Magyar Nemzet, 1942. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)

1942-08-01 / 173. szám

/A­d­­folyam, 173. szám ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 37.20 P. FÉLÉVRE 18.00 P. NEGYEDÉVRE 930 P. 1 HÓNAPRA 3.20 P. EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 12 FILL.. VASÁRNAP 24 FILL. Alapitolk­ PETHŐ SÁNDOR Szombat, 1942 augusztus S­ZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VI., ARADI UTCA 10. ELEFON: 128-428. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., VILMOS CSÁSZÁR CT 05 TELEFON: 126 726* A támadó német sereg éle 180 kilométernyire áll délre a Dontól Kuscsevszkáját elfoglalták a németek — A nagy Don-kanyarban a szovjet csapatokat átvezették a folyón — Éles német válasz Harris brit repülőtábornagynak — Litvinov Washingtonban, Majszkij Londonban kért sürgős segítséget a szovjetnek — Sztálin megváltoztatta Timosenko hadparancsát — Az argentin államelnök olasz­­barát beszédet mondott A világhelyzet katonai vona­lán a szovjet front déli szár­nyának a szovjetre nézve ka­tasztrofális helyzete, politikai vonalon pedig a második front megteremtésére irányuló szov­jet-angolszász tárgyalások áll­nak az érdeklődés előterében. A Budapesti Tudósító stock­holmi jelentése szerint a svéd lapok közük az amerikai és angol katonai körök megálla­pítását, amely szerint a keleti front helyzete rendkívül válsá­gosra fordult. Ez felforgatta az angol-—amerikai harcászati el­gondolásokat is, amelyek azon a feltevésen épültek, hogy a Szovjetúnió addig tud majd ellenállni, amíg az angolszász hatalmak teljesen befejezik elő­készületeiket. Azt hitték, hogy ez az időpont 1943-ban követ­kezik be. Most teljesen át kell dolgozni az angolszászok hadi­terveit. A fekete föld „A német csapatok a Kurszk és Charkovtól keletre lezajlott harcok során majdnem egészen kezükbe kerítették az úgyneve­zett „középső fekete föld vidé­két“, állapítja meg a véderő főparancsnoksága. Ez a vidék a Szovjetúnió legsűrűbben la­kott területeinek egyike és szov­jet adatok szerint ezen a terü­leten, amely kereken 268.000 négyzetkilométer, 14 millió em­ber lakik. A terület legfonto­sabb városai Orcsonbi­egrád, amely már régebben német ké­zen van, Lipeck, Voronezs, Kurszk és Orel. A fekete föld vidékének mezőgazdasága ma­gas fokon áll s holdankénti átlaghozama felette van a Szov­jetúnió átlaghozamának. A mező­­gazdaság magas fokának meg­felelően ezen a vidéken nagy mértékben fejlődött ki a Szov­jetúnió élelmiszeripara. A föld­tani kutatások alapján meg­állapították, hogy a terület gaz­dag különböző ipari célokra felhasználható ásványi termé­kekben és mindenekelőtt vas­ban. Ebből a szempontból leg­fontosabb Kurszk vidéke, ame­lyet „a kurszki mágneses ano­máliának" hívnak. Kisebb vas­ércmennyiségek vannak Lipeck­­ben és Kalcsejevszkben. Ezek­nek a nyersanyagoknak fel­használására a vidéken arany­lag sokoldalú ipar fejlődött ki. A nehézipar központjai Bri­­janszkban, Orcsonbi­egrádban, Ljadiban, Novóban és Lipeck­­ben vannak. A gépipar köz­pontja, valamint a vasipari központ Őreiben, Voronezsben, Tampovban és Penzában van. V­oronezs gépipara és ércfel­dolgozó ipara nagyjelentőségű, Orcsonkicegrádban nagyjelentő­ségű ércön­tőde van. Őreiben pedig traktoralkatrészek gyára. A brjanszk—orcsonkicegrádi kör­zet a Szovjetúnió legnagyobb gépipari központja.“ A cári korszak emlékei A szovjet hadvezetés súlyos helyzetére jellemző hírt közöl Moszkvából a Bud. Tud. Esze­rint a Szovjetúnió legfelsőbb ta­nácsának elnöksége három új rendjelet létesített, amelyekkel elsősorban a vörös hadsereg lisztjeit tüntetik ki, a védelmi háború terén elért különleges teljesítményekért. Ilyen külön­leges teljesítménynek számít, ha valamelyik nagyobb egy­ség parancsnokának sike­rül elkerülni ellenséges csa­patok által való körülzá­­rást vagy kitörni az ellenség szorongató gyűrűjéből Különö­sen feltűnő, hogy a szovjet nem­csak megkülönböztetést tesz tiszti és legénységi kitüntetések között, hanem az új rendjeleket cári hadvezérekről nevezték el, így Szuvarovról, Kutuzovról és Alexander Nevszkiről. Szuvarov és Kutuzov a napóleoni háború idején szerepeltek, mint a Napó­leon ellen harcoló orosz seregek hadvezérei. Szuvarov nevét kü­lönösen az Alpokon való bravú­ros átkelés tette híressé. Az ő életét dolgozta fel a szovjet egyik legnagyobb propaganda­filmje. Kutuzov az 1812. évi oroszországi hadjárat idején az orosz hadseregek parancsnoka volt. Az ő sztratégiája épült fel az orosz seregek visszavonulá­sán, amellyel sikerült tőrbe csal­nia Napóleont. Nevszki Sándor néven ismeri az orosz nép III. Sándor cárt, aki a pánszlá­vizmus gondolatának volt türel­metlen előh­arcosa. A második front A második front ügyében London és Washington még mindig tárgyal. Litvinov csü­törtökön tizenötperces megbe­szélést folytatott a Fehér Ház­ban Roosevelttel. Az NST washingtoni jelentése szerint Litvinovnak ezt az újabb rend­kívüli megbeszélését kapcso­latba hozzák Sztálinnak azzal a parancsával, amelyben megvál­toztatta Timosenko korábbi hadparancsát. Mint ismeretes, a német offenzíva megindulá­sakor Timosenko az úgyneve­zett „rugalmas taktikával“ akart védekezni, ebből azonban olyan visszavonulás lett, amelynek úgy látszott, nem lesz vége. Ti­mosenko ilyen módon akarta elkerülni, hogy a németek is­mét százezerszámra kerítsenek be orosz seregeket. Sztálin meg­­kontreminálta Timosenko tak­tikáját és mint a szovjet hadse­reg legfőbb parancsnoka, kiadta a jelszót: „Helytállni vagy meg­halni“. Ezzel egyenesen megtil­totta, hogy­ a szovjet hadsereg tovább visszavonul­jon. Litvinov az őt megrohanó új­ságíróknak csak annyit mon­dott, hogy a szovjet fronton a helyzet változatlan. A Vörös Csillag Sztálin pa­rancsához, amelyben utasította az összes katonákat és tiszte­ket, hogy maradjanak helyü­kön és védelmezzék utolsó csepp vérükig állásaikat, hoz­záfűzi, hogy a szovjet had­seregnek egyetlen lépéssel­ sem szabad hátrálnia. „Ezt akarja a nemzet, ezt követeli tőlünk katonai vezérünk, Sztá­lin elvtárs. Ennek a parancs­nak a végrehajtása egyben je­lenti a gyűlölt ellenség meg­semmisítését és győzelmünk biztosítékát — - idézi a vörös hadsereg lapjának cikkét a Bu­dapesti Tudósító. Ugyanakkor, amidőn Litvinov Roosevelttel tárgy­alt, Majszkij londoni szovjet nagykövet meg­hívta az angol alsóház számos tagját, valamint az angol poli­­tikai élet vezetőinek tekintélyes részét, hogy leplezetlen őszinte­séggel feltárja előttük a Szovjet­únió politikai, katonai és gaz­dasági helyzetét. Az értekezlet szigorúan bizalmas volt és az ott elhangzottakból nem szivár­gott ki semmi. A résztvevők mindössze annyit jelentettek ki, hogy Majszkij nagyon őszintén beszélt és igen mély benyomást gyakorolt hallgatóira. Az NST londoni jelentése szerint részt vett az értekezleten Sir Percy Harris angol repülőtábornagy is, aki legutóbb brutális hangú üzenetet intézett a német nép­hez, amelyben bejelentette, hogy parancsot adott, hogy mostan­tól kezdve egyre növekvő mér­tékben bombázzák a német pol­gári lakosságot. A Stefani-iroda szerint Lon­donban nagy feltűnést keltett Majszkij szovjet nagykövetnek az angol alsóház vitájában történt közvetlen beleavatkozása, amire még nem volt példa az angol parlament történetében. Majszkij ugyanis a vita megkezdésekor felemelkedett helyéről és a je­lenlevő képviselőkhöz fordulva, drámai szavakban ecsetelte Szovjet-Oroszország tényleges helyzetét. A Stefani jelentése megállapítja, hogy a képviselők fagyos hallgatással fogadták Majszkij beszédét. A News Chronicle arról érte­sül, hogy néhány alsóházi kép­viselő még a parlament nyári szünetének megkezdése előtt kí­sérletet tett arra, hogy parla­menti vita keretében felvesse a második arcvonal kérdését. Német készülődések A Német Távirati Iroda illeté­­tékes helyről a következőket közli: „A Biarritztól az Atlanti­óceán és a Csatorna-part hoss­­zában az Északi-tengeren át egészen Kirkeneszig húzódó európai parti erődök mögött száz és száz újonnan épített né­­met repülőtér van. A betonnal fedett kifutómezők lehetővé te­szik a német légi­erőnek, hogy gépeivel minden időben felszáll­­jon vagy hazatérjen. A tágas repülőgép-csarnokokat láthatat­lanná tették az ellenség szá­mára. Rengeteg biztonsági be­rendezés védi ezeket a repülő­berendezéseket a támadásoktól. A repülőterek erős német va­dász- és harci kötelékek támasz­pontjai. Ezek a gépek innen ki­indulva mérnek eredményes csa­pásokat a brit szigetre. A Nyu­gaton folyó tevékenység elle­nére azonban a német légi fegy­verkezés hatalmas mivolta lehe­tővé teszi, hogy a légi fegyver­nem nagy erői továbbra is vál­tozatlan erővel, eredményesen támogassák a német hadsereg gyors előnyomulását a keleti arcvonalon. Ugyancsak illetékes német helyről közült. Berlini politikai körökben tudomásul vették Har­ris angol légi tábornagy beszé­dét, aki mint ismeretes, paran­csot adott, hogy mostantól kezdve egyre növekvő mérték­ben bombázzák a német polgári lakosságot. Német részről jel­lemzőnek mondják, hogy az an­golok, miután belátták, hogy ebben a háborúban fegyverrel a kezükben fegyver ellen nem nyerhetnek, azt képzelik, hogy az asszonyok és gyermekek el­len folytatott harccal a küzdel­met valahogyan mégis eldönthe­tik. Harris, aki most már nem a háborúról, hanem egészen nyíltan gyilkolásról beszélt, meg lehet győződve arról, hogy el­jön a nap, amelyen ezért felel­nie kell. Az NST szerint berlini kato­nai körökben nem veszik kom© o Iyan Harris beszédét és nagy* hangi­ bejelentésein csak moso­lyognak Dél-Amerika Castillo elnök, aki Ortiz volt elnök halála után hivatalosan is átvette Argentina államfői tisztségét, fogadta a „Népszava­zás a békéhez“ elnevezésű mozgalom szervezőbizottságát, amely mozgalom Argentína semlegesség­­politikájának fenn­tartását és a közös tengelyelle­nes pánamerikai összefogásból való kimaradását kívánja. Cas­tillo beszédében kijelentette, hogy Argentína megmarad ugyan az amerikai szolidaritás mellett, de hű marad nemzet­közi kötelezettségeihez is, ame­lyek többek között a tengely­­hatalmakhoz is kapcsolják. Ez alkalomból Castillo, aki Ortiz volt elnökkel ellentétben rokon­szenvez a tekintélyállamokkal, feltűnő melegséggel emlékezett meg Olaszországról. „Igazságta­lanság volna tagadni — mon­dotta —, hogy Argentína jólétét és boldogulását nagyrészt az olaszoknak köszönheti. Soha­sem tudjuk elfelejteni, h­ogy Olaszország történelmünk sú­­­lyos idejében nagy és önzetlen barátunk volt“. Az amerikai sajtó egy részé­ből heves tiltakozást váltott ki Castillo beszédének ez a része, amelyet a USA elleni nyílt pro­vokációnak tekintenek. Ugyanilyen, csak másfajta barátságos gesztust mutatott Argentína Spanyolországgal szemben is. Az argentin rendőr­ség ugyanis letartóztatta a „Jó­reménység foka“ nevű gőzös kapitányát, Arzát, aki a spa­nyol polgárháborúban szerepet játszott, mint szakszervezeti ve­zér. Az­ argentin kormány Arzát kiszolgáltatja Spanyolország­nak. Az NST montevideói jelen­tése szerint az uruguayi kor­mány kártérítés fejében lefog­lalta a Tacoma nevű­ német mo- s­zoroshajót, a Montevideo nevű Ára 12 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék