Magyar Nemzet, 1942. november (5. évfolyam, 249-272. szám)

1942-11-24 / 267. szám

10 KEDD, 1942 NOVEMBER 24. (Jjjáalakult az Országos Cserkész Nagytanács A Cserkész Nagytanács vasárnap délelőtt nagytanácsi alakuló ülést tar­tott a Tudományos Akadémia díszter­mében. dr. Fájj Fáy István államtitkár elnöklésével. A nagytanács ülésén a cserkészmozgalom vezető előkelőségei, főpanok, magasrangú ka'onák és világi előkelőségek szinte teljes szám­mal megjelentek, vitéz Kisbarnaki Farhass Ferenc főcserkész vezetéseve]. Fáy István államtitkár a Hiszekegy után ünnepi beszéddel nyitotta meg a nagytanács értekezletét és indítványára hódoló táviratot intéztek Magyarország kormányzójához, a cserkészek fővéd­nökéhez, amelyben kegyelettel / emlé­kezlek meg védnökük: it'j. vitéz Nagy­bányai Horthy István kormányzó­helyettes hősi haláláról, valamint gróf Teleki Pál főcserkész, bölcs alapítójuk elhunytéról. Az üdvözlő szavak ulán Kisbarnaki Farkass Ferenc főcserkész vázolta a harmincesztendős cserkészmunka em­­beröitőnyi megoldott feladatait s azt, hogy a cserkészmunka komolyságát és nagy nevelő értékét kívánták alátá­masztani azzal, hogy az Országos Nagytanácsot újból megalakították. A mozgalom útja a jövőben is a régi ma­rad, vagyis a krisztusi éleleszme és az igazi magyar életforma megvalósítása. Erőteljes vezetőképzés mellett egyik legfontosabb feladatuknak lekintik a leventeintézmény hathatós támogatá­sát s a mostani háborús időszakban újabb önzetlen és tettekben megnyil­vánuló szolgálatkészséggel a nemzet belső harcvonalának szolgálatát. Ezután dr. Borsitzky Sándor rendőr­tanácsos a férficserkészetröl, dr. Eoszterszitz József az új próbarend­szerről, vitéz Temessg Győző a kis­­cserkészekről tartott érdekes előadást, majd Fáy elnök zárószavával a nagy­gyűlés véget ért. Lopások sorozatát követte el egy elzüllött festőművész és társa Csütörtökön a Szent István-körúti Fischer-étterem söntéséből elloptak egy vaskazeltát, amelyben 5000 pengő és egy 4700 pengőről szóló takarékkönyv volt. Pilis Sándor alkalmi munkás, aki a lopás felfedezése után néhány perccel tért be a vendéglőbe, elmon­dotta, hogy az étteremből két férfit látott kimenni, az egyik kezében egy vaskazetta volt. Pénteken este Pilis a Magyar Színház-kávéházban felismerte ezt a férfit, akiről kiderült, hogy Dit­­rói Puskás Ede 41 éves, rovottmultú rendőri felügyelet alatt álló volt festő­művész. A főkapitányságon bevallotta, hogy valóban ő lopta el a vaskazetlát, társa, Markovics Áron 49 éves ügynök, aki hírhedt kokainista, a söröző előtt várta. Markovicsot a detektívek a királyutcai Bréma szállodában fogták el. Kiderült, hogy a sikerült lopás után a vaskazettát felvitték egy ismerősük­höz, Kiss Molnár István pedikűröshöz, aki az éléskamrában egy ruháskosár­ban rejtette el a vaskazettát és a taka­rékkönyvet. A tolvajok 100 pengőt adtak neki, a többi pénzen megosztoz­tak. Amikor Puskást elfogták, alig volt nála néhányszáz pengő, a többi! elmulatta. A detektívek megállapítot­ták azt is, hogy a két elzüllött ember közhivatalokban, kórházakban, ban­kokban és kávéházakban 25 kabát­lopást követett el. Legutoljára pénte­ken a kereskedelmi minisztériumban egy miniszteri tanácsos ezerpengős bundáját lopták el. Kiss Molnárral együtt letartóztatták őket. \ Meg akarta gyilkolni mo&tohaleányát, majd öngyilkosságot kísérelt meg egy géplakatos Vasárnap délután a Márvány-utca és a Györi-út kereszteződésénél, a vasúti hidon, Koós István 42 éves gép­lakatossegéd arcán megszurkálta, majd a híd alatt húzódó vasúti sínekre akarta dobni t" éves mostohaleányát. A leány sikoltozására a járókelők össze­­sereglettek és megakadályozták a gyilkosságot. Koós, amikor mostoha­leányát kiszabadították kezéből, el­menekült. Amikor érle mentek a Márvány-utca 11. számú házba, az abtakkilincsre felakasztva találták. Még idejében levágták, mostohaleányá­val együtt a Rókus-kórházba került. A fiatal leány elmondotta, hogy Koós nem régen vette feleségül édesanyját és azóta napirenden voltak közöttük a veszekedések, amelyek alkalmával a leány édesanyja védelmére kelt. Mostohaapja többször megfenyegette, hogy végez vele; vasárnap délután azután egy botrányos veszekedés után végre is akarta hajlani Ígéretét. Koóst még nem tudták kihallgatni. BRILIÁNS EZÜST eladása Mi van a hivatalos lapban A hivatalos lan vasárnapi számúban a következőket találjuk. Uendeletek: a farkas kötelező inasáról — az újvidéki termény­éi értéktőzsde vámoltának, valamin! az új­vidéki termény- és értéktőzsde hivatalnokai és alkalmazottai nyugdíjalapja vagyonának felszámolásáról — a légoltalmi elsötétítésnek 1942. évi november 23-ától történő szabályo­zásáról. — Pályázatok: az ungvári ál tana. kórház fül-, orr-. ííégészfőorvosi állásra — ... kuUusznMiúszlérium altiszti és kisegítő szolgai állasokra — az igazságügyminiszte­­riiup járásbírósági telekkönyvvezetői állá­sokra — a kolozsvári javítód nevelő családid segéd! állásra — a kereskedelmi miniszté­rium irodaseffédtiszli állásokra -- Szombat­hely város tűzollógyakornSki állásra — J'esthákgkut község irodatúszl i állásra — budakeszi és ma községek irodát::,/., ál­lásokra. — A Délvidék írói Budapesten. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szö­vetség, a főváros Népművelési Bizott­sága, a KÉSZ és a Magyar Városok Országos Szövetsége rendezésében no­vember 24-én, kedden este fél 7 óra­kor a Pázmány Péter Tudomány­egyetem ásványtani intézete földszinti előadótermében (Vili.. Múzeum-kőrút 4.) irodalmi estet tart. Megnyitó­­beszédet mond: Krämer Gyula felső­házi tag, a társaság elnöke, Herceg János, a Kalangya szerkesztője, ..Bácska irodalmi élete1', Huduanyi- Kadisevich Sándor „Bácska magyar­sága a megszállás alatt“ címen tart előadást. Majthéngi Mihály elbeszélé­sét olvassa fel, Hurts István pedig bácskai költők verseit mulatja be. Dr. Kiss Lajos, az ú vidéki zeneiskola igazgatója a Délvidék népzenéjéről tart előadást. Az irodalmi est iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Öt ven írót látott vendégül a propagandaminiszter Lillafüreden Antal István nemzetvédelmi propa­gandaminiszter ötven írért vendégül látóit Lillafüreden, ahová Káilay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter, Szombathelyi Ferenc^ a vezérkar főnök^ és Zsin­dely Ferenc államtitkár is e Hú fogat­tak. A miniszterelnök szioinbaion eslc buzdító beszédet intézett az ötven íróhoz, akiket főképpen arra hívott fel, hogy írják meg, mit jelent ma­gyarnak lenni. Vasárnap Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke a magyar írónak a honvédelem terén betöl­tendő feladatairól tartott előadást. A vasárnap délutáni megbeszéléseken részt vett Vladár Gábor kúriai tanács­elnök és Baróthy Pál, a budapesti ügyészség elnöke is. Színházait műsora Operaház. Kedd: Szöktetés a szerálv­­ból (Palaki. F. 5.) — Szerda (VíS)'­Faüst (Réfhy Eszter. Björlina .Jussi. Reidk. vendégbérl. E. 2.) — Csütörtök: A trubadúr (Rossi Mario, Operabarátok estje). — Péntek: Mines előadás — Szombat: Álarcosbál (Né­meth M.. Pataki K. D. 6.) — Vasárnap: A trubadúr (Rossi). .6.) Nemzeti Színlíáz. Kedd CX.). szerda (XI.) csütörtök (U.), pc-níck (VI.). szombat (Bsz.). vasárnap este (VIII.): Don Carlos. — Va­sárnap d. u.: Süt a nap. 0/23, 6.) Nemzeti Kantarasztnház Minden este és vasárnap d u.: A bolond Ásvavné. <3 Wl.< Vígszínház. Kedd: Veland. der -Schmied. • — Szerda, csütörtök: Esküvő. — Péntek, szombat: Az utód. — Vasárnap d. u.: Es­küvő. Este: Az utód- CT.) (3 #7.) Magyar Művelődés Háza. Kedd. szerda, csütörtök (2): Sasfiók (ííj. előad.) — Pérdek (6): Hegyek alján. — Szombat (W): Kívánsáííhangverseny. — Vasárnap (2): Pil­langókisasszony. Este (fi): Művészest. Cfj Magyar Színház. Kedd. szerda: Halál tánc — Csütörtök: Idegen asszony. — Pén­tek: Halállá.íc. — Szombat, vasárnap d. u. és este: Idegen asszony. (3, %7.) Pesti Színház. Minden esie és vásárnál d u.: Nők haica. (3. %7.) Madách Színház. Minden este és vasárnap d u.: Túl világi feleség (3. Vfe?.) Vldjjiir Színház. Csütörtökig: Zárva. — Péntek: Sajtóiőpróba. — Szombattól minden esie és vasárnap d u.: Paiyolalkisasszou.». OA\. *£7.) Fővárosi Operettszínház Minden este va sár- és ünnepnap d u.: Mária főhadnagy (3 6.» Nemzeti Bábszínjáték. Kedd: Toldi. — Szer dálól minden este: Az ügyvéd és férje. — Csütörtök, szombat, vasárnap d. u.: Terülj terüli, asztalkáin. (YaA. H7,) Köjál Kevíiszmház Minden este csütörtök szón bal vasárnap d u : Műrostos operák iYl\ V£7.) Komédia Orfeum. Minden este szerda •izfmbal vasár és ünnepnap d u.: Váltón [ovaeeal (144. ) Kamara Varielé. Minden nap: Vidám hűl Máinhossz (Vfc7 csütörtök szombat 1Aa M>7 vasárnap, d e 11 l/ú4 M>7.)' Er/.séhef városi Színház Minden nap: Vér diófa <%b vasárnap ^43. b. *48.) József» árosi Színház. Minden nap: Leány vásár (84ö *'Á8 vasárnap s43. 5. *48.) Kisfaludy Színház. Minden nap: Rozma­ring. a betvát gróf (%5. vasárnap 343 S Va X > \ FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: HEGEDŰS GYULA Napirend , KEDD, 1942 NOVEMBER 24. Róni. kát.: Kcr. János. — Görögkat.: Kelemen p. — Protestáns: Emma. — Ó-görög 11.: Vince. A nap kel 7 óra 1 perckor, nyug­szik 16 órakor, a Hold kel 17 óra 31 perckor, nyugszik 8 óra 3 perckor. Szőrmével bélelt kabátok nemei anyagokból készülnek GÁCS RÓZSA-nál IV. .Bécsi-ute a 5. I. Vízállás A Duna Hofkircbenig Struden és Linz között és Budapestnél árad, másutt apad. Alacsony vízállású. A hétfői dunai vízállások: Schärding 232, Passau 386, Aschach 167, Stru­den 225, Krems 224, Becs 203, Po­zsony 43, Kontárom 178, Budapest 106, ma 10Í, Paks mínusz 10, Baja 82, Mohács 87, Bezdán 130, Gombos 166, Palánka 155, Újvidék 130- — A Rába Szentgotíhárdnúl mínusz 58. — A Dráva Barcsnál mínusz 104, Dráva­­s7abolcsnái 2. — A Tisza végig apad, igen alacsony vízállású. A hétfői tiszai vízállások: Máramarossziget 20, Visk mínusz 38, Tekeháza mínusz 64, Tiszaújlak mínusz 120, Vásáros­­namény mínusz 132, Tokaj mínusz 62, Tiszafüred mínusz 79. Szolnok mínusz 90, Csongrád mínusz 153, Szeged mínusz 48, Zenla mínusz 2, Titel 120. — A Szamos Désnél mí­nusz 58, Szatmárnémetinél mínusz 98. — A Bodrog Bodrogszerdahely­nél 66. — Sajó Bánrévénél 30. A Hetnád Hidasnémetinél mínusz 3. —­­A Berettyó Margiltánál mínusz 8. A Körösök Csúcsúnál 40. Nagyvárad­nál mínusz 130, Békésnél mínusz 62, Gyoménál mínusz 56. — A Maros Marosvásárhelynél mínusz 72, Makó­nál 0. — A Balaton Siófoknál 48. — A Velencei-tó Agáidnál 112. 9JCNÁNYABT, igazoláshoz vagv nemesség! ügyben felkutatja és beszerzi n* OS KUTATÓ INTÉZET, Budapest. VIII., Rifruss-tilca 10. Telefon 119^183. Mozik míÍNora Ebben a rovatban megjelenő hirdetések köz. ési díja havonként: BEMUTATÓ FILMSZÍNHAZAK 60.—P UTÁNJÁTSZÓ „ 45.— P TOVÁBBJÁTSZÓ ^ 30.—P (Sz. -= szombat, v. = vasárnap, ü. = ünnep,) ADRIA. Fehér hajó. (Yii, *46, V*8, v. és ü.: %2-kor is.) ALKOTÁS. 2000 pengős férfi. (^44, %6, YÁ, sz.: }42-kor is. v. és ü.: 11 és 3/i2-kor is.) ANDRÄSSY. 2000 pengős férfi. (Vyi, !/»S, v. és ü.: %2-kor is.) •ÁTRIUM. A négylovas hintó (V-24. ^í>6, vfyfi, v. és ü.: H2-kor is ) BARLANG. Genryfésxek. <V$2. Yii V26. %8.) BELVÁROSI HÍRADÓ (181-241). Eleven mo­tor. A rongy. Az új európad élettér. Ma­gyar. Ufa- cs I.nce-híradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—21 óráig. BUDAI APOLLO GPU. (%4. V26, %S, v.: 3/22-kor. is.) CAPITOL. Sziriusz. (%2, 3, 5, 7. V. és ü.: 11 kor is.) DAMJANICH. GPU. (Vi4. V4G. *48, v. és ü.: 11 és *42-kor is.) DUNA. Elhagyatva. (Va4. V2G. %8, v. és ü.: Ví*2-kor is.) Hl H U M Férfihüség <3. 5. *4H. 1. és ü : d e 11-kor is.) GLÓRIA. Vc’.eneej éjszakák. ([Y2I, S/2Ö, YtS, v. és ü.: Va2-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (222-499). Eleven motor. Á rongy. Az új európai élettér. Magyar. Ufa- és Lece-híraöók. Folytatóla­gos' egyórás előadások 0—21 óráig. IIOMEROS. Jelmezbál. (%4, %€, %8, v. és ü.: S^-kor is.) józsefvárosi, gpu. Yü, v28. sz.. v cs ü.: %2-kor is.) K A M A K A. 4. hétre prof.: A király bo land ja (11. W2. k>4. Hfi. Ví>8.) KASZINÓ. Kereszíúton (444, lib, V48. sz.: H‘2-kor is. v és ü. d. c 11-kor is.) KORZÓ. Az utolsó pillanat Xl4r4 ^26 Vá8, v. és ü d e. íí-kor is.) NEMZETI APOLL O. A négylovas hintó (3, 5. 7, sz : 1-kor .s. v. és ü. 11 és 1-kor is.) NYUGAT Szűcs Mara házassága (J44. ^4ö, Vi8, sf.: H2-kor is, v. és ü. 11 és W2-kor is.) UMN1A» Uzer ei a Yolga-partról. (3/^4, V^fi V28. sz.: l/^2-kor is v és ü,; 11 é^ Ó>2- 1 kor is.) ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ zártkörű film színháza. Nov. 24.: Tisztítótűz. — 26.: Éj­félre kiderül. — 23.: Két leányt szeretek. (^20, %7.) PEST-PALACE. őrségváltás 111. Va2. Mtl M-fi, lí-8.) PE'TÓFI. Jelmezbál. OM, V26. V28. v. és ö.. ^S-kor is.) SCALA, Kereszíúton. (H4. %8. sz.. v. és ü.: V/2-kor is.) SZÉKELY Egy kis tévedés. (11. %2. Hl. Vgö, 'ÍH.) SZ’TI YA-t ITY. A-kalom <H4 Ha sz v és 0 . H2 kor is.) SZIY'ÁRV.ÁNY. Egy kis tévedés. (%4, A46, V4S, sz., v. és ü.: 11 és ’/42-kor is.) TOLDI-■ KIÁLTÓ GPU. (10 %\2. ^>2. % I V4fi. V»8.) TISZA. Hatosfogat. (U>4. H6, ’/28, v. és ü.: 3/i2-kor is.) TUR4N GPU- <11 V42. V4i. *46 V48.) Felszaladt egy teherautó a járdára: 4 súlyos, több könnyebb sebesült Könnyen végzetessé válható közle­kedési szerencsétlenség történt hétfőn a kora délutáni órákban. Két óra táj­ban a Rákóczi-ólon a Keleti pálya­udvar felől egy teherautó haladt s a itákóczi-ú! cs Múzeum-kőrút keresztező­désénél a villanyrendőr szabadot mu­tatott. A teherautó gyors iramban vág­tatott keresztül az úttesten, amikor a gépkocsi elé egy kerékpáros került. A lehdlantő vezetője ki akarta kerülni a biciklistát, félrerántotta a volánt, amely úgylátszik eltörött, mert a kö­vetkező pillanatban a nagy sebesség­gel rohanó gépkocsi felrohant a jár­dára a járókelők közé. A teherautó nekiszaladt a sarkon álló gázlámpának, amelyet kidőntött. Az összeütközés következtében a teheractó megállott. .4 járólekők közül többen megse­besültek. A mentők három kocsival vonultak ki a helyszínre. Dr. Lukács Ernő orvos 44 éves feleségét a Fasor szanatóriumba, IVeisz Stefánia 54 éves női fedrásznőt a Pajor-szanató­riumba, Kövér István 47 éves tiszt­viselőt a Rókus-kórházba és Balázs Gyula autószerelő 41 éves feleséget a Magdolna-kórházba Vitték a mentők. Szabó József 17 éves kereskedöta­­noncot a helyszínen részesítették első segélyben. Ezenkívül többen kisebb sérüléseket szenvedtek. Ezek saját lábukon mentek be a közeli Rókus kórházba ellátás végett. Egy gyerek­kocsit is feldöntött a járdára felsza­ladt teherautó, a kocsiban levő kis­gyermek kieseit, de ^csodálatosképpen semmi baja sem történt. A teher­autón ölen tartózkodtak, ezek közül senki nem sérült meg. A karambol ügyében a rendőrség vizsgálatot in­dított. Pataky Tibor államtitkár beszéde az erdélyi református nőszövetség ünnepélyén Kolozsvárról jelentik: Az erdélyi református egyház közgyűlése kereté­ben vasárnap délelőtt a Farkas-utcai templomban 26 ifjú lelkipásztor leit esküt. A szertarlasl Vásárhelyi János püspök végezte. Ugyancsak vasárnap délután tartotta díszközgyűlését az erdélyi református nőszövetség. Az ün­nepségen dr. Pataky Tibor miniszter­elnökségi államtitkár tartóit előadást A magyar nő hivatása napjainkban címmel. Vázolia az erdélyi református magyar nők, hivatását, majd hang­súlyozta, hogy a szociális munkásság­ban el kell tűnniük a társadalmi válasz­falaknak, mert ma fokozottabb mérték­ben szükség van az alkotómunkára az ország jövője érdekében. likabundo ^ /£ szüesnél Bécsi-utca 5 lajgj »lázasért «•jíj’évi börtön Polgár Lajos drogistasegéd a Nép­színház-utcában megszöllloll két ita­lai. alig 16 éves keresztény leányt, akik épp arról tanakodtak, honnan szerezhetnének pénzt, mert odahaza nem merték megmondani szüleiknek, hogy a gyárból pár nappal korábban elbocsátották őket. Polgár Lajos a két fiatalkorú leányt egy mellékutcá­ban lévő szállodába csalta, de olt már az előcsarnokban detektívek le­fülellek, A büntetőtörvény szék faj­­gyalázás büntette miatt vonta felelős­ségre a drogistasegédet és kétévi bör­tönre ítélte el. A Tábla dr. vitéz Oltrubay Dezső tanácselnök vezetése mellett tartott tárgyalás után a vád­lott büntetését egyévi börtönre szállí­totta le. A Tábla ítéletének indokolása szerint a vádlott a terhére rótt bűn­­cselekményt nem hajtotta végre, azon­ban a törvény büntetni rendeli az erre irányuló törekvést is, ezért Pol­gár Lajost bűnösnek kellett kimon­dani. A törvényszék által kiszabott büntetést azért mérsékelte a Tábla, mert az túl súlyos és nem áll arány­ban a vádlott alanyi bűnösségével. (AÍOT.) HALÁLOZÁS Vikár BélAné szül. Büké Kornélia, Vikar Béla, a parlamenti gyorsiroda ny. főnöke, akadémiai lag, a La Fontaine Irodalmi Társaság elnöké­nek felesége, hosszas szenvedés után vasárnap délelőtt meghalt. Temetése november 24-én, kedden délután fél­négy órakor lesz a farkasréti teme­tőben, a családi sírboltba. Lelki­­üdvéért az engesztelő szentmise­­áldozatot november 25-én, szerdán reggel kilenc órakor mulatják be a Szent István Bazilikában. Dr. Komjátszeghi Szentkirályi Zsig­­mond egyetemi magántanár, kassai állami kórházi főorvos, szkv. orvos­­százados, életének 50. évében, novem­ber 21-én Kolozsvárott váratlanul el­­húnyt. Temetése november 23-án dél­­-’tftn 3 órakor volt Kolozsváron, 4 megboldogult Kassa város társadal­mának közszeretetben álló megbecsüli lúgja volt és halálának híre széles körökben mély részvétet keltett. Szombaton délben, hosszabb beteg­ség után, 63 éves korában Miskolcon elhunyt Pósa Péter miskolci refor­mátus espereslelkész, az országos re­formátus zsinat és az országos refor­mátus konvent tagja. Temetése hét­főn délután 3 órakor volt a miskolci avasi református templomból. A kormányzó megtekintette a Németországba induló festészeti és grafikai kiállítás anyagát A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Kormányzó Ür Öfőméltósága vasárnap délelőtt megtekintette a Németországba indu’ó magyar festészeti és grafikai kiállítás anyagát. A kiállítás december ben nyílik meg Berlinben a National­­gailerieben. Berlin után a kiállítás még több németországi városba is ellátogat. A kormányzó urat a Szépművészeti Múzeumban — ahol a kiállításra szánt müvek bemutatásra ideig'enesen k-i­­függesztlettek — Csánky Dénes, a Szép­művészeti Múzeum főigazgatója, a ki­állítás rendezője kalauzolta végig a mai magyar festészet és grafika reprezentáns alkotásait felölelő gyűjteményen, öfő­méltósága nagy érdeklődéssel tekintette meg a változatos, színes anyagot és'tel­jes megelégedését fejezte ki. Agyonlőtte magát Majthényi György A Podmanlczky-utca 57. sz. házban levő lakásán hétfőn délután szíven­­lőtte magát Matuskovics János 57 éves író, -^kit a közönség Majthényi György néven jól ismert széleskörű irodalmi tevékenységéről. Azonnal meghalt. Hozzátartozói szerint liosz­­szabb idő óta szívbajban szenvedett, ezért lett öngyilkos. Érdekes nyilas per a Táblán Bodor Márton nyilaskeresztespárti or­szággyűlési képviselő ellen annakidején sajtó útján elkövetett rágalmazás címén eljárás indult a Magyarság-bán meg­jelent több cikk mialt, amelyekben az állott, hogy Bodor Békés megyében larlott . panasznapjainak tapasztalata alapján feljelentést tett egy magasállású tisztviselő ellen. Hivatalból üldözendő rágalmazásért indult meg ezért a per. A nyomozás során Ráttkay R. Kálmán, mint a Magyarság felelős szerkesztője azt vallotta, hogy az inkriminált cikke­ket Bodor Márlon írla. Széleskörű bizo­nyítás után a bíróság Bodor Mártont felmentene azzal a megokolással, hogy nincs megnyugtatón bizonyítva, hogy ő volna a cikkek szerzője. A Tábla most ezt a felmentő ítéletet jóváhagyta. Ötmillió pengőért kislaká­sokat építtet a BSZKRT A főváros költségvetésének tárgya­lása során többen sürgették, hogy a fővárosi nagyüzemek alkalmazottai számára építsenek lakásokat. Szendy Károly polgármester . felhívta a BSZKRT igazgatóságát, hogy gondos­kodjék az alkalmazottak számára kislakások építéséről. A BSZKRT igazgatósága már össze is állította az építési tervet. A szépitonai, Baross­­utcai és Hungária-körúti kocsiszín környékén építtet kislakásokat a BSZKRT az alkalmazottai számára. Az építkezés köllsége mintegy ötmil­lió pengőt tesz ki. VVOMATOTT * r.Trnnc wnunM WPIVTU**? DT KnnFORfUVSFPF,!'« HITDAPEST. VT . ARAOl-UTCA 8 - FELEIÉ- VlTßZ MARGITTÁY ANTAL IGAZGAT**1 Művészies cipUfesiés garan«láva Belvárosi cipökellék 'VlnS 3. . Matfwr Nemzet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék