Magyar Nemzet, 1943. június (6. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

Légvédelmi homokzsákot a hour. min. engedélye alapján gyárt és forgalomba hoz Pepsrkeresk­edelm­es Ipari it Budapest, Frangepán­ utca 13-14 Telefon 29-88-60. rint az elvek szerint fog meg­alakulni. E bizottságról kü­lönben meg­állapítják, hogy ezt nem fogják angolszász részről kormánynak elismerni, mert London és Washington korm­ánynak csak olyan francia képviseletet haj­landó elismerni,­amely a rendes választások útjain jött létre. Mindenesetre a­ bizottság a gya­korlatban a kormányzati teen­dőket fogja ellátni. A közös­­szerv felállításával remélhetőleg nyugvópontra jut­nak majd azok a viták, amelyek az angolszászok északafrikai partraszállása óta kettéosztották a francia emigrációt. B. E. Az angol munkáspárt külpolitikai és belpoli­­tikai programja Génfből jelenti * Német Távirati Iroda: Londonból jelentik: Mint a Daily Herald jelenti, a mun­káspárt végreh­ajtó bizottsága közzé­tette a párt jövendő politikájának irányvonalait azzal az utalással, hogy ezek az irányvonalak „a­­szocialisták kihívásai Anglia uralkodó rétegeihez". A mostani háború még nem cáfolható bizonyítékot­­szolgáltat arra — mondja a bevezetés —, hogy a brit kapitaliz­mus elmulasztotta az alkalmat, hogy ,,az angol néphez méltó társadalmat" építsen fel. A munkáspárt síkraszáll amellett, hogy Araijában lefektessék az alapokat a „szocialista Common­­swealth“-hoz vezető átállítás számára. A belpolitikai és / külpolitikai javas­latokat tartalmaz/) program többek között így szól: .A világ békéjének fenntartásáért az Egyesült Államoknak, Szovjet-Orosz­­országnak és Kínának kell felelőssé­get vállalnia a­­brit Commonwealth-tal együtt. A végső győzelem kivívásának egyik lényeges­ feltétele azonban, hogy végre előkészítsék a szükséges szociá­lis változásokat. A program szerint Indiának önálló domíniumnak kell lennie. A világkereskedelmet minden korlátozó befolyástól meg kell szaba­dítani. Belpolitikai téren » program a Beveridge-terv*­.,támogatását követeli Meg kell végre*'oldani a népesedési problémát, amely sötét árnyékként borít be minden brit tervet a jövőre nézve. Anglia ifjúsági nevelésében a jövőben nem szabad különbségnek lennie szegény és gazdag között. A tem­e­tésben semmiesetre sem lehet irányadó a vállalkozó haszonlesése. A mezőgazdaságot állami eszközökkel elő kell mozdítani. Végül követelik fontos iparágak széleskörű államosí­tását, valamint az Angol Bank álla­mosítását. (MTI.) Churchill megbeszélést folytatott Giraud-val La Lineából jelenti az EST. Churchill csütörtöki és perteki gib­­raltári tárgyalásairól ,az első részlete­ket vasárnap lehetet megtudni. Jól­­értesült helyről­­Származó közlések szerint Churchil csütörtökön este Washingtonból jövet, repülőgépen ér­kezett Giibraltárra. Röviddel Churchill előtt érk­ezett­ Gibraltárba Giraud tá­bornok is Észak-Afrikából. Az államférfiak megérkezése után azonnal a megkezdett tárgyalásokon Churchill miniszterelnökön kívül más magasrangú brit személyiségek is részt vettek. Motor- és motoralkatrész-gyártás munkaelőkészítő és előkalkulációs osztályba ipariskolai és egyetemi végzettségű őskeresztény műszaki tisztviselőket keresünk. Jelentkezéseket csak a fizetési igény megjelölésével ve­szünk figyelembe. Ajánlatokat „Elő­meneteli lehetőség II.“ jeligére Haasenstein és Vogler Rt. hirdető­­irodába, V., Dorottya­ u. 8 kérünk. Ma a'Nemzet A Wilhelmstrasse a békeközvetítéssel kapcsolatos állítólagos pápai nyilat­k­ozat­ró­l Berlinből jelenti a 77’. Bizonyos hírek szerint XII. Pius pápa állítólag nyilatkozatot tett, amelyben ismertette azokat a feltéte­leket, amelyek melleit hajlandó a békeközvetítésre..*A Wilhelm­strasse illetékes szerízője egy ezzel kapcso­latos jaroesre válaszolva kijelen­tette, hoíy gyakran tulajdonítanak a pápának olyan nyilatkozatokat, ame­lyekről később kiderült, hogy nem tőle származnak. Az említett nyilatkozat autentm­itásának megállapítása előtt nem foglalhat állást. Az olasz sajtó visszautasítja a különbéke-híreszteléseket frómából jelent a Stefani. A Giornale d’Italia, válaszolva Chur­chill legutóbbi Olaszország címére tett sértő kijelentéseire, megállapítja, hogy az angol miniszterelnök hízelgései és fenyegetései semmi hatással sin­csenek az olasz népre. Semleges for­rásból vett értesülés szerit Churchill egyetlen szóval sem volt hajlandó válaszolni azoknak az újságírók ne akik azt kérdezték tőle, vajtorvilasz­­országgal megállapodások jöttek-e létre különbéke ügyében. — Churchill helyett tehát mi vála­szolunk — mondja a Giornale d’Italia cikke. — Nem lehet szó sem krieai békéről, sem megállapodások fobtot ma általá­nos békéről sem ezenei szó. A béke órája még nem f­utott, mert a háború szokásos fejezetei még nem zárul­tak l A .z angolszászok csak ringassák magukat abban az ábrándban, hogy egyetlen, Afrikában aratott sikerüket arra használhatják, hogy békét kény­szerítsenek ránk és hogy azt higgjék, vége a háborúnak. Az olaszok meg­tanulták az angolszász felelős állam­férfiak beszédeiből és írásaiból, hogy az a béke, melyre London és Washing­ton gondol, az olasz nemzeti élet és a haladás minden lehetőségének meg­semmisítését jelentené s ez jóval sú­lyosabb volna Olaszország jövője szempontjából, mint a jelenlegi bomba­támadások által okozott pusztítások. Az olaszokat sem fenyegetéssel, sem hízelkedéssel nem tudják rávenni a békekötésre, mert az olasz nép harcol és harcolni fog, hogy a maga és min­den európai nép számára egész és teljes igazságot nyerjen. (MTI.) angolok harmadik háborús politikai manőverrel kísérleteznek Olaszország ellen Rómából jelenti a TP. Róma politikai köreiben az a be­nyomás uralkodik, hogy az angol­szászok a légi fegyvernemnek Olasz­ország városai ellen intézett romboló háborúján és az inváziós fenyegetés­sel folytatott propagandisztikus ideg­­háborúján kívül most egy harmadik háborús politikai manőverrel kísérle­teznek. Az angolszászok megkísérlik Olaszországot meggyőzni arról, hogy jobban jár, ha önként válik ki a há­borúból. Olasz felfogás szerint ilyen utalásokat nemcsak az utóbbi napok­ban megjelent brit lapok tartalmaz­nak, hanem az angol politika hivata­los személyiségei is, mint például, Eden miniszter, aki olyan célzásos lett, amelyek hihetővé teszik, illegy Angiin lehetőnek tartja Olaszország kiválását a háromhatalmi eelyezm­ény csoportjából. Ezzel összefüggésben Gayda idézi Churchillnek egy Olaszországról mon­dott kijelentését. „Bizonyosak lehet­nek benne, hogy ezt a szamarat elöl­ről és hátulról megdolgozzuk, tehát egy darab cukrot és ostort használunk fel vele szemben“­— mondotta a brit miniszternek. Amikor Churchillt meg­kérdezték,­­hogy „a darab cukor“ az Olaszországgal­­ való érintkezés fenn­állását jelenti-e, az angol miniszter­­elnök jelentőségteljesen, hallgató Gajda ezt a tényállást új­já."felhasz­­nálja arra, hogy Ohiorország állás­pontját még egyszer alapvetően ki­fejtse „a külön/^béke" kérdésében. „Külön békérőlr nem lehet szó — írja Gayda szósjserint — és épp oly kevéssé lehet 4if) valamilyen érintkezésről Olaszország és az angolszászok között. Mj^még egy általános békéről sem hét beszélni. Az angolszászok nem ^hihetik, hogy az északafrikai ered­mény már meghozhatta nekik a békét. Az olasz nép felelősségteljes angol­szász részről olyan dolgokat hallott, amelyek bebizonyították előtte, hogy egy London és Washington által kez­deményezett és irányított béke a há­ború eme pillanatában Olaszországban a nemzeti élet szétrombolását jelentené, tehát rosszabb lenne, mint a bom­bázások." mára, de Olaszország összeomlására hiába várnak. Az események felsőbb parancsnak engedelmeskednek. A jövő azoké a népeké, amelyek a szerencse változandósága közepette is meg­ Hogyan kell viselkednie a fasisztának? Rómából jelenti a Német Távirati Iroda. Scorza párttitkár, a fasiszta párt ren­­deleti közlönyében általános irán­y­­vonalakat adott ki a párttagok vil­e­kedéséről a háború alatt. — A párt szolgálata — mondja a többi között — a nemzet szolgála­át jelenti. A háború célját szolgáló int­ol­kát semmiféle más felhasználással h­ál­­lérbe szorítani nem szabad. Nem s­a­­bad más célra igénybe venni azt a fasisztát, aki háborús célt szolgáló b­e­­osztásban áll. A fasiszta pártnak az­ok a vezetői, akik fegyveresen szolgál hazájukat, politikai vagy szerves hivatalukat kötelesek a párt­ rem­, •­­­kezesbre bocsátani, hogy lehetővé e­­gyék az egységes vezetést. — A fasiszta párt valamennyi fa­ja köteles köszönteni azokat, akiket ara íg­érem­mel tüntettek ki és az aranyén n­­incs kitüntetett elesett katonák ro­m­nait, ha a jelvényt viselik. Azok a fasiszta párttagok, akik valamilyen igazgatósági tanácsban képviselik a pártot, az­ esetleg ebből származó illet­ményeket kötelesek az elesettek, a hadi­­sérültek és a bombázások következté­ben megsebesült személyek családjai­nak támogatására létesült nemzeti szövetség rendelkezésére bocsátani. "­­ A hábcipő­ nem szolgálhat a sport­­tevékenység abbahagyásának ürügyéül. Az osztíz sport a jövőben is fő céljának teremti, hogy az ifjúságot erkölcsi tekintetben és testileg előkészítse a harcra. A tiszteletbeli pártigazolványt megszüntetik és a jövőben csak a kö­vetkezőknek adományozhatók: az aranyérem tulajdonosainak, az­ elesettek családfőinek, ha őket az aranyérem­mel kitüntették, a forradalomért el­esettek családfőinek, a súlyos hadi­­sérülteknek és oly­an szülőknek, akik­nek hét vagy több gyermekük van. „A fasizmus az olasz történelemnek nem pillanata, hanem korszaka“ Bálnából jelenti a Stefani. A római hadirokkantak székházá­ban Delacroix, az olasz hadirokk­ank elnöke beszédet mondott, am ie- Ivet az olasz rádió mindenfelé köz­ve­­tített. A beszédet a fasiszta­ párt kora és sok egyesülés kiküldöttje végighallgatta. Delacroix kifejtette, hogy új ború kezdődött: Olaszország Olyan nép háborúja ez, amely si­hetetlenségét, sőt magát az él védi. Az ellenség azt ígéri, hogy tönbséget tesz polgárok és polgárfők, népek és kormányok között. 01a 1­3 ország szánalmasnak tartaná, ilyen megkülönböztetést elfot Erre számítani hiábavaló. A Clar­dy nép azzal bizonyítja érettségét és méltóságát, hogy nem tér le a vállalt feladat útjáról, önmagában keresi a gyógyszert a hibákra. Az olaszok dolga, hogy a maguk belső életének bírái legyenek. A fasizmus az olasz történelemnek nem pillanata, hanem korszaka és a történelmet nem lehet meg nem történtté tenni, sem tagadni. A fasizmust még ellenségei sem mondják­­ idegen eszmének, tehát még azok sem, akik eltüntetni sze­­retn­ék. A fasizmus nem válik hűtő­nné Róm­a szelleméhez, az olasz nép nem válik hűtlenné Róma hiva­tásához. Maga az ellenség is példát adott súlyos helyzetben való kitar­tásra és most mégis azt meri feltéte­lezni az olaszokról, amit maga el­utasított magától. Mi azonban nem leszünk rosszabbak az ellenségnél, hiába akarnak minket szégyenbe dönteni. Tudjuk, hogy csak azt kap­juk meg, amit saját erőnkkel kiví­vunk, hogy nem várhatunk igazságot azoktól, akik nem tartották be sza­vukat akkor sem, amikor velük együtt véreztünk. Olaszország a vég­sőkig harcol. A háború kétségtelenül nem a legjobb időpontban és a leg­kedvezőbb körülmények között vált kikerülhetetlenné Olaszország szá --------------------------­ VAL- ES FIlMNAGYIPAR KEflfes üzemkönyveiért osztályával kapc­so­­latos szervezési munkálatokhoz kis­­keresztény Jelentkezéseket csak a fizetési ig megjelölésével veszünk figyelem­be. Ajánlatokat „Előmeneteli leheti I.“ jeligére Hausenstein és Vol Rt. hirdetői cédába, V., Doroti utca S. kérünk. íny lég ez a­ KEDD, 1945 JÚNIUS 1. FERENC JÓZSEF K­ES­ERŰ V­­I. őrzik méltóságukat. Olaszország bí­zik jövőjében. (MTI.) .Georges tábornok csatlakozott Giraudhoz Vichyből jelenti a­­ Német Távirati Iroda. Mint az algíri rád­­it jelenti, Georges tábornok délfranciaországi birtokáról Észak-Afrikáig szokat és csatlakozott Giraud tábornok disszidens-mozgalmá­­hoz. Georges táborn­ok 1939-ben az északnyugati francia­ had­sereg parancs­nok volt. (MTI.) Giraud­­ szovjet képviselőjével is tárgyalt Vichyköt jelenti­­ a Német Távirati Iroda. A marokkói rádió jelentette, hogy Giraud tábornok megbeszélést tartot­t szovjet képviseltjével. (MTI.) A külpolitika híret Sztanbulból jelenti a Német Távirati Iroda: Szaracsoglu miniszterelnök csankajei villájában ebédet adott a tengelyhatalmak­ diplomatái tisztele­tére. A fogadásra több török minisz­ter, képviselő és más vezető személyiség is részt vett. (MTI.) Agyonlőtték a marseillei francia milícia propagandafőnökét Vichyből jelenti a Német Távirt Iroda: J­r. Bouisson, a m­arseillei­ francia m­ilicia propagan­dafőnöke.szombaton merénylet áldozata lett. Amikor laká­sából tmugher miliciaparancsnok tár­saságában kilépett és kocsijában elhelyezkedett, szívlövéssel halálra sebezték. Laugierre is rálőttek, de csak vállán sebesítették meg könnyen. Kommunista merényletnek esett áldozatul Kliafkov bolgár képviselő Szófiából jelenti a TP. Sapr­an Kliafkov, a plovdivi kartnet Sobranje­ képviselője vasárnap Krate 20 óra 30 perckor Kostievo faluiban kom­munista merényletnek esett áldoza­tul. Súlyosan sebesülve Plovdivba szál­ltak, ahol azonban hamarosan bele­halt sérüléseibe. A képviselőt két isme­retlen személy támadta meg. A merény­let után sikerült elszökniük. A jelen pillanatig még nem sikerült kézre­­keríteni őket. Részletek a szófiai pokolgépes merénylesről Szófiából jelenti a Magyar Távirati Iroda. A szombat reggeli merényletről a napközben megjelent lapok számos részletet ismertetnek. A vizsgálat során kiderült, hogy a négy merénylő olyan erős pokolgépet helyezett el Janakiev mérnök lakása elé, hogy az szétvethette volna az egész négy­­emeletes házat. A gépet azonban rosszul kezelték, úgyhogy csak a gyújtóanyag robbant fel és kár nem is keletkezett. A robbanás zaja azon­ban elég volt arra, hogy felhívja a lakosság figyelmét a négy férfira, akik rögtön menekülni igyekeztek. A lapok ezután részletesen leírták azt a hajszát, amely a merénylők kézreke­rítésére indult meg és több mint fél órán keresztül tartott. A menekülő tettesek közel két kilo­méter utat futottak be s közben ál­landóan tüzeltek az őket üldöző rendőrökre. Ez utóbbiaknak sikerült egyiket a másik után ártalmatlanná tenni: hárman olyan sok lövést kaptak, hogy holtan maradtak az utcán. Mindhárm­uknál kat vagy há­rom revolvert, sok lőszert és ököl­vasat találtak, igazolványaik kivétel nélkül hamisak voltak, de a rendi­ség kettőről megállapította, h­ogy bolgár származásúak, a h­armadik személy azonossága kétes. Jó negye­dik merénylőnek sikerült egy nagy csatornába bújnia, a­ rendőrség azonban rögtön elállísa annak száját és összes kijáratait.­Szombat estig a tollest nem sikerü­lt kézrekeríteni. Lehetségesnek tartják, hogy a csa­torna gázai időközben megfojtották vagy öngyikosságot követett el. Az üldöző rendőrök közül az egyik megsebesült, úgyhogy kórházba kel­lett szállítani. A merénylet körülményei arra val­lanak, hogy a négy terrorista össze­köttetésben állt azokkal a csoportok­kal, amelyek a korábbi merénylete­ket elkövették. Emlékezetes, hogy az első merénylőket éppen a Janakiev rádiómérnök ellen elkövetett siker­telen gyilkossági kísérlet alkalmával fogták el és ily módon a pokolgépnek lakása előtt történt elhelyezése min­den bizonnyal hosszú műve volt. Janakiev a bozsoriszi repülőtér rádiómérnöke és főként a titkos rádióleadóállomások lefülelésével tűnt ki. A rendőrség az újabb rénylet ügyében is széleskörű mozást indított. nyo-Szófiából jelenti a M­agy­aa­ Távirati Iroda. A szófiai pokolgépes merénylet­­kísérlet továbbra is élénken foglal­koztatja a bolgár közvéleményt és sajtót. A rendőrség most már közzé­tette a három lelőtt merénylő nevét, akik mind ismert, nagyobbrészt bün­tetett előéletű bolgár kommunisták voltak. Közöttük és más terror­szervezetek között állandó össze­köttetés állt fenn. Az­ első merénylő Jordan Petrov 31 éves dobuidzsai származású mun­kás volt, akit legutóbb in continuu­­tiam 1214 évi súlyos fegyházbünte­tésre ítéltek kommunista üzelmek miatt. Két 7.65-os kalibus revolvert, meg egy ökölvasat rahntak nála. A másik merénylő, az keletbulgáriai származású Kiri­l­lllebarov, mind­össze 21 éves JIVolt. A szabómester­­­séget űzte, kom­munista-terrorista kö­rökben jól ismerték a „Kalmük " melléknégat. Ez a merénylő két 9 mik­offetolis és egy 7.60-as pisztoly­ból utüzelt mindaddig, míg a rend­­őrsén ártalmatlanná nem tették. A­armadik, a 22 esztendős Maloil Velicskov, eredetileg földműveléssel foglalkozott, de az utóbbi ülőben ő is kommunista merénylőkkel került összeköttetésbe. Nála egy 7.(9)-ös re­volveren kívü­l egy kézigránátot ta­láltak, amelyet még akkor is üldö­zőb­e akart dobni, amikor több seb­ből vérezve összeesett. A negyedik merénylő kilétét nem sikerült megállapítani, mert — mint már korábban jelentették — az utolsó pillanatban egy nagy szenny­vízcsatornába bújt. A rendőrök 70— 80 lövést adtak le utána, de úgy lát­szik, nem sikerült eltalálniok. Dél­után egy rendőrkutyát küldtek utána, de azt két óra múlva a gázoktól kimúlva találták meg a csatornában. Feltehető, hogy a merénylő is ha­sonló sorsra jutott, bár az sincs ki­zárva, hogy a rögtöni elővigyázatos­sági rendszabályok ellenére sikerült valahol kimenekülnie a csatornaháló­zatból. A rendőrség időközben erélyesen folytatja akcióját a terroristák ellen. Pénteken a vidéken két férfiból és egy nőből álló csoportot sikerült le­leplezni, akiket menekülés közben agyonlőttek. Elegáns női adák 4 havi hitelre készpénzárban (4-5% költségi körút* 26. )) TELEFONSZÁMAINK­ Szerkesztőség .... *428-428 Kiadóhivatal .... *126-726 Nyílttéri hirdetésosztály *120-130

Next