Magyar Nemzet, 1941. december (4. évfolyam, 275-297. szám)

1941-12-02 / 275. szám

2 ugyanakkor a­zonban a nemzet szá­m­ár­a a legnagyobb lehetőségeket nyújtja. Sohasem voltunk annyira felfegyverkezve, mint most. Sohasem volt hatalmasabb gazdasági teljesítő­képességünk. Sohasem voltunk olyan döntő katonai hatalmi helyzet birto­kában, mint jelenleg és sohasem volt olyan hősies véderőnk, olyan ragyogó vezérkarunk, mint ebben a sorsdöntő közdelembe­n. Bolgár hittérítők m. Tolt szovjet területeken Szólóból jelenti az NST. A bolgár óhitű egyház szent szinó­­dusa jelentőséges tervvel foglalkozik. Eszerint a Bulgáriában megtelepedett orosz lelkészeket elbocsátanák a fel­­szabadított orosz területekre Az ügy­ben még nem történt döntés. Megszüntetik a rendkívüli állapotot Prága és Brünn környékén? Prágából jelenti az NST. A Cseszke Szlovo című prágai új­ság vasárnap azt jelenti, hogy rövide­sen várható a Prága és Brünn körze­tében még fennálló rendkívüli állapot teljes megszüntetése. A lap abban a megjegyzésben közli ezt­ a feltevést, amelyet ahhoz a hírhez fűz, hogy a védnökség új körzetében máris meg­szűnt a rendkívüli állapot. A Cseszke Szlovo többek között megállapítja, hogy Cseh- és Morvaország lakossága belátta, milyen szükség van a rend és a nyugalom fenntartására a legszigo­rúbb rendszabályokra. A lakosság rendkívül lojális magatartásával visz­­szaszerezte a Német Birodalom illeté­kes tényezőinek bizalmát. A­ ­ külpolitika hírei Hamából jelenti a Stefani-iroda. A hivatalos lap közli a Vuce ren­deletét, amely kormányzóságot állít fel Montenegro területén. Montenegro kormányzója rendelkezik a jelenleg az ország területén tartózkodó csapatok­kal. A kormányzó politikai vagy közigazgatási kérdésekben a külügy­minisztériumtól, katonai jellegű kér­désekben a főparancsnokságtól függ. A kormányzó polgári végrehajtó­­bizottságot állít fel. A kormányzó­ság székhelye Cetinje. (MTI.) Rómából jel°nli a Német Távirati iroda: XII. Pius pápa vasárnap a­­ pápai tudományos akadémia munka­évének megnyitása alkalmáb­ól beszé­det mondott. Egyebek között azt az óhaját fejezte ki, bárcsak valamennyi embe­r újból testvére lenne a másik­nak a szereidben, az egyetértésben, a jónak a gonosz fölötti győzelmé­ben, az­ igazságosságban és a békés­ségben. (MTI.) Kelet Német hivatalos közlések: November 30-án, Rosztovnál és a Dovee-kanyarulat­­ben német csapatok a légi fegyver­nemmel együttműködve az ellenség­nek ismét a legsúlyosabb veszteséget okozták szombaton megismételt tömeg támadása­inak elhárításánál. Harci repülőgépek a taganrogi öböl keleti részében egy olajraktárt fel­gyújtottak. Moszkva terében a gyalogsági és páncélos kötelékek támadása további tért nyert. Leningrád előtt visszautasították az ellenség erősebb, páncélosokkal is támogatott kitörési kísérletét. A magas északon harci repülőgép­kötelékek folytatták a Marman-vasút fontos berendezéseinek elpusztítását. November 22-étől 28-áig terjedő időben a szovjet légi fegyvernem 207 gépet vesztett. Ebből 79-et légi har­cokban lőttünk le, 53-at a légelhárító tüzérség lőtt le, a többit a földön pusztítottuk el. Ugyanez idő alatt a keleti arcvona­lon 24 repülőgépünk veszett el. December 1-én: A rosztovi térségben az ellenség embert és hadianyagot nem kímélve, vasárnap is tovább folytatta ellentá­madásait. Ezek során ismét igen sú­lyos véres veszteségeket szenvedett. A Moszkva körüli térségben támadó gyalogos és páncélos alakulatok tovább folytatták előnyomulásukat a szovjet főváros felé. Leningrád előtt az ellenség vasárnap is folytatta hiábavaló kitörési kísérleteit. Egy erő­sebb erőkkel a Néva jegén keresztül indított támadás elhárítása során az ellenség súlyos véres veszteségek mel­lett igen sok foglyot, valamint­­30, köztük hat legnehezebb páncélost vesztett. A Volhovtól keletre csapatszállításo­­kat és anyagraktárakat bombáztunk. A Kronstadt körüli vizeken német harcigépek elsüllyesztettek egy jégtö­rőt, bombatalálatok súlyosan meg­rongáltak egy nagyobb szállítóha­jót. Légi támadásokat intéztünk Moszkva és Leningrád ellen is A háború Nyugat November 30-án: Gyorsnaszádok az­ angol part előtt a november 29-ére virradó éjszakán elsüllyesztettek egy 7000 tonnás tar­tályhajót. Egy másik nagy gőzöst megtorpedóztunk és valószínűleg el­süllyedt. December 1-én: A légi­erő a skót keleti partvidé­kéken világos nappal bombákkal és fegyverekkel megtámadott egy repülő­teret. Harci gépeink az éjszaka fo­lyamán délnyugatangliai kikötőberen­­dezéseket támadtak. Brit bombázók a december 1-ére virradó éjszakán az északnémet part­vidéket támadták meg. A támadások­nak Hamburgban és Emdenben halá­los és sebesült áldozatai vannak. A brit légi­erő összesen 15 repülőgépet vesztett. Dél November 30-án, Észak-Afrikában a német—olasz csa­patok folytatták ellentámadásukat. Több ellenséges páncélost megsemmi­sítettek. Német zuhanóbombázó gépek, valamint vadász- és romboló kötelé­kek szétugrasztottak angol oszlopokat és páncélos készültségeket. Marsa Mat­­mhnál sikeresen bombáztak az ellen­ség utánpótló vonalait. December 1-én, Észak-Afrikában­, Tobruktól délke­letre, tovább folynak a harcok. A bri­teknek dél felől indítót, ellentámadá­­sait l­atásosan visszavertük. Német és olasz harci és vadászgép-alakulatok támogatták a földön folyó hadműve­leteket. Olasz hivatalos közlések: November 30-án: A marmaricai csatában szombaton némi szünet állt be. Csak a középső szakaszon és a szollumi arcvonalon folytak elszórt csatározások. Tobruk­­ból és Bardiéból nincs jelenlenivaló. Az ellenség légi támadásokat inté­zett Derna, Tripolisz és Bengázi el­len. Az olasz légi­erő bombázta Marsa Matruh vasúti csomópontját és a Giano-oázisban folytatta támadásait el­lenséges gépesített erők ellen. A Földközi-tenger középső részén szombaton délután két torpedóvető -repülőgép megtámadott egy ellenséges hajóalakulatot. Egy cirkálót két tor­pedó súlyos találata ért. December 1-én, a Marmariea-sivastigban vasárnap ismét helyi jellegű ütközetek folytak. Tobruknál heves tüzérségi tevékeny­ség volt; az ellenség páncélgépkocsik­kal végrehajtott támadási kísérletét a 36. hadosztály szakaszán erélyesen visszavertük. A középső szakaszon előretolt osztagok ütköztek meg, néhány ellenséges gépkocsit elpusztí­tottunk. A szollámi arcvonalon tovább folyt a kölcsönös tüzérségi tűz. A Gebei-vidék déli részén megtámadtunk és szétszórtunk ellenséges gépesített erőket, ez az osztag mintegy négyszeres túl­erőben volt, a maroknyi honvédség­gel szemben. Székely nem elégedett meg az osztag feltartóztatásával, ha­nom embereit ellentámadásra is ve­zette. .Ez az­ ellentámadás példaszerű vezetésével és a kis csapat hősies lendületével rövidesen v­isszavonulásra is késztette az ellenséget és Székely visszafoglalta biztosítóvonalának ere­deti állásait. Ennek megtörténte után mivel a helyszínen tüzérségi meg­egyelő nem volt — távbeszélőn érintkezésbe lépett a tüzérséggel és olyan kiválóan irányította az ellenség elreteszelésére megindított aknavető- és tüzérségi tüzet, hogy sikerült az ellenséges erőket teljes egészükben a túlpartra visszaűznie. ** Megfontolt intézkedéseivel, fölényes harcvezetésével és elszánt, bátor magatartásával Székely János őrmes­ter kiváló befolyást, gyakorolt alá­­rendeltjeire s amellett igen nagy­ része volt abban is, hogy az ellensé­ges átkelési szándék kudarcot vallott. (MTI.) MA LUGA i %Tai* BRJANOlK­­OREL JA ROSt­CHQtn •yHAL/M­n -f /­,* kihív __ RZStv xk­OSZKVA^ mtOKOlSHSTK* nozsAJszK­ejaS/rtA fon/HSZK n.JAMSZLAVec* SZMOLÍNSZK SZ­.RHPUHOKmjJz /j, \ •CC? rt NÉV ^ I ASZTA IINOSOBSZk rffepdogipubak életerejét, és szellemi gyarapo­dását fokozza az Ovomallitic rend­szeres fogyasztása. Az OVOMALTINE Irrini széles, erősítő, v­itamindús táp­­szer, amely kis térfogatban, sűrítve nyújtja a serdülő szervezetnek a nö­vekedéshez, elengedhetetlenül fontos erőtöbbletet. Az erő és egészség fenn­tartásához nélkülözhetetlen * t fifévnu/nottíU tartalma/M Ovomaltine minden szem­felszívódik, hússá, vérré válik. Gyermeke jövőjéről gondoskodik, ha regg.•Kireuzsonnára tálcsésze Ovo­maitinet ad, mert a jóltáplált gyer­m­ek átviszi duzzadó energiáját a felnőtt korba Nutpi használata fillérekbe kerül. isafiai Nemzet A Rosztov körzetében folyó harcok Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. Katonai részről közük: Azok a német kötelékek, amelyek Rosztov körzetében parancsuk ér­telmében elhagyták a város területét, hogy a lakosság­­llon megindulhas­son a szükséges megtorló intézkedés, a légi haderővel együttműködve haté­konyan és sikeresen visszaverik a­, erősen tagozott alakzatokban előre­nyomuló bolsevista csapatokat. Az ellenséges állásokat, csapa­tgyü­lekezé­seket és a Szovjet tunnóoszlopait ezen a vidéken a német­­harci repülő­­gépek és a tüzérség olyan eredményes tűzzel árasztják el, hogy a bolsevista veszteségek nehéz fegyverekben és gördülő anyagban még a keleti harc­téren is szokatlan mértéket öltenek. A némi­t csapatok nem okozhattak volna ilyen rendkívül súlyos veszte­ségeket a bolsevistáknak, ha az állí­tólagos német „visszavonulás", amint azt a bolsevista—angol propaganda nevezi, rendetlen és fejetlen lenne. ­ 1 Magyar hősök A vezetésben öntevékeny, körül­tekintő és higgadt, a harcban pedig példára!) vitéz magatartásával tün­tette ki magát a Dnyeper mentén ví­vott védőharcok során Székely János őrmester, szakaszparancsnok. Amikor az ellenség egyik átkelő kísérlete al­kalmával az erre rendkívül kedvez.A terepviszonyok között meglepetés­szerűen partot váltott és vissza­­nyomta Székely őrmester gyenge sza­kaszát, a vitéz őrmester a még ren­delkezés­re álló» tartalék rajjal, vala­mint szakasza törzsével és a vissza­húzódó biztosítóvonal hevenyészve összeszedett embereivel megállította további előrenyomulásában az ellen­séges osztagot. Annak ellenére, hogy Hatalmas kiterjedés jellemzi a líbiai harcokat Berlinből jelenti a Bad. Tud : Észak-Afrikából a harcokról a véd­erő jelentésein túlmenően nem ér­keztek hírek Berlinbe. A harcokkal kapcsolatban általá­nosságban itt utalnak arra, hogy a helyzetet a harctér óriási kiterjedései jellemzik. Ennek megfelelően a küzdő csapatok mozgékonysága a másik jellemző vonása a sivatagi há­borúnak. Ezzel együtt jár az is, hogy a hadműveletek nem tekinthetők át teljesen. A líbiai háborút tengeri há­borúval hasonlítják össze. Az angolok mit sem érnek el, ha nem szállják meg Tripoliszt Berlinből jelenti a Stefani-iroda. Az angol hírverés, mint ismeretes, a líbiai támadást úgy tünteti fel, mint második arcvonalat. Ez az állítás nevetséges. Az angolok ilyen telje­­sen alaptalan feltü­ntetésekkel vissza akarják szerezni elvesztett tekinté­lyüket, kapcsolatot akarnak találni Francia-Észak-Afrikával, magukhoz akarják ragadni a Földközi-tengeren az uralmat, meg akarják ingatni a német győzhetetlenségbe vetett hitet. A Reich ebből az alkalomból így ír: Pillanatnyilag annak megállapí­tására szorítkozunk, hogy mindezek a célok messze vannak a megvalósu­lástól és hogy Olaszország, akár be­vallják az angolok, akár nem, a Brit Birodalom legnagyobb részének erőit köti le. Hozzáfűzhetjük, hogy ez angolok semmit sem értek el, ha nem szállják meg Tripoliszt. Minden más területhódításnak csak helyi jelentő­sége van. (MTI.) ­ A német hadvezetőség a helyzet bölcs felismerésével ürítette ki Rosztovot Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda­. Általában jólértesült helyről közli a Német Távirati Iroda-Három nagy csata jellemzi a ka­tonai helyzetet. Ezek a moszkvai, a rovsztoividéki és az északafrikai M­armarkca-s\\&tagban lefolyó nagy csaták. Ezekről a nagy csatákról, mivel azok jelenleg még folyamatban vannak, egyelőre nem lehet közeleb­bit mondani. A német hadvezetőség­­nek­ eddig mindig az volt a szokása, hogy nagy katonai műveletekről csak akkor közöl részleteket, ha azok már befejeződtek. Mindazonáltal a Moszkva körüli hadműveletek, német felfogás szerint, már eljutottak arra a fokra, amely lehetővé teszi, hogy már a közeljövőben részleteket, eset­leg közelebbi helyileg jelöléseket is közöljenek a nyilvánossággal. A né­met harci kötelékek ezen a területen jelentős előrehaladást értek el Moszkva irányában, amit pedig az ellenséges propaganda még a közel­múltban is, a tél beállta miatt és te­kintettel az igen erősen kiépített szovjet állásokra, még teljesen lehe­tetlennek tartott. Ezekkel az ered­ményekkel szemben alig számítanak a Szovjetnek a déli harctéren Mzosz­­tovnál kezdett tehermentesítő had­műveletei. Ezek legfeljebb annyiban jöhetnek számításba, hogy itt maga az ellenség végzi el erőinek egyene­sen elképzelhetetlen mértékű elhasz­nálását. Az ellenség itt erős kötelé­keket zsúfolt össze, olyan tartaléko­kat, amelyeket nyilvánvalóan nagy­­sietve Szibériából és Iránból dobtak erre a harctérre. A szovjet csapatok itt nagy számbeli fölénnyé­ támad­nak. A német hadvezetőség a helyzet bölcs felismerésével kiürültte Rosz­tovot, hogy könnyebben végrehajt­hassa az ottani partizánok ellen szükségessé vált megtorló intézkedé­seket. Ha most a Szovjet ezt a tényt győzelemnek akarja feltüntetni, akkor ez azt jelenti, hogy szeren­csére megint nem ismerik fel a né­met szándékokat. A Szovjetnek az az eljárása, amellyel győzelmi jelen­téseibe Z­agnirovot is beleveszi, holott az továbbra is szilárdan német kéz­ben van s messze az arcvonal mögül­ fekszik, ez megint csak bizonyítja, milyen sllig­ a fejetlenség az orosz hírszolgálatban, ez pedig eddig min­dig csak kárára volt az ellenségnek. Német felfogás szerint minden ok megvan rá, hogy ezen a szakaszon is a legteljesebb nyugalommal tekint­senek a dolgok jövő fejlődése elé. Itt is, mint különösen Észak-Afriká­ban, ahol jelenleg a leghevesebb nagy csata dühöng, az arcvonal mozgásban van. Észak- Afrikában egyáltalában nem is lehet a régi ér­telemben vett arcvonalról beszélni. Észak-Afrikában egyik vagy másik oázis többször is gazdát cserél, de a harc célja nem a sivatag valamelyik zöld sávja, hanem az ellenség meg­semmisítése. Az angoloknak igen sú­lyos veszteségeket kellett elszenved­niök. Nem is lehet szó többé az ellenség nagy átfogó, egységes, tá­madó hadműveleteiről, amelyeket tá­voli, előre kitűzött hadászati célok­kal folytat. A tengely haderői ezen a különösen nehéz csatatéren is be­bizonyították, hogy övék az eleve­nebb szellem és az erősebb akarat és hogy nemcsak tartani tudják magu­kat még számbelileg nagyobb ellen­séggel szemben is, hanem a legerő­sebb támadószellem hatjai át őket. Sokezernyi foglyon kívül három an­gol tábornok is a németek kezébe került és eddig áttekinthetetlen mennyiségű hadianyagot zsákmányol­tak. Így festenek az ellenség győ­zelmei és ilyen a tengely és szövet­ségesei katonai helyzete: mind a há­rom nagy csatában a német vezető­ség kezében van a kezdeményezés s a legfontosabbik ütközetben, a moszkvai csatában, igen jelentős új haladást értek el. KEDD, 39M DECEMBER 1­1

Next