Magyar Nemzet, 1941. november (4. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-01 / 250. szám

2 »v^ NEM-PEP/OA VU.AC MI A­DEN PONTJÁN EGYSZERRE OTT LEHET, NEM KELL HOZZA MÁS.CSAH EGY Standard PADIO , CSUCSSZUPÍ­RS­OROZA­T" X. Belviros szolid szakészlete KONCERT IV. , Vici­nica 11.________Telefon 18-12-55 Bemutatja HOFFMANN RÁDIÓ V, Szent István­ körút 19. Tel. 120-531. Nagy választék rádiókban Szikora Ernő Bpert, VI. Teréz-körút 38. T. 11-67-39. ro»4hJdra­­* • szokott •Mzekc-n­yíígnel sxálliljl Adorján Antal Káiina József-utca 15. RóOi (Visegrádí-u. sarok.) Te!.: 119-636. Kapható részletre la Ma irta és In 32 éve« rég. VI.. Andrássy-út 10. T.: *113-619 Nézze meg, hallgassa meg! Részletre is kaphatja: Kodern Gépértékesítő Kft.-nél. VII„ Hob utca 58. Tel 222 045 ■chmura. Bemutatás, csere, javítás, árjegyzék Stern bér, hanálszergyár. Rákóczi­ út 60. A kiskőszegi dunai mélyrohlam­a* Legutóbbi számunkban zom­bori jelentés alapján hírt adtunk arról, h­ogy Kiskőszeg közelében egy ra­kodó uszályon felrobbant egy kéz­i­­gránát és két hajóst megölt. Mint ugyanezen forrásból értesülünk, a robbanás a két emberéleten kívül más áldozatot nem követelt és az uszály sem sérült meg. A kettős ünnep miatt QAtO, S­­KcdZQX jelenik meg a HÉTFŐ REGGEL Vázlatunkból jól kivehetjük az alább következő jelentésekben szereplő helységneveket: Eupató­­riát, a megerősített Keres városát és a Szovjet főhadikikötőjét, Sze­­vasztopolt is. A feketetengeri szovjet hajó­hadnak már az Azovi-tenger északnyugati partvidékén lefolyt német előnyomulás óta mind­inkább kevesebb kikötő áll rendel­kezésére. Utolsó menedékhelye statum lesz — a Kaukázustól délre —, de addig is mind több és több kikötő kenől a német légi­erő kö­zeli hatáskörébe. A feketetengeri hajóhad egységeit — amennyire a mostani háború kitörése előtt is­meretes volt — már korábban részletesebben leírtuk. Most csak azt ismételjük, hogy a kevésbbé fontos egységeken kívü­l ez a hajó­had egy 23.000 tonnás régi csata­hajóból, egy repülőgépet szállító hajóból, 7 cirkálóból, 6 romboló­ból, 2 torpedónaszádból, 30 búvár­naszádból és 5 aknarakóból ál­lott, összesen 110.710 tonna tarta­­lommal. A keleti hadiszínhelyen a Kau­kázus sorsa, olajmezőivel együtt, mindinkább előtérbe lép. Helye­sen jegyzi meg Ansahin — alább közölt hírünkben —, hogy az an­golok a Kaukázus birtokát min­den más orosz területnél fonto­sabbnak tekintik. Itt tehát az an­gol hadvezetés minden tőle tel­hető erőfeszítést meg fog tenni, már azért is, mert a Kaukázus birtoka a háború időtartamára nagy befolyással lesz. T. J. Kelet Német hivatalos közlés: Az ellenség a Krím-félszigeten a német és román csapatoktól kemé­nyen ü­ldöztetve, nagy sietve mene­kül. Ezzel siker koronázta azokat a hosszú és nehéz áttörő harcokat, amelyekkel .Manstein gyalogsági tá­bornok hadseregének gyalogos had­osztályai Pflugbeil altábornagy légi hadtestével együtt a félszigetre vezető A háború keskeny földszorosokon keresztül ki­­kényszerítették az áttörést. A Donee medencéjében is sikeresen folytatták a német és szövetséges csapatok a megvert ellenség üldö­zését. A L­eningrád körüli arcvonalon az ellenség több kitörési kísérletét visszaverték. A hadsereg nehéz ütegei leningrádi hadifontosságú célpon­tokra tüzeltek. A tüzelés hatását meg­figyelték. A keleti arcvonal többi részén a hadműveletek továbbra is előrehalad­nak. A Fekete-tenger vidékén harci re­­pülőkötelékek bombázták Eupatoria és Keres kikötőberendezéseit s e vizeken öt fehérhajót süllyesztettek el összesen 13.000 bruttó regiszter­­tonna tartalommal. Nyugat A brit ellátást biztosító hajózás elleni harcban tengeralattjárók hat ellenséges kereskedelmi hajót súly ijesztettek el, összesen 27.000 tonna­­tartalommal, továbbá elsüllyesztettek egy rombolót és két őr­ha­jót is. Egy brit ágyúnaszádot torpedótalálattal súlyosan megrongáltak. Az Atlanti-óceánon messzi járatú harci repülőgépek Cadiztól észak­nyugatra elsüllyesztettek egy 2000 tonnás kereskedelmi hajót s bombák­kal megrongáltak, egy másik fehér­hajót is. Fegyveres tengeri felderítésre ki­küldött repülőgépeink péntekre virra­dóra brit kikötőket bombáztak a kelet- és délnyugatangliai partokon. Dél Olasz hivatalos közlés: Észak-Afrikában a tobruki szaka­szon tüzérségünk heves tevékenysé­get fejtett ki. Angol repülőgépek megismételték támadásaikat Tripolisz és Bengázi el­len. Kelet-Afrikában előretolt osztagok csatározása folyt. Belga szakaszán az olasz­ csapatok meghiúsították az állásaik megközelítésére irányuló el­lenséges kísérleteket. A szicíliai partok közelében egy ellenséges repülőgép kényszerleszál­lást hajtott végre a tengeren; a há­rom kanadai altisztből álló személy­zet foglyul esett. Krim-félszigeten vagy a Donec­medencében, mint akár száz kilomé­ter is a Szovjetúnió középső vagy északi részein, mert a krími német előrenyomulás veszélyes fenyegetést jelent az egész közelkeleti helyzet számára. Wavell tábornok ezért siet­teti előkészületeit a kaukázusi fel­vonulásra, hogy szembenézhessen a helyzettel abban az esetben, ha a szovjet csapatok kénytelenek volná­nak engedni. A helyzet való ténye­zőinek alapos vizsgálata azonban azt mutatja, hogy Wavellnek nem sok lehetősége van a Szovjet hathatós megsegítésére és a kaukázusi kőolaj­vidék megmentésére. Még ha sike­rülne is összeköttetést teremtenie a kaukázusi szovjet erőkkel és ha meg akarná is állítani a németeket ezen a szakaszon, feladatának teljesítése igen nagy nehézségekbe ütköznék. A németek megállításához jelentékeny hadseregre volna szüksége. Angliá­nak ehhez több mint félmillió katona felett kellene rendelkeznie és több­millió tonnát kitevő hajótérrel. Ma azonban Angliának már nyolcmillió tonna hajótere hiányzik rendes szín­vonalának eléréséhez. Az a remény tehát, hogy Wavell hadserege szembe- SZOMBAT, 1941 NOVEMBER 1. Magyar Nemzet Német repülők a Nílus deltáját bombázták Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Október 29-én német harci repülő­gépek számos bombát zúdítottak Egyiptomban a fukai angol repülő­térre. A célpontokon heves robba­násokat figyeltek meg. A Nílus del­tájának bombázásakor sok telitalála­tot figyeltek meg az alexandriai ki­kötő körzetében. Október 30-án né­met harci repülőgépek nappali táma­dást intéztek a Marsa Matruh köze­lében fekvő brit légi támaszpont ellen. A bombák a kiszemelt cél­pontokra estek. (MTI.) Ansaldo:­­V­avellnek nem sok lehetősége van a Kaukázus megmentésére Livornóból jelenti a Stefani. Ansaldo a Telegram­ mai számában a krimi hadműveletekkel foglalkozik és hangsúlyozza ennek a területnek óriási jelentőségét a Fekete-tenger és partvidéke ellenőrzése szempontjá­ból. .A K­rim-f­élziget valóban pótol­hatatlan támaszpont a feketetengeri szovjet hajóhad számára és minde­nekelőtt fontos hídfő a Kaukázus felé. A Krim-félsziget birtokában könnyen megközelíthető a Kaukázus az Azovi-tenger partjai mentén Rosz­ívván át telt kerülő nélkül is. Ansaldo szerint érthető tehát az elkeseredés, amellyel a bolsevisták a földszorost védelmezték, de a néme­teknek t­znapi harc után, kedvezőt­len időjárási viszonyok mellett mégis sikerült megtörni minden ellenséges védekezést. Hangsúlyozza Ansaldo a nagy iz­galmat, amelyet a krími események és a német csapatok ottani gyors előrenyomulása Londonban okozott. Az angolokat jobban nyugtalanítja tíz kilométernyi előrenyomulás­a BELVEDERE SZÁLLÓ Budakeszi­ út 10. szám. EGÉSZ TÉLEN NYITVA. Központi fűtés. Hideg-meleg folyó víz Szobák mérsékelt havi árban is • Telefon 164-075. Autóbusz és villamos megállónál, 1 Erdélyben OJZ 6­­l­z, ! leg-ny­ olcsa&&­asz út! szálljon a németekkel és megállítsa őket, nem egyéb, mint álom, amint az egész angol politika is csupán ku­darcot vallott tervek sorozata. A szá­razföldi partraszállások is mindenütt meghiúsultak, vagy mert nem volt elég a katonai létszám, vagy kevés volt a hajó az átszállításhoz, vagy hiány mutatkozott egyszerre mindkét tekintetben. (MTI.) Moszkva: A tulai helyzet kétségbeejtővé válik Helsinkiből jelenti az NST. A moszkvai rádió közölte, hogy a szovjet fővárosra nehezedő német nyomás főképpen a déli szakaszon erős. A vörös védőcsapatokat lépés­­ről-lépésre szorítják vissza. Ugyancsak a moszkvai rádió je­lenti, hogy a tulakörnyéki harcok megélénkültek és a szovjet csapatok csak rendkívüli erőfeszítések árán tarthatják magukat. A Pravda jelenti, hogy a tulai helyzet óráról-órára kétségbeejtőbbé vászik. ♦ Lausanneból jelenti az NST: A Szovjetunió és a közelkeleti hadszíntéren küzdő vörös csapatok helyzete mind válságosabbra fordul, mint a bázeli Nationalzeitung pén­teki száma írja. A Daily Telegraph-ra hivatkozva közli, hogy Rosztov eleste küszöbön áll és a közeli napokban várható, hogy a németek áttörik a Don-menti szovjet erővonalat Timo­­senko nem képes többé a német előnyomulás feltartóztatására. A krím­­félszigeti „tatárfal" áttörése is sike­rült a németeknek s az itt harcba­­vetett szovjet erők kétségbeesett, de céltalan ellenállást kíséreltek meg a Perekoptól délre fekvő földszoroson. A londoni lapok a Szovjet fekete­­tengeri flottájának helyzetét igen válságosnak látják, tekintettel a déli hadszíntér fenyegetett helyzetére. A közelkeleti brit erők lázas sietséggel építik ki az Iránon áthaladó szállí­tási vonalakat, tekintettel arra, hogy a németek villámgyors előnyomulása esetleg ezt az egy közlekedési lehe­tőséget hagyja meg. Teheráni jelen­tés szerint amerikai szakértők érkez­tek Iránba s ezek is részt vesznek az útvonal kiépítésének irányításá­­ban. Berlin közölte, hogy keleten visszaadják magántulajdonba a parasztoknak a földet Rómából jelenti az NST. Még a szerdai sajtókonferencián közölték Berlinben, hogy a folya­matban lévő hadműveletek ellenére, Németország a keleten megszállt te­rületeken a parasztoknak személyes tulajdonuk gyanánt visszaadta a föl­det és ismét visszaállította a teljes vallásszabadságot. A római sajtó ebben annak bizo­nyítékát látja, hogy Németország a megszállt területeken máris erélye­sen hozzálátott az újjáépítés munká­jához. Az olasz lapok rámutatnak arra, hogy mennyire más az a bánás­mód, amelyben Németország része­síti a megszállt területek parasztsá­gát, ahol gondoskodott a földtulaj­donról és a talaj megmunkálására állatokat és eszközöket bocsátott a parasztság rendelkezésére, mint a Szovjet bánásmódja, amely a parasz­tokat rabszolgákként kezelte. Olasz­országban, ahol igen erős a vallásos érzés, különösen a vallásszabadság helyreállítása keltett igen jó benyo­mást. Ankara döntő eseményeket vár Közel Keleten Bernből jelentik: Ankarából Bernbe érkezett jelentések szerint Török­ország politikai életében bizonyos megnyugvás tapasztalható, amióta Németország és Anglia közötti nagy diplomáciai harc — amelynek magja a német—török kereskedelmi szerző­dés volt­­— eldöntetlenül végződött. Mértékadó politikai körök ebben az eddigi török politika állásfoglalásá­nak újabb igazolását látják és lehet­ségesnek tartják, hogy Törökország az Angliával kötött szerződése elle­nére, Németországgal is barátságo­san együttműködhetik. Semleges meg­figyelők azonban azt mondják, hogy mind a két hadakozó félnek a pilla­natban érdekében áll Törökország semlegességének további biztosítása és Németország az a hatalom, amely semmi körülmények között sem akarja, hogy­ Törökország a jelenlegi helyzetén változtasson. Ankarában megállapítják, hogy semmiféle né­met nyomás nem tapasztalható Tö­rökországgal szemben, sőt német részről nem is törekszenek arra, hogy a török -német együttműködés m­ég intenzívebb legyen. Ankarában az általános érdeklődés a szovjettel folytatott háború irányá­ban mutatkozik, valamint Német­ország stratégiai tervei foglalkoztat­ják a katonai köröket. Kétségtelen, hogy a török közvélemény a keleti hírekkel szemben bizonyos fásultsá­got tanúsít. Török katonai körök véleménye szerint­­T­örökországban a keleti háború déli szektorára kell minden figyelmet koncentrálni. Elismerik Moszkva élést­ének óriási erkölcsi jelentőségét, azonban a németek előrenyomulása Rosztov és a Kaspi-tenger i­rá­­nában meggyengítené a feketetengeri szovjet flottát, elvágná a vörös hadsereget a petróleumszál Utasok­tól s amennyiben a Szovjet nem rombolná össze a kaukázusi olajforráso­kat, a német hadsereg azokat kihasználhatná, el­vághatná a Perzsa-öböltől a Szovjet felé irányuló angolszász szállításokat, végül lehetségessé válnék egy német f elvonulás a Közel Kelet ellen. Anka­rai politikai körök szerint a Közel- Kelet legkésőbb tavasszal döntő ese­m­él­yek színhelye lesz. Németország, a megfigyelők szerint, az angol empire felé fog támadni éspedig a Kaukázusból a Közel-Kelet felé és India felé egyidejűleg és az sincs ki­zárva, hogy ugyanabban az időben játszódna le az Egyiptom ellen irá­nyuló német akció is. Még vehet! Balatonföldváron villatelket nagyon kedvező részletre Minden te­lek befásítva, villany vízvezeték csat­lakozási lehetőség Áraink a legol­csóbbak Okvetlen kérjen tájékozta­tót Balatonföldvár Fürdő Rt parcel­lázási irodája. Budapest, V., Szabad­ság tér 14. Telefon 127 060. Hozza el anyagot inget, blúzt, pyramát ..I Q A lí fehérnemű Ere*hel körút OQ ** Hoya­ Szinhiz mellett ZJ* ké­llek mírel­t termi

Next