Magyar Nemzet, 1941. október (4. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-01 / 223. szám

2 A múlt század 1863. évében fel­fedezett, milliószor kipróbált nagy­­múltú, természetes hashajtó az Sajátossága, hogy kis mennyiség­ben hat, azért elég már 3 ujjnyi. Kinek ritkán kell, kérje mindenütt az olcsóbb kis üveg Igmándit, ez is elég 3—4-szeri használatra. A külpolitika hírei Tokióból jelenti a Német Távirati Iroda. Itteni amerikai körökben úgy tudják, hogy Craigie angol nagykö­vet most már biztosan október 3-án .Vasasakin át Sanghaiba utazik, ahol Duff­ Cooperrel fog találkozni. Ez­után Craigie Sanghajból Amerikába utazik tovább. (MTI.) * Bernből jelenti a Német Távirati Iroda. Ernst Schürch, a Bund éveken át volt főszerkesztője a lap október elsejei reggeli számában közölte, hogy október 1-i hatállyal megválik a lap szerkesztésétől. A Bund kiadó­­hivatala ugyanakkor közli, hogy a lap főszerkesztőjévé dr. Walter Eggert, volt kereskedelmi, később politikai szerkesztőjét nevezte ki. (MTI.) * Stockholmból jelentik: Prágából érkezett hírek szerint a cseh auto­nóm kormány miniszterelnökén, Eliason kívül le kellett tartóztatni a helyettes miniszterelnököt is, valamint a közrendészeti minisztert és Kavelka, tárcanélküli minisztert. Az összeesküvésről kiderült adatok alapján el kellett rendelni a rendőri felügyeletet a kormány más tagjai ellen is. ♦ Bálnából jelenti a Magyar Távirati Iroda. Máriássy Zoltán kulminált ma­gyar követ szombaton este látogatást tett gróf Ciano olasz külügyminisz­­ternél. * Ankarából jelenti a Stefani. A szovjet katonai hatóságok hét olasz állampolgárt feltartóztattak volt a perz­sa határon. Ezeket az olasz állampolgárokat most szabadon bo­csátották, úgyhogy török területre léphettek. (MTI.) * Szófiából jelenti a Német Távirati Iroda. Az iráni hatóságok, mint Adanából jelentik, kiszolgáltatták az angol katonai hatóságoknak a Rasid Ali Kailani kíséretéhez tartozó Amin Zaki tábornokot, az iraki vezérkar volt főnökét, Kam­el Sahid ezredest, az első iraki hadosztály volt pa­­rancsnokát, Fahmi Szaid ezredest, az iraki gépesített haderő volt pa­rancsnokát és Mah­met Szalmavát, az iraki légi haderő volt parancs­nokát. (MTI.) * Nagybecskerekről jelenti a Dél­vidéki Magyarság. A nagybecskereki vasútigazgatóság hirdetményt tett közzé, mely szerint a teherforgalom Bánátban megszűnik és csak azt a teherforgalmat tartják fenn, amely a személyvonatokhoz csatoltan bonyo­lítható le. A személyforgalmat is lé­nyegesen korlátozta az igazgatóság és Bánátban minden relációban csak A keddi harctéri hírek között a legérdekesebb a Magyar Távirati Irodának az a közlése, hogy a had­műveletek megteremtették a fekete­­tengeri partvidék szovjet támasz­pontjai és a volt Dnyeper-arcvonal teljes felgöngyölítésének minden alapfeltételét. A küszöbönálló hadműveletek kö­zül különösen az utóbbi felgöngyö­lítés érint bennünket közelről, mert ott a Dnyeper-kanyar előreugró ré­szében állanak még a legutolsó hírek szerint honvédeink, akik előtt a szovjet csapatok arcvonaluk mö­gött nagyarányú robbantásokat haj­tanak végre. Ezek a rombolások arra mutat­nak, hogy a szovjet erők ott vissza­vonulásra készülnek. A mai hadviselésben, a páncélo­sok meglepő gyors irama mellett rendkívül nehéz a felsőbb vezetés­nek a visszavonulás időpontját a kellő pillanatban felismernie. Lát­tuk ezt az összes sikeres német be­kerítő hadműveleteknél, amelyek­nek betetőzése a kievi csata volt. Kezdetben az északról előrenyo­muló német hadcsoport csak foko­zatos nyomást gyakorolt Budjenni északi szárnyára. Ezután jött csak meglepően a né­met páncélos seregek gyors előre­törése előbb északról, majd délről. Látszólag erre a rohanásra nem számított Budjenni. Amikor a né­met páncélos seregek robogni kezd­tek, már minden elveszett Budjenni részére. Ezúttal nem kisebb német páncélos egységek, nem egyes had­osztályok vagy hadtestek, hanem egész páncélos hadseregek indítot­ták meg a bekerítést, oly szélesség­ben és mélységben, hogy nemcsak a bekerítést, hanem a szovjet ellen­­támadások visszaverését is egyedül elvégezhették. Az egyik német páncélos sereg­nek éppen Guderian tábornok volt a parancsnoka. Ugyanaz, aki már ezredes korában 1938-ban közzétett könyvében de Gaulle-ra is hivat­kozva éppen úgy írt a világ nyilvá­nossága előtt a nagy páncélos sere­gek szükségességéről és harcmódjá­ról, miként azt legutóbb a kievi csatában gyakorlatilag is bemutatta. Kelet Német hivatalos közlés: Olasz csapatok a Dnyepertől keletre folytatott hadműveletek végrehajtása során az ellenség nagyobb erőit mor­­­­zsolták fel és többezer foglyot ejtettek.­­ A háború Egy gyaloghadosztály szeptember 28- án és 29-én a keleti arcvonal északi szakaszán sikeres támadást hajtott végre egy szívósan védelme­zett hadállás ellen. 210 ellenséges kiserődöt rohammal vett be. Repü­lőkötelékek Charkov vidékén sikeres hadműveleteket folytattak vas­úton folyó szállítások ellen és foly­tatták a Leningrádtól keletre fekvő vasúthálózat, valamint a Murmanszk­­vasút berendezéseinek szétrombolását. Nyugat Az Anglia ellen vívott harcban a légi­erő a múlt éjszakán Great Yarmouthtól keletre megsemmisített egy 8000 tonnás fehérhajót, továbbá a tengernek ugyanebben a körzeté­ben egy nagyobb torpedóromboló­kötelékből bombatelitalálatokkal el­süllyesztett egy hadihajót. Támadá­sokat intéztek a keletskóciai partok és az angol sziget délkeleti partjai kikötővidékei ellen. Ellenséges repülőgépek a múlt éj­szakán berepültek az északnémet partvidék fölé és egyes ellenséges repülőgépek eljutottak a birodalmi főváros távolabbi környékéig. A lakó­negyedekre ledobott bombák, fő­képpen Hamburgban, több polgári személyt megöltek, illetőleg meg­sebesítettek. Az angol légi­erő hétfőn és az el­múlt éjszaka folyamán összesen 11 bombázót vesztett. Dél Észak-Afrikában zuhanóbombázók tobruki rakodókat és lőszerraktára­kat bombáztak. Harci repülőgépek a Földközi-tengeren megrongáltak egy kereskedelmi hajót és lelőttek egy angol bombázót. Olasz hivatalos közlés: Észak-Afrikában a tobruki arc­vonalon tüzérségi előkészítés után megkísérelt ellenséges támadást ver­tünk vissza. Olasz repülőgépek a szeptember 29- ére virradó éjjel Tobruk és Marsa Matruh szakaszának katonai célpont­jait bombázták látható eredménnyel. Kelet-Afrikában osztagaink fokozott tevékenységet fejtettek ki a gondori harctér szakaszain. Ellenséges repülőgépek hétfőn tá­madták Cagliari és Catania légikikö­­tőit. A kár jelentéktelen, emberélet­ben nem esett áldozat. Cagliarinál két ellenséges repülőgépet lelőttünk. A Földközi-tengeren egy tengeré­szeti felderítő repülőgép kemény küzdelmet vívott hat angol vadász­géppel, amelyek közül hármat lelőtt, mielőtt végül lezuhant. Egy másik gépet két Blenheim-gép támadott meg, egyiküket lelőtte, majd sértetlenül visszatért támaszpontjára. Cégei úgy szeretnék, ha a közelgő hírhedt orosz télben láthatnák a né­met hadseregek nagy veszedelmét. Kétségtelen is, hogy a tél egy napon megállítja a német műveleteket. Scherff ezredes azonban felveti a kö­vetkező kérdést:­­— De nem feküdtünk-e az 1914— 18-i világháborúban is több télen át Oroszországban, anélkül, hogy csa­pataink ínséget szenvedtek volna? Ma még nincs itt az ideje annak, hogy szó essék a téli háború formái­ról —- írja Scherff. Egy azonban túl­zás nélkül megállapítható, a német véderő az ellenség országában jobban állja meg az orosz teret, mint keleti ellenfele. Jövő tavasszal ezenkívül megmutatkozik majd, hogy a tért mélységének megvan az árnyoldala a védő szempontjából is. Csak­ akkor vitathatnák el a bolsevisták a néme­tektől a győzelmet, ha ezen a télen újabb milliókat mozgósíthatnának s ezeket vezetnék jövő tavasszal a né­met keleti arcvonal széles fala ellen. Csakhogy az a térség, ahonnan eze­ket a milliókat elő kellene teremteni, nemhogy jobban, hanem rosszabbul szervezett, mint az, amelyet a német véderő kiharcolt és a rend törvé­nyének jegyében kiépített, így fejező­dik be a cikk. Berlin cáfolja a Szovjet állításait a repülőgép vesztes­égekről Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda. A moszkvai tájékoztató iroda szep­tember 29-én este azt állította, hogy a németek szeptember 27-én 150 repülőgépet vesztettek, míg a bolse­visták vesztesége csak 28 repülőgép lett. Ez az állítás — mint a Német Távirati Iroda katonai körökből érte­sül — mérő koholmány. A német légi haderő ugyanis szep­tember 27-én légi harcokban 26 re­pülőgépet lőtt le, a német légelhárí­­tás pedig 10 ellenséges gépet pusztí­tott el, 92 szovjet repülőgép pedig a földön semmisült meg. A német légi haderő tehát szeptember 27-én, azaz egy nap alatt összesen 128 szovjet repülőgépet semmisített meg. A né­metek tehát pontosan 100 repülőgép­pel pusztítottak el többet a bolsevis­ták által bevallott veszteségeknél. Ezzel szemben a németeknek csupán öt repülőgépük pusztult el, vagyis a bolsevisták által közölt adatoknak egyharmin­cad része felel meg a té­nyeknek. A bolsevisták tehát az öt elpusztult német repülőgéphez még hozzáköltötték 145 német gép meg­semmisítését. Hamburg és St. Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Brit bombavetők keddre virradóra benyomultak Észak-Németországba és több helyen —­ így Hamburgban és Stettinben — robbanóbombákat dok­­ ttin bombázása rak le. Csekély anyagi kár esett, a polgári lakosságot kis veszteség érte. Az eddigi jelentések szerint a német éjszakai vadászok, légvédelmi és ten­gerészeti tüzérek hat bombázót lőttek le. (MTI.) ■ Mackensen tábornok megdicséri a Torino-hadosztályt A Stefani-iroda tudósítója jelenti a keleti arcvonalról: Mackensen tábornok napiparancsot adott ki és ebben a többi között a következőket közölte: Nagy megelégedéssel láttam ma délelőtt megfigyelőhelyemen a Torino­­hadosztály merész támadását. Kívá­nom az olasz expedíciós hadtestek­nek, hogy hasonló újabb sikereket érjenek el, olyanokat, mint eddig vívtak ki csapataimmal együtt­működve. (Róma, MTI.) Német szakértő­t Berlinből jelenti az NST. A Völkischer Beobachter érdekes cikket közöl D. G. Scherff ezredes tollából „1812 és a félén“ cím alatt. A cikket az egész berlini sajtó közli. Scherff összehasonlítja Napoleon 1812-i orosz hadjáratát a mostani bolsevizmus elleni küzdelemmel. Már a két hadjárat politikai alapjai sem hasonlíthatók össze. Ma két világ vívja elkerülhetetlen harcát, két vi­lág, amely nem maradhat fenn egy-­­ más mellett. A bolsevista vezérlet 1©­ téli hadjáratról mondott a rendelkezésére álló tér mélységeinek felhasználásáról, holott 1812-ben ez volt a Napóleon elleni harc legerősebb tényezője. Már ezzel is megmutatkozik, hogy a mostani keleti küzdelemben szükségképpen más törvények uralkodnak, mint Na­póleon hadjáratában. Napóleon nem Moszkva égésébe és nem az orosz télbe bukott bele, hanem abba, hogy mögöttes összeköttetései tarthatatlanok voltak ellenfelének szabadon működő erőivel szemben. Németország ellen­ ­agyar Nemzet SZERDA­, 1941 OKTÓBERI 1­ 1 A Genova elleni légi támadás Rómából jelenti a Stefani-iroda. Az olasz lapok teljes terjedelmében közüki a brit sajtónak azokat a cik­keit, amelyek beszámolnak a Genova ellen intézett brit támadásról a táma­dásban résztvett repülők elbeszélése nyomán. Az angolok szerint a brit bombák eltaláltak egy nagy gyárat és tüzeket okoztak. A támadás valójá­ban nem okozott csak kisebb károkat és néhány polgári házat rongált meg. (MTI.) Az olasz hadtest keleten 5000-nél több foglyot ejtett Rómából jelenti a Stefani. Az olasz expedíciós hadtestek az elmúlt napokban a Dnyeper és en­nek egyik mellékfolyója között tevé­kenykedtek. Ezen a területen több­napos csata fejlődött ki. Az olasz hadosztályok ádáz küzdelmet vívtak. Egy olasz hadosztály szakaszát telje­sen beborítják az elesett szovjet ka­tonák holttestei. Az olasz erők most tisztogatási műveleteket folytatnak s a Szovjet negyedik hadosztályának maradékait kutatják fel. Az olaszok eddig több mint 5000 foglyot ejtettek. Zsákmányuk is je­lentős és annak leltározása most fo­lyik. Az olasz repülőgépek lelőttek mintegy 15 ellenséges repülőgépet. Románia közli elesettjei nevét Bukarestből jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. A 16. számú legénységi veszteség­jegyzék 125 legénységi állományú hősi halott nevét közli. A finnek Petrozavodszk körül harcolnak Helsinkiből jelenti a Stefani-iroda. A finn csapatok folytatják előre­nyomulásukat Kelet-Karélában és keményen szorongatják a szovjet erőket az Onega-tó partjának utolsó Védelmi vonalain Petrozavodszk kö­rül, nehéz tüzérségük pedig ezalatt a légierővel együtt hatalmas romboló munkát végez a Murmanszk-vasútnak még szovjet kézen levő részein. A „Nelson“ brit csatahajó megrongálódott Rómából jelenti a Stefani-iroda. London elismerte, hogy a Nelson csatahajót torpedótalálatok megron­gálták. Ez a csatahajó abban az an­gol alakulatban haladt, amelyet olasz torpedóvető repülőgépek szep­tember 27-én megtámadtak a Föld­­közi-tenger középső medencéjében. Hangében nagy az élelmiszerhiány Helsinkiből jelenti az NST. Katonai körökben közül, hogy nap mint nap bolsevista katonák szöknek át a finnekhez Hanga finn­országi szovjet támaszpontról. A szö­kevények elmondják, hogy igen sú­lyos Hangében az élelmiszerhiány. Beszámolnak arról is, hogy a politi­­kai biztosok parancsa alapján min­­den eljárás nélkül a helyszínen agyonlövik a szökés kísérletén rajta­kapott bolsevista katonákat. A délkínai japán hadműveletek lezárultak Sanyimból jelenti a Német Táv­irati Iroda. Mint a Domei-Iroda jelenti Kan­tonból, a délkínai japán főhadi­szállás tájékoztatója bejelentette, hogy a Hsi-Kiang nyugati partján, Kanton közelében szeptember 21-én meg­indult japán hadműveletek hétfőn lezárultak s a csapatokat máshová irányították. A Bomnei-iroda jelentése szerint a középkínai japán főhadiszállás kö­­zölte, hogy a japán csapatok — mi­­után szándékukat végrehajtották —­ kiürítették a kínaiak kelet-nyugati irányú összeköttetése szempontjából létfontosságú csucsaui vasúti gócpon­tot. A Domei-iroda közlése szerint Csucsau körül 3500 kínai katona­ esett el. (MTI.) Magyar hősök A magyar katonavírtus kiváló példáját mutatta Oidy Gyula had­­apródőrmester, aki a visszavonuló ellenség üldözése közben járőrével több mint tízszeres túlerőben levő szovjet csapatra bukkant. A vörösök egy temetőbe fészkelték be magu­kat és a sírhantok és fák mögül erős tüzeléssel fogadták a magyar járőrt. Ózdy hadapródőrmester pil­lanatig sem torpant meg, bátor rá­­menő támadással megrohamozta a túlerejű ellenséget és hamarosan kiverte a temetőből, sőt a faluból is kiszorította. A vakmerő támadás sikere hathatósan elősegítette a zászlóalj előrenyomulását. Néhány nappal később Ózdy, mint járőr­­parancsnok két ízben is merész előretörést és felderítést végzett és igen értékes jelentést küldött be parancsnokságának. A június végén elrendelt megtorló bombatámadások alkalmával Benkő Dezső címzetes repülőőrmester rend­kívül kedvezőtlen időjárási viszo­nyok mellett indult el feladata végrehajtására. Magas hegységen ke­resztül, gyakran felhőkkel borított hegycsúcsok között s­­zűk völgyek­ben repült célja felé. Az ellenség igen erős földi légvédelmi elhárító tüzeléssel fogadta, Benkő azonban a legnagyobb vakmerőséggel egészen alacsonyra ereszkedett s úgy haj­totta végre megsemmisítő hatású bomba- és géppuskatámadását a megjelölt katonai célpontok ellen. Két héttel később újabb eredményes vállalkozást hajtott végre, amikor igen rossz időjárási­­viszonyok kö­zött egy fontos jelentést juttatott el rendeltetési helyére. (MTI.)

Next