Magyar Nemzet, 1942. március (5. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

VASÁRNAP, 1942 MÁRCIUS 1. Magyar Nemzet Leahy USA-nagykövet elhagyja állomáshelyét Vichyből jelenti a Stefani-iroda. Leahy, az Egyesült Államok vichyi nagykövete, a legközelebbi jövőben elhagyja Állomáshelyét Az amerikai diplomata és Darlan tengernagy kö­zötti kapcsolatok oly feszültekké váltak, hogy az amerikai nagykövet azt kérte, hívják vissza állomás­helyéről. Az Egyesült Államokat Vichyben Leahy távozása után Ügy­­vivő képviseli. (MTI.) Berlini tudósítónk telefonjelentése Berlin, február 28. (A „Magyar Nemzet“ berlini tu­dósítójának telef­on­jelentése.) Bőse indiai nemzeti politikus rádióbeszé­dére a Wilhelmstrassen hangsúlyo­zottan felhívják a világ figyelmét. Kifejtik azt a véleményüket, hogy az India szabadságáról megszövege­zett kiáltványa egyik mérföldköve a brit világbirodalom összeomlásá­nak. Bőse az indiai kongresszus elnöke volt, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. A háború előtt szoros kapcsolatban állott a jelen­legi német államférfiakkal. A Berlinben röviddel ezelőtt be­fejeződött háromhatalmi tanácsko­zásokról hivatalosan semmit sem közölnek. Csak annyit ismernek el, hogy a megbeszélések súlypontja a politikai kérdéseken volt. Berlini japán körökben a nagyközönség tudtára adják, hogy Nagy-Ázsia kérdéseit a háromhatalmi egyez­mény szellemében oldották meg, mégpedig úgy, hogy­­India Japán befolyási körébe került. Ugyancsak Ázsiára vonatkozik az a közlés is, hogy német hivatalos körök soha­sem hagyták figyelmen kívül a japán—szovjet viszonyban beállott eseményeket. Hivatalos nyilatkoza­tot azonban ezekről a fejlemények­ről nem tesznek. Rendkívül nagy figyelmet keltett a moszkvai japán nagykövetségben beállott változás. Elismerik a távozó nagykövet, Tatekava érdemeit a japán-­szovjet kapcsolatok fejlesztése tekintetében, ugyanakkor rámutatnak arra, hogy Sato, az új nagykövet nagy tekin­télynek örvend tokiói kormány­körökben. A Wilhelmstrassen megtagadták a nyilatkozattételt a francia semle­gesség újból való hangsúlyozása ügyében. Kijelentették: a dologgal kapcsolatban semmi mondanivaló­juk nincsen. V. K. hibás politikájának következmé­nyeit, most is meg kell ezt tennie. Amerika elvesztése kiindulópontja volt egy új brit politikának és Sin­gapore elvesztése is kell hogy ki­indulópontja legyen egy olyan fej­lődésnek, amely előnyére szolgál majd Nagy-Britanniának és az egész világnak. A brit birodalom eddigi politikája a múlté, vissza nem térhet. A lap szerint a legsürgősebb teendő a Kína irányában követett eddigi politika gyökeres megváltoz­tatása, az egyenlőtlen szerződések megszüntetése, ami különben a Kí­nával együtt viselt háború után magától értetődik. Sürgeti a lap az Indiával szemben követett politika megváltoztatását. India a jövőben szerződő társ lesz és ha a nagy re­form a háború alatt nem történhet meg, ezért a felelősséget azok visel­jék, akik ezt megakadályozzák, nem pedig Anglia. Érdekes, hogy egyidejűleg nyilvánosságra került az az emlékirat is, amelyet az angol munkáspárt vezetősége készített a pünkösdkor összeülő pártkongresz­­szu­s számára. Ez az emlékirat is azt hangsúlyozza, hogy a régi világ Angliában nem térhet többé vissza. A reformoknak óvatosan, az angol szocializmus régóta hangoztatott elvei szerint úgy kell megvalósul­niuk, hogy azok ne járjanak se megrázkódtatással, se visszaesések­kel. Az angol munkáspárt szerint a reformnak Roosevelt négy alap­­elvéből kell kiindulni. * Az amerikai—francia feszültség tetőponton New Yorkból jelenti az NST. A „New York Herald Tribune“ hosszabb cikkben részletesen foglal­kozik a Washington és Vicky közötti viszonnyal és megállapítja, hogy a két ország közötti kapcsolat újabban elmérgesedett. A lap véleménye sze­rint a feszültség elérte tetőpontját, amely esetben előnyös volna a Vichy­­vel való kapcsolat megszakítása. Igen kívánatos volna, hogy Vichynek ne adódjék lehetőség a kezdeménye­zésre, amikor a helyzet a tengely­hatalmak számára előnyössé válik, a szövetségesek részére pedig a leg­súlyosabb fázisába lép. Zürichi tudósítónk telefon­jelentése Zürich, február 28. (A Magyar Nemzet­ zürichi tu­dósítójának telefonjelentése.) A já­­vai tengernek azon a részén, amely Szumátra-sziget délkeleti része, to­vábbá Banka-sziget és Jáva-sziget fölött terül el, péntek dél óta ten­geri csata folyik, melyről azonban eddig csak hézagos jelentések ér­keztek. Sanghai távirat szerint a csatában Jáva felé haladó japán flottaegységek állnak szemben ame­rikai, brit és holland indiai hajók­kal. Szombat délelőtt Washington­ból csak annyit jelentettek, hogy a Jáva szigettől északnyugatra folya­matban levő flottaoperációkban amerikai egységek is részt vesznek, de a csata kimeneteléről még nincs hír. * Japán repülőgépek jelentek meg pénteken a Bengáli-öböl közelében levő Andaman-szigetcsoport fölött. Ez a szigetcsoport, mely mintegy 200 szigetből áll, 1450 km-re van délkeletre Kalkuttától. A japán gé­pek bombákat alig dobtak le, céluk nyilván felderítés volt. Ezt az akciót az India elleni japán tervek első fejezetének tartják. * A Japán és a Szovjet között folyó halászati tárgyalásokról szombaton jelent meg az első szovjet forrás­ból származó híradás. Egy kujbi­­sevi jelentés szerint a lejáróban levő halászati egyezményről foly­nak ugyan tárgyalások, de meg­egyezés eddig még nem jött létre. Ugyancsak Kujbisevből jelentik, hogy Thurston amerikai ügyvivő pénteken hosszabb megbeszélést folytatott Visinszkij helyettes kül­ügyi népbiztossal. ★ Washingtonból jelentik: Sumner Welles külügyi államtitkár hivata­los nyilatkozatot tett a Washington és Vichy között folyó tárgyalások­ról. Közölte, hogy Roosevelt elnök február 10-én személyes üzenetet küldött a francia államfőnek és hivatkozva a francia kormány meg­ismételt kijelentésére, mely szerint a fegyverszüneti feltételekhez ra­gaszkodik, kérdéseket intéz a fran­cia kormány magatartása tekinteté­ben az északafrikai szállítások, valamint a francia flotta és a fran­cia gyarmatok ügyében. Kifogást emel minden olyan magatartás el­len, amely az Egyesült Államok el­lenségeinek nyújtanak támogatást. Közölte ezután az államtitkár, hogy a vichyi amerikai nagykövet ígére­tet kapott arra, hogy a francia kor­mány nem megy túl a fegyverszü­neti feltételeken és egyik hadviselő­nek sem nyújt támogatást. Az ál­lamtitkár végül közölte, hogy az amerikai kormány a függő kérdé­sek tekintetében még további infor­mációkat vár Vichyből. Londoni jelentés szerint de Gaulle jelentéstételre Londonba rendelte Musselier tengernagyot, aki tudva­levőleg csapataival még mindig megszállva tartja St. Pierre és Miquelon szigeteket. A Neue Zürcher Zeitung részlete­ket közöl Daladier volt miniszter­­elnöknek a r­omni bíróság előtt tett vallomásáról. Az elnök felhívását, hogy ülve tegye meg vallomását, Daladier köszönettel visszautasította és több mint három órán át igye­kezett bizonyítani, hogy kormánya mindent megadott a hadseregnek, amit az kért, sőt olyan hadiköltség­vetést vitt keresztül a parlament­ben, amilyenhez hasonló Francia­­országban még nem volt. Szerinte a szükséges hadianyag megfelelő mennyiségben állott a háború előtt a hadsereg rendelkezésére. A had­vezetőséget és a tábornokokat vá­dolta azzal, hogy a hadianyagot a front mögötti raktárakban halmoz­ták fel, de nem osztották szét és lehetővé tették, hogy az óriási kész­letek a németek kezébe jussanak. Daladier részletesen kifejtette, hogy a hadsereg, különösen páncél­kocsikban, elsőrangúan volt fel­szerelve, a tábornokokat vádolta, akik egy-kettő kivételével, szerinte nem fektettek súlyt a gépesített fegyvernemekre. * Isztanbulból jelentik: Az ankarai brit nagykövet pénteken hosszabb megbeszélést folytatott Szaracsoglu török külügyminiszterrel. Pénteken kormányrendelet jelent meg a napi kenyérfejadag 30 dekára való le­szállításáról. * Nagy-Britannia egész ázsiai poli­tikájának gyökeres megváltoztatá­sát követeli a Times szombati vezér­cikke. A brit politikára — írja a lap — Singapore elvesztése hason­lít ahhoz a csapáshoz, ami Észak- Amerika függetlenségi harcával érte az egykori brit birodalmat. Nagy- Britannia eddig mindenkor levonta Nerz-, mókus-, hörcsög-bolerók nagy választékban Nagy Sándor szűcsnél, IV. Eskü-tér 2. (Fióküzlet nincs) Mintymelltartó a ná­­daálja/ ~ Mindenütt kapható Honvédel­mi rendeletek A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hivatalos lap vasárnapi száma közli a honvédelmi miniszter rende­letét lovak (öszvérek), fogatos járó­­művek és mindezek felszerelésének honvédelmi szolgáltatás címén tör­ténő igénybevételéről. A rendelet szerint a lovakat, foga­­tos járóműveket é­s ezek felszerelését honvédelmi szolgáltatás rímén a honvédség parancsnoksága, csapatai, hatóságai mind használat, mind vég­leges tulajdonbavétel céljából történő igénybevétel esetén bizottság útján veszi át. Az átvett lovak, járóművek és felszerelések becsértékét az át­vételi bizottság állapítja meg. A bi­zottság az átvett szolgáltatásokról azok becsértékét is feltüntető el­ismervényt ad ki. A kifizetés módo­zatait idevonatkozó rendeletek ál­lapítják meg. A végleges tulaj­donba átvett lovak, járóművek és felszerelések térítéséül az átvételi bi­zottság által megszabott becsérték jár. A rendelet 1942 március 1-én lép hatályba. * A Magyar Távirati Iroda jelenti: A „Budapesti Közlöny“ vasárnapi Száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét az önvédelmi kiképzés újabb szabályozásáról. A rendelet a továbbiakban intézke­dik a ház légoltalmi őrségparancs­nokainak és parancsnokhelyetteseinek kiképzéséről. A Légoltalmi Liga helyi csoportjá­tól a tervezett tanfolyamok száma és időbeosztása szerint szükséges számú oktató kirendelését kell kérni, aki a tanfolyamot vezeti. Az alap­­kiképzés tartama 16 óra. A napi ki­képzés két óránál kevesebb és négy óránál több nem lehet. A kiképzés két hétnél tovább nem tarthat és azt egyhuzamban kell elvégezni. A rendelet a továbbiakban meg­állapítja, hogy az oktatási segéd­letért milyen összeg fizetendő térítés címén. A térítást a háztulajdonosok, illetve a beszerzésre kötelezett sze­mélyek egyenlő arányban fizetik ki a légoltalmi liga helyi csoportjá­nak. A tanfolyam után csak annak lehet bizonyítványt kiadni, aki az alapkiképzés során két óránál többet nem mulasztott és a mulasztást ható­sági bizonyítvánnyal igazolta. Önvédelmi kiképzésben kell része­síteni minden olyan férfit és nőt, aki 14 éves elmúlt, de 70. életévét nem töltötte be. Abban az épületben képzendő ki mindenki, ahol állandó tartózkodásra szolgáló lakása van. Az erre vonatkozó miniszterelnöki rende­let rendelkezik arról, hogy kik men­tesek a személyes légvédelmi szolgá­lati kötelezettség alól. Az önvédelmi kiképzésre kötelezet­tek alapkiképzése hat óra, a kikép­zés napi egy óránál kevesebb és két óránál több nem lehet , azt egy hé­ten belül be kell fejezn­i. A lakosság önvédelmi kiképzését az 1942. évben május hónapban kell megkezdeni és a ház légoltalmi őrség­­parancsnokának kiképzéséhez iga­zodva, december végéig be kell fe­jezni. 1943-tól kezdve a kiképzést évenként március hóban kell meg­kezdeni. A ház légoltalmi őrségparancsnoka a lakókról és a házban legalább napi öt órát ott tartózkodó 14—70 éves személyekről névjegyzéket köteles ve­zetni. Az erdélyi párt szövetségre lépett a MÉP-pel és politikai Treuga Dei-t ajánl a többi pártnak A Magyar Országos Tudósító je­lenti: Az erdélyi párt elnöki tanácsa és országgyűlési képviselői csoportja az újonnan behívott erdélyi képviselők részvételével Budapesten ülést tartott, amelyen a kül- és belpolitikai helyzet letárgyalása után a következő határo­zatot hozta: 1. Az erdélyi párt­­úgy találja, hogy Magyarország mai külpolitikai hely­zete és azok az erőfeszítések, amelyek hazánkra a tengelyhatalmak oldalán a közeljövőben várnak, egyaránt a kormányzó és a kormányzat körüli szorosabb tömörülést teszik szüksé­gessé. Az erdélyi párt a maga politi­kai erejét teljes mértékben a nemzet nagy céljainak szolgálatába kívánja állítani, amelyek csak erős és minél szélesebb rétegekre támaszkodó kor­mányzat segítségével valósíthatók meg. Ez a körülmény teszi szükségessé azt, hogy a kormánypárt és az erdé­lyi párt között szorosabb együttműkö­dés alakuljon ki, ami egyúttal az er­délyi kérdések megoldását is hatható­san előmozdíthatja. Az erdélyi párt megállapította, hogy a magyar élet pártja és az erdélyi párt programja lehetővé teszi az azonos magatartást a mai sorsdöntő idők által felvetett kérdésekben s ezért az erdélyi párt a kialakítandó nagyobb nemzeti egység érdekében pártszövetségre óhajt lépni a magyar étel pártjával s ennélfogva Bárdossy László miniszterelnök párt­­vezérségét magára nézve is elismeri. 2. A pártszövetség értelmében az erdélyi párt elnöksége állandó érint­kezést tart fenn a MÉP elnökségével. A két párt törvényhozói az egyetemes magyar kérdéseket és az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatokat közö­sen tárgyalják le és alakítják ki egy­séges állásfoglalásukat. 3. A pártszövetség nem érinti az er­délyi párt nevét, programját, szerve­zeti szabályzatát, jelvényét és teljes szervezeti önállóságát, vidéki és köz­ponti szervezeteit, kolozsvári köz­pontját és budapesti irodáját. A párt­­szövetség fennállásának ideje alatt a MÉP nem fog a visszatért keleti és erdélyi országrészen pártszervezeteket létesíteni. ROZSN­YAI ATLAS SUPER t n h P g­y­fi töltőtoll Csúcsteljesítményű minőségára ÁRA csak 12.84 P Utánvét vagy postautalvánnyal. ROZSNYAI KÁROLY EGYÉVES könyv- és zeneműkereskedés papírosztálya­i . Jótállás Budapest, tv., múzeum körút 1. s mindi miatot két Új magyar könyvek! Lidié Káinton Divat! — Nem divat! A kiváló író új, „mindig aktuá­lis“ bölcs, ra­gyogó humorú írásai. Hincz Gyula művészi rajzaival díszítve 10 pengő. Kéímiái Az idegen A Ára 5 pengő, szerelem és az egymásnak rendeltség örök problémája, egy új író, kitűnő regényében. ^Muftim m lít/míttíjf Bismarck felesége Az Ára 6 pengő, igazi asz­szony, feleség és anya élet­regénye. A Bis­­marck-i Német­ország mesteri rajza. * / Kaphatók minden könyvesboltban! Singer és Wolfner Irodalmi Intézet kiadása. Az erdélyi párt a sajátos erdélyi kérdésekben minden kötöttség nélkül kíván ezután is állást foglalni és programja megvalósítása érdekében dolgozni. 4. Az erdélyi párt az előttünk álló erőpróbára tekintettel a politikai pártokhoz fordul azzal a kéréssel: függesszék fel a pártharcokat a há­ború tartamára, hogy a nemzet teljes erejét abba a küzdelembe vethesse, amelyik a magyarság jobb jövőjét hivatott biztosítani. Az erdélyi párt elnöki tanácsának, és országgyűlési képviselői csoportjá­nak fenti határozatát a magyar élet pártja legközelebbi pártvezetői ülésé­ben é­s pártértekezletén fogja tárgyalni, az erdélyi párt pedig a legközelebbi országos közgyűlése elé terjeszti. Esser vendége volt a kormányzó, helyettesnek A Magyar Távirati Iroda jelenti: Vitéz Horthy István kormányzó­­helyettes úr őfőméltósága és fele­sége szombaton délben ebéden ven­dégül látta Esser német birodalmi államtitkárt. Esser államtitkár elutazott Budapestről A Magyar Távirati Iroda jelenti: Esser államtitkár, a német birodalmi idegenforgalmi ügyek legfőbb veze­tője, aki dr. Varga József kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter vendégeként három napot Budapes­ten töltött, szombaton délután kísé­retével együtt hazautazott Mün­chenbe. Dr. Varga József kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter igen melegen búcsúzott el vendégétől, majd a kü­lönvonat lelkes éljen- és Heil-kiál­­tások közben gördült ki a pálya­udvarról.

Next