Magyar Nemzet, 1942. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-01 / 74. szám

KLOFIZKK­ ESI ARA­D ÉVRE 37.20 P. FELÉVRE 18.00 P. NEGYEDÉVRE 9.30 P. 1 HÓNAPRA 3.20 P. EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 12 FILL. VASÁRNAP 24 FILL. Alapiton­u PETHI­ SÁNDOR SZERKESZTŐSED: BUDAPEST, VI., ARADI UTCA 10 TELEFON: 128 428* KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V­., VILMOS CSÁSZÁR ÚT 63. TELEFON: 126 726* vU Nehru a brit javaslat módosítását kívánja * 4 hinduk tiltakoznak a federal­izmus és a katonai grám­kodás ellen — 4 szovjet front közepén össze­omlottak a nagyobb erőkkel végrehajtott szov­jet támadások — Néhány német támadás újabb sikereket hozott — Celebesz-szigeten az utolsó holland csapatok letették a fegyvert . Burmában a helyzet nehezen tekinthető át A külpolitikai közvélemény mostani mérlegelésénél számba kell venni, hogy az ember kép­­zelőereje milyen gyönge. Ha a nap kisül, nehezünkre esik el­gondolni, hogy milyen könnyen beborulhat s ha mindenütt csak fellegeket látunk, szintén sokan nem tudják elképzelni, hogy milyen lesz ugyanaz a táj erős napsütésben és melegben. De ezenfelül azért is megbízhatat­lan az ember fantáziája, mert szeret általánosítani. Ha pél­dául kedvezőbb fekvésű helye­ken korábban köszönt be a jó idő, az emberek azt hiszik, hogy mindenütt megjavult az időjárás. Ez bizonyos fokig nyilván igaz is, azonban a középeurópai tavasz, még ha valóban megkezdődött is, egyáltalában nem bizonyítja, hogy az északi tájakon szintén befejeződött már végérvényesen a tél. Az­ angol közönség minden­esetre már most követeli a kor­mánytól és a hadvezetőségtől, hogy igyekezzék megteremteni Európában valahol az úgyneve­zett második frontot. A Trafal­gar Square-en valamennyi angol párt részvételével nagy tömeg­gyűlést és utcai felvonulást rendeztek, követelve ennek az új szárazföldi harctérnek ki­alakítását. Az erről szóló ki­­nyomatos jelentést lapunk más helyén közöljük s ennek kap­csán hívjuk fel a figyelmet egy ftud. Tud.-hír alapján arra, hogy az Angliából nemrég Amerikába átutazott lord frea­­verbrook kijelentette: az offen­zív fellépés követelése ma hul­lámként megy át egész Nagy- Britannián. (Ugyanez a frud. Tud.-távirat közti azt az Angliá­ból Svájcba érkezett értesülést, amely szerint az angol köz­vélemény nagyarányú szociális reformot is kíván, minthogy, úgymond, ez általános előfel­tétele a termelés növelésének, a hadsereg és a munkásság körében az igazi offenzív és bajtársi szellem kialakulásá­nak. Laska professzor is azt írja a Daily Herald­ban, hogy Angliában senki sem hajlandó már az elmúlt világ fenntartá­sáért harcolni s mindenki azt várja, hogy a szociális rendezés útjára vezessék nemcsak a há­ború u­tán, hanem már most is, a háború alatt; ha Churchill — így idézi a fiud. Tud. T­asky cikkét — nem akarja ezt a szellemet képviselni, akkor in­kább távozzék a kormány élé­ről.) Egyébként a világpolitikát to­vábbra is erősen foglalkoztatja az indiai és a vichyi kérdés. Az olasz élettér Itt hívjuk fel olvasóink figyel­mét egy vezető olasz publi­cista cikkére, amely pontosan meghatározza, meddig terjed az olasz élettér három övezete. Ebből kizárólag az első övezet tekinthető egyedül olasz érdek­körnek, ez a dalmát tenger­partra és az Ioni-szigetekre ter­jed ki. A második övezet (ebben Olaszország közvetlenül van ér­dekelve) Horvátországra, Mon­tenegróra,­­Albániára és Görög­országra vonatkozik, a harmadik övezet pedig, (amelyben Olasz­ország csupán közvetve van ér­dekelve), Délkelet-Európa keleti államaira terjed ki. Ki kell emelni, hogy az olasz publicista hangoztatja: a nem­zetiségi elvet úgy kell alkal­mazni, hogy az ne sértse Magyar­­ország történelmi jogait. A fél­hivatalos olasz folyóiratban meg­jelent cikk azt is közli, hogy Olaszország ellenőrizni kívánja Görögország külpolitikáját, hogy Olaszország csupán Délkelet- Európa keleti részén kívánja fenntartani a nemzetiségi elvet. Berlin Indiáról A Deutsche Diplomatisch- Politische Korrespondenz azt írja, hogy az Indiára vonatkozó angol terv „igazi angol játék­­szabályok szerint készült“. Az angolok — úgymond — gon­doskodni akarnak arról, hogy ne jöjjön létre egységes India, ezért mozdítják elő a szepara­tista mozgalmakat. Egyébként is — teszi hozzá a DDPR — szó sincs az angol hadseregnek Indiából való visszavonásáról, azonkívül Egyiptom és Irak példája mutatja, hogyan állhat valamely ország az angol biro­dalmon kívül és mégis kényte­len eltűrni az angol helyőrsé­geket Cripps tárgyalása Még a harctéri eseményeket is háttérbe szorítja a világ­sajtóban az indiai kérdés s ez érthető? mert ha Cripps Delhi­ben folytatott tárgyalásai ered­ménytelenek lennének, akkor brit—hindu viszonylatban min­den maradna a régiben és akkor a Burmára s a (bár ez földrajzilag bizonytalan foga­lom) szárazföldi Kelet-Indiára nehezedő japán nyomással to­vábbra is csak úgy tudna szembeszállni Anglia, hogy csu­pán a jelenlegi keretek között toborozhatna seregeket Indiá­ban. Hogy mennyire erről, a hin­duknak a hadviselésért való testi és lelki mozgósításáról van szó, azt a legjobban Gandhi magatartása mutatja. Gandhi ugyanis sohasem kívánt na­gyobb önállóságot Indiának, mint amilyet most ajánlottak fel. Gandhi azonban jól tudja, hogy a mostani angol enged­­mények kizárólag Indiának szőröstől-bőröstől, festéstől-lel­­kestől való mobilizálásának, a háborúba való belevetésének kedvéért történtek, a mahatma pedig olyan meggyőződéses ellensége minden erőszaknak, hogy még az angol uralommal való indiai belpolitikai ellen­állást is a „nem erőszak“ jel­szavával propagálta s a belső erőszakkal együtt a külső erő­szakot, vagyis a háborút is elítéli. Hiszen, amint arra már többízben rámutattunk, Gandhi azért hagyta ott a hinduk leg­­n­agyobb politikai szervezetét, az úgynevezett kongresszus­pártot, mert az hajlandó volt India védelmének jelszavával csatlakozni a Brit hadviselés­hez. Ezt ítéli el tehát most is a mahatma, amikor a maga részéről elzárkózik az angol javaslat elfogadása elől. A kérdés már most úgy h­angzik, hogy a legnagyobb hindu párt, amelynek éléről az előbb említett okból távozott Gandhi, megfogadja-e majd a mahatm­a tanácsát ugyanabban a kérdésben. Gandhi helyére annak idején az a Nehru került, aki ebben a kérdésben az ellen­kező álláspontra helyezkedett s mint a Popolo di Romeí-nak az Ankarában tartózkodó Zinga­­relli most szintén megtávira­tozta: ,,Nehru Olaszországgal, Németországgal és­ Spanyolor­szággal szemben ellenséges ál­láspontra helyezkedett és a spa­nyol polgárháború idején a spa­nyol köztársaságiak mellett fog­lalt állást, Nehru nem titkolja japánellenes érzelmeit és már 1939-ben hangoztatta, hogy In­diának állást kell foglalnia Csang-Kai-Sek Kínája mellett.“ Nehru mégsem fogadja el ere­deti formájában az angol javas­latot, hanem bizonyos feltétele­ket állít fel. Az NST úgy idézi az Exchange Telegraph delhi tudósítását, hogy a brit kor­mány javaslatának alig van öt­ven százalékos kilátása arra, hogy jelenlegi formájában el­fogadják, mert a kongresszus­­párt végrehajtóbizottságának ti­zenhét tagja közül csak öt hajlik a változatlan formában való el­fogadásra, hét pedig — mint más jelentésekből is kiderül — úgy látszik Nehruval tart. Nehru pedig azt kifogásolja az angol tervben, hogy túl sok jogot akar adni az egyes indiai államok­nak és hogy nem adja meg Indiának a katonai szuvereni­tást. Nehru ezt így fogalmazta meg: „ Nem lehet az indiai nép­tömegeket szenvedélyes harcra felszólítani az ország védelme érdekében, ha India védelmét nem teszik India általános ügyévé. Az egyes államoknak adandó „túl sok jog“ azért aggasztja Nehrut is és Gandhit is, mert a hinduk egész Indiában is több­ségben vannak, az ő érdekük tehát egy egészen egységes India, amelyben minden más népet és vallást a maguk ellen­őrzése alatt tarthatnak. Nem tetszik tehát a hinduknak sem az angolok által előmozdított föderalizmus, sem pedig a népek és felekezetek számára biztosí­tandó kisebbségvédelmi szerző­dések. Külön is felszólaltak a hinduk az ellen, hogy Cripps különféle biztosítékokat ígért India különböző autonomista pártjainak. A hindu nacionaliz­mus még a különben oly szelíd elveket valló Gandhiban is oly erős, hogy — mint az NST je­lenti — a mahatma helyteleníti az angol tervben kilátásba he­lyezett szecessziós jogot a mohamedánok számára. A legnagyobb hindu párt végrehajtóbizottsága a legújabb hírek szerint kedden kezdi for­málisan tárgyalni Cripps javas­latát. ♦ A vichyi kérdésben, úgy lát­szik, némi felfogásbeli különb­ség uralkodik London és Washington között, amennyi­ben az angolok azt hiszik, hogy a Vichytől függő hatóságok igyekeznek kezére járni a líbiai haderőknek, az amerikaiak vi­szont azt hiszik, hogy ha fenn­tartani igyekeznek a diplo­máciai viszonyt Vich­yvel, akkor valamelyest befolyást tudnak gyakorolni nemcsak a marsall­nak, hanem a kormány többi részének, így a hatóságoknak is a politikájára. Londonban ezt az amerikai véleményt nem osztják. Itt említjük meg, hogy egy ró­mini jelentés azt írja Máltáról, hogy a legutóbbi hónapokban szakadatlan légi támadások alatt szenved. Ennek kapcsán jegyzi meg az a római távirat, hogy „amíg a líbiai haderők ellátásá­nak nem kell feltétlenül a Föld­közi-tengeren át történnie, addig Máltába mindent a Földközi­tengeren át kell szállítani, hogy az ivóvíz kivételével Máltát mindennel, ami a lakosság élel­mezéséhez és a védelemhez szükséges, a tengeren át kell a szigetre vinni“. Végül megemlítjük, hogy most a Ste­amírügynökség is megerő­síti azt a hírt, hogy a k­omi pert „bizonytalan időre elnapolják“, még­pedig,­­így hírlik, április 14-én. Ára 12 fillér Gavallér«» távirata a kormányzóhoz A Magyar Távirati Iroda jelenti: 1,­go Cavalier« tábornok, az olasz vezérkar főnöke. * Magyarországról való elutazásakor az alábbi táviratot intézte a kormányzó úr őfőméltósá­­gához: „Engedje meg Főméltóságod, hogy felejthetetlen magyarországi tartózko­dnom befejezésével mind főméltósá­­godnak, mind a kormányzóhelyettes úr őfőméltóságának meghatva mond­jak köszönetet a hazám iránt tanúsí­tott meleg rokonszenvért és azért a szívélyes és baráti fogadtatásért, amelyben részesíteni szívesek voltak. Élénk benyomást lelt rám a magyar hadsereg büszke szelleme, amely a háromhatalmi egyezmény hadaival egyetemben hatalmas erőfeszítésekkel biztosítja a közös győzelmet." Az olasz vezérkar főnöke ezen­kívül szívélyes hangú táviratban üd­vözölte ugyanez alkalomból Kállay Miklós miniszterelnököt és Bárt­hi­a Károly honvédelmi minisztert. K­nox az amerikai államok közös védekezéséről Washingtonból jelenti az MVSZ. Az amerikaközi védelmi bizottság ülését hétfőn nyitották meg. Az ér­deklődés középpontjában Knox egye­­sült államokbeli tengerészeti miniszter beszéde áll. Knox a többi közt azt mondta, hogy: közvetlen veszély fenyegeti egész Amerika kereske­delmi hajózását s ezért parancsoló szükségesség, hogy mind a 21 ame­rikai köztársaság szoros együttműkö­désben tegye meg intézkedésért. Knox óva intett attól, hogy az ame­rikai­­nemzetek­­a közeljövőre vár­ják a békét. Tartós és maradandó bé­kére belátható időn belü­l gondolni sem lehet. Egyelőre csak a nyugati félgömb szabadságáért való harcról lehet szó. *

Next