Magyar Nemzet, 1941. november (4. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-01 / 250. szám

IV. évfolyam, 250. szánt Szombat. 1941 november Magyar Kamt Alapította ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 37.20 P. FÉLÉVRE 18.60 P. NEGYEDÉVRE 9.30 P. 1 HÓNAPRA 3.20 P. EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 12 FILL. VASÁRNAP 24 FILL. PETHŐ SÁNDOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VL. ARADI­ UTCA 10. TELEFON: 128-428* KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., VILMOS CSÁSZÁR ET 05. TELEFON: 120726* a Megtorpedózták és elsüllyesztették .James Reuben 64 amerikai rombolót A bolsevisták támadóereje egyszer s mindenkorra megszűnt, jelentette ki a német belügyminiszter — Berlin közölte, hogy keleten visszaadták magántulajdonba a parasztoknak a földet — A Krim-félszigetes® és a Donee- medencében az üldözés tovább folyik . Az angol nőket a hadsereg segédszolgálataiba is behívják A keleti hadjáratnak­ megint a déli szakaszáról jöttek moz­galmasabb hírek, ezeket abban lehet összefoglalni, hogy a Do­­nec-medencében és a Krím­­félszigeten a szövetséges csapa­­tok tovább üldözik a szovjet seregeket. Itt említjük meg, hogy a krimeai német elő­nyomulás természetesen nem a földközi-, hanem a feketeten­geri helyzet befolyásolására al­kalmas (ez helyreigazítása egy legutóbbi szedési hibának). Az ennek kapcsán előtérbe nyo­muló kaukázusi kérdés mellett a figyelem Észak-Afrikára is mind jobban ráterelődik. A jelenlegi frontszakaszok, úgymint Moszkva, a Don vagy Tobruk mögött természetesen más nagy kérdések is meg­húzódnak. A Times azzal vi­gasztalja olvasóit, hogy a Szov­jet a veszélyeztetett ipari köz­pontokból átköltözteti a gyára­kat Keletre. Itt említjük meg, hogy Roosevelt személyes meg­bízottja, Harry Hopkins, aki leg­utóbb Moszkvába vezette az amerikai küldöttséget, most, miután visszatért az Egyesült Államokba, beszámolt Sztálinnal folytatott beszélgetéséről. Hop­kins cikket írt a szovjet kor­mány fejéről, leírta, hogy Sztá­lin milyen túlzott optimizmus­sal beszél. Majd így folytatódik Hopkins cikke: — Remélem, soha az életben nem fog engem senki se gyű­lölni, mint ahogy Sztálin gyű­löli Hitlert. Egy másik ilyen háttérben levő kérdés a Kaukázus, amely mögött tudvalévően az angolok az amerikaiak segítségével igye­keznek teherbíróképesebbé tenni és kibővíteni a szárazföldi vasutakat és országutakat a Perzsa-öböl és a Kaukázus, valamint India és Szibéria kö­zött. Mindezt a hírek szerint egy minden eddiginél szélesebb­­körű angol—amerikai együtt­működés kereteiben valósítanák meg. Az ezekről szóló hírek egy részét Londonban ugyan megcáfolták, de mint a Popolo di Roma is helyesen megálla­pítja, magából a cáfolatból ki­tűnik a szövegezés kényszere­­dettsége, úgyhogy a nyilatkozat inkább megerősítésként hat. Az észak afrikai front mögött nemcsak Egyiptom tűnik fel, hanem Közép-Afrika is, amely­nek francia birtokai tudva­lévően de Gaullehoz csatlakoz­tak s ez azért endítésrem­éltó körülmény, mert a Közép-Keletre küldött amerikai re­pülőgépek tudvalévően Dél- Amerikán és Közép-Afrikán át teszik meg az utat Észak- Amerika és Perzsia között. Egy másik nagy függő kér­désben, a japán problémában még mindig nincs döntés, To­kióban továbbra is panaszkod­nak, hogy az Egyesült Álla­mokban nem mutatnak semi­­lyen békekészséget. Erről a Német Távirati Iroda számol be, idézve a tokiói kormány egyik félhivatalosát, a Japan Times and Advertiser-t.­ A német belügyminiszter a keleti hadjáratról A Német Távirati Iroda Drez­dából beszámol arról, hogy dr. Frick birodalmi belügyminiszter csütörtökön este egy gyűlésen beszédet mondott. A miniszter kijelentette, hogy Anglia régóta hátráltatni igyekezett Németor­szág fejlődését és hogy Anglia indította el ezt a háborút. Anglia — tette hozzá a birodalmi mi­niszter — most már hazugsá­gokkal dolgozik, a német kard azonban be fogja igazolni, hogy ezek a módszerek sem segítenek rajta. A keleti háborúról szólva Frick kijelentette, bizonyos, hogy a bolsevisták támadó ü­tő­­ereje egyszers mindenkorra meg­szűnt s többé nem építhető fel. — A német győzelmek hatá­sai — mondotta — a birodalmi miniszter — már most jelzik Európa újjáteremtését, azét az Európáét, amely német vezetés alatt az építőmunkára kész nemzeteknek képességeik sze­rint megadja azt, ami őket il­leti. Ez az új Európa a népek békés együttműködését fogja magával hozni, nem örökös há­borúkat, mint az angol politika a legutóbbi évszázadokban. Frick miniszter ezután méltatta a német katonák hősiességét és teljesítményeit és beszédét azzal fejezte be, hogy a harmadik háborús télre a jelszó: előre a végső győzelemig. A nők katonai szolgálata A pénteki nap folyamán meg­erősítették azokat a csütörtöki jelentéseket, amelyek szerint az angol kormány elhatározta, hogy a nőket nemcsak hadiipari, ha­nem katonai segédszolgálatra is behívja. Azt is jelentették, hogy a húsz és huszonöt, de esetleg a húsz és huszonhét éves nőket kötelezik a szárazföldi és légi haderők segédalakulataiban való szolgálatra. Este azután egy olyan hír érkezett, amely szerint az angol hadügyminisztérium közleményt tett volna közzé ar­ról, hogy a nőket mégsem hív­ják be katonai szolgálatra. A Londonban kiadott kommüniké­ről azonban nem jött­ részletes beszámoló, úgyhogy annak tar­talmát nem látjuk világosan. Annál kevésbbé, mert hiszen számos katonai segédszolgálat­ban, így például a légelhárító alakulatoknál eddig is szolgáltak Angliában nők. A legközelebbi napokban azonban nyilván vilá­gosság derül arra a kérdésre, hogy a Churchill-kormány mi­lyen mértékben akarja igénybe venni azt a tavaly kapott törvé­nyes felhatalmazást, amelynél fogva minden felnőtt angol fér­fit és nőt kirendelhet katonai vagy termelő munkára. Bevin munkaügyi miniszter különben közölte, hogy az utóbbi időben a textiliparból negyvenezer munkás ment át hadigyárakba, a miniszter tehát felszólította a nőket, hogy je­lentkezzenek munkára a textil­­gyárakban. Ez a felszólítása elsősorban annak a nyolcezer női munkásnak szólt, aki azelőtt textilgyárakban dolgozott. A földtulajdon visszaállítása Rómán keresztül az NST ré­vén azt az érdekes hírt kaptuk Berlinből, hogy a német fővá­rosban hivatalosan közölték: a Németország által Keleten meg­szállt területeken visszaadták a parasztoknak személyes tulaj­donukként a földet. Ennek a hírnek a jelentősé­gét aligha lehet túlbecsülni. A Szovjetúnióban ugyanis kezdet­től fogva igen nagy kérdés volt a proletariátus két nagy rétegé­nek, az ipari munkásságnak és a parasztságnak ellentéte. Az a tény, hogy a németek a meg­szállt területeken a parasztok magántulajdonába adják a föl­det, jelenleg a szovjet kormány állt tartozó területek lakossá­gára kétségkívül hatást gyako­rolhat A semlegességi törvény revíziója Az Egyesült Államokban *, semlegességi törvény revíziójá­nak megszavazása küszöbön áll,, az elszigetelődéspártiak azon­ban még az utolsó pillanatban is figyelmeztetni akarják a kö­zönséget, hogy a revízió a nyílt és formális háborút jelenti. Ilyen értelemben beszélt Lind­­bergh, az ismert pilóta, vala­mint Wheeler szenátor azon a háborúellenes gyűlésen, amely­nek szónoklatait az amerikai rádiótársaságok egyike sem volt hajlandó közvetíteni. Ugyanakkor a többi politikus, szenátorok és képviselők ki­jelentették, hogy a törvény módosítását meg kell szavazni, az amerikai kereskedelmi hajó­kat föl kell fegyverezni, az amerikai hadi- és kereskedelmi hajóknak angol kikötőkbe is be kell futniuk s bármilyen kö­­vetkezményekkel járjon is ez, vállalni kell. Egyébként azt is jelentik Amerikából, hogy a Roosevelti kormány egy repülőgépgyár, sztrájkoló munkásságával szem­ben azt a megoldást választotta, hogy elrendelte: az Egyesült Államok hadserege vegye át a repülőgépgyárat, mert ezen a réren a sztrájkot automatiku­san meg lehet szüntetni. Halifax és Hoare Londonból azt jelentik, hogy Churchill nemcsak lord Halifax washingtoni nagykövetet, hanem Hoare madridi nagykövetet is elejtené. Ez a hír azért érdekes, mert a Chamberlain-féle kül­politikának Halifax és Hoare két főtámasza volt. Honvédeink­ újabb pontokat szállottak meg a Donec mentén A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az ukrajnai arcvonalon küzdő szövetséges erők az ellenséges csa­patokat mind szélesebb szakaszon szorítják át a Donec-folyón s veszik birtokukba a folyó jobbpartját. A magyar csapatok legutóbbi sike­reiket kiszélesítve újabb pontokat szállottak meg a Dance mentén.. Teljesítményeikkel a szövetséges katonai körök meleg elismerését vívták ki A magyar csapatok ismételten betörtek a szovjet utóvédek közé Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda. Egy magyar felderítőosztag — a „Német Távirati Irodá“-nak katonai helyről szerzett értesülése szerint — október 30-án a keleti arcvonal déli szakaszán ismét előretört a vissza­vonuló bolsevisták közé és szovjet utóvédeket semmisített meg. A ma­gyarok állandó érintkezésben az el­lenséggel újból és újból betörtek a szovjet utóvédek közé és a szovjet haderő egyes részeit morzsolták fel. A szovjet haderő az éjjel-nappal tartó harcokban súlyos és véres vesz­teségeket szenvedett. A szovjet csapatok visszavonulási útvonalait szétlőtt járművek, elpusz­tított lovak és sok szovjet katona holtteste szegélyezi. Á­ra 24 fillér Torpedólövéssel elsül­lyesztették a „James Reuben44 amerikai rombolót New Yorkból jelenti a Német Táv­irati Iroda. A tengerészetügyi minisztérium kiíz­lése szerint a „James Reuben“ nevű romboló, amely a hajókaravánok kí­séretét látta el, az elmúlt éjszaka az Atlanti-óceán északi részén elsüllyedt. Mint kijelentették, az elsüllyedésre vonatkozólag részletek még nem áll­nak rendelkezésre. (MTI.) Stockholmból jelenti az NST. Mint az angol rádió az amerikai haditengerészeti minisztérium jelen­tése alapján közli, az Egyesült Álla­mok „James Reuben“ nevű torpedó­rombolóját Izland szigetétől nent messze torpedólövéssel elsüllyesztet­ték. A romboló legénysége 120 tenge­részből állott, fl. L. Edwards pa­rancsnok vezetése alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék