Magyar Nemzet, 1942. november (5. évfolyam, 249-272. szám)

1942-11-24 / 267. szám

­ Meg akarta gyilkolni mostohaleányát, majd öngyilkosságot kísérelt meg egy géplakatos Vasárnap délután a Márvány­ utca és a Győri­ út kereszteződésénél, a vasúti hídon, Koós István 42 éves gép­lakatossegéd arcán megszurkálta, majd a híd alatt húzódó vasúti sínekre akarta dobni 1" éves mostohaleányát. A leány sikoltozására a járókelők össze­­sereglettek és megakadályozták a gyilkosságot. Koós, amikor mostoha­leányát kiszabadították kezéből, el­menekült. Amikor érte mentek a Márvány­ utca 11. számú házba, az ablakkilincsre felakasztva találták. Még idejében levágták, mostohaleányá­val együtt a Rókus-kórházba került. A fiatal leány elmondotta, hogy Koós nem régen vette feleségül édesanyját és azóta napirenden voltak közöttük a veszekedések, amelyek alkalmával a leány édesanyja védelmére kelt. Mostohaapja többször megfenyegette, hogy végez vele, vasárnap délután azután egy botrányos veszekedés után végre is akarta hajtani ígéretét. Koóst még nem tudták kihallgatni. 10 Úíjjáalakult az Országos Cserkész Nagytanács A Cserkész Nagytanács vasárnap délelőtt nagytanácsi alakuló ülést tar­tott a Tudományos Akadémia díszter­mében, dr. Fáji Fáy István államtitkár elnöklésével. A nagytanács ülésén a cserkészmozgalom vezető előkelőségei, főpanok, magasrangú katonák és világi előkelőségek szinte teljes szám­mal megjelentek, vitéz Kisbarnaki Farkass Ferenc főcserkész vezetésével. Fáy István államtitkár a Hiszekegy után ünnepi beszéddel nyitotta meg a nagytanács értekezletét és indítványára hódoló táviratot intéztek Magyarország kormányzójához, a cserkészek fővéd­nökéhez, amelyben kegyelettel­­ emlé­keztek meg védnökük, if­j. vitéz Nagy­bányai Horthy István kormányzó­helyettes hősi haláláról, valamint gróf Teleki Pál főcserkész, bölcs alapítójuk elhunytéról. Az üdvözlő szavak után Kisbarnaki Farkass Ferenc főcserkész vázolta a harmincesztendős cserkészmunka em­­beröltőnyi megoldott feladatait s azt, hogy a cserkészmunka komolyságát és nagy nevelő értékét kívánták alátá­masztani azzal, hogy az Országos Nagytanácsot újból megalakították. A mozgalom útja a jövőben is a régi ma­rad, vagyis a krisztusi életeszme és az igazi magyar életforma megvalósítása. Erőteljes vezetőképzés mellett egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a leventeintézmény hathatós támogatá­sát s a mostani háborús időszakban újabb önzetlen és tettekben megnyil­vánuló szolgálatkészséggel a nemzet belső harcvonalának szolgálatát. Ezután dr. Borsitzky Sándor rendőr­tanácsos a férficserkészetről, dr. Koszterszitz József az új próbarend­szerről, vitéz Temessy Győző a kis­­cserkészekről tartott érdekes előadást, majd Fáy elnök zárószavával a nagy­gyűlés véget ért. Lopások sorozatát követte el egy elzüllött festőművész és társa Csütörtökön a Szent István­ körúti Fischer-étterem söntéséből elloptak egy vaskazettát, amelyben 5000 pengő és egy 4700 pengőről szóló takarékkönyv volt. Pilis Sándor alkalmi munkás, aki a lopás felfedezése után néhány perccel tért be a vendéglőbe, elmon­dotta, hogy az étteremből két férfit látott kimenni, az egyik kezében egy vaskazetta volt. Pénteken este Pilis a Magyar Színház-kávéházban felismerte ezt a férfit, akiről kiderült, hogy Dit­­rói Puskás Ede 41 éves, rovott múltú rendőri felügyelet alatt álló volt festő­művész. A főkapitányságon bevallotta, hogy valóban ő lopta el a vaskazettát, társa, Markovics Áron 49 éves ügynök, aki hírhedt kokainista, a söröző előtt várta. Markovicsot a detektívek a király utcai Bréma szállodában fogták el. Kiderült, hogy a sikerült lopás után a vaskazettát felvitték egy ismerősük­höz, Kiss Molnár István pedikűröshöz, aki az éléskamrában egy ruháskosár­ban rejtette el a vaskazettát és a taka­rékkönyvet. A tolvajok 100 pengőt adtak neki, a többi pénzen megosztoz­tak. Amikor Puskást elfogták, alig volt nála néhányszáz pengő, a többi f­elmutatta. A detektívek megállapítot­ták azt is, hogy a két elzüllött ember közhivatalokban, kórházakban, ban­kokban és kávéházakban 25 kabát­lopást követett el. Legutoljára pénte­ken a kereskedelmi minisztériumban egy miniszteri tanácsos ezerpengős bundáját lopták el. Kiss Molnárral együtt letartóztatták őket. BRILIÁNS EZÜST eladása Mi van a hivatalos lapban A hivatalos­­an vasárnapi számában a következőket találjuk. Rendeletek: a farkas kötelező inasáról — az újvidéki termény­és értéktőzsde vámoltának, valamint az új­vidéki termény- és értéktőzsde hivatalnokai és alkalmazottai nyugdíjalapja vagyonának felszámolásáról — a légoltalmi elsötétítésnek 1942. évi november 23-ától történő szabályo­zásáról. — Pályázatok: az ungvári ál­tana.­kórház fül-, orr-, s­égészfőorvosi állásra — ... kulusza Minsztérium altiszti és kisegítő szolgai állásokra — az igazságügyminiszte­­rn­am járásbírósági telekkönyvvezetői állá­sokra — a kolozsvári javító- nevelő családi­ segéd­­állásra — a kereskedelmi miniszté­rium irodaseffédtiszli állásokra­­- Szombat­hely város tűzoltógyakornoki állásra — J­esthárgkut község irodatiszl­i állásra — budakeszi és ma községek irodái:../., ál­lásokra. — A Délvidék írói Budapesten. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szö­vetség, a főváros Népművelési Bizott­sága, a KÉSZ és a Magyar Városok Országos Szövetsége rendezésében no­vember 24-én, kedden este fél 7 óra­kor a Pázmány Péter Tudomány­egyetem ásványtani intézete földszinti előadótermében (Vili., Múzeum-körút 4.) irodalmi estet tart. Megnyitó­­beszédet mond: Krämer Gyula felső­házi tag, a társaság elnöke, Herceg János, a Kalangya szerkesztője. ..Bácska irodalmi életet­, Hadnányi- Kadisevich Sándor „Bácska magyar­sága a megszállás alatt“ címen tart előadást. Majthényi Mihály elbeszélé­sét olvassa fel, Hurts István pedig bácskai költők verseit mutatja be. Dr. Kiss Lajos, az a vidéki zeneiskola igazgatója a Délvidék népzenéjéről tart előadást. Az irodalmi est iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Öt­ven írót látott vendégül a propagandaminiszter Lillafüreden Antal István nemzetvédelmi propa­gandaminiszter ötven írért vendégül látott Lillafüreden, ahová Kállay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter, Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke és Zsin­dely Ferenc államtitkár is e­lu fogat­tak. A miniszterelnök sz­om­baton este buzdító beszédet intézett az ötven íróhoz, akiket főképpen arra hívott fel, hogy írják meg, mit jelent ma­gyarnak lenni. Vasárnap Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke a magyar írónak a honvédelem terén betöl­tendő feladatairól tartott előadást. A vasárnap délutáni megbeszéléseken részt vett Vladár Gábor kúriai tanács­elnök és Baróthy Pál, a budapesti ügyészség elnöke is. Művészies cipőfestés garanciára Belvárosi cipőkellék­­Vb­S 3. Színházati műsora Operaház. Kedd: Szöktetés a szerály­­ból (Pataki. F. 5.) — Szerda (VIS)—­Faust (Réthy Eszter. Björlina .Jussi. Reick. vendégbérl. E. 2.) — Csütörtök: A trubadúr (Rossi Mario: Operabarátok estje). — Péntek: Mines előadás — Szombat: Álarcosbál (Né­meth M.. Pataki K. D. 6.) — Vasárnap: A trubadúr (Rossi). .6.) Nemzeti Szính­áz. Kedd CX.). szerda (XI.) csütörtök (II.), pé­ntek (VI.). szombat (Bsz.). vasárnap este (VIII.): Don Carlos. — Va­sárnap d. u.: Süt a nap. 0/23. 6.) Nemzeti Kantaraszínház Minden este és vasárnap d u.: A bolond Ásvayné. 1 3 Vl.: Vígszínház. Kedd: Veland­ der­­Schmied. • — Szerda, csütörtök: Esküvő. — Péntek, szombat: Az utód. — Vasárnap d. u.: Es­küvő. Este: Az utód- CT.) (3 #7.) Magyar Művelődés Háza. Kedd, szerda, csütörtök (2): Sasfiók (ifj. előad.) — Pérdek (6): Hegyek alján. — Szombat (2): Kívánsági hangverseny. — Vasárnap (2): Pil­langókisasszony. Este (f1): Művészest. Dfj Magyar Színház. Kedd, szerda: Halál tánc — Csütörtök: Idegen asszony. — Pén­tek: Haláltá­nc. — Szombat, vasárnap d. u. és este: Idegen asszony. (3. sz.) Pesti Színház. Minden este és vásárnál d u.: Nők harca. (3. 07.) Madách Színház. Minden este és vasárnap d u.: Túl­világi feleség (3. Vie?.) Vidrjikr Színház. Csütörtökig: Zárva. — Péntek: Sajtófőpróba. — Szombattól minden este és vasárnap d u.: Patyolalkisasszon.(. OA­. *17.) Fővárosi Operettszínház Minden este va­sár- és ünnepnap d u.: Mária főhadnagy (3­6.) Nemzeti Bábszínjáték. Kedd: Toldi. — Szer­dától minden este: Az ügyvéd és férje. — Csütörtök, szombat, vasárnap d. u.: Terülj terüli, asztalkám­. (YaA. 2r.) Köjál Kevírszinház Minden este csütörtök szón bat vasárnap d u : Műrostos operák ill\ V£7.) Komédia Orfeum. Minden este szerda •szombat vasár és ünnepnap d­r.: Váltón Kovaccal (144. ) Kamara Varieté. Minden nap: Vidám dal Mávihossz (Vfc7 csütörtök szombat 1Aa M­7 vasárnap, d­e 11 l/14 M 17.)­ Er­­sébet­városi Színház Minden nap: Vér diófa­bbb vasárnap (43. b. *48.) Józsefv­árosi Színház. Minden nap: Leány vásár (84. *'38 vasárnap s43. 5. *48.) Kisfaludy Színház. Minden nap: Rozma­ring, a horvát gróf (85. vasárnap 343 S Va X ) \ . Matswr Nemzet FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: HEGEDŰS GYULA Napirend , KEDD, 1942 NOVEMBER 24. Róm­. kat.: Ker. János. — Görögkat.: Kelemen p. — Protestáns: Emma. — Ó-görög 11.: Vince. A nap kel 7 óra 1 perckor, nyug­szik 16 órakor, a Hold kel 17 óra 31 perckor, nyugszik 8 óra 3 perckor. Szőrmével bélelt kabátok nemes anyagokból készülnek GÁCS RÓZSÁ-nál IV. ,Bécsi-utc­a 5. I. Vízállás A Duna Hofkirchenig Struden és Linz között és Budapestnél árad, másutt apad. Alacsony vízállású. A hétfői dunai vízállások: Schärding 232, Passau 386, Aschach 167, Stru­den 225, Krems 224, Bécs 203, Po­zsony 43, Kontárom 178, Budapest 106, ma 101, Paks mínusz 10, Baja 82, Mohács 87, Bezdán 130, Gombos 166, Palánka 155, Újvidék 130­ — A Rába Szentgotthárdnál mínusz 58. — A Dráva Barcsnál mínusz 104, Dráva­­szabolcsnál 2. — A Tisza végig apad, igen alacsony vízállású. A hétfői tiszai vízállások: Máramarossziget 20, Visk mínusz 38, Tekeháza mínusz 64, Tiszaújlak mínusz 120, Vásáros­­namény mínusz 132, Tokaj mínusz 62, Tiszafüred mínusz 79, Szolnok mínusz 90, Csongrád mínusz 153, Szeged mínusz 48, Zenta mínusz 2, Titel 120. — A Szamos Désnél mí­nusz 58, Szatmárnémetinél mínusz 98. — A Bodrog Bodrogszerdahely­nél 66. — Sajó Bánrévénél 30. A Hernád Hidasnémetinél mínusz 3. —­­A Berettyó Margittánál mínusz 8. A Körösök Csúcsánál 40, Nagyvárad­nál mínusz 130, Békésnél mínusz 62, Gyoménál mínusz 56. — A Maros Marosvásárhelynél mínusz 72, Makó­nál 0. — A Balaton Siófoknál 48. — A Velencei-tó Agárdnál 112. AJONANYART,igazoláshoz vagy nemesség­­ügyben felkutatja és beszerzi a M­OS KUTATÓ INTÉZET, Budapest, VIII., Kifruss­tik­a 10. Telefon 119-183. Mozik mít­ora Ebben a rovatban megjelenő hirdetések közl­ési díja havonként: BEMUTATÓ FILMSZÍNHÁZAK 60.—P UTÁNJÁTSZÓ „ 45.— P TOVÁBBJÁTSZÓ ^ 30.—P (Sz. -­ szombat, v. - vasárnap, ü. - ünnep.) ADRIA. Fehér hajó. (Yii, *46, V*8, v. és v.: %2-kor is.) ALKOTÁS. 2000 pengős férfi. (^44, %6, Y., sz.:­­42-kor is, v. és v.: 11 és 3/12-kor is.) ANDRÁSSY. 2000 pengős férfi. (Vyi, !/IS, v. és v.: %2-kor is.) NÁTRIUM. A négylovas hintó (V­ 24. ^1­ 6, vfyfi, v. és v.: H2-kor is ) BARLANG. Genryfészek. (V­ 2. Yii V26. %8.) BELVÁROSI HÍRADÓ (181-241). Eleven mo­tor. A rongy. Az új európai élettér. Ma­gyar. Ufa- és I­nce-híradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—21 óráig. BUDAI APOLLO GPU. (%4. V26, %S, v.: 3/22-kor­ is.) CAPITOL. Sziriusz. (%2, 3, 5, 7. V. és v.: 11 kor is.) DAMJANICH. GPU. (V14. V46. *48, v. és v.: 11 és *42-kor is.) DUNA. Elhagyatva. (Va4. V26. %8, v. és v.: V1*2-kor is.) Hi H U M Férfihűség (3. 5. *4H. 1. és ü . d­e 11-kor is.) GLÓRIA. Vel­encei éjszakák. ([V2I, S/26, VtS, v. és v.: Va2-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (222-499). Eleven motor. A rongy. Az új európai élettér. Magyar. Ufa- és Lece-híradók. Folytatóla­gos­ egyórás előadások 0—21 óráig. N­OMEROS. Jelmezbál. (%4, %5, %8, v. és ü.: S^-kor is.) józsefvárosi, gpu. Yü, v28. sz., v és ü.: %2-kor is.) K A M A K A. 4. hétre prof.: A király bo­lond­ja (11. 12. k.4. Hfi. V1­8.) KASZINÓ. Keresztúton (444, k­b. V48. sz.: H‘2-kor is. v és ü. d. c 11-kor is.) KORZÓ. Az utolsó pillanat Xl414 ^26 Vá8, v. és ü . e. 11-kor is.) NEMZETI APOLL­O. A négylovas hintó (3, 5. 7. sz . 1-kor ,s. v. és v. 11 és 1-kor is.) NYUGAT Szűcs Mara házassága (144. ^46, Vi8, sz.: H2-kor is, v. és v. 11 és W2-kor is.) UMNIA» Szer­ei a Volga-partról. (3/^4, V^fi V28. sz.: l/^2-kor is v és ü.; 11 é^ 6,2-­­ kor is.) ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ zártkörű film színháza. Nov. 24.: Tisztítótűz. — 26.: Éj­félre kiderül. — 23.: Két leányt szeretek. (^20, s 7.) PEST-PALACE, őrségváltás 111. Va2. Mtl M-fi, l1­ 8.) PE­TŐFI. Jelmezbál. OM, V26. V28. v. és ö.. ^S-kor is.) SCALA, Keresztúton. (H4. %8. sz., v. és v., V/2-kor is.) SZÉKELY Egy kis tévedés. (11. %2. Hl. Vg6, 'íH.) SZ’TI YA-t ITY. A-kalom (H4 Ha sz­v és 0 . H2 kor is.) SZIV­ÁRV­ÁNY. Egy kis tévedés. (%4. A46, V4S, sz., v. és v.: 11 és ’/42-kor is.) TOLDI-■ KIÁLTÓ GPU. (10 %­2. ^12. % 1 V4fi. V»8.) TISZA. Hatosfogat. (V44. H 6, 3/28, v. és v.: 3/12-kor is.) TUR4N GPU- V 11 V42. V41. *46 V48.) Felszaladt egy teherautó a járdára: 4 súlyos, több könnyebb sebesült Könnyen végzetessé válható közle­kedési szerencsétlenség történt hétfőn a kora délutáni órákban. Két óra táj­ban a Rákóczi-úton a Keleti pálya­udvar felől egy teherautó haladt s a­­Rákóczi-út és Múzeum­ körút keresztező­désénél a villanyrendőr szabadot mu­tatott. A teherautó gyors iramban vág­tatott keresztül az úttesten, amikor a gépkocsi elé egy kerékpáros került. A lehollantó vezetője ki akarta kerülni a biciklistát, félrerántotta a volánt, amely úgy látszik eltörött, mert a kö­vetkező pillanatban a nagy sebesség­gel rohanó gépkocsi felrohant a jár­dára a járókelők közé. A teherautó nekiszaladt a sarkon álló gázlámpának, amelyet kidöntött. Az összeütközés következtében a teherautó megállott­ .A járólelők közül többen megse­besültek. A mentők három kocsival vonultak ki a helyszínre. Dr. Lukács Ernő orvos 44 éves feleségét a Fasor szanatóriumba, Sleisz Stefánia 54 éves női fodrásznőt a Pajor-szanató­riumba, Kövér István 47 éves tiszt­viselőt a Rókus-kórházba és Balázs Gyula autószerelő 41 éves feleségét a Magdolna-kórházba Vitték a mentők. Szabó József 17 éves kereskedőta­­noncot a helyszínen részesítették első­segélyben. Ezenkívül többen kisebb sérüléseket szenvedtek. Ezek saját lábukon mentek be a közeli Rókus kórházba ellátás végett. Egy gyerek­kocsit is feldöntött a járdára felsza­ladt teherautó, a kocsiban levő kis­gyermek kiesett, de­­csodálatosképpen semmi baja sem történt. A teher­autón öten tartózkodtak, ezek közül senki nem sérült meg. A karambol ügyében a rendőrség vizsgálatot in­dított. Pataky Tibor államtitkár beszéde az erdélyi református nőszövetség ünnepélyén Kolozsvárról jelentik. Az erdélyi református egyház közgyűlése kereté­ben vasárnap délelőtt a Farkas­ utcai templomban 26 ifjú lelkipásztor tett esküt. A szertartást Vásárhelyi János püspök végezte. Ugyancsak vasárnap délután tartotta díszközgyűlését az erdélyi református nőszövetség. Az ün­nepségen dr. Pataky Tibor miniszter­elnökségi államtitkár tartott előadást A magyar nő hivatása napjainkban címmel. Vázolta az erdélyi református magyar nők, hivatását, majd hang­súlyozta, hogy a szociális munkásság­ban el kell tűnniük a társadalmi válasz­falaknak, mert ma fokozottabb mérték­ben szükség van az alkotómunkára az ország jövője érdekében. likabundo­t /a szücsnél Bécsi­ utca 5 tajgi »lázasért «•11j’évi börtön Polgár Lajos drogistasegéd a Nép­színház­ utcában megszöl­tett két ita­las, alig 16 éves keresztény leányt, akik épp arról tanakodtak, honnan szerezhetnének pénzt, mert odahaza nem merték megmondani szüleiknek, hogy a gyárból pár nappal korábban elbocsátották őket. Polgár Lajos a két fiatalkorú leányt egy mellékutcá­ban lévő szállodába csalta, de ott már az előcsarnokban detektívek le­füleltek. A büntetőtörvény­szék faj­­gyalázás büntette miatt vonta felelős­ségre a drogistasegédet és kétévi bör­tönre ítélte el. A Tábla dr. vitéz Ohtrubay Dezső tanácselnök vezetése mellett tartott tárgyalás után a vád­lott büntetését egyévi börtönre szállí­totta le. A Tábla ítéletének indokolása szerint a vádlott a terhére rótt bűn­­cselekményt nem hajtotta végre, azon­ban a törvény büntetni rendeli az erre irányuló törekvést is, ezért Pol­gár Lajost bűnösnek kellett kimon­dani. A törvényszék által kiszabott büntetést azért mérsékelte a Tábla, mert az túl súlyos és nem áll arány­ban a vádlott alanyi bűnösségével. (A BOT.) HALÁLOZÁS Vikár Béláné szül. Büke Kornélia, Vikár Béla, a parlamenti gyorsiroda ny. főnöke, akadémiai tag, a La Fontaine Irodalmi Társaság elnöké­nek felesége, hosszas szenvedés után vasárnap délelőtt meghalt. Temetése november 24-én, kedden délután fél­négy órakor lesz a farkasréti teme­tőben, a családi sírboltba. Lelki­­üdvéért az engesztelő szentmise­­áldozatot november 25-én, szerdán reggel kilenc órakor mutatják be a Szent István Bazilikában. Dr. Komjátszeghi Szentkirályi Zsig­­mond egyetemi magántanár, kassai állami kórházi főorvos, szkv. orvos­­százados, életének 50. évében, novem­ber 21-én Kolozsvárott váratlanul el­­húnyt. Temetése november 23-án dél­­-utáma 3 órakor volt Kolozsváron, a megboldogult Kassa város társadal­mának közszeretetben álló megbecsült tagja volt és halálának híre széles körökben mély részvétet keltett. Szombaton délben, hosszabb beteg­ség után, 63 éves korában Miskolcon elhunyt Pósa Péter miskolci refor­mátus espereslelkész, az országos re­formátus zsinat és az országos refor­mátus konvent tagja. Temetése hét­főn délután 3 órakor volt a miskolci avasi református templomból. KEDD, 1942 NOVEMBER 24. A kormányzó megtekintette a Németországba induló festészeti és grafikai kiállítás anyagát A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Kormányzó Úr őfőméltósága vasárnap délelőtt megtekintette a Németországba induló magyar festészeti és grafikai kiállítás anyagát. A kiállítás december­ben nyílik meg Berlinben a National­­gailerieben. Berlin után a kiállítás még több németországi városba is ellátogat. A kormányzó urat a Szépművészeti Múzeumban — ahol a kiállításra szánt művek bemutatásra ideiglenesen k­i­­függeszttettek — Csánky Dénes, a Szép­művészeti Múzeum főigazgatója, a ki­állítás rendezője kalauzolta végig a mai magyar festészet és grafika reprezentáns alkotásait felölelő gyűjteményen, e fő­méltósága nagy érdeklődéssel tekintette meg a változatos, színes anyagot és­ tel­jes megelégedését fejezte ki. Agyonlőtte magát Majthényi György A Podmaniczky­ utca 57. sz. házban levő lakásán hétfőn délután szíven­­lőtte magát Matuskovics János 57 éves író, a akit a közönség Majthényi György néven jól ismert széleskörű irodalmi tevékenységéről. Azonnal meghalt. Hozzátartozói szerint h­osz­­szabb idő óta szívbajban szenvedett, ezért lett öngyilkos. Érdekes nyilas per a Táblán Bodor Márton nyilaskeresztespárti or­szággyűlési képviselő ellen annak idején sajtó útján elkövetett rágalmazás címén eljárás indult a Magyarság­ban meg­jelent több cikk miatt, amelyekben az állott, hogy Bodor Békés megyében tartott­­ panasznapjainak tapasztalata alapján feljelentést tett egy magasállású tisztviselő ellen. Hivatalból üldözendő rágalmazásért indult meg ezért a per. A nyomozás során Ruttkay R. Kálmán, mint a Magyarság felelős szerkesztője azt vallotta, hogy az inkriminált cikke­ket Bodor Márton írta. Széleskörű bizo­nyítás után a bíróság Bodor Mártont felmentené azzal a megokolással, hogy nincs megnyugtatón bizonyítva, hogy ő volna a cikkek szerzője. A Tábla most ezt a felmentő ítéletet jóváhagyta. Ötmillió pengőért kislaká­sokat építtet a BSZKRT A főváros költségvetésének tárgya­lása során többen sürgették, hogy a fővárosi nagyüzemek alkalmazottai számára építsenek lakásokat. Szendy Károly polgármester­­ felhívta a BSZKRT igazgatóságát, hogy gondos­kodjék az alkalmazottak számára kislakások építéséről. A BSZKRT igazgatósága már össze is állította az építési tervet. A szépizonai, Baross­­utcai és Hungária­ körúti kocsiszín környékén építtet kislakásokat a BSZKRT az alkalmazottai számára. Az építkezés költsége mintegy ötmil­lió pengőt tesz ki. VVOMATOTT * r.Trnnc wnunM WPIVTU**? DT KnnFORIUVSFPF,!'« HU­DAPEST. VT . ARADI­ UTCA 8 - FELEIÉ- VITBZ MARGITTAY ANTAL IGAZGAT**1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék