Magyar Nemzet, 1943. május (6. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

TL évfolyam, 97. szára alófizetési ára 1 évre 46 pengi 40 fillér Egyes szám ára hétköznap 16 fillér, vasárnap 80 fillér. Megjelenik hétfő kivételével minden nap. Alapította Ő­r !^~ INTÉZET SANDO­R Szombat, 1913 május 1 . Szerkesztőség: Budapest, VI kerület, Aradi­ utca 10. Telefonszám: 128-428*. Kiadóhivatal: Budapest, V. kerület, Vilmos császár út 65. Telefonnám: 126-726* Ismeretlen repülőgép bombázott egy svéd tengerészeti támaszpontot London és Washington közvetlenül Moszkvával tárgyal a lengyel ügyről — Berlin: Eden elképze­lései a szovjet európai szerepéről csődöt mondottak — Litvinov Washingtonból Moszkvába utazik A holland hadsereg tagjai ismét hadifoglyok t ■ * ‘ A kubáni Hídfőt a szovjet nagy erőkkel támadta — A németek a súlyos elhárító harcokban sikereket jelentenek — Tunéziában az angolszász—francia helyi támadások elkeseredett ellenállásba ütköztek Német hivatalos jelentésben kö­zölték, hogy a volt holland had­sereg tagjait, akiket annak ide­jén, mint ez ismeretes, szaba­don bocsátottak, most újra hadi­foglyoknak nyilvánítják. A ren­delet indokolásában rámutat­­nak, hogy német részről ezeket az intézkedéseket azért hozták, hogy elejét vegyék a holland véderő tagjai esetleges illojális magatartásának Németország­gal szemben. A közlés hivatko­zik a Hollandiában előfordult tengelyellenes cselekedetekre. Ha angolszász részről az Európai második front felállítá­sára irányuló propagandát a különféle német megszállás alatt lévő államok lakosságához in­tézett szabotázsra irányuló fel­szólításokkal egészítik ki, ért­hető, ha a tengely részéről min­den oldalról felkészülnek az an­golszász akciók kivédésére. Egészen világos, hogy a ten­gely részéről el vannak szánva arra, hogy semilyen oldalról sem engedik magukat az ese­ményektől meglepni, sem a má­sodik front felállításának he­lyét illetően, sem pedig nem mulasztják el a kellő gondos­sággal és alapossággal eljárni az úgynevezett „belső frontok“ kérdésében sem. Moszkva Az eddig hozzánk érkezett hírek szerint semmi kilátás sin­csen arra, hogy Moszkva és a Sikorski-kormány kiegyezzék. Eziránt főleg Moszkva részéről nem hagynak kétséget. A mosz­kvai sajtó, amely tudvalevőleg nem szokott egyéni intenciók­ból származó cikkeket közölni, olyan hangnemben ír a Sikor­­ski-kormányról és általában a londoni lengyel emigránsokról, hogy már maga ez a tény na­gyon nehézzé teszi a viszály elsimításának kilátásait. A Pravda ilyen címekkel közöl cikkeket Sikorskiék ellen: „Len­gyel fordulat Hitler szolgálatá­ban“, „Hitleri hóhérok és a len­gyel kormány“. A Pravda a Sikorski-kormány magatartását álnoknak nevezi. Az NST jelen­tése szerint a moszkvai lap a többi között így ír: " Imperialista lengyel körök már hosszabb idő óta nem átallották, hogy miniszteri be­szédekben, továbbá a sajtó és a rádió útján végzett hírverésben területi igényeket jelentsenek be Szovjet-Ukrajnával, Szovjet- Fehéroroszországgal és Szovjet- Litvániával szemben. 1943 feb­ruár 25-én a lengyel kormány Sikorski tábornok elnöklete alatt hivatalos nyilatkozatot tett, amely szerint nem haj­landó elismerni az ukrán és a fehérorosz nép történelmi jo­gait, állami hovatartozandósá­­gának eldöntése tekintetében. Mint ebből látható, Moszkva a Sikorski-kormánynak azokat a kijelentéseit, amelyek szerint a londoni emigráns kormány ragaszkodik a háború előtti ha­tárainak visszaállításához, „im­perializmusnak“ és a szovjet ellen irányuló „területi igé­nyeknek“ minősíti. A szovjet la­pok törekvése, hogy lengyel emigráns kormányt Moszkvá­ban állítsanak fel, egészen nyil­vánvaló. Erre utalt már a Magyar Nemzet tegnapi szá­mában ismertetett Izvesztija­­cikk Wasziljewszka asszonytól is. A londoni lengyel politikuso­kat az orosz sajtótámadások legazemberezik. Ugyanis a TP egyik jelentése szerint Moszkvá­ban tisztában vannak azzal, hogy Londonban a kormány­­alakítás szempontjából számot­tevő személyek „többé-kevésbbé mindannyian gyűlölik a szovjet­­úniót" Az új kormánynak, amennyi­ben ezt sikerülne felállítani, az lenne a legfontosabb feladata, hogy egyezményt kössön a szovjettel a határok kérdésé­ben, még­pedig engedékeny szellemben. Természetesen kérdés, hogy egyáltalán lehet-e felállítani egy ilyen új lengyel kormányt s amennyiben ez lehetséges lenne, nemzetközi megfigyelők kifeje­zik azt a kételyüket, hogy ez a kormány vájjon rendelkeznék-e kellő tekintéllyel a lengyel emigrások előtt. Közvetítés Arról sem lehet még semmi biztosat tudni, vájjon Anglia közvetítő akciója fel tud-e mu­tatni valami sikert. Az NST stockholmi jelentése szerint Sir Archibald Clark-Kerr brit nagy­követ Kujbisevben átnyújtotta az angol kormány közvetítő ja­vaslatát Molotov szovjet külügyi népbiztosnak. A jelentés szerint e közvetítő javaslatról semmi­féle bővebb tájékoztatást nem adtak, sejttetik azonban, hogy határkérdésekről van szó. Az iigói sajtó mindenesetre mér­sékletre inti a lengyel kor­mányt. Churchill és Eden is hosszas megbeszéléseket folyta­tott Sikorskival és Racinsky lengyel külügyminiszterrel. Meg­állapítják a jelentések, hogy mindezek ellenére semmi nyoma nincs annak, hogy, a lengyel emigráns kormány részéről en­gedékenyebb magatartást tanú­sítanának a lényeges kérdések­ben. Érthető az az igyekezet, amellyel angol részről ezt az ellentétet elsimítani igyekeznek. Teljesen lehetetlen ugyanis, hogy ez a nyílt ellentét a szö­vetségesek viszonyában huza­mosabb ideig fennállhasson. Akár így, akár úgy, minden­esetre döntésnek kell történnie. Az angolszász sajtó tisztában van azzal, hogy ez a kérdés elmérgesítheti Anglia és Ame­rika viszonyát is a szovjet­­únióhoz. Az NST zürichi jelen­tése ismerteti a Die Tat című svájci lap cikkét, e nyilvános­ságra jutott ellentétről. A Die Tat szerint mély történelmi gyökerekből táplálkozó ellentét választja el az angolokat az oroszoktól. Az egész világ köz­véleménye előtt nyilvánvaló volt, hogy az angol elképzelése­ket nem igen lehet összeegyez­tetni a szovjet elképzelésekkel a háború utáni új rendre vonat­kozóan. Az elvi ellentéteket ugyanis — írja a lap — nem lehet semmissé tenni. Ugyanez vonatkozik Ameri­kára is. Az amerikai kormány­zat eddig úgy viselkedett, mint aki kívül áll ezen a viszályon. Washingtonban annyit közöl­tek, hogy Litvinov washingtoni szovjet nagykövet Moszkvába utazik. Egyébként a jelentések szerint a washingtoni külügy­minisztériumban „állhatatos hallgatás“ jellemzi a helyzetet. A Bud. Tud. washingtoni jelen­tése mindamellett beszámol ar­ról, Washingtonban híre jár, hogy Churchill és Roosevelt mégis megegyeztek volna va­lami közvetítő formulában. Finnország A finn—amerikai válság, amely az utóbbi napokban szin­tén végleges elmérgesedéssel fe­nyegetett, háttérbe szorult. Ame­rika ugyanis még mindig nem tette meg a végső lépést a Finnországgal való szakításra. Igaz, hogy a helsinki amerikai követség tisztviselőinek nagy ré­sze Stockholmba utazott, azon­ban a diplomáciai szakítás ed­dig mégsem következett be. Nemzetközi megfigyelők úgy vélekednek, hogy Washington e lépését, amely nyilvánvalóan Moszkva felé akart kedvezés lenni, egyelőre felfüggeszti és elhatározásait kapcsolatba hozza Moszkva magatartásával a len­gyel emigráns kormány iránt. A Magyar Távirati Iroda helsinki jelentése beszámol mértékadó finn hely közléséről az elmúlt napok külpolitikai eseményeiről. Az MTI jelentése e közlést így ismerteti:­­ Helsinkiben azzal a lehe­t­­őséggel számoltak, hogy Ame­rika szovjet követelésre meg­szakítja Finnországgal diplomá­ciai kapcsolatait. A következő napok azonban észrevehető csendben teltek el. A várható eseményeket illetően nyilván­való, hogy Finnország tovább fáradozik annak az őszinte aka­ratának kinyilvánításán, hogy Amerikával a lehető legjobb kapcsolatokat tartsa fenn. Más­felől feltehető, hogy Ameriká­nak pillanatnyilag fontosabb és kényesebb külpolitikai kérdé­sekkel kell foglalkoznia. Ha azonban a szovjet diplomácia minden körültekintést mellőző tevékenységére gondolunk, meg lehetünk győződve róla, hogy az Amerikára gyakorolt szovjet nyomás a finn kérdésben to­vább fog tartani és ennek kö­vetkeztében Amerika előbb vagy utóbb kénytelen lesz szakítani Finnországgal. Pillanatnyilag a helyzet valószínűleg nem na­gyon alkalmas erre a lépésre, minthogy az amerikai kor­mányzatot Szovjet-Oroszország­­nak a lengyelek ellen irányult eljárása után nagyon kényel­metlenül érintette, hogy az ame­rikai közvélemény előtt taglal­nia és védenie kell ezt a rend­kívül kényes kérdést. A Finn­országgal való szakítás a szov­­jetúnió javára a másik kérdés­sel egyidőben bizonyosan ért­hetetlennek tűnnék fel az ame­rikai közvélemény előtt, amely Amerika háborús részvételében bizonyos mértékben csupán az emberiességen és az igazságos­ságon alapuló eszmék szolgála­tát szeretné látni. A 2. honvéd hadsereg hazaérkezése A Magyar Távirati Iroda jelenti: Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes, a keleti arcvonalon küzdő 2. hon­véd hadsereg parancsnoka, szűkebb törzsével május 1-én 17 óra 30 perckor érkezik haza. A keleti pályaudvaron ünnepélyes fogadta­tás keretében a magyar nemzet és a magyar királyi kormány nevé­­t éen Kállay Miklós miniszterelnök üdvözli a hazatérő hadseregparancs­nokot és személyében a 2. honvéd hadsereget is, amely az orosz fron­ton 1942 nyarán és a most lezaj­lott téli védelmi csatákban hősie­sen harcolt és a keleti arcvonalra I tusában és elhárításában jelentős zúduló orosz támadás feltartózta-­ szerepet vitt. ­ Kormányzó Úr Őfőméltósága üdvözlő­távirata a japán császár születésnapja alkalmából. Hirohito császár választávirata A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Kormányzó Őr öfőméltósága a japán császár őfelségének szü­letésnapja alkalmából üdvözlő táv­iratot küldött. Hirohito császár őfelsége a következő táviratban válaszolt: „Magyarország kormányzója ő­­fómélt­óságának. Mélyen meghatva Főméltóságod szívélyes jókívánsá­gaitól, kérem Főméltóságodat, fo­gadja meleg köszönetemet. K­iri­­hito." Ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék