Magyar Nemzet, 1942. március (5. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

2 Legjobb hangszer O­lcsó ár! IZONGORA har mimika hangszergyár Ká rm­ár.|››l›l›t­ RákóCZI-Ut ÖW fegyvernem Guillotte tábornok veze­tése alatt a Maas folyótól nyugatra bebizonyította értékét, ezt a fegyver­nemet azonban nem használták fel helyesen, noha éppen Doumenc francia tábornok volt úttörő a tank­hadászatban, aki 1928-ban páncélos hadosztályok létesítését követelte. Daladiernek ezekre az állításaira a főállamügyész kijelentette, hogy a né­met hadsereg több mint kétszer annyi páncélossal rendelkezett, mint a francia. A külpolitika hírei Helsinkiből jelenti az NST. Az idei szokatlanul hideg tél következté­ben a Balti-tengeren még mindig sú­lyos nehézségeket jelentenek a jég­­torlaszok, ennek következtében pedig Finnország ellátása főleg kenyér­gabonával nagy nehézségekbe ütkö­zik. Éppen ezért a fnn kormány el­rendelte, hogy a fliin parasztok a kor­mány rendelkezésére bocsássák az őszi vetőmag felét. Ezzel kapcsolat­ban a kormány kijelentette, hogy a szállítási lehetőségek jobbrafordulása esetén ezeket a gabonákat nyomban visszaadják a parasztoknak. Milánóból jelenti a Búd. Tud.: Március elsején további korlátozást léptetnek élet­be a lombardiai állami és helyi érdekeltségű vasutak forgal­mában. Több vonatjáratot beszüntet­nek. Milánóból jelenti a Búd. Tud.: A hivatalos lapban rendelet jelent meg, amely újból szabályozza az ellenséges és semleges külföldi álla­mok rádiójának hallgatása miatt ki­szabható bü­ntetéseket. Eszerint azok, akik tiltott rádióállomások közléseit hallgat­ják, hat hónaptól három esz­tendeig t­erjedhető fegyházbüntetés­sel és 1­ 10 ez­er líráig terjedhető pénzbüntetéssel sújthatók. A bűnösö­ket haladéktalanul őrizetbe veszik. Az új rendelkezés már életbe lépett. Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iroda. Mint a londoni Obser­ver közli, a lap tulajdonosai és Garvin elhatározták, hogy megszakít­ják üzleti kapcsolatukat. Garvin feb­ruár 27-étől már nem kiadója és igazgatója az Observer-velt, ahol 1908 óta működött ebben­­ a minő­ségben. (MTI.) Tokióból jelenti az SST. A japán nemzeti fémgyűjtési akció során a császári ház is számos rézből, bronz­ból, ónbé­l és sárgarézből készült tárgyat bocsátott rendelkezésre. Buenos Airesből jelenti az NST. Sain­tosi jelentés szerint büntető eljá­rás indult a Windhuk nevű német gőzös legénységének tagjai ellen. A tengerészeket azzal vádolják, hogy hajójuknak a brazíliai hatóságok ál­tal történt lefoglalása után meg­kísérelték a gőzös elsüllyesztését. Szófiából jelenti az NST: Ferdinánd volt bolgár király 80. születésnapjá­ról a bolgár sajtó meleghangú cik­kekben emlékezik meg és a volt király fényképét is közli. Vichijből jelenti az NST: Illetékes francia helyen határozottan megcá­folták azokat az angol részről ter­jesztett állításokat, hogy Madagasz­kár szigetén állítólag japán csapatok szálltak partra. Ezek a jelentések csu­pán az angolszász propaganda állí­tásai, amely az angol és amerikai sajtóban és rádióban már hetek óta hadjáratot folytat Vichy ellen. Buenos Airesből jelenti az NST. Va­sárnap választások lesznek Argentí­nában. A képviselőház tagjai felé­nek lejárt a mandátuma és most vá­lasztják meg az új képviselőket. A harc jóformán csak két párt: a kon­zervatív ,,nemzeti demokraták“ és a baloldali „polgári radikálisok“ között folyik. A nemzeti demokraták Castillo elnökhelyettes semle­gességi politikájá­nak folytatásáért szállnak síkra, a radikálisok viszont az Egyesült Álla­mokkal való szolidaritás jelszavával indulnak a választási küzdelembe. A nemzeti demokraták vidéken biztos többséggel rendelkeznek, a főváros lakosságának túlnyomó többsége azon­ban szocialista. _________Magyar Nemzet:-------------­ Római tudósítónk telefon­jelentése Róma, február 28. (A „Magyar Nemzet“ római tu­dósítójának telefonjelentése.) Olasz­ország a minden arcvonalon küszö­bön álló tavaszi offenzíva hatása alatt áll. A hangsúlyba „minden“ szó­ van, mert a római közvéle­mény meg van győződve arról, hogy a keleti és a földközitengeri frontokon kívül na­gy­obb arányú offenzíva indul a Távol-Keleten is Burmában és Holland-Indiában. Az érdeklődés ennek megfelelően meg­oszlik a három fő arcvonal között. Ami a keleti frontot illeti, ebben a tekintetben különösen jellegzetes Litvinov washingtoni­ beszéde, mely­ben visszatükröződött a küszöbön álló német offenzíva feletti aggo­dalom. .­­ ■ A földközitengeri arcvonalra vo­natkozó közlések Rómában nagyon szűkszavúak. Mind a tengelyhatal­mak, mind az angolszászok további fontos fejleményeket várnak az északafrikai frontom Mindkét rész­ről komolyan készülődnek a har­cokra. A tengelyhatalmak az olasz haditengerészet harcai következté­ben m­a m­ár abban a helyzetben vannak, hogy alig érezhetőek az utánpótlási nehézségek. Az olasz lapok részletesen be­számolnak a távolkeleti események­ről. Jelentik, hogy a japán csapa­tok már Rangoon külvárosaiban állanak. A Giornale d‘Italia rá­mutat arra, hogy december 8-a óta a japánok három fontos angol ki­kötőt foglaltak el, tehát minden hónapra esik egy. Az olasz lap vé­leménye szerint a japánok Ran­goon elfoglalása után is tovább folytatják előretörésüket. Kalkutta jóformán a támadó japán arcvonal előtt van. Nagy hatást tett Rómában az Idea Corsa című olasz lap meg­indulása. Római diplomáciai és po­litikai körök véleménye szerint eb­ből arra lehet következtetni, hogy Olaszország továbbra is fenntartja Korzikára vonatkozó igényeit. —It IL. segítésének és fegyverrszáll­ásának jó útját fenyegeti. ♦ Burma­i területéről alig kaptunk újabb tartalmú hírt. Nem új a Bud. Tud. közlése sem arról, hogy a Rangoon birtokáért folyó harc a legnagyobb elkeseredéssel dúl és a harcok súlypontja mintegy 50 kilo­méternyire van a várostól. Már kö­zelebb sejtettük. Újból jelzik, hogy Sziám északi részében 70.000 főre erősítették meg a japán csapatokat, amelyek támadásra volnának hivatva Észak- Burma ellen. Csak a költői képek újak. Ma az egyik amerikai rádió Rangoont „a kísértetek városának“ nevezi, olyan pusztítást végzett már eddig is a „felperzselt föld“ módszere. (Lisz­­szabon, NST, Tokió, NTI.) Egyébként a maláji félszigetről beérkezett újabb japán erősítések fokozzák a japán támadások erejét. Érdekes még az a hír, hogy a ja­pán repülők már Rangoontól dél­nyugatra az Andaman szigeteken Port Blairt is bombázták. A Jáva körül tovább folynak a japán előkészületek. Szumátra sziget délkeleti sarkán a Samangka-öbölsen Kota-Agoeng kikötőt­­is elfoglalták a japánok. Újból nagy tengeri csata is zaj­lott le pénteken kora reggel Batávia vizein. A Yomei-iroda szerint itt japán bombázók egy Exeter-min­­tájú brit cirkálót felgyújtottak, egy másikon pedig, Batáviától 30 mér­­földnyire, két találatot értek el. A japán főhadiszállás közlése szerint ugyanakkor japán haditen­gerészeti erők Jáva vizein a szövet­séges hajóhad főerejével találkoz­tak és egy cirkálót és három rom­bolót elsüllyesztettek. A japán vesz­teségekről nincs hírünk. (Tokio, NTI.) Legutolsó jelentésünk (Lausanne, NST) arról számol be, hogy a Helf­­rich tengernagy parancsnoksága alatt álló szövetséges hajóhad a Jáva-szorosban néhány japán hadi­hajót és szállítóhajókat fedezett­­fel, amelyeket nyomban megtámadott. Éjfélkor a tengeri csata még tovább tartott és később csak az vált isme­retessé, hogy a japán hajóhad, Banka sziget magasságában tartóz­kodik. Wavell tábornok — aki Singa­­poreból menekülve repülőgépével lezuhant és bordatörést szenvedett. Jáván elrendelte az összes parti állások megszállását és ha csapatai ezeket nem tarthatnák, Bandoeng magaslatain szándékozik ellenállni. ★ Ausztrália is készül a japán tá­madás fogadására. Már egy kormány­­bizottságot is alakítottak, amely a romboló járőröket megszervezi. Ford hadügyminiszter Ausztrália egész északi területét katonai ellen­őrzés alá helyezte. A fontos azonban az lesz, mennyi légi, tengeri és szárazföldi erő és mikor fog a kormányintézkedések­nek nyomatékot adni. T. J. Az eurafrikai háború Kelet Német hivatalos közlés: A Krím-félszigeten az ellenség Szebasztopol előtt és a Kercs-félszi­­geten egyidejűleg páncélosoktól és repülőktől támogatott nagy erőkkel támadást indított. Kemény harcokban az ellenségnek okozott véres és sú­lyos veszteséggel visszavertük a tá­madásokat. A harcok részben még most is folynak. Szebasztopol előtt kilenc, a Kercs-félszigetek­ 35 ellensé­ges páncélost lőttünk ki. A Doner-arcvonalon az ellenségnek nagy erőkkel és páncélosokkal végre­hajtott további támadása hiúsu­lt meg. Az ellenség a keleti arcvonal többi szakaszain is folytatta táma­dásait, azonban ezek eredménytele­nek maradtak és súlyos veszteséggel jártak. A hadsereg kötelékeinek és az SS-alakulatoknak vállalkozásai ered­ményesek voltak. Csupán a pénteki napon 75 elenséges páncélos sém­-e­misült meg a keresi a levonaton. Nyugat Német tengeralattjárók az Atlanti­­óceánon hat hajót süllyesztettek el 42 900 honn­atartalommal. Két másik nagy hajót torpedó­­találattal rongáltak meg. Az Anglia körüli tengerrészen né­met harci repülőgépek bombatalála­taikkal súlyosan megrongáltak két nagy kereskedelmi hajórt. Franciaország északi partjain a szombatra virradó éjjel sok brit ejtőernyős vadász szállott partra, miután a gyenge parti biztosító őrsé­get rajtaütésszerűen meglepték. Két órával később a német ellenrend­­szabályok nyomására a tengeren át visszavonultak. Brit bombázóknak a szombatra virradó éjjel a német parti vidék fölé történt berepülése során három támadó repülőgépet lelőttünk. Dél­ ­Észak-Afrikában a német és olasz légi­erők alacsony támadással a brit csapatösszevonások kötelékeit ugrasz­­tották szét és bombákkal, valamint géppuskatíszzel támadták meg az el­lenség repülőtereit és kikötőberende­­zéseit. öt brit repülőgépet a földön semmisítettek meg, kettőt pedig légi harcban lőttek le. Német harci repülőgépek Málta­­sziget ellen intézett támadásu­k során legnagyobb méretű bombáikkal talál­ták el La Valetta kikötőjének rak­tárhelyiségeit és fegyvertárait. Egy brit tengeralattjárót géppuskáikkal megrongáltak. Róma cáfolja egy olasz h­ajókaraván megtorpedózását Bálnából jelenti az NST. Római mértékadó helyen teljesen légből kapott hírnek minősítik az angol tengernagyi hivatal közlemé­nyét, amely szerint az angolok három torpedóia f­eltaláltak egy olasz hajó­­karavánt a Földközi-tengeren. A távol keleti háború Még a 111. Német Birodalom el­lenségei is elismerik, milyen kiváló ügyességgel tudta elérni a német külpolitika azt, hogy az európai szárazföldön a német haderő ellen­feleit egymásután elszigetelve intéz­hesse el. A szovjet hadjárat az álta­lános hadihelyzetnek olyan adott­sága volt, amelyet a birodalom nem kerülhetett le, de a támadás idő­pontját ekkor is a német h­adveze­­tőség választhatta meg és a száraz­­földön nem kell két arcvonalú háborút viselnie. Lényegében hasonló módon mű­ködik a japán külpolitika is. Japán csupán az ABCD államok (Amerika, Britannia, China, Dutch-India — Holland-India) ellen visel háborút, a Szovjetunióval pedig még ma is a megnemtámadási szerződés alap­ján 611. ★­­ Kína is bizonyára szívesen látná a japán—szovjet háborút, mert ez még tovább fokozná azt a meg­könnyebbülést, amit az angolszász halaknak h­adbalépése Kína harc­­területein okozott. A harcok ugyan­itt nem ültek el. Éppen ma is érkezett hír arról, hogy Sanghai közelében, Közép- Kínában a japán csapatok elfoglal­ták Csungvancsieng, Licsien és Csalkaucsin városokat. (Sanghai, NST.) De manapság a kínai harcok főképpen a burmai határ közelében döntőbb jelentőségűek, ahol a ja­pán előtörés Kína angolszász m­eg- H fi fi fi­d­e # S nagy választékban Bokái, ősiek, bserok w-w IV., VÁCI-UTCA 22. FÉLEMELET. VOLT ELKÁN SZŰCS HELYISÉGEIBEN Nö­ ruhaszövetek 70 cm széles, szép tavaszi (üvatszinek­­léen­, olcsó árban a feldolgozó iparosok részére is BALENT ÉS SOMMER GYAPJÚ ÉS DIVATÁRU KJPT.-nél, Budapest, V., Sas­ utca 29 (udvarban). VASÁRNAP, 1942 MÁRCIUS 1. Harcok Sanghai közelében Sanghaiból jelenti a Német Táv­irati Iroda. A sanghai japán katonai tájékoz­tató bejelentette, hogy a japán ha­dak Sanghai közelében február 20-ától 26-áig egy 50 négyzetkilo­méteres területen megtisztogatták a terepet egy ott összevont jelentős csungkingi csapattól. A csungkingi csapatokat súlyos veszteségek érték. Sok tisztjüket fogságba vetették és 1700 csungkingi katona holtan ma­radt a csatatéren, míg a japán vesz­teség csupán egy halott és öt sebe­sült. (MTI.) / Tokióból jelenti a Stefani Japán katonái szakértők óva in­tik a japán népet attól, hogy a ja­pán haderő győzelmei alapján vak bizakodásban ringassa magát és hangsúlyozzák, hogy a túlzott bizton­ságérzet és elbizakodottság támasz­tott nagy zavart és ijedelmet Ameri­kában is a kaliforniai partok japán tengeralattjárók és repülőgépek ré­széről történt bombázása alkalmával. Az a tény, hogy a japán szigeteket eddig nem érte ellenséges légi táma­dás, azt bizonyítja, hogy a japán területek légvédelme kiváló, de a ja­pán népnek el kell készülnie a táma­dásra, mert csoda lenne, ha egy hadban álló ország légi támadástól mentesen tudná megúszni a háborút. (MTI.) Hírek Szerbiából Belgráditól jelenti a NST. A szerb önkéntes osztagok parancsnokai a napokban Nedics tábornok-miniszter­elnöknél értekezletet tartottak, ame­lyen a tisztogatási akció előrehaladá­sát beszélték meg és határozatokat hoztak az akció további folytatását illetően. A rendőrség nemrég Arangyelovác környékén vívott tűzharcot kom­munista bandákkal, amelynek során nyolcvan kommunistát agyonlőttek, harmincat pedig megsebesítettek. A rendőrség hat halottat és hat sebe­sültet vesztett. Hírek Romániából Bukarestből jelentik. Az egész ro­mán sajtó nagy propagandát indított a romániai mezőgazdasági termelés fokozása érdekében. Egy darab föld sem marad megműveletlenül jel­szóval a kormány felszólítja a lakos­ságot, hogy feltöretlen területeit is művelje meg. A felszólítás szerint az iskolák, az egyházi hatóságok fel fogják szólítani az ifjúságot, hogy a városokban és a falvakban vegyenek részt a feltöretlen földek megműve­lésében. * A román ügyészség a román nem­zeti szövetkezeti intézet tizenegy tisztviselőjét letartóztatta különféle visszaélések miatt. Amidőn Antonescu tábornok tudomást szerzett az eset­ről, elrendelte, hogy ezeket a tiszt­viselőket azonnal koncentrációs tá­borba szállítsák, ahol a legsúlyosabb munkát kell elvégezniük. * Bukarestből jelenti a Bud. Tud.: A február 25-én, szerdán életbe lépett új utazási rendelkezések értelmében tudvalevőleg csak külön engedéllyel lehet vasúton utazni. A rendelet ki­mondotta azt is, hogy gyűjtőtáborba utalják mindazokat, akik engedély nélkül utaznak. E rendelkezéssel kapcsolatban ki­adott indokolás azt mondja, hogy az ellátási szükségletek kielégítése ér­dekében vált szükségessé a teher­vonatok számának csökkentése. En­nek következtében a személyszállító vonatok olyan zsúfolva közlekedtek, hogy­ szükségessé vált a fenti intéz­kedés. A rendelkezés célja azonkívül, hogy a szolgálati vagy fontos sze­mélyi ügyben utazók utazását lehe­tővé tegyék, még az is, hogy elejét vegyék a járványos betegségek terje­désének. Az első és második osz­tályú kocsikba a plüssülések helyett fertőtlenítés végett faüléseket tesznek. ♦ Bukarestből jelentik: „Az állam" címmel a Porunca Vremii február 28-i száma azt írja, hogy a tegnapi Románia azért omlott dicstelenül össze, mert nem volt megszervezve mint állam. Ebben az összeomlásban nemcsak a határok omlottak össze, hanem a román lelkek is. A múlt Romániájában a megvesztegetés, ül­dözés és rablás domináltak. A ro­mán nép a rablók országává alacso­nyodon le. A mai Románia abban a szerencsés helyzetben van, hogy egé­szen új, boldog államot tud alkotni. Megérett az új államformája. Meg kell valósítani az új román államot fejezte be cikkét a Porunca Vremi. Hírek Törökországból A török földművelésügyi miniszté­rium a mezőgazdasági lakosság mező­­gazdasági mozgósítása érdekében eké­ket és kocsikat rendelt különféle vállalatoknál, hogy ezáltal is minden tekintetben szaporítani lehessen a mezőgazdasági többtermelés céljat szolgáló eszközöket. Általában a föld­művelésügyi miniszter most beutazza az egész országot török vándortanítók kíséretében s a lakosságnak meg akar­ják magyarázni az intenzív mezőgaz­dasági termelés módjait. Törökország az 1942-es esztendőben mindent el akar követni, hogy a külföldi szállí­tástól függetlenítse magát, sőt arra törekszik, mint ahogy a miniszter ki­jelentette, hogy a szükséget szenvedő országoknak élelmiszereket szállít­hasson. Pengében csak Held voll Ilyen éles még nem veil! Árusítja...........minden bolt „ELEKTROL“ penge. Szabadalom. T. 125-540

Next