Magyar Nemzet, 1942. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám

A Az eurafrikai háború Kezdő diák* Kelet Német hivatalos közlés: December 17-e óta a Krím-félsziget ten rendelkezésre álló valamennyi német és román erő össze­fogásával tervszerű támadás folyik beiratkozásuk. Haraszti-iskola, V., Gróf Tisza István­ u. 1. Tel.: 384-466. tánctanfolyamra Szebasztopol erődje ellen. A legheve­sebb elhárítás ellenére súlyos har­cokban elfoglaltuk a részben erősen páncélozott szovjet védelmi berende­zések nagy részét és mélyen b­etör­­tü­nk az ellenséges adásrendszerbe. ■Szebasztopol védelmének tehermente­sítésére az ellenfél a legutóbbi napok­_______________________­_________ Mária Terézia kristály üvegből, hollandi kov vasból minden stílben elsőrangú Invreiben BAN AllDAH IV„ PIIVAHÖS. amely nekünk emberanyagot, fegyve­reket, lőszert és ellátást hoz. 2. A második időszakot a felszaba­dítás időszakának mondhatjuk. Eb­ben az lesz a cél, hogy az ellenség kezéből újra kiragadjuk a már el­vesztett területeket és azokat, ame­lyeket esetleg még elvesznek. ? A harmadik időszak a bűnösök megbéz­­lésével és azokkal az orszá­gokkal fog foglalkozni, amelyek a bábot­­­ okozták. — S­ohasem­ kíséreltem meg — fe­jezte be szavait Churchill —, hogy a háborút illetően valamilyen időbeli határt jósoljak. A háború tartama függni fog attól, amit elérünk és a háború általános lefolyásától. Valam­i e­lvi érdekeltnek a legmesszebb­menő erőfeszítést kell tennie. Ennek az erőfeszítésnek mineműségét min­den résztvevőnek magának kell meg­ítélnie. Hozzá akarunk látni a dolog­hoz, de nem akarjuk elkövetni azt a hibát, hogy kicsibe vegyük a ránk váró nehézségeket. (MTI.) ban a Berneibilgelm és Feodoria mellett ismét erősebb haderőket tett partra. A szükséges ellenintézkedése­ket megindították. A keleti arcvonal több más szaka­szán kemény hidegben elkeseredett elhárító harcokra került sor. A légi fegyvernem főleg a középső arcvonalszakaszon támogatta a had­sereg elhárító harcát hatásos mél­y­­támadásokkal. Különböző helyeken az ellenség súlyos veszteségeivel szét­verték a támadásokra előkészített gyalogságot és lovasságot. Dél Észak-Afrikában eredményes harci tevékenység volt az Agedabiától ke­letre fekvő térben. Az angol gépkocsioszlopok, üzem­­anyagraktárak és sátortáborok ellen Kirenaikában és Marmarkcában inté­zett bombatámadások erős tüzeket idéztek elő. Német harci repülőgépek Málta szigeten ismételten megtámadtak több repülőteret­ és egyéb katonai beren­dezést. Olasz hivatalos közlés: Agedabia környékén járfírcsatáro­­zások folytak. Solium és Bardia arc­­vonalán élénk tüzérségi tevékenység volt. A tengely légi ereje továbbra is eredményesen támogatta a száraz­földi hadműveleteket. Agedabiától délre egy olasz felderítő repülőgép tizenegy ellenséges vadászgéppel vette fel a harcot és hármat közülük le­lőtt Hall nem nyilatkozik az angol amerikai—szov­jet megbeszélésekről Washingtonból jelenti az OFI. A sajtóértekezleten Hall külügy­miniszter mindössze annyit mondott, hogy a St. Pierre- és Miquelon-ügyet továbbra is gondos vizsgálat alatt tartják. Amikor megkérdezték tőle, várható-e közeli megoldás, a külügy­miniszter azzal válaszolt, hogy egy szót sem mondhat erről a tárgyról, ha nem akar abba a gyanúba keve­redni, hogy valamelyik érdekelt kor­mány nevében beszél. Egy másik kérdésre válaszolva ki­jelentette, nem­­ közölhet semmit azokkal a hírekkel kapcsolatosan, amelyek Moszkvában tárgyalás alatt­­ álló­­ angol—amerikai—orosz meg-is egyezésről szólnak. A szül­ügyi minisz­­ter­­és Litvinov negyven percig be­szélgettek, de egyik sem árulta el,­­ei vr@'í beszélgetésük tárgya. H"R $ kfilügyminisz”" ’.'jJJ”5" Kim Z?nv‹követel H­ tavn­­€ÍlzYR«éetMF • _ cserélték értesüléseiket a *. a›h›r­hp* ről. (MTI.) A k­filportit Rómából jelenti az NST. Az olasz minisztertanács legutóbbi ülésén el­fogadott törvényjavaslatok egyike jutalmat tűz ki az olyan hajók le­génységének, amelyek áttörik a brit tengerzárat és tengerentúli árut szál­lítanak az anyaországba. A törvény­­javaslat megállapítja a díjak össze­gét is. A legalacsonyabb díj, 2500 líra, a hajósinasoknak jut, a leg­magasabb 50.000 líra, a hajó kapitá­nyának. A szenátus és a kamara bi­zonyára a legrövidebb idő alatt meg­szavazza a javaslatot. Washingtonból jelenti az NST.­ Itteni jólértesült körök szerint az Egyesült Államok tervbe vették, hogy katonai attasét neveznek ki Dub­linbe Reynolds alezredes személyé­ben. Az ír­­szabadállam fővárosában eddig csak egy külföldi haderő kép­viselője működött, az angol katonai attasé, Vichyből jelenti az NST. Az OFI hírszolgálati iroda a szerdára virradó éjszaka közli, hogy a német hatósá­gok szabadon bocsátottak hatezer francia-északafrikai hadifoglyot. A hatezer foglyot eddig a bordeausi. * Magyar tanzet CSÜTÖRTÖK, 114MANUA*C Boldog új évet kíván LÁSZLÓ VACUUM CIANOZÓ, TAKARÍTÓ vállalat V., Klotild­ utca 10/c. Telefon 121-166. Az Első Magyar Részvény-Serfőződa R­eb­eisus son. az alábbi helyeken tartják állandóan frissen csapolva*. •Él özv. Schrettner Mártonná vendéstfl« XIV., Gyarmat-utca 42. Schuler Ferenc vendégsíl* XIV., Thököly út 39. . , Szatmári János readástál» IX., Sobieski János-utca 39. Se­bestia Erhard, Csásilitfridd-éttermes III., Zsigmond kárál., útja 31—33. Sörkatakomba, vitéz Kecskés János Vill., Eszterházy-utca 6. Spolnikch Zöldfa Étterem és Sűrítő I. Krisztina-tér 9. , Szervita-téri Söröző, Kovák András IV., Szervita-tér 8. , A nagy tápértékű barna idénysor — amíg a készlet tart palackok­ lefestve is kapható: kávéházakban, vendéglőkben, fűszer- és csemegeüzle­­­­tekben, vidéken minden jobb étteremben, kávéházban és csemegeüzletben. | bayonnei, rennesi, landesi és német birodalmi táborokban őrizték. Szófiából jelenti az NST. A bolgár közoktatásügyi minisztérium elren­delte, hogy az összes bolgár iskolák tantermeiben függesszék ki a „V“ betűt, mint az igazság győzelmébe ve­tett hit jelképét. Angersból jelenti az OFI. A párizsi biztonsági rendőrség Angersben letar­tóztatott mintegy húsz kommunistát, akik a környéken főképpen röpiratok osztogatásával propagandát folytattak. Stockholmból jelenti a Stefani-iroda, Svédországban ruházati jegyet vezet­nek be. A távolkeleti háború A Távol-Keleten különösen Manila és Singapore sorsa okoz sok gon­dot az angolszász hatalmaknak. A két fontos támaszpont közül Manila van súlyosabb helyzetben. A Fülöp-szigetek sorsa Miután a japánok az angolszászok érthetetlen gondatlanságát kihasz­nálva, merész rajtaütéssel a Csen­des-óceán nyugati részében kivívták a légi- és tengeri fölényt, sőt ten­geralattjáróik az egész Óceánon egészen az amerikai partokig cir­kálnak, az amerikai hajóhad egy időre tétlenségre kényszerült. Addig nem indulhat meg nagyobb hajó­karavánokkal, amíg elegendő légi erőt nem tud összpontosítani a hajók kísérésére és fokozatosan az ázsiai szigeteken. Repülőgépeket azonban csak anyahajókon szállít­hat, de ezek egy része használhatat­lanná vált vagy elveszett, a szállító­hajók hevenyben átalakítása pedig még nyilván folyamatban van. Az angolok­hoz.'.ájárulhatnának anya­gajók nélkül is az amerikai légi hat mie"elötti**s,'tié* * mostani kelet­v .(arcok területén, de saját arcvoneli 'xi,­ ts elég gondjuk van légi egyensúly elérésével. Ez­­ magyarázata annak, miért vannak oly nagy veszélyben a Fülöp-szigetek és elsősorban Manila Ez a helyzetkép válasz Lidrid­ Hart ismert katonai írónak arra a kérdé­sére is, hol marad az amerikai flotta? (Bud. Tud. London.) Manila ellen most már állítólag 200.000 főből álló sereg vonult föl, amely minden oldalról nyomul előre Luzon sziget fővárosa felé. Hogy a japán erők mily messze vannak Manilától, erre nézve a be­érkező hírek ellentmondók. Az NST sanghai jelentése szerint a japán élcsapatok északon 120, dél­keleten pedig 45 mérföldre vannak Manilától. Más hír szerint a japán páncélosok már 10 kilométerre kö­zelítették meg a várost. Az NST tokiói híre a Dömei-iroda szóvivőjére támaszkodva azt állítja, hogy Manila elestére január 10-ig kerül sor. Itt említjük meg, hogy a Fülöp­­szigetekhez tartozó Cebu szigeten is kigyulladtak az olajtartályok a ja­pán légi bombázás következtében, mert ide a brit erősítések könnyeb­ben juthatnak el akár Indiából, akár a Közel-Keletről az Indiai­­óceánon él. Alighanem Singapore érdekében kénytelenek az angolok Borneo védelmét is elhanyagolni. A jaapánok mégis a Maláji-félszi­­geten is nagy nyomást gyakorolnak az angol vonalakra, amit a Tokio Nisi Nisi azzal is magyaráz, hogy ott a japánok negyvenszeres túlerő­ben varrnak. Lyon brit altábor­nagyot azért hívták vissza, mert csapataival nem tudta a Perak folyó mentén kiépített állásokat tar­tani. (Tokió, MTI, MTI.) A britek most Kala Lumpur felé vonulnak vissza. (Tokió, OFI, MTI.) Singapore-t, ahol az ostromállapo­tot kihirdették, a szerdára virradó éjjel is újból bombázták a japán repülők. A burmai brit oldalállás Siidig még nem gyakorolt befolyást a ma­­láji helyzetre, amit ugyancsak a japán bombázások is befolyásolnak Rangoon ellen. (Bangkok, OFI, M­I) A Csendes-óceánon is serények a japánok. A japán fő­hadiszállás közölte, hogy Maul, Johnston és Palmira szigeteket is­lőtte a japán hajóhad. (Tokió, MTI, MTI.) Ezek a szigetek a Hawai-szi­­getcsoporttól délnyugatra feksze­­nek. Japán hadihajó cirkált az Alaszka (Észak-Amerika) délnyugati partja előtt fekvő Kodiak szigetnél is. Itt említjük fel, hogy a japánok cáfolják az indiai Kalkutta bombá­­zás­ának hírét, azzal indokolva a kíméletet, hogy Japán nemcsak a hindukat, hanem Csang-Kai-Sek híveit is meg akarnák nyerni az angolszászok elleni küzdelemhez. (Tokió, NST.) Végül a távolkeleti helyzettel függ össze a Daily Mail támadása a brit kormány ellen a norvégiai partra­szállás és az ott elszenvedett vesz­teségek miatt, amelyeket inkább a keletázsiai helyzet megjavítása ér­dekében kellett volna felhasználni. T. 3. ó£e.gi2&&& ajándék a rádi­ó»­s J­árpáti megye József­ körút 34 a-nál Telefon 141-778 Singapore helyzete ugyancsak veszélyes, de ma még nem olyan válságos, mint Maniláé. VEZETŐ NAGYVÁLLALAT MilAll revizora . !! !! jellegű vagy- alkalmankénti megbí­zásokat vállal MELLÉKESKÉNT. „Reprezen­­tabilis 14" jelige. Társ Keresztény KÜLFÖLDI VÁLLALAT VOLT IGAZGATÓJA, a kereskedjem Lünden ágában jártas, portéit német, 50.000 pengővel rentábilis vállalatnál Leveleket ..Vérbeli kereskedő" jel­igére a kiadóba. 173 GSKF.RESZTÉNY CRI ASSZONY meg-Uvi espressóba pénzzel betársulna Tel.: 137-339 d­­e 10 óráig. Sí Üveg, porcelán, disima, illatszer, játék, nürnbergi nagy- és kiskereske­dői iparengedélyemhez finan­szírozót keresek „Hungária“ jeligére Budapest. IV., poste restante. NAGYVÁSÁRTELEPI gyümölcsnagy­kereskedő $*€»SIX€ W alakításhoz őskeresztény tőkéstársal keres. Keret megvan. Dr. Hubinyi József-könit 3. 123 Ötezerrel stökkel finanszírozni, kockázatmentes, lehetőleg ipari­­vál­lakozást, közreműködés nélkül. Rész­letes ajánlatokat ..Havi elszámolási jeligére fokiadéka. 261 Bolgár kertészet létesítéséhez 15 holdas főv­árosi bérletén finanszírozó TÁRSAT KERES nagy gyakorlatú, oki. MK­KERTÉSZ. Szükséges tőke kb. 25.000 pengő. Megkeresés „Korai főzelék" jeligére B­o­dinerhez, Városház 11. 10, vagy telefon 9. 11-ig: 107-310. 6 KERESZTÉNYNEK tekintendő RESZ­­VI­NYTARSASAG belvárosi üzlet­ iroda helyiséggel belfölcsildást keres esetleg kij szak­ma körrel is. Jelige. ..Elsőrangú összeköttetés. kommer­ciális közreműködés a kiadóba. 15S FAÜZLETHEZ p­énzes társat KERESEK, közremük­ö­dé­ssel -vattv anélkül. Telep, ipari tazodvány és szaktudásom van. .Jó megélhetés 388“ jeligére a kiadóba. 179 ■ mitritA ágyneművászon, LEPEDŐ, só:" köpper, törülközők, konyharuhák, stb . rendkívül olcsón WEISZ. Paula? Ede u. Sít. Udvarban. (Liszt F.-tér mellett ) CSENDESTÁRSKÉNT BELÉPNÉK PÁR­­EZER PENGŐ TÖKÉVEL rentábilis üzletbe. Ajánlatokat ..Első alkalma­zott 19­4“ jelieére kiadóba. 153 fll/rtUllV AJTrt 0.85*185 ... 78. UVUlJlLl Pál), kétméteres . 9 ASZTAL, kétméteres 18 — VI., Eötvös utca 1. ez. Telefon 425-813 vanyasort 7-9 KG IG megvételre KERESEK I .,Bányaü? n SOrt jeieére B:nikrter­­ J„ hirdetőjébe, Városház­ utca l6. 5 Sör- és Borpolt ill SZÉKEK BILLIÁ­RD ASZTALOK. ALPAKA , ÜVEGÁRU Érred vendéglői búrendező. Király-utca 41. 143 l—100 literes gy­ümülcsbesün­tésre hasz­■“Vacurai fist !“ KERESEK megvételre. Ajánlatok: „Vacum-üst" jeligére dr. Láng hir­detőbe, Ferenc-körút 39. 53 Egyedülálló örültérték muzeális kagylógy új remény eladó. „Adómentes vagyonmentő** jeligére kiad­óhivatalba. i$4 páncél okm­ányszekrények és iroda­bútorok eladók. Érdeklődés: D-u. 12. II*

Next