Magyar Nemzet, 1942. október (5. évfolyam, 223-248. szám)

1942-10-01 / 223. szám

2 Annyi azonban nyilvánvaló, hogy Gandhi hajlandó volna ismét mérlegelni egy esetleges angol ajánlat részleteit. Mint­­hogy az angol közvélem­ény egy része szintén arra igyekszik rá­bírni a CAnrc/i///-kormányt, Buenos Airesből jelenti az NST. Az állandósított légvédelmi gyakor­latok keretén belül az argentin fő­városban kedden tartották meg az első gyakorlati légi támadást, ame­­lyen négy nehéz b­ombázó vett részt. Az „ellenséges" bombázók leküzdé­sére azonnal 17 vadászrepülőgép . Az argentin képviselőház kedd esti­­ ülésén 67 szavazattal 64 ellenében­­ elfogadta a tengelyhatalmakkal való­t Stockholmból jelenti a Stefani. A New York Times feltűnést keltő cikkben azt állítja, hogy egyrészt Roosevelt és Churchill, másrészt a szö­vetségesek vezérkari főnökei között komoly nézeteltérések merültek fel. Az ellentétek oka az, hogy a katonák nem engedik meg, hogy a politikusok beleszól­janak a sztratégiába, míg Roosevelt és Churchill a maguk el- Roosevelt teljes az iparvállalatok Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iroda. Az angol hírszolgálat washingtoni jelentése szerint kedden a képviselő­­házban törvényjavaslatot nyújtottak be, amelynek értelmében sípcsevett teljhatalmat kap munkások felhasz­nálására bizonyos feladatok elvég­zésére, amelyek a legszükségesebbek­nek látszanak. A javaslat szerint hogy folytassa a hindukkal abbahagyott tárgyalását, nem tartozik a lehetetlenségek kö­rébe, hogy ez a kérdés ismét napirendre kerüljön, még pedig komoly eszmecsere formájá­ban. dipt­­ái kapcsolatok megszakítá-­ sára vonatkozó javaslatot­ szállt fel és légi harcba bocsátkozott a ,,támadó” gépekkel. A bombázók papírbombákat dobtak be. Castilo államelnök és a kormány számos tagja részt vett a légvédelmi gyakorlaton. Október 1-ére elrendel­ték a főváros teljes elsötétítését, ok­tóber 6-én pedig éjszakai gyakorlatot tartanak, gondolásait akarják érvényre juttatni a hadviselésben. A katonáknak az­ a véleménye, hogy a legfontosabb arc­­vonal a csendescei­án( arcvonat) ettel szemben Roosevelt és Churchill azon erősködik, hogy a háborús erőkifejtés súly­pont­ja Ny­ugat-Európában van. A lap úgy tudja, hogy a vezérkarok főnökeinek sikerült diadalra vinniük a maguk álláspont­ját. (MTI.) Rooseveltnek joga lesz az ipari vál­lalatokat és a farmokat is ellen­őrizni. A sorozó­hivatal vezetője New Yorkban kijelentette, hogy még a háború befejezése előtt lehetséges, hogy az­ amerikai gyermekeket az­ Egyesü­lt Államok farmjain munkába állítják. (MTI.) segélynek el kell hatolnia egészen a­­ rászorultak lakásába. Vidussoni végül utasítást ad, hogy a téli hónapok alatt a pártszervezeti gyűléseket minimumra kell korlátozni. Svédországban letartóz­tattak egy szovjet kémet Stockholmból jelenti az OF!. A stockholmi rendőrség hétfőn dél­­előtt letartóztatta Szidorenko Vaszilij szovjet állampolgárt, a stockholmi Intourist utazási iroda vezetőjét kém­kedés vádjával. (MTI.)­­ Amerikai tengerészeti értekezlet a Csendes-óceánon Amszterdamból jelenti a Német Táv­irati Iroda. A Columbia rádió szerint az észak­amerikai tengerészeti minisztérium kö­zölte, hogy a Csendes-óceán meg nem nevezett helyén ezidőszerint értekezlet folyik, amelyen résztvesznek Niemitz tengernagy, a csendesóceáni hajóhad parancsnoka, Arnold altábornagy, az amerikai légi flotta parancsnoka, vala­mint Cortcett tábornok, a déli csendes­­óceáni légi flotta parancsnoka. (MTI.) Megválaszt­ott­ák London új lordmatorját Amszterdamból jelenti a Német Távirati Iroda. A brit hírszolgálat jelentése szerint kedden Sir Sámuel Josephet London város lordma­tor­jává választották. Sir Samuel Joseph zsidó, 34 éves. (MTI.) Leahy a szö­vet­ségesek vezérkari főnöke Washingtonból jelenti az NST. A háborús tájékoztatási hivatal közleménye szerint Leahy tenger­nagy, az Egyesü­lt Államok volt vichyi nagykövete a „szövetséges nemzetek“ vezérkari bizottságának főnöke lett. Nyomban Franciaország­­ból való visszatérése után, Roosevelt elnök saját vezérkari főnökévé ne­vezte ki a volt nagykövetet. A k­ülpolitik­a hírei Lisszabonból jelenti az NST. Az Egyesült Államok szenátusa kedden este megkezdte szünetét anélkül, hogy Roosevelt inflációellenes törvényjavas­latának tárgyalását befejezte volna. Előzőleg 48 szavazattal öt ellenében elfogadták a farmerblokk ellenjavasla­­tát az eredeti szöveg megváltoztatására vonatkozóan. Ismeretes, hogy Roosevelt elnök azt követelte, hogy az inflációellenes tör­vényjavaslatot szavazzák meg októ­ber 1-ig. Zürichből jelenti a Rad. Tud.: A zü­richi rendőrségnek sikerült a Belváros egyik szállodájában letartóztatni egy 37 éves kis­földi állampolgárt, aki el­len kémkedés miatt körözőlevelet bo­csátottak ki. Zágrábból jelenti a Bad. Tud.: Az itleni mérnökkamara felhívja mind­azokat a mérnököket, akik a jugo­szláv hadseregben szolgálatot teljesí­tettek, hogy fel­ekezet­re való tekintet nélkül pontos címük megjelölésével jelentkezzenek. Triliánból jelenti a Német Távirati Iroda. A f­­rancia­ Marokkóban törlént súlyos repü­­lő­gép,szerencsétlenség ügyé­ben megindítot vizsgálat alapján arra következtetnek, hogy valószínűleg Nogucs tábornok ellen irányult sza­botázs-akcióról van szó. (MTI.) Amszterdamból jelent a Német­­Táv­irati Iroda. Mint a brit hírszolgálat jelenti, Adrice brit helyettes miniszter­elnök előzetes bejelentés nélkül meg­érkezett Montrealiba és meglátogatta a nemzetközi munkaügyi hivatalt. (MTI.) Amszterdamból jelenti a Német Táv­irati Iroda: Lord­­Winterior­ a lordok házában mint a brit hírszolgálat je­len, botrányosnak mondotta, hogy nagy parkokat, amint például a Wim­bledon mellett, még mindig nem hasz­nosítottál­. Fontos, hogy a parkokat mezőgazdasági és állattenyésztési cé­lokra bocsássák rendelkezésre. Azt kö­vetelte továbbá, hogy a szállodák nagyszámú alkalmazotttait rendeljék be mezőgazdasági munkákra, m s­sin­ mé­­g ők szolgálják ki önmagukat. (MIT.) Washingtonból jelent az MIT. Az­­ Egyesült Államok kormánya kedden megtette az elsőői kísérleti lépést a ruházkodási korlátozások bevezeté­sére, a kiadott intézkedés értelmében gumit­ipit nem szabad e­elni. A gumi­­cipőket a jövőben csak jegy ellenében szabad áruba bocsátani. (MTI.) Buenos Airesből jelenti a Stefani. Washingtoni jelentés szerint az­ Egye­sült Államok október 1-től kezdve újra megkezdik a fém- és gumihulla­­dékok gyűjtését. (MTI.) Berlinből jelentik: Illetékes német helyről közül: Papén ankarai ném­et nagykövet németor­szági út­jával kapcsolatban mindenfajta találgatások merültek fel. Berlini illetékes körökben kije­lentik, hogy Papén útjának nincs semmiféle politikai színezete. (MTI) Buenos Airesből jelenti az MST. Légvédelmi gyakorlat Argentínában Roosevelt és Ch­urch­ill nézeteltérése a katonai vezetőkkel ellenőrzést kap és a farmok fölött­ i német illetékesek Papén útjáról Az angliai katolikusok lapja a szovjet szövetség ellen Lan Jim­béit jelenti a Nemzetközi Sajtó Tudósító. Az angol- szovjet viszony körül újabb szélpolitikai vihar tört ki Angliában. A Catholic Herald, az angliai katolikusok központi lapja néhány nappal ezelőtt cikket közölt, amelyben kijelentették, hogy a Szov­­jetúnióval való szövetséget csak a körülmények kényszerít­ették Angi­inra és az angol nemzet tekintélyes része, többek között maga a miniszterelnök is, kellemetlennek tekinti ezt a szö­vetséget. I .írnek következtében a szö­vetségesek hiányos segélynyújtását talán nem is lehet annyira sajnálatos csődnek minősíteni. A News Chronicle keddi számában e cikk miatt heves támadást intéz a katolikus lap ellen. Cummings, a lap politikai tudósítója botránynak ne­vezi a cikket és felszólítja a kor­mányt, hogy tegyen már imm­mit végre az ötödik hadoszlop tagjai ellen. Szállodákat építenek Keleten a német tisztviselők befogadására Kifliből jelenti az NST. A meghódított krzell tartományba egyre ti­btt német tisztviselő, alkal­mazott, kereskedő é­s ipari vezető érkezik. A nagyobb közigazgatási központokban teh­át egyre nagyobb lakáshiány észlelhető. Az eddigi szál­tók nem elegendőek a birodalmi né­metek befoga­d­ás­ára és ezért Kiev íren rövidesen nagy szálló építését kezdik meg erre a célra, legalább 230 ágy­­gyal. Hasonló szállókat építenek I.uek, Winnier, Kirovograd és Krivos­­rog városokban is. r­észben ezek a szállók már el is készültek és már csak belső berendezésük elkészítése van h­átra. Mussolini az új olasz Innitole tövénykezés alapelveiről Rómából jelenti a Ste­fant. A tudományok fejlesztésére alakult olasz társaság II. ülésszaka kedden folytatta iziáácskozásait. A haditenge­részet és -a léghajózás köré­ből el­hangzott egy-egy előadás után I­duardo Zaani­ari egyetemi tanár az új eu­ró­pai- afrikai midről tartott előadást. Az ülésen, mint a társaság tagja, a Dacé is megjelent a kormány és a Insis­ta párt igazgatóságának tag­jaival és igen nagyszámú katonai és polgári előkelőséggel egy­ütt. Mariann d' Amelio szenátor, a kon­gresszus elnöke Us­é­det intézett a Ducelír,­ aki válaszában kiemelte elnnek a tudóii gyülekezetnek jelentő­ségét s hozzátette, hogy az olasz tudósoknak ugy kell tekinteniök m­a­guka­t, mint akiket üllongéisí­t ot­t a k 11 nemzet eszményi diadala érdekében.­­ Dune jelenlétében ezután több számuk azokat az elveket fejtegette, amelyekre az olasz büntetőtörvény reformját helyezték. A felszólalók egyike előzőleg hosszabb megbeszé­lést folytatott erről a kérdésről a Dürerül és terjedelmesen ismertette Mussolini elgondolásait. A Dace azután maga is felszólalt a vitában s összefoglalva a felhozott tételeket utalt arra, hogy az új olasz büntető­­törvényhozásnak két alapelve van: az állam és a társadalom védelme s a bűnösök visszavezetése a társada­lomba Kijelentette, hogy a büntető­­kódexn­ek i­s a teny­elési rendszernek reformja a fasiszta Olaszországnak­­ egészen elsőrendű helyzetet fog hiz­­■­tosítani a civilizált nemzetek sorá­­­­ban. (MTI ) V­imsínzsa párt tit­kára a szom­ali* '¡0(il lo«'Lo‘lá»ról Rumubót jelenti a lind. I ml : \ idussoni, a fasiszta párt titkára az el­vi­teli segélyakcióval kapcsolatban utasítást küldött a fnsis/ta párt vala­mennyi csoportvezetőjéhez. \z nlasi­­téis vezérlő gondolat«­ az, hogy több gondot kell fordítani a széles népre­­tegek szüksége tráut. A párttitkár uta­sítása kiemeli, hogy nem utolsó sor­­ban a fasiszta női szövetsé­gheez for­dul s azokat arra hívja fel, hogy fo­kozottan gondoskodjanak a különböző hadszíntereken kémló katonáknál .«:»E­­rr írtall­ománycsomagok küldésének m­egszaporításával, ápolják a harctér­ről visszatérő sebesülteket és segítsé­k a hehivollak családjait, valamint hogy folytassák a gyapjúgyűjtést és rendez­zenek be kötői konyhát a fegyver­­gyárak és más ipari üzemek munkásai számára. Különös gondosságot kell fordítani a gyermekek felügyeletére és ellátására. Ahol csak lehetséges — mondja a párttitkári utasítás — a teli TELEFONSZÁMAI Szerkesztőség .... *128~421 Kiadóhivatal .... *126-721 Nyílttéri hirdetésosztály *120-131 CSÜTÖRTÖK, 1942 OKTÓBER 1. Berlinben részlegesen megszüntetik az elsötétítést Berlinből jelenti a Magyar Távirati Iroda. Berlin rendőrfőnökének rendelete értelmében a német főváros főbb út­vonalait a kora reggeli és esti órákban, részlegesen ismét kivilágítják. A lakó­házakra vonatkozó elsötétítési rendel­kezések természetszerűleg továbbra is érvényben maradnak. A szamuráj-szellem biztosítja Japán hűségét a tengelyhez Sanghajból jelenti a Német Távirati Iroda. Yokoyame ezredes, a japán hadse­reg sajtóirodájának tájékoztatója a külföldi sajtó képviselői előtt kijelen­tette, hogy Japán abszolút szolidari­tása a tengelyhatalmakkal a Japánban elevenen élő szamuráj-szellemen ala­pul. Ez a hagyományos szellem nem engedi meg sohasem, hogy Japán ma­gatartását a tengellyel szemben önző érdekből megváltoztassa. (MTI.) A vichyi nuncius jelentést tett a pápának a franciaországi eseményekről Rómából jelenti a Bud. Tud.: A pápa kedden fogadta Monsig­nore Valerio Valeri franciaországi apostoli nunciust, aki néhány nap­­ óta szabadságát tölti a Vatikánváros­­ban. Úgy tudják, hogy az apostoli nuncius jelentést tett a Szentatyának a legutóbbi franciaországi fejlemé­nyekről. Zürichi tudósítónk telefonjelentése Zürich, szeptember 30. M .:Magyar Nemzet­ zürichi tu­­­dósítójának telefon­jelentése.) Myron T­aylor madridi tartózkodásáról je­lentik, hogy Roosevelt bizalmi em­berének tiszteletére szerdán este a madridi amerikai nagykövetségen estebéd volt, amelyen Jordánes spa­nyol külügyminiszter is részt vett. A bázeli National Zeitung Taylor vatikáni tárgyalásaival kapcsolat­ban londoni suilósitójának jelentését közli, amely szerint ottani politikai körökben a hivatalos tartózkodás ellenére nagy figyelemmel kísérik Taylor álját. Általános vélemény szerint Taylor nem vitt és nem ho­zott magával béke­kezdemény­ezése­­ket, mert azokat sehol sem tarta­nak időszerűnek. Nyilván ismer­tette a Vatikánban h­oosevelt h­á­­ború utáni programjai, főkép a tervezett szociális és gazdasági re­formokat. Beszámolt a mexikói hercegérseknek arról a kijelentésé­ről is, hogy az egyház helyzete Mexikóban lényegesen megjavult. Mindezeknél aktuálisabb azonban a 4 id­őhez való viszony kérdése. Londonban úgy tüntetik fel a hely­zetet, hogy az változás előtt áll, de nem tudni, hogy az ösztönzést otr német vagy szövetséges részről, vagy pedig Franciaországon belül fogják adni. A Washingtoni jelentés szerint Clar­­ge­nt­hau pénzügyminiszter közölte, hogy a szovjet kormány kívánsá­gára két texaszi olajfinomítót, mely a legnagyobb finomságú repülőgép­­benzin gyártásával foglalkozik, le­szerelnek és az egész gépi berende­zést mérnökökkel és vegyészekkel együtt a kölcsön- és bérlettörvény alapján a Szovjet­nek szállít­ják. A szállítmány több miint 20.000 ton­nát tesz ki. Az amerikai szenátus a kormány minden fáradozása ellenére, a far­merek által kívánt módosítással fo­gadta el az árakról és munkabérek­ről szóló törvényjavaslatot. A Fehér Házban kijelentették, hogy Roose­velt ezúttal élni fog védő­jogaival és rendeleti úton az 1942 január 1-i árak és munkabérek rögzítését fogja elrendelni. 4e Rio de Jane íróból jelentik: Var­gas elnök a jövő hét szerdájáig ál­­t­alá­nos moratóriumot rendelt el. A bankok erre az időre az egész országban zárva maradnak. A mo­ratórium alatt a kormány megteszi a szükséges intézkedéseket az or­szág gazdasági és pénzügyi erőinek a mozgósítására. 4. A keleti harcszíntérre­ érkezett je­lentések szerint Sztálingrád több városnegyedében súlyos közeliércok folynak. A német csapatok főkép a Volgához vezető utcákat támadják, minél nagyobb parti területet igye­keznek elfoglalni, hogy a szovjet utánpótlást elvágják. A szovjet csa­patok néhány nap óta úszó tankok­kal harcolnak a Volgán, gyors, erő­sen páncélozott és két ágyúval fel­szerelt járművekkel. Simosenko sza­kadatlanul folytatja támadásait az északi német záróállások ellen és a várostól délre is próbálkozik he­ves ellentámadásokkal. Vorone­sh­l északra sírni érdeklően folynak a harcok. A kaukázusi fronton a szov­jet, miután Mozdoktól keletre több kilométerrel visszavonta állásait, is­m­ét ellentámadást kísérelt meg. A Washingtoni jelentés szerint Roosevelt, aki a múlt héten 2,73 milliárd új hitelt kért a kongresszus­tól a flotta fejlesztésére, most újabb 2,80 milliárd dolláros hitelt kért a légi haderő növelésére. Dakarból eltávolítják az európai nőket és gyermekeket Vichy­ből jelenti az Interinf. Francia felfogás szerint a mada­­gaszkári helyzet alakulása folytán nem tekint­hető kizártnak Dakar elleni támadás lehetősége. Erre való tekintettel Francia-Nyugatafrika fő­­kormányzója saját kezdeményezésé­ből körrendeletben utasította az alá rárendelt hivatalokat, hogy ké­szítsék elő az európai nőknek és gyermekeknek a Dakarból való eltá­volítását. Olyanokról van szó, akik­nek Dakar nem állandó lakóhelye. A város most túlzsúfolt, márpedig vilá­gos, hogy támadás eset"-a jelenlétük megnehezítené a védők számára feladatuk teljesítését.

Next