Magyar Nemzet, 1942. május (5. évfolyam, 98-114. szám)

1942-05-01 / 98. szám

.PÉNTEK, 1942 MÁJUS 1. ____________Magyar Nemzet ogy minden energiát, de főleg gyáripari erőket a háború szolgálatába kell állítani, éppen ezért a Duce szavai szerint — így fejeződik be a római TP- távirat — a csalókat és a spe­kulánsokat a legkíméletlenebbül meg fogják büntetni. Laval Az amerikai külügyminiszter megint nyilatkozott Lávairól és megint úgy beszélt, mint aki az ajtót nem akarja becsukni Vichy felé. Az NST szerint Hull a szer­dai sajtóértekezleten igen szűk­szavúan tett csak említést Wash­ington és Vichy viszonyáról, azt mondotta, hogy ennek alakulása még mindig „a napi események­től és a figyelembe veendő vál­tozásoktól­ függ. Az amerikai kormány tehát bármily nagy gyanakvással nézze is Laval munkáját, nem lát bizonyítékot arra, hogy Laval szakítani akarna Darlan egész politikájá­val. Maga Laval a Német Táv­irati Iroda vid­yi tudósítója sze­rint legutóbb közölte Leahy admirálissal, az Egyesült Álla­mok vidhyi nagykövetével, hogy ő, mármint Laval, „feltétlenül hisz Németország győzelmében és ezért elengedhetetlennek tartja a Németországgal való politikai együttműködést. Ez az értesülés nem hivatko­zik semilyen hivatalos forrásra, mégis föltehetjük, hogy Laval legalább is körülbelül ezt mon­dotta Leahynek. Ez a beszélge­tés előbb történt meg, mint Hull szerdai nyilatkozata, valószínű tehát, hogy az amerikai külügy­miniszter már tudott havainak erről a kijelentéséről. Ez azt je­lentené, hogy az amerikaiak tu­domásul veszik a Laval-kor­mánynak Németországhoz való közeledését és nem kívánják megszakítani a diplomáciai vi­szonyt Vichyvel, hanem azzal vigasztalják magukat, hogy ők ha elégedetlenek is Laval vár­ható politikájával, egy kissé még mindig kevésbbé kellemetlen meglepetésben van egyelőre ré­szük, mint amilyenre felkészül­tek. Az amerikaiak különben azzal is vigasztalják magukat, hogy Laval még ne­m vette be a kormányba sem Déat-t, sem Doriot-t.­­ Két hír Végül két hírt emelünk még ki. Az egyik arról szól, hogy az angol alsóházban szerdán a Lübeck és Rostock ellen végre­hajtott angol légi támadások­ról volt szó. Néhány képviselő ezzel kapcsolatban arra célzott (az NST jelenti ezt), hogy a kultúrjavak megsemmisítését az ilyen légi támadásoknál kerülni kellene. Erre Sinclair légügyi miniszter — ugyancsak az NST szerint — a következőket fe­lelte: — A legjobb módszer az ilyen megsemmisítések megakadályo­zására, ha a háborút, amilyen gyorsan csak lehet, megnyerik. A továbbiakban a miniszter bejelentette (ezt is az NST közli), hogy a légi­erő, a hadi­­tengerészet és a szárazföldi hadsereg együttműködését to­vább tökéletesítik. A másik távirat pedig, amely épp lapzárta előtt érkezett, azt mutatja, hogy bármit tervezze­nek is az angolok, partraszál­lási kísérletek vagy más légi akciók terén, a német had­vezetőség minden eshetőségre felkészült, így például a Bad. Tud. szerint a zürichi Volks­recht a következőket jelenti Oslóból: — Norvég körök közül, hogy Észak-Norvégiában Mosjoen és Bodoe között vasutat építenek. A munkálatoknál orosz hadi­foglyokat is felhasználnak. Az Európa körüli háború Kelet Német hivatalos közlés: A keleti arcvonal középső és északi szakaszán eredményes támadó- és rohamcsapat-vállalkozásokat hajtot­tunk végre és sikeresen visszavertük az ellenség szórványos, gyengébb tá­madásait. Légi haderőnknek a szovjet vasúti berendezések és hátsó összekötő vo­nalak ellen intézett támadásai követ­keztében az ellenség érzékeny vesz­teségeket szenvedett gördülő hadi­anyagokban. A Lappföldön és a Mu­rman-arc­­vonalon m­eghiúsí­to­­lu­k a bolsevisták ismételt támadásait. Nyugat Tengeralatt­járóink Észak-Amerika keleti partjainál elsüllyesztettek hat ellenséges kereskedelmi hajót, össze­sen 33.000 tonna Űrtartalommal és torpedótalálattal megrongáltak egy további nagy hajót. A német légi haderő tovább foly­tatta megtorló támadásait Nagy­­-­ritannia ellen. Az április 30-ára virradó éjszaka harci repülőgépkötelékeink jó látási viszonyok közepette támadást intéz­tek Norwich ellen. A város központ­jában és ipari berendezéseiben nagy­­kiterjedésű tüzeket és erős robbaná­sokat ügyeltek meg. Ellenséges repülők légi támadást intéztek Párizs külvárosai ellen. A ledobott bombák nagyobb károkat idéztek elő a lakóházakban és áldo­zatokat követeltek a polgári lakos­ság köréből. Egyedül szálló brit re­pülőgépek zavaró repüléseket végez­tek az északnémet partok fölött. Két brit repülőgépet lelőttünk. Dél Észak-Afrikában az erős homok­viharok miatt csak élénk kölcsönös felderítő tevékenység folyt. A Földközi-tenger keleti részén egy német tengeralattjáró a brit után­pótlási hajózásból elsüllyesztett egy vitorlás szállítóhajót. Repülőink éjjel-nappal igen hatá­sosan bombázták Málta repülőtereit, plusz közlésből: Repülőink sikeresen támadták Tob­ruk kikötőjét és az erődtől nyugatra géppuska tűz alá vettek ellenséges gépjármű-táborhelyeket. Honvéd­eink dicsérete az olasz sajtóban Rómából jelenti a Magyar Távirati Iroda. Az olasz lapok hírt adnak magyar gépesített alakulatok által a keleti arcvonalon végrehajtott jól sikerült rajtaütésekről. A Lavoro Fascista „Ragyogó ma­gyar rajtaütés" cím alatt közli a hírt és megjegyzi, hogy a rajtaütésszerű hadművelet lehetővé tette több szov­jetorosz helység elfoglalását. A háború híret Clement-Berrandból jelenti az OFT. Angol repülők szerdán este Párizs északnyugati részére bombákat dob­tak. Sok ház részben rombadőlt. Egy kórházat is eltaláltak. Az első jelen­tések szerint mintegy 16 ember meg­halt, sok megsebesült. Egy angol re­pülőgépet lelőttek. Két pilótája életét vesztette. (MTI.) * Vichyből jelenti az OF1. A Pá­rizs környéke ellen intézett an­gol légi támadások áldozatainak számáról legújabban a következő adatok váltak ismeretessé: Seine me­gyében 18 halott és 60 sebesült, Seine et Oise megyében 31 halott és 40 sebesült. (MTI.) * Berlinből jelenti az NST. A daventryi és moszkvai rádió által terjesztett hírek, hogy az Umen-tó nyugati partján lévő Borok várost a bolsevikiek visszafoglalták, egyálta­lán nem felel meg a valóságnak — mint német hivatalos helyről közlik.­­ Ugyancsak légbőlkapott az a je­lentés is, hogy a Krim-félszigeten há­rom nap óta nagy csata tombol. * Kopenhágából jelenti a Német Táv­irati Iroda. A csütörtökre virradó éjszaka brit gépek repültek be Dánia fölé. Ny. egyik angol gépet lelőtték, egy másik kétmotoros gép pedig Észak-Schleswigben kényszerleszál­lást hajtott végre. Mint közlik, a va­sárnapra virradó éjszaka Tingle­ff­tól délre lezuhant négymotoros bombázó­­gép legénységének egyik tagja a kór­házban belehalt sérüléseibe. (MTI.) * Lisszabonból jelenti a Stefani: Lon­donban beismerik, hogy a tengely légi erejének április 28-án Alexandria ellen intézett bombatámadása súlyos károkat okozott a katonai berende­zésekben és a kikötőben. Emberélet­ben a veszteségek 58 halott és 111 sebesült. (MTI.) * Helsinkiből jelenti a Stefani. Az elmúlt éjszaka húsz percig tartó légi riadó volt Helsinkiben. Bombát nem dobtak le a városra, amelyben majd­nem két hónap óta ez volt az első légi riadó. (MTI.) * Stockholmból jelenti a Stefani: Má­jus 9-étől 20-áig nagy hadgyakorla­tokat rendeznek Stockholm környé­kén a szárazföldi csapatok, a légi­erő és a légvédelem együttes közre­működésével és nagyszabású légi tá­madást mímelnek a főváros ellen. (MTI.) * Stockholmból jelenti az NST. A Socialdemokraten londoni tudósítójá­nak távirata szerint a legközelebbi jövőben nagyszabású hadgyakorlato­kat tartanak London katonai kerü­letében egy „inváziós kísérlet“ meg­akadályozására. A hadgyakorlat ab­­ból a feltevésből indul ki, hogy egy erős német hadsereg sikeresen szállt partra Angliában és London felé nyomul előre. A hadgyakorlaton 7000 főnyi polgárőrség és az egész polgári légoltalmi szervezet vesz részt. Terv szerint Londonba nagyszámú csapa­tokat összpontosítanak. A hadgyakor­lat programjában az ötödik had­­oszlop elleni védekezést is tervbe vették. Magyar hősök A magyar királyi honvédség hősies dnyepermenti védőharcai során tün­tette ki magát Kardos Károly kar­­paszományos őrmester, Susánszky Pál őrmester és Ambrus György tizedes. Kardos Károly karpaszományos őr­mester 1041 szeptember 9-én a kora hajnali órákban védőkörzetének ellen­őrzése során a ködből váratlanul elő­bukkanó ellenséges csónakot pillantott meg, amelyen hat szovjet katona ku­porgott. Kardos a part bokraiban meg­­lapulva megvárta, amíg az ellenséges felderítő járőr csónakja a nehezen véd­hető szakaszon partot ér Ekkor mind a hattal egymaga vette fel a küzdel­men Gyors elhatározással a csónakba hajította vízigránátját, majd pisztolyá­val tüzelve vakmerően rájuk vetet­te m­agát. A küzdelem csak percekig tar­tott. Az ellenséges járőr négy tagja elesett, az életben maradt másik kettő pedig — megrettenve a magyar hon­véd hős­e­ségétől — megadta magát. A foglyok kihallgatása során a zászlóalj­­parancsnokság igen értékes adatokhoz jutott, amelyeket felhasználhatott a vörösök főbb rejtett tü­zelőállásának megsemmisítésére sőt a Horlic-sziget ellen tervezett vállalkozások eredmé­nyes végrehajtására is. Susánszky Pál őrmester, árkász­­szakaszparancs­nokhelyettes a legveszé­lyesebb átkelőhelyeken, vakgőtér éj­szakában, állandó heves tüzérségi tűz­ben olyan aknazárrendszert telepített, amelyen az ellenséges túzerővel végre­hajtott szeptember 15-i és 16-i táma­dások véresen összeomlottak. Példaadó személyes bátorságával nagyban hozzá­járult ahhoz, hogy a kilenc kilométe­res pari sávot védő zászlóalj a szovjet támadásokat egytől egyig visszaver­hesse. Ugyancsak a fentemlített zászlóalj partbiztosító harcaiból vette ki részét Ambrus György tizedes is, aki zajával a Hertte-szigeetnél az ellenséges átkelő kísérletek sorát verte vissza. Szeptem­­ber 16-án hajnalban, példátlanul heves tüzérségi előkészítés után kísérelte meg az átkelést egy ellenséges osztag. Ambrus György géppuskáinak, vakmerő alkalmazásával a támadást meghiúsí­totta, majd rohammal akadályozta meg, hogy egy távolabb partot ért el­lenséges szakasz a honvédalakulat szárnyai mögé férkőzzék és ott zavart idézzen elő. A kifejlődött közelharc­ban egymaga három szovjet katonát tett ártalmatlanná, a többit pedig bátor magatartásai és lelkes harckész­­lését követő járőre kemény kézitusá­val semmisítette meg (MTI.) A távol keleti Imború Burmában a brit és kínai csapa­tok helyzete a legutóbbi napokban hirtelen igen válságosra fordult. Azelőtt a japánok nyomása az Iravadi völgyében volt erősebb és a keleti szárnyon a kínaiak szívó­san tartották magukat, egyúttal abban is bizakodtak, hogy keleten Taiföld felől a magas hegység kés­lelteti a japánok előnyomulását. Legutóbb azonban egy japán pán­célos oszlopnak éppen itt keleten sikerült olyan rést találnia, ahol alig bukkant ellenállásra és nagy lendülettel törhetett előre a lashiói út felé. Az elmúlt 24 óra alatt beérkező hírek fokozatosan számoltak be e fontos út — a Burmát Csungking­­gal összekötő vonal — megközelí­téséről. Előbb 100 kilométerről, majd 50 mérföldről, később 05 kilométerről volt szó. Sorra követ­kezett Namlan (Nanmang) helység megszállása, majd Thiban (Jiszi­­pow) város elfoglalása és végül a véres küzdelem Lashio külvárosai­ban. Rómában bangkoki japán kato­nai körökre hivatkozva már a 180.000 főre becsült kínai had­sereg zömének teljes bekerítéséről és Alexander angol, valamint Sh­l­iveil amerikai (kínai) tábornoknak általános visszavonulási rendelke­zéséről írnak. Másrészt arról is van hírünk (London, NST), hogy Csang-Kai- Sek felszólította a kínai csapato­kat a végső ellenállásra és a leg­nagyobb gyorsasággal többezer (mennyi?) főnyi csapatot küldött a keleti szárny támogatására, vala­mint a csungking—lashiai út fel­szabadítására. A londoni Daily Express katonai tudósítója biztosra veszi, hogy a Burmában harcoló brit csapatok megkísérlik a visszavonulást észak­nyugat felé, az indiai Assam tar­tományba. (London, NST.) E hadjárat is csak azt a gyak­ran hangoztatott katonai alap­igazságot erősíti meg, hogy még a gyengébb erők sem képesek véde­kező harc útján ilyen nagy terüle­teket megtartani. A japán elő­nyomulás késleltetése sem sikerül­hetett a várva-várt esős időszak, a monszun-szelek beálltáig. Ebben a helyzetben már csak az lesz kihatással a további had­műveletekre, mennyi brit és kínai erő menekül ki a bekerítésnek még nem teljes gyűrűjéből? T. .T. Csang-Kai-Sek újabb csapatokat küld Bernből jelenti a Bad. Tud.: Csungkingból jelentik, hogy Csang- Kai-Sek tábornagy többezer emberből álló újabb csapatokat küldött Burmába a veszélyeztetett Lashióba. Ezek a csa­patok a lehető legnagyobb gyorsaság­gal igyekeznek a hadszíntérre. Lashióban és elővárosaiban barikádo­kat emeltek, hogy utcai harcokban próbálják feltartóztatni a japán csapa­tokat. A háború hírei Nem Yorkból jelenti az NST. Az Egyesült Államokban működő csangkingi katonai küldötség veze­tője szerdán sajtóértekezletet tartott és főleg azt hangoztatta, milyen égető szüksége van kormányának repülőgépszállításokra és korszerű nehéz tűzgépekre. A szövetségeseknek gondoskodniuk kell arról­­— mon­dotta a kínai küldöttség vezetője —, hogy Csang-Kai-Sek fegyverhez jus­son, mert különben Csungking nem töltheti be a hadászati tervekben neki szánt szerepet. Tokióból jelenti az NST. A Ni­sitt Nishi értesülése szerint a csungkingkínai kormány minden le­hetőt elkövet, hogy Északnyugat- Kínából utánpótlási vonalat építsen a Szovjetunió felé, hogy ezáltal kiegyensúlyozza a burm­ai út lezárá­sával kimaradt angolszász fegyver­szállításokat. Csang-Kai-Sek marsall minden lehetőt elkövet a szovjettel való szorosabb együttműködés érde­kében és nemrégen két újabb katonai attasét küldött Kujbisevbe. Zürichi tudósítónk telefon­jelentése Zürich, április 30. (A „Magyar Nemzet“ zürichi tudó­sítójának telefonjelentése.) A nyugati légi háború hevessége az utolsó huszonnégy órában sem csökkent. A német légi rajok szerda éjszakai támadása Norwich ellen rövidebb ideig tartott ugyan, mint az előző támadás, de rendkívül he­ves volt. Londoni jelentések külö­nösen a város lakó- és üzleti negye­deiben okozott nagy károkról szá­molnak be, míg az áldozatok száma kisebb volt, mint az előző bombá­záskor. A Párizs külvárosai ellen végrehajtott brit légi támadás köz­pontja Genneville volt, Párizstól min­tegy hat kilométerre északra. A brit hírszolgálat szerint a támadó rajoknak igen erős légelhárítással kellett megküzdeniök. Más rajok Ostendét, Calais­ és a belga, hol­land és francia partvidéket támad­ták. Csütörtök délelőtt tájból több bontbázóraj jelent meg Észak- Franciaország felett. * Csütörtök délben érkezett je­lentés szerint japán rohamcsapatok, melyek már az előző este elérték Lashio villanegyedét, benyomultak a városba, ahol heves utcai har­cokra került sor. Hsipao és Kamatig elfoglalásával a japánok elvágták a lashiói utat. Az a másik útvonal, amelyet a kínai főparancsnokság nagy munkáscsapatokkal Lashiótól mintegy 170 kilométerre északra kezdett kiépíteni, még nincs egé­szen készen. Mandalugtól mintegy 80 kilométerre délnyugatra brit és kínai kötelékek harcban állanak japán csapatokkal. A mandalayi hivatalos jelentések a helyzetet igen válságosnak mondják. A Melbournei jelentés szerint az amerikai Time and Life haditudó­sítója szintén szerencsétlenül járt annál a repülőgépbalesetnél, amely­nek Harold George tábornok, az Ausztráliában állomásozó amerikai repülőhadtest parancsnoka is áldo­zatul esett. Egy magánjelentés sze­rint a repülőgépen, amely egy Lockehead-típusú utasszállító gép­­ volt és amelyet egy magántársaság­tól vettek át katonai célokra, ösz­­szesen 12 személy utazott. ♦ Washingtonból jelentik: Az a megállapodás, amelyet a szovjet a keleti háború kitörésekor az ameri­kai kormánnyal az amerikai hadi­anyagszállítások ügyében kötött, júliusban lejár. A szovjet kormány már elküldte Washingtonba azok­nak a hadianyagoknak a listáját, amelyekre júliustól kezdve szüksége lesz.­­ ★ Sanghaiból jelentik: Japán repülő­­rajok szerdán három hullámban tá­madást intéztek Port Moresby ellen. Csütörtök reggel ausztráliai és ame­rikai repülőrajok Lae új guineai ja­pán támaszpontot bombázták. Cor­­regidornál tovább tart a tüzérségi párbaj. A Mindanao szigetén levő Parang kikötő előtt öt japán szállító­hajó jelent meg és csapatokat tett partra. * A Neue Zürcher Zeitung stockholmi tudósítójának jelentése szerint Dront­­heim polgári lakosságának egy része elköltözött. A kikötői erődítési mun­káknál alkalmazott munkások nem hagyhatják el a várost. A külpolitika híret T­ichyből jelenti az NST. A jelenleg Vichyben folyó megbeszéléseken az északafrikai kérdés egyre nagyobb teret foglal el. Ch­atel és Nogues fő­­kormányzókon kívül F­enard tenger­nagy is Vichyben tartózkodik. (Chutel tábornok szerdán délután hosszabb tanácskozást tartott Lavullal, amelyen Nogues tábornok is részt vett. V­ichyből jelenti az NST. Chalet algíri főkormányzó szerdán délután repülőgéppel Vichybe érkezett. Washingtonból jelenti az NST. Roose­velt elnök szerdán törvényjavaslatot írt alá, amelynek értelmében tizenkilenc milliárd pótlótért bocsátanak a hadsereg és a haditengerészet rendelkezésére. Ebből a pénzből 31.000 katonai repülő­gépet akarnak építeni és 3,6 milliós hadsereg költséget fedezni. Nyolcszáz­millió dollárt megrongált hajók kijaví­­tására irányoztak elő.

Next