Magyar Nemzet, 1942. november (5. évfolyam, 249-272. szám)

1942-11-03 / 249. szám

ST. évfolyam, Mt. nfm ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 87.30 P, FÉLÉVRE 18.60 P, NEGYEDÉVRE 9.80 P. 1 HÓNAPRA 8.20 P. EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 13 FILL. VASÁRNAP 24 FILL. Alapította PETHŐ SÁNDOR Kedd. 1942 aovemSer S. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST. VI, ARADI­ UTCA 10 L TELEFON: 128 428* KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. VI. VILMOS CSASZAR-ÚT 66. TELEFON: 120.726* Németország százezer tonna krumplit szállít Olaszországnak , ebből a római kormány fel tudja emelni a decemberi bur­gonyaadagot, ugyanakkor az angolszászok, szinte már azt lehet mondani, fokról-fokra jobban belelovalják magukat és egymást a szenvedélyességbe. A külpolitikai alapkérdésekben Roosevelttel egyetértő Willkie, nyilván megint a jelenlegi elnök rendezésére, még tovább uszítja az amerikaiakat a hadviselés útján s hogy ezzel egyidejűen az angol külügyminiszter is olyan beszédet mondott, amely alapgondolatában erősen köze­líteni látszik az úgynevezett vansittarizmushoz. Német burgonya Olaszországnak Azt, hogy Olaszország meny­­nyire odacsatlakozott Német­országhoz, nemcsak az Olasz­országnak nyújtott német tá­mogatás bizonyítja, hanem bi­zonyos külsőségek is, így­ pél­dául az a több mint szívélyes mód, ahogyan Mussolini fo­gadta a Führer küldöttjét és személyes képviselőjét, dr.­­■Ley-t. Az Arbeitsfront vezére tudvalévően a Marcia su Roma ünnepségeire leutazó nemzeti szocialista delegációt vezette. Visszautazásuk előtt Mussolini megint fogadta a németeket s azzal búcsúzott tőlük, hogy éltette a Führert és Német­országot. Erre Ley azzal felelt, hogy éltette Mussolinit. Amikor pedig ezek után a német kül­döttség elhagyta Mussolini ter­mét az ifjúság, sűrű sorfala kö­zött, akkor a sorfalat álló olasz ifjak ajkán felhangzottak a né­met himnuszok. Ley-jel folytatott utolsó tár­gyalása után Mussolini a köz­ellátási bizottság ülésére ment s ezen kimondották, hogy no­vember 15-étől kezdve, a téli hónapokban Olaszországban föl­emelik a gyermekek és a mun­kások kenyérfejadagját. A gyer­mekek 18 éves korig télen napi 20 deka, a testi munkások 30 deka, a nehéz testi munkások 40 deka és a legsúlyosabb testi munkások napi 50 deka kenye­ret fognak kapni. Minthogy pedig Németország, a Trans­­kontinent Press becslése sze­rint, körülbelül százezer tonna burgonyát fog most szállítani Olaszországnak, ezt a német krumplit azokon a vidékeken osztják ki decemberben, ahol — így jelenti a Transkontinent Press — a mezőgazdasági ter­melés természeti nehézségek Magyar hadijelentés A Magyar Távirati Iroda je­lenti: 27. «tám­ú hadijelentés. A honvéd vezérkar főnöke közli: Az elmúlt hét folyamán az ellen­ség felderítő és légi tevékenysége A Magyar Távirati Iroda jelenti: A honvéd vezérkar főnöke 27. sz. hadijelentésével kapcsolatos tájékoz­tatás szerint a Don mentén küzdő magyar hadsereg helyzetében az el­múlt héten sem történt változás. Az ellenség­ légi tevékenységének és felderítő kísérleteinek megélénkü­lését katonai körökben általában az­zal a körülménnyel hozzák össze­függésbe, hogy a szokatlanul elhú­zódó kedvező időjárás még mindig alkalmas támadó jellegű hadművele­tekre s ez­­­egállapíthatóan nyugta­lanító hatással van a szovjet hadre­következtében nem kielégítő. Ezeken a területeken az év utolsó hónapjában mindenki külön 10 kiló krumplit kap. Azt is tervbe vették, hogy a gyermekek nyolcéves korig és a hatvanöt éven felüliek a jö­vőben több lekvárt kapnak, ezenkívül fölemelik nyolcéves korig a gyermekek cukor­fejadagját is." Eden és Willkie A Német Távirati Iroda alap­ján lapunk más helyén közlünk egy jelentést az angol külügy­miniszternek arról a beszédé­ről, amelyet a skóciai szakszer­vezeti vezetők előtt mondott. Ebben, mint már céloztunk rá, az az érdekes, hogy a külügy­miniszter Vansittart szellemé­ben beszélt. Eden temperamen­tumát tekintve, ebben nem volna sem­mi meglepő. Eden azt mondotta (úgy idézi szavait a Német Távirati Iroda), hogy „ha a nemzeti szocializmus már nem lenne is meg, Anglia még mindig szem­’é­ben állna a német problémá­val ezenkívül azt is kijelen­tette, hogy „a nemzeti szocia­lista Németország nem véletlen. Úgy látszik, valóban igazuk van azoknak, akik azt mond­ják, hogy az angolok nehezen tanulnak meg bizonyos dolgo­kat. Will­kiéről pedig azt jelentik, hogy újságírókkal való beszél­getés közben kijelentette, az Egyesült Államoknak is meg kellene szakítaniuk a diplomá­ciai viszonyt Vichy­vel. Ebben a tekintetben­ ugyanis még van bizonyos, legalábbis látszólagos a magyar hadsereg arcvonalán igen élénk volt. Gyalogságunk példásan működő zárótüzében az ellenség minden vállalkozása összeomlott. Tüzérségünk igen jó eredmény­nyel lőtte az ellenség gyülekező tetőségre. Szövetséges katonai körökben kü­lönös méltánylással szólnak a hon­véd tüzérség értékes teljesítményei­ről. E részben főként tűzvezetésének nagyfokú rugalmasságát és lökikép­­zésének kiválóan érvényesülő szaba­tosságát emelik ki. Ezek a tulajdon­ságok biztosítják számára fölényes kezdeményező helyzetét az ellenséges tüzérséggel szemben. Gyalogságunk egyes önként vállal­kozó kisebb csoportjainak a járőr- és romboló tevékenységben elért szép sikerei nemcsak a honvédség eleven eltérés London és Washington között. Willkie az NST szerint az amerikai hadvezetéssel kap­csolatban azt mondotta, hogy a washingtoni kormány hábo­rús politikája sok tekintetben hatástalan. Inön. Arról is beszámol a Német Távirati Iroda, hogy milyen ér­dekes kijelentéseket tett Inönü, a török köztársaság elnöke, a parlament új időszakának meg­nyitása alkalmából. Beszédéből kiderül, hogy a török kormány rendkívül kényesnek látja a most következő hónapokat Tö­rökország szempontjából. A parlament — mondotta Inönü olyan körülmények között ül össze, amelyek különös el­határozottságot és kemény aka­ratot követelnek a török kül­politika vezetésében. — Szerződéses kötelezettsé­geinkhez, szövetségeinkhez és barátságainkhoz híven, gondo­san elkerülve minden hátsó gondolatot és színlelést, folytat­juk nemzeti biztonságunk poli­tikáját — mondotta az elnök s nemcsak Angliára célzott, ami­kor Törökország szövetségesei­ről beszélt, hanem Német­országra is, amikor a török kormány által kötött barátsági szerződésekre utalt. Ezután azt mondotta, hogy „az ellenséges­kedés egyre feszültebbé válik“, majd így szólt: fokozni kell a nemzet ellenálló erejét, hogy kívül maradhasson a háborún vagy ha már háborúba lépünk, abból becsülettel és sértetlenül kerüljünk ki. De még tovább is helyeit és műszaki építményeit. Légvédelmi tüzérségünk több ellen­séges bombázóköteléket szórt szét és összesen 14 gépet lőtt le. Saját rohamjárőreink néhány sikeres vállalkozást hajtottak végre, saját veszteség nélkül, támadó szellemének, hanem annak a­ bizonyítékai, hogy a csapatok nagy gyakorlati érzékkel alkalmazzák eddig szerzett hadi tapasztalataikat minden kínálkozó alkalommal. Ta­lán legjellemzőbb erre nézve az a legutóbbi fegyvertény, amelyet egy négy főből álló honvédjárőr hajtott végre az elmúlt héten , amelynek során e járőr egy ellenséges akna­vetőt és két teljesen felszerelt szov­jet páncéltörösüveget zsákmányolva, minden veszteség nélkül tért vissza vállalkozásából. Veszteségeink egyébként is alig számottevőek, ment a háborúbalépés lehetősé­gének kiemelésében.­­ Szükséges, hogy a nemzet­­gyűlés komolyan mérlegelés tárgyává tegye Törökország ellen irányuló támadás lehető­ségét, amely egy napon bekö­­vetkezhetik. — Ez a támadás — tette hozzá — olyan irányból jöhet, amelyet „nem ismerhetünk előre és olyan ürügyekkel, amelyek ugyancsak ismeretle­nek előttünk“. Inönü kijelentette: " Sohasem szabad meg­engedni, hogy politikusok szen­vedélyből olyan belső vagy külső politikát űzzenek, amely túlmegy a nemzet akaratán. A beszéd más passzusaiból is kiviláglik, hogy a török kor­mány milyen feszült figyelem­mel és a nagy elhatározásokkal járó mélységes aggódással néz a közelgő hónapok eseményei elé. „Zűrzavar és morális szen­vedés“ szele suhan át ma Tö­rökország felett — mondta Inönü —, ez elhomályosítja és beárnyékolja a valóságos erő­ket s alkalmas arra, hogy egy nemzetet betegnek és gyöngé­nek tüntessen fel. Élesen elítélte az elnök szá­kát is, akik a szükséges mér­téknél nagyobb drágaságért felelősek. Lelkiismeretlen keres­kedők s a drágulás szerencsét­lensége, amely minden jogos indokolást messze túlhalad, Törökországot ínségbe sodorta — mondotta, majd ugyanilyen éles szavakat talált azokra a politikusokra is, akik nem a török kormány várható elhatá­rozásának irányában mozgolód­nak. — Keserűséggel kel gondol­nunk arra, hogy a köztársaság kormányainak két évvel ezelőtt kezdeményezett tevékenységét az ellátás terén a közvélemény­­semmiképpen sem támogatta. A kereskedő, a könyörtelen spe­kuláns, aki ha tehetné, még a levegőből is árucikket csinálna, az a néhány politikus, aki mind­ezeket a nehézségeket nagyszerű alkalomnak tekinti, hogy saját politikai szenvedélyét kielégítse és akikről nem lehet tudni, hogy melyik idegen állam szám­lájára dolgoznak, mindezek azon fáradoznak szégyenteljes mód­on, hogy egy nagy nép egész nemzeti életét aláássák. Egészen biztosan van eszköz rá, hogy a haza ellen elkövetett ilyen bűnöket ki lehessen irtani. Az ilyen egyének száma nem lehet több pár száznál. Chile Rios elnök a következőket mondotta a nála küldöttségileg megjelenő egyetemi hallgatók előtt: Mint chilei államelnöknek és amerikainak kötelességem nyíltan állást foglalni az ameri­kai kontinens egységének fő­érvei, valamint az amerikai fél­gömb védelme mellett. Hangoz­tatta, hogy minden szükséges intézkedés megtörtént e cél el­érésére, mégis a chilei szabad­ság és nemzeti önállóság kere­tében. Egyiptomban a tengely csapatai sikeres ellentámadásban vannak Sztálingrádtól délre a szovjet ellentámadásai meghiúsultak . A Kaukázusban a németek elfoglalták Alagir városát . Német tengeralattjárók újabb sorozatos nagy sikereket jelentettek Kiegészítés a magyar hadi jelentéshez Ha a nemzeti szocializmus eltűnne, maradna egy „német probléma4” — mondotta Eden Stockholmból jelenti a Német Táv­irati Iroda. Eden brit külügyminiszter — mint a brit hírszolgálat jelenti — a skót szak­­szervizeti férfiak értekezletén beszédet mondott. Kijelentette a többi között, hogy a háború új jelleget kezd fel­venni. Hangsúlyozta, hogy a brit biro­dalom világhatalmi helyzetéből nem vonulhat vissza. Az angol népnek hosz­­szú tapasztalata van a kormányzásban és erősen kifejlett érzéke van „az em­beri és anyagi értékek iránt“. A brit birodalom lakosságának hozzá kell já­rulnia olyan világot átfogó szervezet m­egteremtéséhez, amelynek segédkez­nie kell abban, hogy a világot a jövő­ben előbbre vigyék.­ Az angol történe­lem, valamint Anglia földrajzi helyzete feljogosítják az angol népet arra — mondotta Eden —, hogy világhatalom maradjon világot átfogó érdekeket s a világnak is érdeke, hogy Anglia ural­kodjék a világon. A háború alatt és a háború után, Anglia jelentős szé­pét kell hogy játsszék a világban. Ha az angol nép a békére gondol, nem szabad azt, amit a pihenés és az elér- Ára 12 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék