repülők Délkelet-Anglia ki­kötőit és Hullt bombázták és foly­tatták az aknarakást. Brit gépek a hétfőre virradó éj­ Breszt-Litovszkot,Vilnát és Kovnót bevették Breszt-Liovszk erődítménye, ame­­vet a legnehezebb tüzérségi fegyve­­rekkel támadtunk meg, birtokunkba k­erült. Az ellenség utolsó támasz­­untját , a fellegvárat — június 24-én rohammal vették be csapa­­aink. Az előretörő német csapatok der­ék Vinát és Kovnót. Még ugyanaz­nap elfoglalták mind a két várost. MTI.­ A szovjet hadsereg — számtalan páncélkocsival — rajtaütést kísérelt m­eg hadosztályaink ellen, hogy fel­tartóztassa a német előrenyomulást, továbbá, hogy hátsó összekötővona­lainkat elvágja és kitörjön az őt fe­nyegető átkarolásból. A német pán­célos fegyvernem azonban, karöltve páncéltörő kötelékeinkkel, felülkere­kedett. A német páncélosokat fel­adatuk végrehajtásában légvédelmi tüzérség és a légi haderő hatásosan támogatta. A szovjet út óriási pán­­célkocsijait is legyőzte a német ka­tona bátorsága és fegyvereinek ki­válósága. A háború első négy napjában 1200 szovjet páncélkocsit pusztított el a hadsereg, 07-et pedig a légi haderő. Dünaburg német kézre jutott 1041 június 26. A balti államokban harcoló csapataink vakmerő előre­törése közben elérték a Divin folyót és több helyen átkeltek rajta. Düna­burg városa német kézre jutott. Az ellenségnek minden arra irányuló kétségbeesett kísérlete, hogy ellen­támadásokkal fel­tartóztassa az előre­nyomulást, meghiúsította katonáink bátorsága. Tengeri sikerek A német haditengerészet tenger­alatti és tengerszinti hajói a szovjet haditengerészet ellen viselt háború­ban sok vakmerő előretörést hajtot­tak végre. A Keleti-tenger keleti ré­szében aknával elsüllyesztettek egy szovjet rombolót, a „Maxim Gorkij" cirkálót pedig erősen megrongálták. Német búvárnaszádok elsüllyesztet­tek két szovjet búvárnaszádot. Né­m­et gyorsnnazádok elpusztítottak két rombolót, egy torpedónaszádot és egy búvárnaszádot. Két szovjet romboló támadást kí­sért­ meg a konstanzai kikötő el­len. A partvédelmi tüzérség megaka­dályozta szándékuk megvalósításá­ , Magyar Nemzet. A háború jel az északnémet partvidékre, fő­képpen Hamburg és Bréma lakó­negyedeire dobtak bombákat. Dél Észak-Afrikában német repülők a szombatra virradó éjjel Alexand­riát, továbbá Szollum és Szidi- Barani között az angolok gépkocsi­oszlopait bombázták. Az olasz tüzérség Tobruknál brit csapatokra lőtt, olasz repülők pedig Máltát támadták. Brit gépek Tripoliszra és Ben­gázira dobtak bombákat. Kelet-Afrikában a dembi-dollói szakaszon az olaszok sikeres ellen­­támadásról számolnak be. Szíriában a helyzet lényegében nem változott, csupán annyi új hírünk érkezett, hogy­ Dél-Szíriá­­ban az angolok Nebeszk környé­kén érintkezésbe jutottak Deniz csapataival. Damaszkusztól nyu­gatra pedig elfoglalták a Dzsebel- Mezar magaslatot. Összefoglaló német kü­lönjelentések Berlinből jelenti a Kernel Távirati Iroda. A Führer főhad­iszállásáról jelenti a német véderő főparancsnoksága. A német véderő a kelet felől fe­nyegető veszély elhárítására június 22-én hajnali h­árom órakor benyo­mult a felvonuló hatalmas ellenséges haderő kellős közepébe. A német légi haderő századai még ugyanaz­nap hajnalban lecsaptak a szovjet ellen­ségre. Bár a szovjet légi haderő erős és számbelileg túlerőben volt, a né­met légi fegyvernem még június 22-én kivívta keleten a légi fölényt és meg­semmisítő csapást mért a szovjet légi haderőre. Pusztán légi harcokban, részben vadászrepü­lőink, részben lég­védelmi tüzéreink 322 vörös gépet lőttek le. A szovjet légi haderő repülő­­gépvesztesége június 22-én estig a földön szétrombolt repülőgépekkel együtt 1811 gép volt. A német vesz­teség ugyanezen a napon 35 gépet tett ki. A keleti német hadsereg június 22-én hajnalban széles sávban átlépte a határt és behatolt a már majdnem teljesen felvonult szovjet hadak kel­lős közepébe. Az ellensége erős határ­erődjeit részben már az első nap át­törték. A szovjet hadak erős ellentá­madásai összeomlottak. Az ellenség rendkívül súlyos veszteséget szenve­dett. A német légi haderő dicső mó­don vette ki részét ezekből a harcok­ból. Grodno elesett Június 23-án az ellenség bősz el­lenrohamot intézett támadó hadoszlo­­paink éle ellen. Az összecsapásból a német katonák kerültek ki győztesen. A s­zovjet hadak minden kísérletét meghiúsítottuk. A vörös támadások részben véres és elkeseredett közel­harcokban omlottak össze. Megtá­madtuk és kemény harc után bevet­tük Grodnó erődjét. Az ellenséges légi haderő e napon újra nagy vesz­teségeket szenvedett. A lelőtt szovjet gépek száma június 23-án estig már 2582-re emelkedett. ban. Rövid tüzelés után egyikük a levegőbe repült, mire a másik nyom­ban eltávozott. Kovnónál több hadosztály megsemmisült A német páncélos csapatok június 26-án Kovnótól északra sikeresen el­döntötték a kétnapos nagyarányú páncélos csata sorsát. Több ellensé­ges hadosztályt bekerítettünk és megsemmisítettünk. Több, mint 200 páncélos kocsi — köztük 29 leg­nagyobb méretű —, több, mint 150 ágyú és többszáz gépjármű jutott kezük közé. (MTI.) Minszk körül újabb nagy siker várható Páncélos kötelékeink és gépesített hadosztályaink a bialistoki medence két oldalán előrenyomulva elérték a Minszk körüli térséget, újabb nagy­siker bontakozik ki. (MTI.) Előnyomulás Lemberg felé és Luckon át kelet felé A Pripjet-moc­sara­któl délre elterülő arcvonalszakaszon a harc a szovjet­­hadsereg igen válogatott kötelékei ellen folyt. A németek makacs, hő­sies támadásokkal Lembergtől nyu­gidva bevették az igen erős és leg­korszerűbben megépített erődítmé­nyeket. Csapataink most gyorsan nyomulnak előre Lemberg fdé. Ettől északra német páncélos hadosztályok Luckon keresztül előreküzdik magu­kat Kelet felé. A légi haderő — mint a többi arcvonalszakaszon ■— egy itt is rendkívül nagy mértékben hozzá­járult felderítésével és az ország mélyéből egyre ide irányított elensé­­ges erők ellen végrehajtott halált megvető bátorságoi támadásával had­seregünk győzelmes előrenyomulásá­hoz. Az ellenség véres veszteségei hallatlanul nagyok. Rengeteg ellen­séges páncélos harckocsit­­ semmisí­tettünk meg. Csak a Dubno körüli harcokban 215 páncélos harckocsi, sok löveg, közte 42 legnehezebb, ju­tott zsákmányként kezeink közé. Két körülzárt szovjet­ sereg Bialistoknál A Bialistoktól keletre elterülő tér­ségen az előrehaladó hadműveletek során két szovjet hadsereg most már minden oldalról körül van zárva. Bár ezek a hadseregek több napja tartó elkeseredett áttörési kísérletet próbál­tak meg, a német hadsereg gyűrűje körüli,m Ik­ik óráról-órára szőkébb lesz. Pár napon belül vagy megadják ma­gukat, vagy pedig megsemmisülnek. Ezzel megpecsételődött annak a sok szovjet hadosztálynak a sorsa, amelyeknek az volt a rendeltetése, hogy Németország ellen centrális előretörést hajtsanak végre. Itt a földön folyó harcokat a had­­sereg gyalogos hadosztályai és a védő­­osztagos fegyvernem kötelékei vívják. A légi haderő romboló támadások­kal pótolhatatlan segítséget nyújt ezeknek a csapatoknak. 40.000 fogoly, 2233 harcikocsi zsákmány A szovjet elleni bevezető hadműve­letek a június 22—27-e közötti rövid idő­ alatt óriási eredményekre vezet­tek, bár lehetetlen most még a zsák­mányt megközelítően is felbecsülni. Az ellenség véres veszteségein kívül már most az első napokban több mint 40.000 fogoly került kezünk közé. Eddig több mint 600 zsákmányolt tö­meget számoltak össze. Részben meg­semmisítettünk, részben zsákmányul ejtettünk 2233 páncélos harckocsit, köztük 46 darab 52 tonna súlyú leg­nehezebb páncélkocsit. Ehhez hatalmas mennyiségű páncéltörő és légelhárító löveg, valamint géppuska, puska, gép­kocsi stb. jön még. Ezek a számok óráról órára emelkednek. A zsákmány mennyisége hatalmas mértékben sza­porodni fog a most bekerített orosz hadseregek kapitulációja vagy meg­semmisülése után. 4017 szovjet­ repülőgép megsemmisült A német légi haderő a szovjet légi­erőkre ennek a háborúnak eddigi leg­­megsemmisítőbb csapását mérte. Va­dász- és harci repülőgépek és a légvéde­lem a levegőben és a földön hét nap alatt 4107 szovjet repülőgépet semmi­sített meg. Ezzel szemben saját vesz­teségeink szűk határok között mozog­nak. Ez alatt az idő alatt légi haderőnk ugyanis 150 repülőgépet vesztett. A német repülő és a német anyag fö­lénye toronymagasságú. Azoknak a repülőgépeknek, páncélos harckocsiknak és egyéb anyagoknak a hatalmas száma, amelyeknek meg­semmisítése vagy zsákmányolása a német véderő példás együttműködésé­nek köszönhető, egyben hatásos és meglepő képet ad a birodalom határai mentén keleten feltornyosult veszély nagyságáról. Valószínű, hogy éppen az utolsó órában sikerült megóvni a kö­­­zépeu­rópai teret olyan veszélytől, amelynek következményei beláthatat­­lanok lettek volna. A német nép bátor katonáinak valóban ■ a legmélyebb kö­szönettel tartozik. KEDD, 1941 JÚLIUS 1. A németek elfoglalták Lemberget Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. A Führer főhadiszállásáról jelenti a német véderő főparancsnoksága. A német csapatok hétfőn elfoglal­ták Lemberget. A fellegváron 4 óra 20 perc óta a német hadilobogó leng. Nagy zsákmány Rawaruskánál A Rawaruska vidékén előrenyo­muló német csapatok — mint a Né­met Távirati Iroda értesül — elkese­redett harcok árán megtörték a tá­madásra készülő szovjet erők makacs ellenállását. Többszáz szovjet pár­­ost megsemmisítettek, illetve is­mányul ejtettek. Ezenkívül a bolv­­iek -12 huszonegy centiméteres r­zsara került a német csapatok keze Egy körülzárt szovjet­ hadosztály A Német Távirati Iroda értesülése szerint a Litvánián és Lettországon keresztül észak felé haladó német egységek a Keleti-tenger partja köze­lében teljesen körülzártak egy szovjet hadosztályt. A gyűrű oly szoros és erős, hogy a szovjet erők­ megsemmi­sítése biztos. 400.000 szovjet katona körülzárva New Yorkból jelenti a KH. A német főparancsnokság 12 külön jelentés© nagy benyomást keltett az amerikai közvéleményben. Vichy jelentések szerint az a két szov­jet hadsereg, amelyet a németek bekerítettek, ■iOO.OOO vörös katonából állt. A lapok megjegyzik, hogy a né­met páncélos előretörés most már abba a stádiumba jutott, hogy a páncélosok után megkezdődön a páncélosok által tört résen a német gyalogság beözönlése, amit a szovjet légi­ereje hasztalan igyekszik meg­akadályozni. Az amerikai sajtó erő­sen kételkedik abban, hogy ez sike­­rüs-e a szovjetnek. Moszkvából érkező jelentések szerint a szovjet kormány a közeli napokban kalmük csapatokat szándékozik a harcba vetni. Stock­. . I... I. I ári­ * .......................... német és finn csapatok együttes tá­­madást indítottak a Karéliai föld­­szoroson, mm latja 7u­l m­fí.­rt Hilft- O. Manar Nemzei ny­i­­­ótér­i hírd­ekései is.

Next