Magyar Nemzet, 1942. szeptember (5. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-01 / 198. szám

2 délolaszországi helyekre voltak kény­telenek küldeni. Olasz hivatalos körökben kijelen­tik, hogy a szóbanforgó értesülés elejétől-végéig teljesen légbőlkapott Az utóbbi időben Albániában mind­össze egy összetűzés volt, ez sem súlyos s nem felkelő elemeknek, hanem a környező területről beszi­várgott és az angolszászok által pén­zelt kommunistáknak tulajdonítható. A hírben közölt számok egyenesen elképesztőek. (MTI.) Panama stófetárs­aság­ elnöke meghalt Rómából jelenti az NST. mint a „Tevere“ Buenos Airesbő! jelenti. Panama köztárraság elnöke hirtelen meghalt, ISA haderők is részt vesznek Brazília és L­rufmnay partvédelmében Bernből jelenti a Buci. Tud.: Montevic­óból jelentik, hogy ottan, jól tájékozott körök közlése szerint Brazília és Uruguay partjainak védel­mében a­szakamerikai erők is közre­működnek. c­ap»r»par S­T : IIV-tfl. \ Unio« i*«. ni 17 _________________Magyar Nemzet__________________ Káslay Mik­lós miniszterelnök cikke ♦ a „Volk und Reich“-ben Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda. A Volk und Reich című német folyó­irat legutóbbi kettős számát Magyar­or­szágnak­­szenteli. A 110 oldalas füzet igen sok cikket és fényképet közöl Magyarországról, továbbá Magyar­­ország és Németország viszonyáról kivétő magyar és német írók és tudó­­k tollából. A füzet előszavát Kát­­ay Miklós miniszterelnök és külügyminisz­ter írta. Magyar részről többek között­ még Pukánszky Béla, vitéz Surányi Engel Tivadar, Rónay András és Kibédy Vargha Sándor egyetemi taná­rok, Szabó Miklós, Bartha István, Bonyhádi Tamás egyetemi magántaná­rok, Zsedényi Zoltán vezérkari ezredes, Jurtsek Béla országgyűlési képviselő, valamint Végh Jenő és Szabó László írtak érdekes tanulmányokat. Kállay Miklós miniszterelnök elő­szavában a következőket írta: ..Ezeket a sorokat, amelyekkel kö­szöntöm a Volk und Reich mai számát, széles körűi olvasóközönségét, a Führer­­nél és kancellárnál tett hadiszállási látogatásom benyomásai alatt írtam. Ott láttam a főhadiszállás apró szobái­ban, térképekkel teleborított f estetlni, gyalult asztalainál Hitlert, a Birodalom, a német nép nagyságát, a győzelem biztonságát, amelyben csak az kételke­dik és kételkedhetik, aki nem hisz a világ jövőjében, nem hisz Európa Újra­éledésében. Mi magyarok pedig hiszünk, mint ahogyan mindig részesei voltunk Szent István óta ezer éven át minden küz­delemnek, amely Európát a kelet inváziójától meg akarta védeni. Ma is elöljáró részesei akarunk lenni ennek a mai világot, kultúrát és civilizációt mentő küzdelemnek." Film a dieppei partraszállásról Londonból jelen­ti az AST Angol filmszínházakban ezidőszerint egy filmet játszanak, amely a­­u­ppa angol amerikai /partraszállást multi!’" be. A felvételek a Csatornán való át­kelés alkalmával a különböző hajó­kon készültek és kizárólag az angol partraszálló csapatok elködösítési in­tézkedéseit és a német repülők elleni elhárító tüzelést mutatják be. A szá­razföldi harcok teljesen hiányzanak a filmből. A Timen kritikusa a filmmel kapcsolatban megállapítja, hogy a kö­zönség­ükó várjon túl sokat ettől a filmtől. Amerikából Európa felé ezentúl cseh­ Angliába lehet telefonálni Wichtsből jelenti az OFI. Amerikában, mint Washingtonból je­lentik, szeptember 30-ától kezdve meg­állnunk minden személyes vagy keres­kedelmi természetű rádiótávbeszélő­­kapcsolatot a nyugati féltekén kívü­l eső területekkel. A korlátozás alól mentesítik az Angliával való kapcso­latokat. (MTI.) Az indiai zavargások Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iro­k­. A brit s.algálat lucknowi je­lentése­i/is , a rendőrök tüzeltek mintegy t­­­ főnyi tömegre, amely megtámadni készült egy vasúti állo­mást Trinila és Ilabhras között az­ egyesített tartományokban. Kilenc indus meghalt. Hombárban vasárn­ap letartóztattak néhány himlut, mert szombat esti­ kongresszusi zászlókat tűztek ki. (MTI.) Hombayból jelenti a Und. Tud.: Bont ha vita 11 tegnap újabb letartóz­tatásokat hajtottak végre, mert egye­sek megkísérelték, hogy az utcán gyűlést tartsanak. Vidéken történt összetűzések soráin a rendőr­ség ki­lenc embert agyonlőtt. A szom­bati kormány közölte a diákokkal, hogy am­ennyiben a diákok elfogadható indok nélkül távol maradnak az elő­­állásokról, akkor szeptember 1-én törli nevüket a hallgatók névsorából. Rímélik, hogy ezzel a rendszabály­­ival nagyban hozzájárulnak a nyu­galom fenntartásához Londonból jelenti az NST. Mint isj Delhiből jelentik,­­az új­­ddelhi törvényszék szombaton délben kezdte meg a tárgyalást Gandhi fia ellen. A­llindesian Times főszerkesz­tőjét azzal vádolták, hogy lapjában az indiai zavargásokkal k­apc­solatban ,olyan híreket közölt, amelyek sértet­ték a nemzetvédelmi intézkedéseket A tárgyaláson la­nd­­tanul hallgattak ki, akik mind (lamb­i­ka mellett vallattak s ennek alapján a bíróság kénytelen volt Handin­ fiai lot menteni A bíróság elnöke az ítélet kihirdetése után kijelentette, hogy a rendőrség által behantolt bizon­yitékok alapján nem ítélhette el a vádlottat Berlin, augusztus 31. (A ..Magyar Nemzet“ berlini tudósítójának telefon jelentése.) A rzs vi­szont áll! — ezt az alcímet adja a V­ölkischi r Heobpehler az összefoglaló hadi jelentéseknek. A német sajtó rámutat, a már egy hónap óta tartó csatában a szovjet támadás jelentéktelen területi nye­lv igeken kívül nem tudott ered­ményt elérni s a támadások meg­törtek - mint a „Völkischer Beob­achter“ írja — a német csapatok heroikus védelmén. A német je­lentések rámutatnak, minden szov­jet hír, amely e front áttöréséről beszél, hamis. A­­sztálingrádi harcok tovább folynak. A német sajtó Sztálin­grád közeli elestével számol. Né­met illetékes 1.elven kijelentették, hogy a városért a végső harc kezdődött meg. A német hadijelen­­tés beszámol arról is, hogy a l­adoga­tóban olasz tengeralatt­járók szovjet hajókat süllyesztet­tek el A sajtókonferencián egy finn újságíró is ezzel kapcsolatban érdeklődött, szab­ad-e megkérdezni, hogyan kerültek az olasz tenger­alattjárók a l­adoga-tóra. Illetékes helyen mindössze rövid nem­mel válaszoltak erre az érdeklődésre. Egyébként a Lagoda-tónál és álta­lában északon — mint ez a német jelentésekből kiderül — a szovjet tovább folytatja sikertelen táma­dásait, illetékes helyről felvilágosítást kértek a szovjet állítólagos diplo­máciai tevékenységéről Svédország­ban. A válasz elhárító volt. Megje­gyezték, hogy Moszkva talán most ad választ azokra a jegyzékekre, amelyeket Stockholmból kapuit a svéd hajók megtámadása miatt. * Berlinben nagy érdeklődést kel­tett az a vita, amely a világsajtóban Dieppe körül kialakult. Tudvalé­vően a német sajtó okiratot közölt, amelyből arra lehet következtetni, hogy az angolok komoly inváziót akartak Dieppenél végrehajtani A­­­ichkischer Heobachter szószer­int közli az állításokat, amelyekkel az angol rádió fogadta a németektől .­­ .-ült okmányleleplezéseket: ,,A ta­lálékony németek — így idézi a Völkischer Beobachter az angolo­kat megint felfedeztek egy ter­helő dokumentumot . . . Londonban ezt az ú­j leletet úgy tekintik, mint a német propaganda eddigi csúcs-­e­ljesítményeit. Mértéke ez annak a lélelemnnek (!), amelyet a szövetsé­gi­ek támadása idézett elő egy parti város ellen, amely eddig be­vehetetlennek számított... Nem látszik valószínűnek, hogy az­­IK- nek ez az újabb írói kísér­lete a német népnél ellensúlyozza majd azt a levit, hogy a brit csa­patoknak mégis sikerült Dieppénél partra szállni és ott kilenc óráig maradni.“ A Völkischer Beobachter az angol rádió ez állításaira azzal válaszol: úgy látszik, az angol had­vezetőség szemérmesen elhallgatta, hogy ennél a rosszul sikerült partraszállásnál egy egész csapat­­rész generálissal együtt Cieppebell maradt, a legújabb brit fegyverek m­ultikollekciójával együtt. A Vol­­kischer Beobachter rámutat, a né­met kézre került iratok bepillan­tást engednek az angolszász pa­­rancsadásba, a hírközlés technika­­jába és a vezérkar működésének módjaim. * A d­eppei vita mellett érdeklődést fe­dott :» Drill­­­he Allgemeine Zeitung római tudósítójának vasárnapi jelen­tése, amely a háború utáni olasz asper­untról hes/i l'.gv skandináv újságíró a AVUltern­plrassen megkér­de­ze, van e erre­­vonatkozó évi né­met olasz megállapodás. Illetékes. helyen fogadóan válaszoltak és meg­jegyezték, hogy egyezmények csak a háborúra vonatkozóan vannak a két állam közt és minden, ami ennél to­vább megy, újságírói megvitatása a kérdésnek, amely mögött hivatalos felfogás nem áll. Eme elhárítás után a Wilhelmstrasse szóvivője a beállt figyelmes csendített kisvártatva hozzátette, hogy e kérdésről nyilat­kozni tulajdonképpen nem is any­nyira ő hivatott, hanem inkább Rómában kell a feleletet keresni . A sajtókonferencián magyar vonat­kozású kérdés is hangzott el. Egy svájci újságíró érdeklődött a német delegáció budapesti tárgyalásai iránt a kormányzóhelyettes temetésekor A Wilhelmstrassen megállapították, a gyászünnepély komoly szertartása nem volt alkalmas hosszabb politi­kai eszmecserére. Ribbentrop ugyan felkereste a magyar miniszterelnököt és köztük nyilván politikáról is volt szó, azonban továbbit nem tud mon­dani — fejezte be a felvilágosítást a W1l­helmstrasse szóvivője. ♦ 4 Berlin felett megjelent szovjet­­repülőkre vonatkozóan illetékes helyen közölték, hogy a szovjet gé­pek óriási magasságban repültek és míg a múlt hét közepén a bombák Berlin két villanegyedében, Dahlem­­ben, Zehlendorf­an­ estek le, a szombati légi támadásoknál a há­rom ledobott bomba Erndrichsc­hafenre esett és mint megállapítot­ták, jelentéktelen károkat okozott. Berlin népe természetesen a meg­szokott fegyelmezettségével fogadja a szovjet kísérleteket és nyugodtan várja a pincékben, hogy a légi riadó végével folytathassa éjszakai nyugalmát. Német részről egyébként, mint minden foglalkozási ág utánpótlá­sáról és továbbfejlesztéséről, így a repülőkéről is gondoskodnak. A Völkischer Beobachter „Ki akarja a légi­erő altiszti iskolájába felvé­tetni magát“ címmel jelentést kö­zöl arról, hogy jelentkezzenek azok, akik repülőaltisztek akarnak lenni. E jelentés pontosan közli a felvétel feltételeit, amelyek az életkorra vo­natkoznak. Azokra a híresztelésekre vonat­kozóan, hogy a Birodalomban eny­hítik a gyermekmunka védelmére vonatkozó rendelkezéseket, a Frank­furter Zeitung értesülést közöl, amely szerint erről szó sincs. Ellen­kezőleg, gondoskodni óhajtanak arról, hogy a gyermekeket nőkkel és idegen munkásokkal váltsák fel. Bártfai Erzsébet Berlini tudósítónk telefon jelentése Három halálos ítélet Unkában élelmiszerjegy-Kops miatt Z Ingából jelenti a Német Távirati Iroda. A hágai német felsőbíróság hétfőn ítélkezett a n­épközösségre kártékony 11 ember felett, akik a hollandiai Benervijk községben nagymennyiségű élelmiszer­jegyet loptak el és azokat magas összegekért eladták. A három zsidó főbűnöst szabotázs miatt ha­lálra ítélték. A többi nyolc vádlott a­ hadigazdálkodási rendelkezések meg­szegése miatt súlyos fegyházbüntetést kapott. Az­ ítélet indokolása rámutat arra, hogy a vádlottak bűntette nagy­mértékben veszélyeztethette volna a közellátást, mert a 20.000 lakosú Be­­vervijk község 18 napon át ellátás nélkül maradt volna, ha a községet a betörés után nem látták volna el azonnal új élelmiszerjegyekkel. (MTI.) Zürichi tudósítónk telefon jelentése Zürich, augusztus 31. (A ...Magyar Nemzet­ zürichi tudósító­jának tele­fon jelentése.) A Sztálingrádtól délnyugatra folyó harcok hevessége az utolsó 24 órá­ban még fokozódott. Két német páncéloshadosztály vasárnap reg­gel óta sikeresen fokozza a nyo­mást Sztálingrádra, annak ellenére, hogy a szovjet csapatok a mélyen tagozott, erősen kiépített állások­ban elkeseredett ellenállásokat ta­núsítanak. A várostól észak­nyugatra a szovjet ellentámadások­kal igyekszik könnyíteni a városra félkörben nehezedő nyomáson. A kaukázusi fronton, mind a nyu­gati szárnyon, mind a középső szakaszon támadások és ellen­támadások váltakoznak. A keleti front centrumában Rzsevtől Kisa­csen át A­jazmáig folytatódnak a szovjet jelentékeny erővel véghez­vitt támadásai. ■ Sang Imi jelentés szerint a két délkínai tartományban,­­Kékláng­ban és Kiangsiben folytatódnak a heves harcok. Kiangsi tartomány fővárosa Nan­csang, melyet a japá­nok három és fél évvel ezelőtt fog­laltak el, most már szintén a hadi­­zónába esik. Hírek Horvátországból Újvidékről jelentik: A horvátországi partizánok megbüntetésére létesített vándor rögtönítélő bíróságok ítéleteit röpcédulákon juttatják el azokba a falvakba és járásokba, ahonnan az el­ítéltek származnak. Szombaton Szerém­ megye felett szórtak az­ alábbi röp­cédulát horvát repülőgépekről, azzal a céllal, hogy a frnskngórai erdőkben bujkáló sxkrlizm­ok és társaik tisztában legyenek sorsukkal, ha továbbra is az­ erdőkben maradnak. A szerém­megyie városok, falvak és főleg erdők fölött leszórt röpcédulák szövege magyar for­dításban a következő: Hirdetmény. A horvátországi vándor rögtönítélő bíróság augusztus 21 én Vukovárra a következő ítéletet hozta: (tájié) Nikola 35 éves irigi szőrmést, Perics Miti öt éves in­gi háztartásbelit, Szlankovics Drágát ja 52 éves maradék­­ háztartás­belit. Szlankovics Mitár 59 éves proje­vor-krisedili földművest, Sztolics Mla­den 07 éves romai lakost. Szlojákovics Simeon 18 éves romai magántanulót, Drape,in Zagorka ."08 éves radináei ház­tartásbelit, Mihajlovics Miléva 43 éves rumai háztartásbelit, Prijics Milán 18 éves kresedini lakost, Bék­es Sztana 39 éves prniavor-krusedoli háztartásbelit, Apukovics Szlojánka 80 éves irigi ház­tartásbelit, Pit­ics Dusánka 30 éves rivirei háztartásbelit, Dnyesztrán Mi­hajló 47 éves újpazovai lakost, Ivavá­­csevics Miléna 18 éves jazaki varró­lányt, Radonics Mitár 1­ éves jazaki lakost, Tesics Vásza 37 éves jazaki la­kost, Babics Száva 29 éves jazaki bor­bélyt, Radosz Vvlyevics Nikola 20 éves jazaki bikost, Néilies Ára 23 éves jazaki lakost, Milosevics Szteván 29 éves latvaraki lakost és Puk­ács Millea 29 éves horvát-mihinv­icai lakost bűnösnek mondotta ki az ellenük emelt vád ama részében, amely szerint postát és köt­szereket szállítottak a p­artizánoknak, lőfegyvereket tartottak lakásukon a hatóságok engedélye nélkül, élelmet adtak a partizánoknak, hallgatták « londoni rád­a» híradásait, rémhíreket terjesztettek, összeköttetést tartottak fenn a partizánokkal, nem jelentették be időben vendégeiket s ilym­ódon veszélyeztették az áramrendet s ezért KEDD, 1942 SZEPTEMBERT. " az idevágó törvényszakaszok értelmé­­ben valamennyiüket golyó általi halálra ítélte. A halálos ítéletet 1942 augusztus 21-én a törvény által előírt időben valamennyin végrehajtották. Zágrábból jelentik: Az államfő kí­vánságára és rendelkezései folytam jövő ősszel már Banja Luka lesz. Horvátország belső fővárosa, avít a diplomáciai testület, tehát a külvilág számára továbbra is Zágráb lesz a második számú főváros. A vezetők körében most eszmecsere indult meg arról is, hogy hol építsék fel 11. To­­miszláv király számára a királyi pa­lotát: Zágrábban vagy Banja Lukán? A régi vagy az új fővárosban. Ezt még mindig nem döntötték el, de valószínű, hogy a királyi udvar Zágrábban lesz. Egy év óta rebesgetik, hogy Banda Luka lesz az új horvát főváros és ma már olyan intézkedéseket lép­­tettek életbe, amelyekből világosan látható a kormánynak ez az elhatá­rozása. Külön törvényt hoztak Banja L­ukának fővárossá történő kiépíté­séről, miniszteri bizottságot neveztek ki- amely Banja Lukát modern fő­várossá fogja négy éven belül vará­zsolni, azzal, hogy a kormány ré­szére már a jövő ősszel megfeleli a szánni palota és magánlakás áll ren­delkezésre. A hanjalukai nagysza­bású építkezések miatt minden ma­gánépítkezés Horvátországban szi­gorúan tilos, mert az építőanyagra az államnak van szüksége. Csak na­gyon fontos és halaszthatatlan eset­ben ad a kormány engedélyt magán­építkezésre. Banja I­ukát eddig nehezen lehe­tett megközelíteni vasúton és unión is, valóságos Őserdőkön keresztül kellett menni, m­íg Okucsániból a Koznin-hegységen keresztül Banja Kukáig jutott az­ utas. A vasúti össze­köttetése nem is volt Banja I.Ilká­nak Zágrábbal, csak Bosznia déli ré­szével, most kiépül a vasút is. Most két autóutat építenek Banja Luké­tól Zágráb felé és mindkét autóút csak egyoldalas forgalom lesz hasz­nálható­. Az egyiken érkeznek, a má­sikon indulnak Banja Kukáról. Banja Kukán most mindenki hir­telen meg fog gazdagodni. A kis tö­­rökös város, ahol M­ilaszaidyevics Szveliszláv bán építette az első európai házakat, ma a Kelet és Nyu­gat városa. Inkább keleté. Számos minaret­ ékeskedik a város felett és hirdeti, hogy Banja Kuka lakossága túlsúlyban mohamedán vallásol. De valamennyien horv­á­tokna­k vallják magukat és az usztasa­szervezet pil­lérei. Hihetetlen árakat kérnek a lel­kékért és a kicsiny évszázados házi­kókért. Két évvel ezelőtt még örö­mest eladták 30.000 dinárért. Ma egymillió kunát kérnek értük. Zágrábból jeleneti az NST: Dr. Lerkovics horvát külügyminisz­ter az usztasaszervezet nagygyűlésén szombaton este beszédet momtott. A külügyminiszter mindenekelőtt han­­­goztalta a az u­sztasaszervezet érdemeit és a szövetséges hatalmak segítségét Horvátország f­elszabadítá­sa terén. Dr. Lorkovics megállapított, hogy az usztasaszervez­et a horvát nép gerince és az usztasaszervezet csődje kétség­telenül veszélyeztetné a horvát nép létét. A sorvát nép saját erejéből, kulluk­ájával és a poglavnik széles látókörű polit­ik­ájá­nak segítségével szerezte meg szabadságát. Németország és Olaszország támogatása nélkül azonban a bőrvédők erőfeszítései ered­ménytelenek maradtak volna. Ez a két szövetséges ma is hathatósan támo­gatja a horvát terület védelmére indí­tótt akciókat. Ennek ellenére úgy a német, mint az olasz hadsereg fenn­tartása egyáltalán nem kezd pénzbe. N­­orvát Ors­n­ynak. A Az olasz hadsereg, amely a h­rvát csalás­okkal együtt védi az Adria partjait, egyetlen kanál sem kap a hátvéd kormánytól. Éppen ezért értheti­, hogy Horvátország is minden erejével támogatta a m­ai Európáért folyó harcot és ennek legjobb bizonyí­téka az, hogy több mint 400.000 hor­vát katona és munkás serénykedik a győzelem érdek­ében Dr. Lorkovics külügyminiszter be­széde igen nagy visszhangra talált a horvát közvéleményben annál is in­kább, mert az utóbbi napokban olyan hírek terjedtek el, hogy dr. Lorkovics összeköttetést keres a volt horváát p­i­­rasztpárt elemeihez. A kis­ügy­miniszter beszélte ezeket a híreket azonban meg­cáfolta. jtoltjíl PutitttHáfr­a Mattyar Nóra zol­t nyiláért Imdeléseit!

Next