Magyar Nemzet, 1941. szeptember (4. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-02 / 199. szám

2 Az eltnúlt két nap még mindig finn testvéreink nagy győzelmének hatását tükrözi vissza. Mintha a szovjet sereg nem is kísérelné meg a Szentpétervár felé előretört finn oszlopok ellen ellentámadást intézni, hanem az egykori orosz fővárostól nem messze északra igyekeznék be­rendezkedni szívós védelemre, hogy­ délen a már a Luga-vonalat elért és fenyegetően előredolgozó német se­reg ellen minél több erőt tehessen szabaddá. Szentpétervár mindazon­által forró napoknak nézhet elébe. A németek már az észt tengerpar­ton a Dage-szigettel szemben fekvő Hapsal kikötőt is elfoglalták. Má­sutt azonban a további német táma­dások előkészületeit árulják el a heves német légi bombázások. Ezek­nek célpontjaiból láthatjuk, hol ál­lanak még ezidőszerint szovjet csapatok? A Dnyeper alsó folyásánál lan­kadni kezdő szovjet ellentámadások nem voltak olyan erőteljesek, hogy azokból nagyobb arányú szovjet célkitűzésre lehetne következtetni. Elég szerencséje lenne Budjenni hadcsoportjának, ha a Dnyeper alsó folyását huzamosabb ideig tartani tudná. A középen a Gomel és Brjanszk körüli térben a harcok minden esetre sokkal hevesebbek voltak. Itt a Né­met Távirati Iroda jelentése szerint a német csapatok Gomeltől 25 kilo­méternyire délkeletre harcoltak. A hűvösebb idő beálltával a figye­lem az északafrikai térség felé is fordul, ahol sohasem lehet előre tudni, melyik fél ragadja magához a kezdeményezést. Az a kérdés is leköti az érdeklő­dést, nem alakul-e ki újabb harc­vonal a külpolitikai kölcsönös sakk­­húzások következményeképpen? T. J. A háború­ és Port Said angol hajótámaszpontok katonai berendezései ellen. Olasz hivatalos közlések: Augusztus 31-én, Észak-Afrikában a szárazföldi arc­­vonalakon tüzérségi párharcok foly­tak. Az angol légi­erő támadásokat intézett Tripolisz ellen; az anyagi kár és a veszteség csekély. Szombaton déután ellenséges re­pülőgépek gránátokat dobtak le az agrigentumi Lieata lakónegyedeire; négy polgári lakos meghalt, kilenc megsebesült. Kelet-Afrikában, Ud­chesst szakaszán eredménytelen angol légi támadások voltak. A Földközi-tengeren vad­ászrepü­lőink megtámadtak egy ellenséges bombavető köteléket és két Welling­­ton-repülőgépet lelőttek (MTI.) Szeptember 1-én: A tobraki arcvonalon az ellenség meg akarta közelíteni hadállásainkat, de osztagaink nyomban meghiúsítot­ták kísérletét. Olasz repülők bombázták Tobrak katonai táborait, valamint kikötőit és védelmi berendezéseit. Ellenséges repülők bombát dobtak Rhodosz szigetének néhány helysé­gére. Gondár környékén osztagaink meg­leptek és szétugrasztottak több ellen­séges csapatot. ­ Novgorodtól északra nehézzé vált a Szovjet helyzete Mint a Német Távirati Irodá­val mértékadó helyről közlik, a Nov­gorodtól északra lévő térben a né­met véderő kemény csapásai és a véres szovjet veszteségek következté­­ben rendkívül nehézzé vált a bolse­visták helyzete. A szovjetek utolsó tartalékként hamarjában felállított és erősen kevert csapatrészeket vetettek harcba. E csapatok közé sok szovjet gyár és fegyverüzem munkásait és üzemvédelmi alakulatait sorozták be Kelet Német hivatalos közlések. A német hadsereg kötelékei augusz­­t­s 211-a óta a Dnyeperen kiértő­l északra 27 szovjet monitort és ágyú­naszádot semmisítettek meg. Észtország megtisztítása során el­­fogadták a nyugati parton fekvő Hap­­al kikötőhelyet Az augusztus 28-án befejezett Tallinn körüli harcokban 11.432 foglyot ejtettünk és 293 ágyút, 91 páncélos harckocsit két páncélvo­natot és sok más hadianyagot zsák­mányoltunk. A Finn-tengeröbölben német had­­seregrészek folytatták az aknalera­kást. Aknazáraink területén több mint 60 épí m­elleti véges hajót figyeltek meg. Nyugat Augusztus 31-én: A keletangliai partok mentén harci repülőink vasárnapra virradó éjszaka több kikötőberendezést bombá­ztak. Légi támadások irányultak középang­liai repülőterek ellen is. A had­itengerészet egységei a hol­land partok mentén nyolc brit vadászgépet, a norvég partvidék men­tén pedig három brit repülőgépet le­lőttek. Vasárnap­­­ virradólag magános brit bombázók benyomultak Észak­nyugat-Németország felé. A légelhá­rító tüzérség egy ellenséges gépet le­lőtt Szeptember 1-én. Az Atlanti-óceánon egy tengeralatt­­járó makacs, ismételt támadások so­rán négy ellenséges kereskedelmi ha­jót süllyesztett el egy erősen védett h­ajókamivánból. A megsemmisített ha­jók firtartalma 14 000 tonna. Erősebb harci repü­lőerők hétfőre virradó éjjel­­i­ angol szigeten bom­bázták 111 ill beviteli kikötőit. A bombalalátstóak súlyos pusztításokat okoztak Más harci repülőgépek to­vábbi k­ikötőberendezéseket bombáz­tak Anglia keleti partján, valamint repülőtereket f.incolnshire grófság­ban. Két bombázót lőttek le Anglia felett Hétfőre virradó éjszaka angol re­pü­lőgépek behatoltak Nyugat-Német­országba. A ledobott bombák lakóne­gyedekben, többi között Kölnben, ká­rokat okoztak épületeken. E­gyes el­len­séges repülőgépek támadási kísér­ltei Eszek- és Es­nkkelet-Xém­elmr­k­á'­ban nem jártak sikerrel. Éjszaka vadászaink és légelhárító ütegeink hét brit bombázót lelőttek. Dél­ i­szak­arikában iv'mrt harci repülő,­gépek a vasárnap esti órákban halá­sós I i'r.i'l ' •o­..it intéztek K­erandria PAX tökéletesen ciánoz Telefon 123-114 és 118-922 Vilmos c­ásií r-Ol 17 Magyar Nemzet KEDD, 1941 SZEPTEMBER 1 Német sikerek szakadatlan esőben Egy német hadosztály — mint a Német Távirati Iroda értesül — az Almen-tótól délre eső szakaszon nagy­szabású támadás során erős szovjet hadakat zúzott szét s több mint 1600 foglyot ejtett. A későbbi harcok során a bolsevisták nehéz és legnehezebb harckocsikat is csatasorba állítottak. Megsemmi­sült öt szovjet pincérk­ocsi, ezek kö­zött egy 52 tonnás is. Ezeket a sikeres harcokat nagyban megnehe­zítette a szakadatlan erős esőzés, amely időnként felhőszakadássá erős­­bödött. Bár az Emirgyis kevés út és a terep szinte teljesen járhatatlanná vált az eső miatt, a német csapatok leküzdöttek minden nehézséget és si­keresen zárták le a harcokat. (MTI) Német légi támadások Csudova, Brjanszk és Orel ellen Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Csudova vidékén a német harci re­pülőgépek támadásai szovjet csapat­­összevonások és szovjet állások ellen irányultak. A német bombák igen sok páncélos harckocsit semmisítet­tek meg, több öteget használhatat­lanná tettek és tehergépkocsikat pusztítottak el. Augusztus 30-án és a 31-ére vir­radó éjjel a német légi­erő sikeresen bombázott hadicélokat Brjanszkban és e város közelében. Telitalálatok­kal levegőbe röpítettünk és meg­semmisítettünk több szovjet lőszer, raktárt Brjanszk közelében. Orel körül több csapatszállító vo­natot siklattunk ki. A középső arcvonalszakaszon légi harcok során 43 szovjet repülőgépet lőttek le a német repülők, anélkül, hogy maguk veszteséget szenvedtek volna. (MTI.) A finnek helyenként átlépték a régi szovjet—finn határt Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Mint nemrég közöltük, finn csapa­tok — gyakran kemény harccal­­— visszahódították azt a határvidéket, amelyet az 1940-es moszkvai béke­­szerződésben kellett átengedniök. A Ladoga-tótól északkeletre a finn csa­patok már valamennyi ponton elérték a régi finn—szovjet határt s helyen­ként már át is lépték azt. (MTI.) Finnország nem szorgalmaz béketárgyalást Helsinkiből jelenti a Német Táv­irati Iroda. A Finn Távirati Iroda vasárnap este a következő jelentést bocsátotta ki. A Finn Távirati Irodát felhatalmaz­ták annak kijelentésére, hogy telje­sen valótlanok azok a néhány kül­földi lapban és rádióadásban terjesz­tett híresztelések, amelyek szerint Finnország védekező háborújának ki nem elégítő eredményei miatt állító­lag tárgyalásokat kezdeményezett Helsinkiben és Stockholmban abból a célból, hogy idegen államfőt Finn­ország és a Szovjetunió között béke­tárgyalásokra bírjon rá. (MTI.) A nyomdásztanoncból lett repülőszázados hősi halála Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Juppien százados, a német Vas­kereszt lovagkereszt­jéhez adományo­zott tölgyfalomb tulajdonosa 70. légi győzelme után nem tért vissza többé repülőút­járól. Juppien százados 1012-ben született Bochumban, mint egy bányász gyer­meke. 1026 1030-ig nyomdásztanonc volt 1931 októberében lövészként egy gyalogezred kötelékébe lépett s 1937-ben törzsőrmesterré léptették elő. 1938-ban hadnaggyá nevezték ki s repülőgépvezető lett egy vadász­­században. 1940-ben már százados, 1941 áprilisában pedig 40. légi győ­zelme u­tán a német véderő rt. tisztje­ként megkapta a tölgyfalombot a Vaskereszt lovagkeresztjéhez (MTI.) Német légi támadások az egész keleti arcvonalon Mint a Német Távirati Irodával katonai részről közlik, a német légi­erő augusztus 31-én is az egész ke­leti arcvonalon folytatta szüntelen megsemmisítő csapásait a szovjetek ellen. Az arc­vonal déli részén, Tior­­nisztalpoltól északkeletre lévő térben német repülőgépek sikeres támadást intéztek ellenséges lálmri erődít­mé­nyek ellen és légi harcok során le­lőttek 13 ellenséges repülőgépet. Az arcvonal középső részén a né­met légi támadások főleg pályaudva­rok és vonalok előnt irányultak, első­sorban Kon­otop vidékén. Ezenkívül több sikeres támadást hajtottak végre csapatösszevonások és ellenséges ál­lások ellen és sikeresen bombázták ki Deszna folyón átvezető hidakat. A Finn-tengeröbölben a német légi n­ő sikeresen folytatta támadásait ellenséges hajók ellen. Kandidaksa kikötőjében oly súlyosan megsérült egy 1000 tonnás kereskedelmi hajó, h­ogy oldalára dőlt és nem mozdult tovább. . f Ex és a vidéken egymást követő támadások irányultak ezenkívül mozgó vonatok ellen is, amelyeket kisiklattak. Támadták továbbá a Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda, hogy a Die Deutsche Stimme című hetilap Magyarországnak a bol­­sevizmus elleni harcával foglalkozó cikkében a többi között ezeket írja: Az aránylag natal magyar hadsereg gondos kiképzése és jó felszerelése a legszebb eredményeket mutatja fel. A vezérkar józan és rövidre fogott jelentései mögött gyakran magyar visszaözönlő ellenséges csapatokat s ezáltal Alakurttitól keletre ismét je­lentékeny veszteségeket okoztak az ellenségnek. (MTI.) fegyvertársunk hősies teljesítményei rejlenek. Páncélos kötelékeik, lég­védelmi tüzérségük és kerékpárosaik új hírnevet szereztek a magyar had­seregnek, de a régi huszárszázadok is bebizonyították, hogy homokos és mocsaras terepen elpusztíthatatlanok. Bár a magyar csapatok egyáltalában nem kímélték magukat, veszteségeik az elért eredményekhez képest igen csekélyek. Német elismerés a magyar hadseregről A török elnök és vezérkari főnök nyilatkozata Ankarából jelenti a Török Távirati Iroda. Egész Törökország szombaton ün­nepelte katonai győzelme tizenkilen­cedik évfordulóját. Inönü elnök az évforduló alkalmá­ból üzenetet intézett a hadsereghez. Ü­zenej­ében ezeket mondotta: Hadseregünk, amelynek történelme tele van dicsőséggel és a hazáért ho­zott áldozatokkal, ma is f­ejlő módon szavatolja, hogy teljesítése fogja azokat a feladatokat, amelyek felé a török nemzet tekint. Ha a köztársa­sági kormánynak a békére irányuló őszinte erőfeszítései nem lesznek ele­­­gendőek és így a török hadsereget kötelessége teljesítésére szólítjuk fel. biztos vagyok abban, hogy köteles­ségét a múlt hősiességéhez méltó mó­don fogja teljesíteni Csakmak tábornagy, a nagyvezér­kar főnöke, a hadsereg nevében a következőkben válaszolt Inönü elnök­nek: — Büszkén jelentem vezérünknek, hogy hős seregeink, amelyek, hála önnek és a kormánynak, a legkor­szerűbb fegyverekkel vannak fel­szerelve és a legtökéletesebben ki­­képzve, készen állnak arra, hogy utolsó csepp vérükig teljesítsenek minden parancsot, amelyet a kor­mány fog kiadni a béke és a nemzet jóléte érdekében. Hadseregünknek­­megvan a kellő ereje, hogy feladatát végsőkig teljesítse. (MTI.) Pétain : Magamra vállaltam­ Franciaország becsületének és érdekeinek megőrzését Vichyből jelenti az OFI. Pétain tábornagy vasárnap délelőtt 11 órakor beszédet mondott Vichyben az előtt a 2000 légionárius előtt, akik a meg nem szállt francia terü­letekről gyűltek össze eskütételre a légionáriusok ünnepén. A tábornagy beszédében a többi között a követ­kezőket mondotta: — Franciaországi és tengerentúli légionáriusok! Maradjatok hűek ki­tűzött célunkhoz. Támogassátok a kormányt, Darlan tengernagyot és engem. Csatlakozzatok hozzánk s forduljatok el azoktól az elégedetlen­kedőktől, akik nem fogva fel nemzeti szerencsétlenségünk értelmét és e szerencsétlenség következményeit, a múlt álomképei közé menekültek. Hallgattassátok el felesleges és zavaros bírálataikat. A kormány politikája csak arra irányul, hogy­ támogasson engem, aki vállalta a felelősséget a történelem előtt, magamra vállalom Franciaország b­ecsületének és érde­keinek megőrzését. Ebben kell segít­ségre lennetek nektek is és segéd­kezet kell nyújtanotok ahhoz, hogy fenntarthassuk a rendet és nyugalmat az országban. A tábornagy ezután kijelentette, beleegyezett a légionáriusoknak abba az óhajába, hogy szervezetük nevét megváltoztassák. Az új név a követ­kező lesz: ,,A nemzeti forradalom harcosainak és önkénteseinek lé­giója“. A tábornagy ezután a következő szavakkal fejezte be beszédét: — Támogassátok a kormányt és dolgozzatok. Fejtsetek ki továbbra is nemzetépítő és szociális tevékenységet s ne keltsetek senkiben nyugtalansá­got! A nemzeti forradalom alapvető fontosságú és szent joga a mánkat (MTI.) Az angol—szovjet békefeltételek Iránban Stockholmból jelenti a Német Táv­irati Iroda. Egy­­Reuter-jelentés szerint az iráni kormánynak már átadott brit— szovjet békefeltételek többi között három fontos övezetnek brit és szovjet csapatok által történő meg­szállását követelik. Az első övezet a dél­nyugat iráni kőolajvidék, a má­sodik övezet a transziráni vasút utolsó része a Kaspi-tó mellett — ez szovjet ellenőrzés alá kerül —, a harmadik pedig Tebrisz csomó­pont, a Teheránból a szovjet Kauká­zus felé vez­ető vasútvonal mentén. A szovjet csapatok a Tebrisztől a török határ felé vezető út mentén is megszállnak majd egy pontot, hogy biztosítsák az Irán és Törökország közötti fontos összekötővonal ellen­őrzését. A békefeltételek egyik leg­fontosabb célja az, hogy biztosítsák az iráni vasútvonalak felhasználását az angolok és szovjetek részéről. Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iroda. Szimilából származó­­teafer-jelentés szerint az iráni kormánnyal szem­ben támasztott egyik feltétel az Iránon át a Szovjetunióba irányuló hadianyag- és hasonló szállítmányok átengedése. (MTI.) A külpolitika híres isztanbuiból jelenti a oze­ani: a la­pok megerősítik, hogy szeptember utolsó hetében Németország és Török­ország között kereskedelmi megbeszé­lések indulnak meg Ankarában. * New Yorkból jelenti a Német Táv­irati Iroda. Mint a Nem York Herald Tribune londoni diplomáciai körökben megtudta, Lyttleton százados, az an­gol háborús kormány jelenlegi kai­rói képviselője két hónapon belül le­váltja lord Halifax washingtoni angol nagykövetet. Lyttleton utódja Duff­ Cooper lett. (MTI.) * Párizsból jelenti a Bud. Tud.: A pá­rizsi külön­bíróság újabb öt halálos ítéletet hozott, többnyire kémkedés miatt. ♦ Vichy­ből jelentik: Pélain tábornagy új rendeletet bocsátott ki, mely sze­rint tengerészeket, akik idegen kikö­tőkben elhagyják hajóikat, 10 éves szabadságvesztéssel sújtanak. Erre a rendelkezésre az adott okot, hogy számos francia férfi jelentkezett ten­gerész­ szolgálatra, hogy így kerülhes­sen ki Franciaországból. * Washingtonból jelenti a Német Távirati Iroda. A külügyminisztérium korlátlan engedélyt adod a nyugati I­lleke államai és a­­Szovjetunió, vala­mint a brit birodalom kikötői és a Szovjetunió között lebonyolódó át­menő áruforgalomra. ( MTI ) ♦ Washingtonból jelentik: Közölték, hogy egy nyolc főből álló brit munka­ügyi és iparü­gyi bizottság érkezik két héten belül a USA-ba, hogy az ame­rikai viszonyokat és termelési lehe­tőségeket tanulmányozza. A bizottsá­got Churchill jelölte ki és Amerika körüli útján 12 várost látogat trinjil meg, megtekinti a gyárakat és bányá­kat és tárgyal a szakszervezetek ve­zetőségeivel. * Genfből jelenti a Német Távirati Iroda. Mint az amerikai rádió kö­zölte, Teheránt másodszor is bom­bázták. Az amerikai nagykövetség katonai attaséja megfigyelte a bom­bák lecsapódási helyét. Két öt méte­res bombatölcsér mellett röpcédulá­kat találtak. (MTI.) * Helsinkiből jelenti a Német Táv­irati iroda. A finn képviselőlház hét­főn tartotta rendes évi ülésszakának első ülését­ Ebből az alkalomból Hakkila, a képviselőház elnöke meg­nyitó beszédében megemlékezett a ma hadsereg győzelméről. Finnország — mondotta — igazságáért és jo­gáért folytat harcot és most már kétségtelen, hogy az országot végkép­pen megmentették és biztos a győ­zelem a bolsevitákkal szemben. Sosei sem fogjuk elfeledni, hogy a német hadsereg, amely a világtörténelem legnagyobb győzelmét vívta ki, fel­­zúzta örökös ellenségünket és ezzel biztosítja országim!­­t. Ebben a kö­zös harcban mi, finnek becsülettel kivettük részünket és így megérd­e­­mnljük, hogy szabad nemzet legyünk. A képviselőhöz elnöke ezután kö­z­elte, hogy a képvi­sel­őh­áz kommu­nista érzelmű csoport­jártak hat kép­viselőjét letartóztatták és átadták a vizsgálóbírónak. (MNI.)

Next