Magyar Nemzet, 1942. július (5. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-01 / 146. szám

2 Magyar Nemzet juk el magunkat. Ezért min­dent a mi Nagynémet Birodal­munk győzelméért! Az is jelenti Prágából az MTI, hogy ott cseh nemzeti tn­góságot létesített a protektorá­­tusi kormány. E különleges bí­róságnak az a feladata, hogy az emigrált politikusok dolgá­ban ítéljen. A bíróság kétféle döntést hozhat: vagy halálbün­tetést mond ki, vagy pedig be­szünteti az eljárást. Tank helyett ágyúk Bármennyire igazolódjék is egyre jobban az a tétel, hogy a jelenlegi háború igazi döntős, fegyvere a repülőgép, mégis különleges szerep jut annak a hadieszköznek, amely az első világháborúban volt döntő, te­hát a tanknak. A franciák azt mondják, azért nem tudtak vé­dekezni a német tankok ellen, mert azt hitték, hogy ágyúik át­ütik a német tankok burkolatát. A lengyelországi hadjárat ide­jén ugyanis a francia tiszti meg­figyelők olyan jelentéseket vit­tek Párizsba, hogy a lengyelek­nek átadott francia ágyúk hat­­ásosak voltak a német tankok­kal szemben. Azóta sok jel me­rült föl arra vonatkozóan, hogy ez a megfigyelés helytelen volt, mindenesetre a németek az 1939—40-es telet is felhasznál­ták a tankok páncélzatának megerősítésére. A franciaországi hadjárat so­rán megint csak ellenállhatat­lannak bizonyultak a német tankok, ezután pedig a világ­sajtó katonai szakértői gyakran fejtették ki azt a nézetüket, hogy a tankok ellen a legjobb védekező fegyver egy másik tank, amely legyen lehetőleg nagyobb, erősebb páncélzatot és vigyenek messzibb a belé épí­tett ágyúk. Úgy látszik azon­ban, az északafrikai csaták ta­nulsága arról győzte meg a ka­tonai szakértőket, hogy a tan­kok ellen megfelelően erős ágyúkkal is lehet védekezni. Erre vall az a washingtoni JWST-távirat, amely szerint az amerikai haditermelési progra­mot megváltoztatják, a Roose­velt által kért 120.000 páncélos harckocsi egy részét törlik és helyette a tüzérség számára vontató traktorokat építenek, amelyek lehetővé teszik a tüzér­ség gyors mozgását. Igen sok nagy katonai esemény zajlott le itz elmúlt három napon. Egyik külön jelentés a másikat kö­vette gyors egymásutánban. A ten­ger­iy csapatainak nagy győzelmeit a hivatalos hírmagyarázatok igen ta­lálóan, de olyan tömegesen dombo­rították ki, hogy nagy sajnála­­tunkra lehetetlen az egy-két nap előtt eredő leírásokra helyet szorí­tanunk lapunkban. Legfontosabb­nak a német hadijelentések tömör mondatait tartottuk, amelyekből drámai lüktetéssel bontakoznak ki a nagy eredmények. Legérdekesebb azért, mert a had­műveletek menetét térképeinken is követhetjük: az egyiptomi­­ hadi­­színhely, ahol Rommel páncélosai az olasz bajtársakkal együtt Maria Matruh elfoglalása után már Fukán vázlatunkon, Foggián­ túl jutottak. A német csapatok Szebasztopol­­nál is napról-napra mélyebben ha­toltak be a szovjet övvár szívébe, Volchovnál pedig befejezték egy körülzárt nagy szovjet erőcsoport megsemmisítését. Ki kell még emelnünk a német tengeralattjáróknak ismételt nagy sikereit is az Atlanti-óceánon és az amerikai partok közelében előbb 107.000, majd 98.000 tonnányi brit hajótér­ elpusztításával. Az oro­osz föld területe igen ki­terjedt különösen mélységében, az óceánok vize is óriási messzesé­gekbe nyúlik el. Egyiptom tenger­parti területe ellenben mind ki­sebbé válik, itt tehát a brit vereség fölszámolására hamarább kerülhet a sor. Ez a második ok, amely miatt az egyiptomi események több érdek­lődést keltenek. Alább közölt legújabb híreink is eléggé behatóan foglalkoznak azzal a kérdéssel, milyen következmény­­nyel fog járni Rommel csodálatos győzelmeinek sorozata. A tönkre­vert 8. brit hadsereg eddigi vezé­rét, Ritchie tábornokot menesztet­ték és Auchinleck vállalta azt há­/ láttán feladatok hogy e hadsereg maradványait valahol Alexandria előtt megállítsa. A vázlatunkon fel­tüntetett Álaméin, FI Ilammam és Der er Ragil háromszög jelezheti talán azt a területet, ahol Auchin­leck a legközelebbi ellenállást meg­kísérli. Palesztinából és Szíriából útban van ugyan a 9. és 10. brit hadsereg, de látszólag az angolok sem nagyon bíznak abban, hogy idejében beérkezzenek a harctérre. A legendás hírű Rommel páncé­losai tovább rohannak, állandóan bekerítették eddig a tengerpart kö­zelében megálló és a német jelenté­sek szerint is szívósan védekező briteket. A jövőben sem valószínű, hogy Rommel megálljon, annál ke­­vésbbé, mert egy erkölcsében meg­rendült sereget talál magával szem­ben, a segítségül siető friss brit erők pedig, híreink szerint, már felszereltségükben sem ütik meg a 8. brit hadseregnek veresége előtti mértékét. Auchinleck kilátásai tehát hatá­rozottan kedvezőtlenek és úgyszól­ván már csak valami csoda ment­heti meg Észak-Egyiptomot a britek részére. A csoda az égből szokott jönni, a mai háborúban légi erők alakjában. Nagy kérdés azonban, hogy ezek a repülőcsodák is nem késnek-e le. gázi lakosságnak veszteségei voltak. Az aránylag kevésszámú támadó gép­ből éjszakai vadászaink és a légvé­delmi tüzérség tizennégyet lelőtt. Az Anglia elleni harcban a légi­erő 28-ára virradó éjjel hatásosan bom­bázott egy kis kikötőt a Bristol-csa­­tornában. Német tengeralattjárók az erős amerikai elhárítás ellenére a Karibi­­tengeren, a Mexikói-öbölben, az Egye­sült Államok keleti partjainál és az Atlanti-óceánon elsüllyesztettek 10 hajót, összesen 107.090 tonna tarta­lommal. Június 30-án: A Nagy-Britannia elleni harcban a légi­erő keddre virradó éjjel bombák­kal árasztotta el Midland katonai be­rendezéseit és The Wash partvidékét. Brit bombázók a június 30-ára vir­radó éjjel ismételten megtámadták Brémát és külvárosait, főként gyújtó­­bombákkal. A polgári lakosságnak volt kisebb vesztesége. Az ellenség­nek arra irányuló kísérlete, hogy Hamburg területét elérje, az összpon­­tosított légvédelmi tűzben meghiúsult. A brit légi­erő az eddig megállapított adatok szerint bombázói közül 13-at vesztett el. A brit légi­erő június 17-étől 26-áig 200 repülőgépet vesztett. Ugyanez idő alatt a Nagy-Britannia ellen folyó harcunkban 37 repülő­gépünket vesztettük el. A német tengeralattjárók újabb eredményeket értek el. Két nap alatt az Atlanti-óceán nyugati részén a Mexikói-öbölben és a Karibi-tengeren elsüllyesztettek 14 ellenséges kereskedelmi hajót, össze­sen 98.000 tonna tartalommal, két másikat pedig torpedótalálatra­ súlyo­san megrongáltak. Az elsüllyesztett hajók egy része repülőgép-rakományt szállított, to­vábbá hadianyagot és egyéb hadi­szert, amit Afrika felé irányítottak. Június 28-án: Dél Német közlés: Észak-Afriiában eredményes har­­cok folynak Marsa Matruh térségé­ben. Olasz közlés: A szombati nap folyamán a ten­gelyhatalmak egységei Marsa Mat­­ruhtól délkeletre további teret nyer­tek és elérték a tengerparti utat Marsa Matruhtól keletre, mintegy 30 kilométerre. Június 29-én, Német: Észak-Afrikában a Marsa Matruhtól délre fekvő vidéken újból megvertük az ellenséget és további visszavonulásra kényszerítettük kelet felé. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett páncélosokban. A nagyon megerősített Marsa Mat­­robot körülzártuk, az ellenség üldö­zését folytattuk. Olasz: Marsa Matrubot hétfőn dél­előtt elfoglaltuk. A tengelycsapatok páncélkocsi-egységei folytatják előre­nyomulásukat keleti irányban. A vasárnapi kemény harcok folya­mán és a marsamatrahi sánctábor elfoglalása során több mint 6000 foglyot ejtettünk, 36 csatakocsit és igen sok ágyút és gépkocsit elpusztí­tottunk, vagy kézrekerítettünk. Június 30-án: Német, Észak-Afrikáb­an hétfőn a délelőtti órákban rohammal elfoglal­tuk az ellenség makacs ellenállása ellenére a mélyen tagozott védelmi rendszerrel és sok aknamezővel meg­erősített Marsa Matruhot. Több, mint 6000 britet ejtettünk foglyul, 36 páncélost kilőttünk és sok üteget m­egsemmisítettünk. Nagy­­mennyiségű hadianyag került a német és az olasz csapatok kezére. A Marsa Matruh elleni rohamnál különösen kitüntette magát a 90. német könnyű hadosztály. Német és olasz páncélos kötelékek tovább visszavetették a megvert ellenséget és a Fukatól ke­letre lévő területre értek. Olasz: Az olasz és német gépesített oszlopok, miután visszavetették az ellenség páncélos egységeit, elérték és elhagyták­ Fuka vidékét. A marsamatruhi, lövészárkokkal védett tábor elfoglalásában, amelyet a 21. hadtestünk által, élén a 7. bersagliczi ezredü­nkkel, a nyugatról s ugyanakkor a 90. német hadosztály csapatai által keletről végrehajtott heves támadással vettünk be, a ten­gely légi hadereje hatékonyan közre­működött, alkalmazva lendületben és bátorságban kimagasló minden külön­leges tulajdonságát. Repülőink 29-én éjszaka megtámad­ták Gibraltárt. Tüzek keletkeztek a légi és hajókikötőkben, amelyek messze ellátszottak. A háború Újabb spanyol tiltakozó jegyzék az amerikai lapok vádaskodása ellen Madridból jelentk az OFI. A spanyol külügyminisztérium egy héten belül immár a második hivatalos tiltakozó jegyzéket közölte azokkal az amerikai vádakkal szemben, hogy né­hány spanyol hajó segítségére van az Atlanti-óceánon cirkáló német tenger­alattjáróknak. A jegyzék ezeket álla­pítja meg: Az amerikai sajtó bizonyos Egyesült Államok-beli hírszolgálati irodák sugal­­m­azása alapján, amelyek továbbra is támadó szellemet tanúsítanak Spanyol­­országgal szemben, újabb vádakat ko­holnak Spanyolország ellen. Ezek a vádak amilyen súlyosak, annyira hazu­gok.­­ Annak idején bebizonyítottuk, hogy a vádak hamisak voltak, ame­lyek szerint spanyol hajók szénnel látták el a tengely tengeralattjáróit. Ezúttal a vád az, hogy a spanyol ha­jók más, közelben lévő hajókkal rádióösszeköttetést tartanak fenn, kérve őket, továbbítsanak bizonyos üzeneteket. Ebből a tengeralattjárók megállapíthatják a hajók helyét és megtámadhatják őket. A spanyol kül­­ü­gyminisztérium hivatalosan vissza­utasítja ezt a vádat is, mint rossz­indulatú és hrímis állítást. (MTI.) STffmWD MOTEL OOMBA1 f SIÓFOK Kelet Német hivatalos közlések: Június 28-án: A keleti arcvonalon Szebasztopolnál a német és román csapatok súlyos erőd, harcokban kivetették az ellenfelet több erősen kiépített magaslati állásából. Ennek a támadásnak eredményeként az ellenség kénytelen volt feladni egy fontos védelmi szakaszt. A keleti arcvonal déli szakaszán a német és olasz csapatok visszautasítot­ták az ellenség több előretörését. A középső arcvonalszakaszon egy gyaloghadosztály csapatai elkeseredett ellenállással szemben támadással 148 ellenséges kietűdöt foglaltak el. A Volok­ov-szakaszon a bekerütelt ellenséges erőcsoportok megsemmisí­tése befejezés előtt áll. Az ellenség­nek egyik hídfőállásunk ellen inté­zett támadása összeomlott. Június 29-én, Szebasztopol erődjének területén né­met és román csapatok, amelyeket nagy légi haderők támogattak, merész táma­dással kikényszerítették az áthatolást a mély bevágásban fekvő Csernaja-völ­­gyön és betörtek a Saprun-magaslat erősen kiépített állásaiba. Az erődért vívott harcokban június 7-e és 22-e között 15.667 foglyot ejtettünk. 221 löveget, 462 gránátvetőt zsákmányol­tunk vagy megsemmisítettünk, 2579 kiserődöt elfoglaltunk és 112.644 aknát felszedtünk. A 2. szovejtorosz rohamseregnek, valamint az 52. és 59. szovjetorosz hadseregnek ez év februárjában sike­rült a befagyott Volhhovon át az Ilmin-tótól északra előretörve mély öblöt létesíteni a ném­et elhárító arc­­vonalban. A hadsereg csapatai és fegyveres SS — továbbá spanyol katona- és flam­and önkéntes kötelékek — hónapokon át tartó elkeseredett harcokban a legnehezebb időjárási és terepviszonyok mellett ezeket az il­­leméges hadseregeket előbb elvágták mögöttes összeköttetéseiktől, majd mindjobban összeszorították és va­sárnap végre megsemmisítették. Ezzel meghiúsult az ellenség nagyszabású áttörési támadása a Volhhovon át, amely támadás célja Leningrád teher­mentesítése volt. E kemény harcok legnagyobb terhe a gyalogságra és az utoszokra hárult. Az ellenség veszte­sége az eddigi megállapítások szerint 32.759 fogoly, 649 löveg, 171 páncélos harckocsi, 2994 géppuska, gránátvető és géppisztoly, valamint sok más hadianyag. Június 30-án. A Szebasztopol ellen folyó támadás során a német hadosztályok északról átkeltek a Szevernaja-öblön és a vá­rostól keletre, noha az ellenség ma­kacs ellenállást fejtett ki,, betörtek a belső erődövbe. A szovjet ellentámadások hatástala­nok maradtak. A keletről indított táma­dásban a román kötelékekkel együtt­működve elfoglalták a vidéket uraló Sapun-magaslatot. Keresnél egy 18 hajóból álló ellensé­ges furtóköteléknek a szoroson át meg­kísérelt előretörését eredményes tüzér­ségi tüzzel meghiúsították. A Donce­­medencében az ellenség tüzérségtől és légi erőtől támogatott helyi támadásai nagy ellenséges veszteséggel omlottak össze. A volt Volchov-katlan területén folyó tisztogató hadműveletek során több szétszórt ellenséges erőcsoportot semmisítettünk meg és további 1100 foglyot ejtettünk. Az ellenségnek a Volchov-hídfő ellen intézett ismételt támadásai kemény harcok után a tüzér­ségtől és légi erőktől hatásosan támo­gatott gyalogság makacs ellenállásán meghiúsultak. Ezeknek a harcoknak során 121 ellenséges páncélost meg­semmisítenünk és telitalálatokkal több üteget harcképtelenné tettünk. A Finn-tengern­at vizein harci repülő­­gépeink elsüllyesztettek egy ellenséges gyorsnaszádot, két kisebb hadijármű­­vet pedig megrongáltak. A Kúla-öböl­­ben két szovjet kereskedelmi hajót nehéz űrméretű bombákkal eltaláltunk. Nyugat Június 28-án: Brit bombázók a vasárnapra vir­radó éjjel megtámadták Németország északnyugati partvidékét, mindenek­előtt Brémát és külvárosait. A por­ Európa körül Bécs vezetés mellett ü­zemben, szeretettel várja t. vendégeit. Szobafoglalás: Bu­dapest, V., Zoltán­ utca 16. Telefon 119-377, vagy Siófok 84. SZERDA, 1942 JÚLIUS 1. Vezértábornagy lett a német északi hadseregcsoport főparancsnoka Berlinből jelentik: A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának. A Führer von Küchler vezérezredest, az északi hadseregcsoport főparancs­nokát a Leningrád felmentésére széles arcvonalon harcbavetett bolsevista had­seregek visszaverése és megsemmisítése körül szerzett érdemeiért, valamint a parancsnoksága alatt harcoló csapatok hősi teljesítményeinek elismeréseképpen vezértábornaggyá léptette elő. (MTI.) Rommel folytatja az üldözést Berlinből jelenti az NST. Illetékes német katonai helyről nyert értesülés szerint Rommel vezér­­tábornagy vezetése alatt a német­­olasz csapatok továbbra is folytatják kelet felé a brit csapatok üldözését. Rommel páncélos osztagainak gyors előretörése hadianyaguk hátrahagyá­sára kényszeríti az angolokat. Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iroda. A brit hírszolgálat jelentése szerint, Churchill közölte, hogy Ritchie tábor­nok utódaként Auchinleck vette át a líbiai 8. hadsereg parancsnokságát. Londonból jelenti az NST. A brit rádió kairói tudósítója arról számol be, hogy a jelenlegi harcok Marsa Matruhtól keletre dúlnak, olyan területen, ahol a parti sík terület már alig 25 km széles. A teljesen ki­merült 8. brit hadsereg kötelékei mel­lett harcolnak a 2. újzélandi expedí­­ciós hadtest kötelékei is. Mi történt a francia hadihajókkal Alexandriában? L­ondonból jelenti az NST. A Times katonai munkatársa a lap kedd reggeli számában hosszabb cikk­ben foglalkozik Alexandria elvesztésé­nek lehetőségével. A cikkíró abból in­dul ki, hogy Maria Matruh elfoglalása után Alexandria és a Szuez-csatorna immár a veszélyes övezetbe került és felveti a kérdést, hogy vajjon mi tör­ténjék azokkal a francia hadihajókkal, amelyek Franciaország összeomlása óta az alexandriai kikötőben horgonyoznak. Alexandria kikötőjében egy régi fran­Stockholmból jelenti a Stefani. A Times kairói levelezője a többi között ezeket írja: Ha alaposan megvizsgáljuk az afri­kai hadjáratot, kiderül, hogy az angol vereség úgyszólván kizárólag a harcba vetett páncélos hadosztályok rossz tak­tikájának és aránylagos gyengeségének köszönhető. Azt már régebben tudtuk, hogy harckocsijaink kisebb űrméretű ágyúkkal vannak felszerelve, mint az ellenség páncélosai. Ez főleg annak köszönhető, hogy az északamerikai gyárak nem tudták teljesíteni ígéretei­ket és nem gyártottak elegendő szám­ban nagyobb ágyúkkal felszerelt harc­kocsikat. Egyébként a Grant-rendszerű cia csatahajó, féltucat cirkáló s kisebb egységek horgonyoznak. A cikkíró véle­ménye szerint nem valószínű, hogy az angolok ezeket a francia hadihajókat átengednék az ellenségnek. Egyelőre azonban még nem tudni, hogy a brit főparancsnokság mit szándékozik tenni a hajókkal. Lehetséges ugyan, hogy elszállítja őket Alexandriából, de az sincs kizárva, hogy elsüllyeszti őket. Természetesen kérdéses, hogy mikép­pen reagál majd ezekre az intézkedé­­sekre a vichyi kormány. amerikai tankok, amelyektől csodákat vártunk, keserű csalódást okoztak. Londonból jelenti az NST. A kairói brit főhadiszállás továbbra is azon fáradozik, hogy Marsa Matruh elvesztését önkéntes kiürítésnek állítsa be. Ennek ellenére azonban London- A brit vereségek okai és következményei Telefonszántaink: Szerkesztőség . . . • 128-428 Kiadóhivatal .... *126-726 Nyílttéri hirdetésosztály . . *120-130

Next