Magyar Nemzet, 1943. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

Tunéziában a nagy angolszász tá­madás második szakaszához érkez­tünk el. Miután Rommel a bekerítés el­kerülése végett a Mareíh-övezetben harcoló csapatainak nagyobb ré­­szét hátravonta, El fiámmá és Góbén községeket kiürítette, az­ a kérdés merült fel, váljon a Djerid­­tótól keletre húzódó földnyelvet, Aludref körül, tartani szándéko­zik-e. A választ erre a kérdésre az interinj, a következőkép adja meg: A német—olasz erők El Hamma és Gabit helységeket kiürítették anél­kül, hogy az angoloknak eközben sikerült volna lerohanni a tengely kötelékeit. A Stefani azt írja, hogy az olasz—német hadosztályok a parti folyosón át új állásokba vo­nultak A Pest zürichi tudósítója szerint Rommel utóvédeinek a Gabés—Ondres vonalon hosszabb ideig sikerült feltartóztatni a Ga­­bés—Sfax közötti tengerparti úton észak felé vonuló brit csapatokat. E szószerinti idézetekből azt olvas­suk ki, hogy Rommel nem tartotta döntőnek az Oudres körüli föld­­szoros tartós megvédel­mezését. Ezek után most Közép-Tunézia nagy keleti síkságán, illetőleg ennek­­szegélyén folytatódnak a súlyos harcok. Montgomerynek az előző súlyos harcokban bizonyára kifá­radt csapatai most a földszorostól északra igyekeznek kibontakozni és követik a Stas felől vonuló tengely­erőket. El Guettartól keletre és a Dj. Verda hegységen, valamint Maknassytól keletre az amerikai hadsereg még mindig nem tudott a keleti partok felé újabban tért nyerni. Tovább északra, Pichon és Ousseltia vidékén sem tudtak az amerikaiak még utat törni Kaimtion felé.­ A Pont­­hi Falls körüli terület­ről nincs hírünk. Medjez el Bobnál az 1. brit hadsereg jelentékeny erői vonultak fel a támadásra. E had­sereg északi szárnya az északi ten­gerpart közelében, Tameta táján és a Sedjenan folyó Irányában van tá­madásban. Ebben a helyzetben Montgomery hadserege egész utánszállítási rend­­szerének gyökeres megváltozása előtt áll. Eddig ugyanis utánpót­lását csaknem kizárólag Afrika déli csúcsának megkerülésével, Egyiptomon őt kapta, mert a szi­cíliai szorost a tengely elzárta és Észak-Afrika szárazföldjén a sós tavak és sivatagok övezete állott az uránszállítás útjában. A szicíliai szoros továbbra is zárva maradt és a Gafsán át Gabis felé vezető romit, mint az északafrikai száraz­földi útvonalak meghosszabbítása, csak akkor nyílik meg Montgo­mery részére, ha a német csapatok El Gueitar és Dr. Berda területé­ről elvonulnak. Ezek a csapatok azonban ma még igen kemény el­lenállást fejtenek ki. A további fejlemények ütemét lehetetlen előre látni. Az angol­szászok ugyanis miként ezt Berlinben is hangoztatták , sok­szoros túlerőben vannak, de a tengely ellenállása igen szívós és Churchill szavai szerint is, az an­golszász seregek még súlyos fel­adatok előtt állanak. Visszapillantva az eddigi esemé­nyekre, azt látjuk, hogy az angol­szászoknak nem sikerült sem ketté­­vágniok a tengely erőit, sem pedig ezek egyik részét teljesen körül­­zárniuk. Az adott helyzetben ez volt a külső vonal hadműveletei­nek egyik fontos feladata. A Leteti arcvonalon jól sejtet­tük, hogy a hóolvadás csupán korlátozza, de nem szünteti meg a hadműveleteket. A legújabb hadijelentésben fel­tűnő, hogy ezúttal a németek tá­madtak az Almen­ tótól délre azért, hogy ilyen módon rövidítsék meg arcvonaluk egy részét A szovjet A háború csapatai a­­fárán-hídfőnél és Vjazmától délnyugatra, különösen nagy erőkkel pedig a Ladoga-tótól délre folytatták támadásaikat had­műveleti eredmény nélkül. T—1 J— 5 Német hadijelentés A keleti arcvonal déli és középső szakaszán a nap általában nyugodtan telt el. A Rubán-híd­főnél és Vjazmától délnyugatra indított ellenséges előre­nyomulásokat tüzérségünk hatásos tüze és zuhanóharci repülőgépköte­­lékeink lendületes támadásai meg­hiúsították. Az Almen-tótól délre az arcvonal megrövidítésére irányuló támadó­­vállalkozásunk a nagy terepnehéz­ A tuniszi arcvonalat konszolidálják és összpontosítják Berlinből jelenti az NST. A tuniszi harcokról német illetékes helyen a kedd esti órákban nem kö­zöltek közelebbi részleteket. A német főparancsnokság legutóbbi jelentése már sejttette: Rommel tábornagy és Aruim vezérezredes csapatai egyaránt bizonyos elszakadási hadmozdulato­­kat hajtottak végre és ezzel kapcso­latban német részről kiemelik, hogy a német—olasz csapatok mozdulatai lényegében közvetlen ellenséges be­hatás nélkül mennek végbe. Krom­mel­­nek nyilván ismét sikerült az úgy­nevezett Mareth-vonal igazi jelentő­ségére nézve az ellenséget megtévesz­­tenie és a német—olasz afrikai had­sereg ezt a védelmi övezetet már ki­ürítette és attól északra új védelmi állásokat foglalt el. A Mareth-vonal nem is indokolja különben azt a ha­dászati jelentőséget, amelyet ellensé­ges részről tervszerűen tulajdonítot­tak neki, mert nem valami zárt vé­delmi rendszer, amely összehasonlít­ható volna az európai védelmi beren­dezésekkel. A tuniszi német hadveze­tőség az eddigi harcokból azt a ta­nulságot vonta le, hogy a számbeli és anyagfölényben lévő ellenséggel szem­ben csak a mozgékony hadvezetés al­kalmazható. .Miközben a német - olasz csapatok ezt a harci taktikát alkalmazták, sikerült a támadó angol és amerikai csapatoknak az első vé­delmi övezetekben rendkívül súlyos veszteségeket okozniuk és ezzel ezek az övezetek be is töltötték feladatu­kat. Berlini szakértők kiemelik, hogy a mostani elszakadási hadmozdulatok egyáltalán nem rögtönzöttek, hanem tervszerűek és hosszú ideje előkészí­tették azokat. A „Mareth-vonal telje­­sítette feladatát“ — jelentették ki kedden este Berlinben. A jelenlegi h­adműveletek értelmét a német fő­­városban mindenekelőtt abban látják, hogy most „a tengely tuniszi arc­­vonala nem csupán konszolidálódik, hanem egyben összpontosítódik is“. Ebből a fogalmazásból világosan ki­tűnik, hogy német részről új ellen­állási módszereket terveznek és való­színűleg már alkalmazzák is azokat. A ten­gelycsapatok­­ hadászati cél­kitűzésével azonban az ellenfél terü­leti sikerei elvesztik jelentőségüket. magaslatot, amelyről az amerikaiak a tengelyerők szárnyát fenyegették, német vértes­ gránátosok visszafoglal­tak. Djebel Berda irányában a­­z első amerikai hadosztály támad brit gépe­sített és francia zsoldos csapatokkal együ­tt; az ellenség súlyos vesztesége­ket szenvedett. Észak-Tunéziában a harcok vasárnap óta Djebel Psziod és a part között rendkívül hevesettké váltak és mind­két félre veszteségesek voltak. Egyes itteni német—olasz védelmi vonala­kat a körülkerítés elhárítása céljából áthelyeztünk. Egy német alakulatnak: _________­ —_ El Hamura és Gabes tervszerű kiürítése sikerült Berlinbe il jelentik. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti az északafrikai harcokról: Tunézia délkeleti területén az ame­rikai—brit nagy támadás a német— olasz csapatok ellen nem csökkenő erővel tovább tart Az arcvonal jelen­tős megrövidítésére irányuló mozdula­taink folyamán hétfőn tervszerűen ki­ürítettük El Mamma is Gabes helysé­geket anélkül, hogy az angoloknak sikerült volna a tengely kötelékeit eközben lerohanni. Véres veszteségek­kel meghiúsult az a kísérletük, hogy a német—olasz hadműveletekbe berül­tének Kísérleteik meghiúsultak az ellenállási fészkek gondosan előkészí­tett és mélyen tagozott rendszerén. Támadásaikat már hétfőn délután abba kellett hagyniuk. Minthogy az este folyamán további erősítéseket vittek oda, feltehető, hogy a britek kedden folytatják a támadást az új német olasz állások ellen. Makr­assy-tól keletre amerikai gyalog- és páncé­los hadosztályok egész nap rohamoz­ták az ottani hegyi terepen levő né­met reteszállásokat. Német gránátosok súlyos harcokban végül visszafoglal­tak az amerikaiaktól egy magaslatot, amelyet átmenetileg elvesztettek. Az állás ismét szilárdan birtokunkba ke­rült. Ezáltal hatásosan elzártuk az amerikaiak útját kelet felé, a parti síkság irányában. Ousseltia területén hétfőn szintén nagyobb harccselekmények voltak. Amerikai páncélos kötelékek itt fran­cia csapatok támogatásával támadásra indultak a német védelmi állások ellen, de széles arcvonalon mindenütt visszavertük őket és súlyos vesztesé­geket okoztunk nekik. Az amerikaiak több előretörése meg­hiúsult mondouk el Aourareba mellett is. (MTI.) HA X., BIHARI­ UTCA 2. TELEFON: 13-76-97. MOLYIRTÓ NYUGODTAN RÁBÍZHATJA SZŐRMÉJÉT RUHÁJÁT Magyar Nemzet CSÜTÖRTÖK, 1943 ÁPRIL 1. ségek ellenére is elérte kitűzött cél­jait A Ladoga-tótól délre elterülő harc­­területen a kemény, de eredményes védekező harcok tovább tartottak. Két ellenséges zászlóaljat bekerítet­tünk, sok páncélost kilőttünk. A tunéziai elhárító csata tart. Néhány szakaszon az ellenséges támadótevékenység a német—olasz csapatok eredményes ellenállásának hatása alatt alábbhagyott. Más arc­­vonalszakaszokon az ellenség foly­tatta súlyos támadásait. Csapataink szilárd elhárításán kedden is össze­omlottak az összes támadások. A légi­erő éjjel-nappal újból és újból beavatkozott repülőkötelékeivel a földi harcokba. A Földközi-tengeren egy német harci repülőgép elsüllyesztett egy angol tengeralattjárót. A légi­erő a keddi napon meg­lepő támadást intézett Anglia déli­­ partvidékén katonai célok ellen. A támadás eredményes volt. Olasz hadijelentés Az ellenség kedden is erős nyomást fejtett ki a tuniszi erővonalon és újabb heves támadásokat indított, amelyekkel szemben a tengelycsapa­tok, a légi erővel szoros együtt­működésben, szívós ellenállást tanú­sítottak. Egy olasz vadászkötelék a róm­a Giorgio Tunioli kapitány parancsnok­sága alatt, erős ellenséges vadász­repülőgép-csoporttal szállt szembe és négy gépet lelőtt. További hat ellen­séges repülőgépet a légvédelmi üte­gek és egyéb olasz—német vadász­gépek pusztítottak el. Amerikai repülőgépek néhány bom­bát dobtak le és géppuskával tüzel­tek Crotone községre (Catanzaro). Az áldozatok száma: egy halott és öt sebesült. Stefani-jelentés a tuniszi harcok legújabb szakaszáról Tuniszból jelenti a Stefani. A tuniszi arcvonal középső szaka­szán az ellenség­ekbontól délre és nyugatra, Kairauem irányában rend­kívül heves támadásokat kezdett Hatalmas ellenséges gépesített erő­ket és motorizált gyalogságot vetettek harcba. Az ellenség súlyos vesztesé­geket szenvedet és nem ért el jelen­tős eredményeket. E harcok folyamán 8 amerikai harckocsi elpusztult, illetve megmozdíthatatlanná vált Maknassy és Djebel Berda körül is heves har­cok folynak, Maknassytól keletre egy FERENC JÓZSEF KESERŰ VÍZ amelyet angolok már körülkerítettek, sikerült magának utat vágnia és új állásokat elfoglalnia. Medjez el Bab szakaszában német tüzérségnek rom­boló tüzeléssel sikerült az angol erő­ket távoltartani, azt hiszik azonban, hogy erősítések érkezése után az el­lenség kezdeményezést kísérel meg. (MTI.) Római hangok Szicília hadászati jelentőségéről Rómából jelenti az NST. A szicíliai vecsernye 661. évforduló­jával kapcsolatban az olasz közvéle­mény és különösen a szicíliaiak han­goztatják az elszánt ellenállás szüksé­gességét, ha arra sor kerülne. Fran­cesco Ercole, az olasz akadémia tagja,, kedden este a fasiszta kultúrintézetben, beszédet tartott a szicíliai vecsernye jelentőségéről és ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy második szi­cíliai vecsernye lehetősége áll fenn és ennek tudatában vannak nem csupán, a szicíliaiak, hanem az összes olaszok.. A szicíliai nép mellett most az égése olasz nép síkra száll, hogyha szüksé­ges, mondotta a szónok. Alessandro Pavolini, a Messaggero­ főszerkesztője is szerdán vezércikkben mutatott rá Szicíliának, mint „sziget­­elődnek" jelentőségére és hangsúlyoza, hogy „Szicília most napirenden lkult amidőn az ellenség Szicília tunéziai védőfalát ostromolja. Szicília földközi­­tengeri partvidéke maga is arcvonallá és lövészárokká vált, amidőn a támadó a tunéziai hídfőhöz érkezett. Az ellen­­végnek a jelenlegi csatával két célja van: 1. Eltávolítani azt a lényeges akadályt, ami az afrikai part felhasz­nálása elé tornyosul a kontinens elleni támadó kísérlethez, 2. a Földközi-ten­ger újra használhatóvá tétele az angol­szász h­ajózás­­ számára. Ha nem ie, lehet ítéletet mondani az ellenfél ilyető hadászati elképzeléseiről, annyit meg kell mondani, a szocáliai csatorna el­zárását mindig az olasz, nem pedig az afrikai támaszpontokról érték el. Ha tehát az angolszászok azt hiszik, hogy a tunéziai csatával a szicíliai csatornát azonnal ismét szabaddá te­hetik, ez,­ tekintve a még folyamato­ban lévő csata kimenetelétől, tévedés “ . Befejezésül Pavolini rámutat arra, hogy: „Az ellenség a bolsevianus keleteurópai leverése után mindig csak­ veszíthet, ha nem sikerül neki Euró­pában partra szállnia és hajóvesztesé­gei továbbra is így alakulnak. A szi­cíliaiak tudnak majd küzdeni, hogy most vagy soha megvédjék Olaszorszá­got, amidőn a nagy sziget Olaszország terjeszkedésének központját alkotja.“ Az angol légi­erő támadásai Hollandia ellen Berlinből je­lenik a Német Távirati Iroda. Az angol légi haderő folytatta rend­szeres terrortámadásait volt szövetsé­gesei területe ellen. Március 30-án, mint jelentették, az angol repülők több robbanó- és gyújt­óbombát dob­tak néhány helységre Dél-Hollandiá­­ban. A repülők alacsonyan repülve tisztán láthatták céljaikat bombáikat mégis nemcsak lakónegyedekre dob­­ták, hanem azonkívül tűzfegyvereik­kel tüzeltek a gyalogjárókra és kerék­párosokra. A támadás következtében tizenöten meghaltak, huszonegy ember pedig súlyosan megsebesült. A sok össze­omlott ház között ismét több munkás­lakás fojt. (MTI ) Az angolok egyre több amerikai repülőgépet használnak Berlinből jelenti az NST. A keddre virradó éjszaka Német­ország ellen intézett légi támadás során a legutóbbi német megállapítások sze­rint az angol légi­erő 33, többnyire négyraptoros bombavetőt vesztett Ber­­linb­en rámutatnak arra, hogy a nagy­értékű harci gépek és a sok repülő elvesztése pipes arányban azokkal a katonai és gazdasági károkkal, ame­lyeket az ilyen támadások okoztak. Azt is mutatták ezek a támadások, hogy a brit légi­erő most már egyre fokozottabb mértékben alkalmazza az amerikai gépeket. Azt egyelőre nem közük, hogy az amerikai gépeket ame­rikai pilóták is vezetik-e, de az eddigi megállapítások szerint feltehető, hogy a gépekben nagyobbrészt angol kato­nák ültek, 13.000 halottat vesztettek. A bandáit maradványai az Adriai-tenger part­­vidékén lévő hegységbe menekültek. A német katonák védelme alatt sokzezer elhurcolt paraszt térhetett vissza újból munkájához otthonába. Helyenként igen kemény here volt Boszniában Berlinből jelenti az NST. Mint illetékes német helyről közlik német és szövetséges csapatok boszniai tisztogatási akciója során helyenként igen kemény harcokra ke­rült sor a kommunista bandákkal az úttalan hegyvidékeken. A kemény bal­káni télben a katonák gyakran két­ezer méter magas hegyeket voltal kénytelenek megmászni, nagy kiterje­désű­ erdőket kellett átfésülniök és alattomos támadásokat kellett kivéde­niök. A német gránátosokat német és horvát légi kötelékek támogatták Ezekben a gyakran súlyos harcokban a­ kommunista bandák több mint Vidéki textilipari középvállalat keres üzeme műszaki vezetésére alkalmas­, nem katonaköteles, tiszta keresztény származású ősei. Megkívánt elméleti képzettség: Kö­zépiskolai érettségi és a rhemnitzi, reutliptzeni vagy más egyenrangú tex­til­ipariskola kötszövó tagozatának el­végzése. Megkívánt gyakorlati isme­retek: Az összes sikkozőgépek, haris­­nyaautoroaták, cottingép, láncos két­­szövőgépek, varrógépek szerkezetének pont­os ismerete, lenti gépeken ké­szült cikkek és díszített cérnák min­tázásában való teljes jártasság. A fennálló rendeletek és korlátozá­­sok (kalkuláció, anyag- és gyártási engedélyezési eljárások munkabér’, OTI, stb) tökéletes elméleti és gya­­k­orlat­i ismerete, valamint perfekt német nyelvtudás előfeltétel Kézzel írott ajánlatokat az eddigi pálvafutás részletes leírásával kérjük „Középvállalat 7869“ jeligére Bloek­ner J. hirdetőjébe, IV., Városház-1. 10 Az ajánlat külső borítékján­­vagy a feladó teljes neve,­­vagy az ajánlat­ban is megismételt saját jelige kell hogy szerepeljen.

Next