Magyar Nemzet, 1942. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)

1942-08-01 / 173. szám

2 ..........■ FERENC JÓZSEF KESERÜVŐ uruguayi gőzös elsüllyesztése fejében. Hivatalos brazíliai je­lentés szerint a 4947 tonnás Ta­mara nevű brazil gőzös, amely árut szállított a USA-ba, tor­­pedótámadás áldozata lett a Karibi-tengeren. A hajó két halottat és három sebesültet vesztett. A külpolitika hírei Adanából jelenti a Német Távirati Iroda. Suheily iráni miniszterelnök csütörtökön a parlamentben bejelen­tette kormánya visszalépését — jelenti a teheráni rádió. Ankarából jelenti az NST. A brit fő­parancsnokság kérésére Nahaz pasa miniszterelnök elrendelte, hogy a V­ö­­rös-tenger mentén a partvidék egy ré­­szét hagyja el a polgári lakosság, e­ze­ken a területeken min­den polgári köz­­lekedés tilos. Washingtonból jelenti az NST. Ha­rald Ickes amerikai belügyminiszter be­jelentette, hogy az Egyesült Államok­ban további korlátozásokat léptettek életbe a benzinadagolásoknál. Stockholmból jelenti az NST. A svéd külügyminisztérium közlése szerint a lengyel főkormányzóságban ismeretlen okból több svéd állampogárt letartóz­tattak. A berlini svéd követet utasítot­ták, hogy a letartóztatottak ügyével glalkozzon. A kérdéses svéd állam­­árok között van a legnagyobb gyutagnác varsói képviseletének vezetője és több mérnök. Washingtonból jelenti az IVST. A szintetikus gumi gyártásával foglal­kozva a Time című folyóirat megálla­pítja, hogy az Egyesült Államok ter­mészetes gumikészetüknek egyharma­­dát már elhasználták. Ezt körülbelül 700.000 tonnára becsülik. A továbbiak­ban azt írja a lap, hogy a hadiipari termelés legnagyobb botránya a gumi­­készletek könnyelmű elhasználása anél­kül, hogy megfelelő utánpótlásról gon­doskodtak volna vagy legalább is lé­pést tartottak volna az eseményekkel. A hadianyagtermelési elgondolások szerint 1943-ban körülbelül 300.000 tonna gumit kellene előállítani. Fel­téve, hogy a programot teljes mérték­ben keresztül is tudják vinni, ez a mennyiség túl kevés a háború eredmé­nyes folytatásához. Washingtonból jelenti a Bud. Tud.: Hivatalos közlés szerint eddig az el­lenséges országok 934 ezer alattvalója kapott fényképpel és ujjlenyomattal ellátott igazolványt. Uveg igazolványt kapott 204 ezer német, 599 ezer olasz, 66 ezer japán és 93 ezer más alattvaló. Valenciából jelenti az­­XFI. Valen­ciában csütörtökön kora délután két hatalmas robbanást hallattak. A fővá­rostól mintegy húsz kilométerre fekvő Puebla de Vallxma helységben felrob­bant egy lőszerraktár, ahol igen nagy­mennyiségű robbanóanyagot halmoztak fel, amelyet a pa­pírháború alatt a vörös csapatoktól zsákmányoltak. A robbanás 2m méteres körzetben min­dent elpusztított Négy katona meg­halt, hét megsebesült Még nem tud­ják, vájjon a robbanásnak polgári ál­dozata van-e A szerencsétlenséget a rendkívüli hőségnek tulajdonítják­­. Kmráhát jelenti a­ NST: A glau­­cesteri herceg Adcuhen csapatszem­lét­­artott az olt (dl°mása,ó angol és indiai csapatok f­elett. A díszfelvonu­­lást tevéimből nézte végig. Washingtonból jelenti az NST: .Az Egyesült ,­Homok és Mexikó között egyezmény jött létre a gamitermelés kérdésében. Az egyezmény, amelyet Mexikában írtak alá, arról intézkedik, hogy Mexikó trópusi vidékein gumi fa­telepeket létesítsenek. Az Egyesült Államak vállalják az ezzel járó anyagi kiadásokat­ valamint rendelkezőre bocsátják a szükséges műszaki fel­szerelést. A szerződ,"", nyolc évre szól. New Yorkból jelenti a* AST-' A tengerészetü­gyi minisztérium jelentése szerint a tengelyhatalmak tengeralatt­járói d­él-Amerika északi partvidéké­nél elsüllyesztettek egy közepes naly­­ságo­t$\-t­eher lw'd. Az életbe­n­maradatlakat egy délamerikai ki­kö­tőbe vitték. .­­ ........!'" r­t .ö­k'éilie,t'e|sl. i f 1 JU'Hj síltó írt r­á.|,*,t l |Tail! aTo'^ToT wit !t¡:« t­i!»' 1 !»aiíiri>Jri| rís'l'.v.Nie 'ír *» • i i ________Magyar Nemzet_________ Berlini tudósítónk telefonjelentése Berlin, július 31. (.4 „Magyar Nemzet“ berlini tu­dósítójának telefonjelentése.) A pénteki sajtókonferencián megkér­dezték, hogy miről tárgyal Algír főkormányzója Vichyben. Illetékes helyen megerősítették azoknak a megbeszéléseknek hírét, melyek az algíri főkormányzó és több vezető francia személyiség, így Darlan kö­zött folytak, de a tanácskozások tárgyáról semmit sem közöltek. Vichy és Amerika viszonyáról is érdeklődtek az újságírók és a Wil­helmstrassen megállapították, hogy Amerika szállításai Franciaország felé gyakorlatilag már megszűntek és igen kevés az, ami még Francia- Marokkóba az Egyesült Államok­ból érkezik. A szovjet helyzetet illetőleg új momentum egyedül Majszki lon­doni és Litvinov washingtoni nagy­követ fellépé­se val. A két nagykö­vet diplomáciai tevékenységet fej­­ezt ki, de közelebbi részletek ide­­vonatkozólag nem ismeretesek. Il­letékes német helyen megállapítot­ták, hogy a szovjet nyilvánvalóan hathatós segítséget sürget. A Frankfurter Zeitung egy figye­ lemreméltó United Press-jelentést közöl arról, hogy Amerikában még mindig úgy vélik, bár a szovjet helyzete rossz, nem kétségbeejtő. Washingtonban eszerint megállapít­ják, hogy a szovjet helyzete még mindig nem romlott annyira, hogy tempót diktálhasson a szövetsége­sek segítségének. Washingtonban, mint a lap közli, azt hiszik, hogy elegendő Amerikának csak akkor beavatkoznia, ha a szovjet erőket a teljes megsemmisülés fenyegeti. A német lap felveti azt a kérdést, váj­jon csakugyan elképzelik Ameriká­ban, hogy valóban eltalálják a kellő pillanatot a segítség nyújtására, még mielőtt késő. Egyébként nemcsak a szovjet, de Anglia is az amerikai segítségben reménykedik. Amery angol gyar­­matügyi miniszter tudvalévően is­mét beszélt az indai kérdésről és India függetlenségéről. A Wilhelm­strassen rámutatnak arra, hogy a beszéd mind hiábavaló, mert Ang­liának uralm­a fenntartására Indiá­ban semmi reménye sem lehet. Bártfai Erzsébet son belügyminiszter bejelentette, hogy kormánya legközelebb mérlegelés tár­gyává teszi, hogy a kötelező női munkaszolgálat szükséges e. Amennyi­ben ez szükségesnek mutatkozik, úgy reméli, hogy az asszonyok szívesen tesznek majd eleget új kötelességük­nek. A továbbiakban a tűzoltóság újjá­szervezésével foglalkozott a belügy­miniszter. Rámutatott, hogy a jelenlegi rendszer rossz és több férfit kell köte­lezni a tűzoltósági munkálatokban való részvételre. A polgári védelemre létesült szervezeteket ezzel szemben egyh­armaddal csökkentik. Zürichi tudósítónk telefonjelentése Zürich, július 31. (A „Magyar Nemzet“ zürichi tudósítójának telefonjelentése.) Washingtonból jelentik: Roose­velt elnök törvényjavaslatot írt alá, amely az amerikai tengerészet szá­mára női segédcsapatot szervez. Egyelőre 1200 nőt állítanak be a parti szolgálatba­ az eddigi férfi­személyzet felváltására.­­ Sang Maicói jelentik: Kínai kato­nai körökben az a hír terjedt el, hogy Japán mintegy félmillió em­bert és ezer repülőgépet vont össze a szovjet határon. Az utóbbi na­pokban a koreai hadsereg két hadosztálya Mandzsukuóba érke­zett. ♦ Ankarából jelentik: Csütörtökön az északafrikai hadszíntér vala­mennyi szakaszán csak kisebb járőrtevékenység folyt. A levegő­ben is csupán vadászgépek por­­tyáztak. Vichyből jelenti az NST. A vichy-i tengernagyi hivatal közle­­ményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy azok a hírek, amelyek szerint francia búvárnaszádokat adtak át a németeknek és Toulonban német meg­szálló csapatok vannak, jel­ese­i légből kapottak. A francia tengernagyi hiva­tal ezzel egy angol lap állításait cá­folta, amely azt írta, hogy állítólag ezer német tiszt és tengerész lad­ázko­dik jelenleg Toulon és Villafranche kikötőkben han­is-­ francia tenger­­alattjáró átvételének előkészítését­.­ ­ A fichy-i tengernagyi hivatal szerint nem adtak át búvárnaszádokat a németeknek ­éint nyilatkozat Litvinov és Majszki jegyzékeiről Berlinből jelentik. Illetékes német helyről közlik: szeri­pi Vörösben Majsz­kinak Lin­­donban, Litwinnak pedig Washing­tonban tett lépéseivel kapcsola­tban megállapítják, hogy ezek mutatják mennyire komoly a Szovjetunió hely­zete. Hírek vannak arról, hog Litvi­­nov Roosevelltel folytatott megbeszé­lésében kifejezésre juttatta Sztálin követelését, hogy most aztán valami­nek történnie kell a szovjet teher­mentesítésére. (MTI.) A német nyugati erődítmények minden képzeletet felülmúlnak Párizsból jelenti az NST.­­ Az Atlanti-óceán parivalégái és a Csatorna mentén épült flémijii véd­elű­­rendszer minden képzeletet felülmúl, írja Busset francia mérnök egy cik­kében, amelyben beszámol g­. építési munkálatokról. Irissel elmondta, hogy a Maginot-vonat erődrendszerét tökéletesen ismeri, mert az építések­nél segédkezett. Az új német erőd­rendszer, amely a francia partvidé­ken vonul végig, olyan erős beton­falakkal rendelkezik, hogy a legerő­sebb bomba sem tudja áttörni- A vi­lágtörténetem nem ismer ehhez ha­sonlítható erődöket. Befejezésül még rámutat a francia mérnök, tipp a munkálatoknál a német munkások és mérnökök összebarátkoztak az ott dolgozó francia mérnökökkel és mun­kásokkal, úgyhogy a legbarátibb szellemben folyik az együttműködés. Hírek Horvátországból Zágrábból jelenti a Bud. Tud.: Az Északnyugati Boszniában fekvő Kazara­­h épségnek a csetnikektől történt megtisztítása után Horvátország e vidékein az élet las­son kezd a rendes kerékvágásba visszatérni. Kisebb­­nagyobb csapatokban állandóan meg­adják magukat az erdőségekben és hegyekben bujkáló esetvikek, miután a főerőket ártalmatlanná tették, a visszatérők keresik tűzhelyeiket és a legnagyobb kétségbeeséssel tapasz­talják, hogy nemcsak házaikat, hanem sok­ esetben magát a falujukat sem találják meg. Gondoskodás történik főként a fe­­jtés nélkül maradt és mixwrinűrímű lakosság elhelyezéséről és élelmezésé­ről. A lakosság most ipár visszatér Zsivaja, Stahinju, Ceruvijuuu, Useturt­­kovác, Petdnjeea, Rrdjam, Aminesa és Ijestemu községekbe és minden­nap­­i életét folytatja. A kormány kiküldötteinek véte­­nfénye szerint egyes helyeken­­n- Valyszerű­ új telepítési műveleteket kell véghezvinni- A csmrujenátúl ke­letre fekvő és ugyancsak súlyosan és sokat szenvedett vidéknek- Yb­boszná­­nak főispánja Visegrád és Soatolico helységekbe nagyobb mennyiségű élelmiszert hozatott és ezt szét­osz­totta a kárvallottak és elszegényedet­tek között. A telepítési bizottság intézkedésére kabinja községbe ötszáz muzulmán család érkezett, akiket véglegesen ide telepítettek- A község katolikus lakos­sága megértéssel fogadta a menekült muzulmánokat. Zágrábból jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. Josof Borisz bolgár köz­oktatásügyi miniszter szerdán hiva­talos látogatásra Zágrábba érkezett, hogy kicserélje az 1911 december 8-án Szófiában megkötött horvát— bolgár kait­úr egyezmény megerősítési iralait­ A megerősítő iratokat csü­törtökön délelőtt fél 1a órakor cse­rélték ki­­locaf bolgár és Ruskavics horvát közoktatásügyi miniszter a horvát külügyminisztérum épületé­ben. Torkavics­­k­ül­ügyminiszter je­lenlétében­ Vlam­ Panches államfő kihallgatáson fogadta eneki minisz­teri és kíséretét és magas horvát ki­tüntetéseket nyújtott át nekik. Angliában is aktuális a női mun­kavizs­gálat bevezetése Londonból jelenti az NST. A brit hadiipar munkás hiány árvák kérdésével foglalkozott csütörtökön Morrison bel­ügy­miniszter az angol akóházban. Ezzel kapcsolatban :Uorri­j SZOMBAT, 194? AUGUSZTUS 1 Ford a háború utáni boldog korszakról Dearnbornból jelenti a Bud. Tud.: Henry Ford 79. születésnapja alkal­mából a Michigan állambeli Deanbor­­ban nyilatkozatot tett, amelynek so­rán többek között kijelentette, hogy a mostani világháborút világbéke és világprosperitás korszaka fogja kö­vetni. Ford, aki a háborút mindig ellenezte, kijelentette, hogy a háborúban tulajdon­­kép­ren senki sem nyerhet. Még az is, aki a háborút megnyeri,, valamikép­pen valamit mindig elveszít. Hangoz­tatta, hogy a hadianyaggyártás meg­akadályozza az emberiséget abban, hogy olyan fejlődés érdekében dol­gozzék, amely mindenki számára biz­tosítaná a boldogulást. Az angol kormány nem nyilatkozik Londonból jelenti a Bud. Tud.: Miután az alsóház csütörtöki ülé­sén Sir Stafford Cripps kijelentette, hogy az alsóház a legközelebbi ülés­sorozat után megkezdi nyári szabad­ságát, néhány képviselő ismét azt a kérdést intézte hozzá, hajlandó-e a kormány a parlamenti szünet előtt nyilatkozni az általános hadihelyzet­­ről. Néhány képviselő rámutatott arra, hogy­­ a kormánynak a parla­mentet zárt ülésre kellene összehív­nia, hogy beszámoljon a helyzetről és válaszoljon a képviselők külön­böző kérdéseire. Cripps válaszában kijelentette, hogy a kormánynak nin­csen szándékában nyilatkozni a hely­­zetről sem pedig nem kíván zárt ülést rendezni, annál is kevésbbé, mert a brit kormánynak különböző oldalról amúgy is szemére vetették, hogy túlságosan sok zárt ülést ren­dez. Egy kommunista képviselő felszólí­totta Crippset, nyilatkozzék, vannak-e a kormánynak egyáltalában valami­lyen szándékai. Mire Cripps a követ­kezőképpen válaszolt: Biztosíthatom a képviselő urat, hogy szándékaink vannak. Cripps végül rámutatott arra, hogy a fennálló komoly helyzetben a kor­mány nem tehet semmiféle nyilatko­zatot, mivel nyilatkozatától esetleg sok emberélet függhet Egységtípusok az olasz háborús gazdálkodásban Olaszország háborús rendsza­bályai keretében egyre nagyobb mértékben lát hozzá gyártmányai egységesítéséhez, típusgyártmányok készítéséhez. 1041 első felében kezd­ték el a standardtípusok bevezeté­sét a textiliparban és a cipőgyártás­ban. Ezeket követte a háztartási üveg-, alumínium- és kerámiai áruk egységesítése. Legújabban a kerékpár- és varrógép-, férfikalap- és gyertyagyártást is egységesí­tették­ A termelést irányító felelős tényezők sorba veszik az egyes ipar­ágakat és felkutatják benne a tipi­zálási lehetőségeket, így azután a közeljövőben éppúgy előfordulhat az, hogy új, iparok gyártmányai kerülnek be a tipizálásba, mint az, hogy az egységtípusok köre egyéb, az eddigi iparágak körébe tartozó cikkekkel fog tágulni. A normált cikkeknek igen nagy szerepük van a polgári lakosság szükségleteinek ellátásában. Hogy ezen a téren csak a legszükségesebbet szolgáltatják ki, azt a mai háborús időkben külön hangsúlyozni talán nem is szüksé­ges. Az olasz háborús gazdálkodás minden kevésbbé szükséges cikket, főleg fényezési és divatcikket ki­küszöbölt már magából. Annál in­­kább viseli szívén a széles népréte­gek életszükségleteit- Ennek ki­elégítésére mutatják az utat a standardkészítmények. Az áruszűke és egyéb háború okozta tényezők hatásaként keletkezett drágulás Olaszországban különösen az ala­csony jövedelmi kategóriákba tar­tozó széles rétegeket érinti- Ennek a széles rétegnek számos szük­ségleti cikkről kellene lemondania, ha a kormány nem bocsátaná őket rendelkezésre elegendő, jó­­minőségű és megfelelő áru stan­dardkészítmény formájában- így tehát a standardkészítményeknek jelentős ,szociális funkciójuk is van-Rövid ideje Rad testületi mi­niszter megvilágította az egység­­típusok bevezetésének egy másik oldalát is. Igen fontos szerepük van ezeknek a gyártmányoknak az olasz árpolitikában is. Az állam azért tért rá olyan erélyesen a gyártmányok normálására, mert ezáltal az árdrágítási tilalom betar­tását akarja elősegíteni- A hivatalo­­san leszögezett, egységes opus­­árak ellenőrzése igen könnyű- A tipizálás révén a termelési költsé­gek is nagyjából egységesekké vál­nak- úgyhogy a fogyasztói árak megállapítása is könnyűszerrel el­végezhető bármelyik üzem állítsa is eli a típuskészítményt. Az is csökkenti az árakat, hogy szériá­ban gyártják a cikket és nem egyedi példányokat készítenek- Ter­mészetesen az ilyen tömegtermelés­nek normális időben az árakra gya­korolt várható hatására háborúban nem lehet egészen számítani, mert a még meglévő régi gyártmányú és ner normált árukészletek maga­sabb áraik ellenére is mindig könnyen találnak vevőre és ezt a tényezőt számításba kell venni a jövőben is. Rendkívül fontossá teszi a típus­gyártmányokat a háborúban a ra­cionális nyersanyagfelhasználás is. Már a normálási előírások kidol­gozásánál messzenézően tekintetbe lehet venni az adott nyersanyag­­viszonyokat, előre ki lehet kap­csolni a termelésből azokat a nyers­anyagokat, amelyekből kevés áll rendelkezésre, viszont azokét lehet számításba venni a termelésben, amelyekből hűséges készletek áll­nak rendelkezésre. Az ajánlott cik­kek sokféleségét az individualisz- Ukra beállítottságú délvidéki em­ber mindig szívesen látta és így kedvére volt, hogy egyfajta áru­ból, pb cipőből sokféle fajtában válogathat. Ez a szempont azon­ban háború idején nem érvénye­sülhet, mert a nyersanyagviszo­­nyok ellene vannak az individuá­lis hajlamok érvényesülésének. Az ilyen egyéni vágyak és az ezek ki­elégítésével járó nyersanyagpazar­­lás, vagy a szükségesnél nagyobb felhasználás meggátlására valók a típusgyártmányok- Ha csupán az ipar szemszögéből vizsgáljuk a típusgyártmányokat, a normált áruk nem járnak csupán előnyök­kel- Elsősorban is a típusgyártmá- nyok előállítása nem mindig esik a megfelelő gyártási program irá­nyába- Így azután a típusgyártásra gyakran ki­den be kell rendezkedni és a berendezést át kell alakítani, mert nem mindig lehetséges, mint a textiliák esetében, messzemenően tekintettel lenni a gyárak meg­lévő berendezéseire. Nem szüksé­ges ugyan a típusgyártásra való átá­ítódás miatt új üzemek léte­sítése, minthogy amúgy sem lehet ezeket korlátlan mennyiségben elő­állítani. Tisztán az árak szem­szögéhez nézve, a típuskészítmé­­nyek nem nagyon jövedelmezők a gyárosnak, mert alacsony eladási áraik miatt kevés hasznot biztosí­­­­tana­k. Ehhez járul még az is, hogy a típuskészítményeken kívüli­ ma­gasabb árakat biztosító áruk gyár­tása tilos és így ezen az Úton sem érhető el kiegyenlítődés az alacso­nyabb árú készítmények kisebb hasznáért. Másrészt a szériagyár­tás előnyös a gyárosra­ A nyers­­anyaggondokat az állam leveszi a gyáros vállairót, aki így állandóan biztosítani tudja termelését, illető­leg munkásai foglalkoztatottságát­.Gyakorlatilag az egységtípusok gyártása részben egyező, nagyrészt azonban eltérő vonásokat mutat fel- Minden típusgyártáilányt elő­állító gyár köteles gyárában csak ilyen árut előállítani, az árukat megállapított áron forgalomba hozni és gyárjegyével ellátni- A standardáruk között azután az egyes iparágakon belül jelentős eltérések vannak, így pl. 1000 kü­lönféle egységtípus van a textil­áruk között.

Next