Magyar Nemzet, 1943. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1943-07-01 / 145. szám

2 Gaulle, főleg pedig a mögötte álló tényezők ellenszenvesek. Éppen ezért sokan hajlanak arra a nézetre, a politikai meg­figyelők között, hogy de Gaulle kezdeti sikereit az algíri tárgya­lásokon, éppen amerikai ténye­zőknek ez az ellenszenve akasz­totta meg. A tárgyalások siker­telensége tehát részben ennek is tulajdonítható. Eisenhower meghatalmazása a két tábornok közötti vita el­intézésére, szintén azt mutatja, hogy egyrészt angolszász rész­ről valamiféle véglegesebb el­rendezést óhajtanának, másrészt pedig, hogy ez elrendezésnél az amerikai szempontokat, főleg pedig a katonai érdekeket foko­zottabban figyelembe óhajtják venni. B. E. Londonban megalakult a délszláv Trifunovics-kormány Londonban egyhetes kormánykrízis u­tán megalakult a jugoszláv Trifuno­­vics-kormány. A kormány pártpolitikai összetétele nagyjában ugyanaz ma­radt, mint a Jovanovics Szlobodán vezetése alatt álló kormány volt és csak­ a kormány személyi összetételé­ben történtek eltolódások. A kormány elnöke Trifunovics Misa, a Pasics-féle radikálisok elnöke. A kormány külügy­minisztere Grál Milán, a demokrata párt elnöke, akit a szovjet is szívesen lát. A radikális Dobics Milos forgalmi miniszter lett, Gavrilovics Milán, a szerbiai földművespárt elnöke, akit még a Coctkovics-kormány küldött Moszkvába követne­k, de a jugoszláv német háború kitörése után Londonba költözött és tagja lett a Szimovics­­kormánynak, most a Trifunov­ics-kor­­mányban­ az igazságügyi tárcát vette át. Bon­janin ,lován bánya- és erdőügyi miniszterséget vállalt, Sutéts, a bosz­niai horvát parasztpárti politikus a pénzügyi tárcát vette át. A szlovén néppárti Krelo Mijo, Krnjevics Juraj, horvát parasztpárt főtitkára és Jova­­noviccs Szlobodán, a lemondott mi­niszterelnök pedig a kormány alelnöki állásait töltik be. A kormány leg­nagyobb meglepetése azonban Zsifko­­vics Porának, az egykori királyi gárdaparancsnoknak és Sándor ki­­rály diktatórikus kormányelnökének helyettes hadügyi tárra vállalása, aki a volt jugoszláv területekről eltávozott Mihajlovics Drázsát helyettesíti. Zsif­­kovics Pera csak a legutóbbi hetekben érketrük­ meg Londonba, mert amikor a Szimovics-kormány Angliába mene­kült, Zsifkovicsot, mint nem demokra­tikus politikust az angolok nem en­gedtek Angliába és hosszú ideig a jugoszláv emigráció angol szempont­ból nem kívánatos elemeivel együtt Dél-Afrikában tartózkodott, érdekes, hogy most Pál hercegnek is megenged­ték az angolok, hogy Kunyából Dél- Afrikába költözzék. Vannak olyan információk, amelyek arról szólnak, hogy esetleg az angolok reaktiválni fogják Pál herceget és elfelejtik neki az 11­41-es politikai magatartását, mert Pál herceget a horvátok nagy tiszte­lénél veszik körül és esetleg a horvát— szerb megegyezés kérdésében újra sze­repet szánnak neki. Erre bizonyára egy alkalmasabb időpontban kerülne a sor, mert a Londonban tartózkodó udvar tagjai közöüt nincsen senki sem, akivel olyan szívesen tárgyalnának a horvátok, mint éppen vele, aki őszin­tén akarta a horvátokkal való meg­egyezést és aki nagyon jól látta a délszláv belpolitikai helyzetet és óvta nemzetét nagyobb politikai, sőt hábo­rús megrázkódtat­ások­tól. Szenzációs fordulata a londoni kor­mán­ykrízisnek még az a körülmény is, hogy Knezepics Milost, az udvari mi­nisztert eltávolították­ Péter király környezetéből. Knezsedics tanár és fivére, aki vezérkari őrnagy volt, igen na­gy szerepet játszottak az 11-41-es puccs­ban, most hogy őt eltávolították a király környezetéből, ki­ált a lon­doni emigráns kormányból az utolsó puccsista is. A Trifunovics-kormány­­nak az­ lesz­ a feladata, hogy új alkot­mányt dolgozzon ki, amely a szerbek­nek, a borúszoknak és a szlovéneknek a jövőbeni együttélést biztosítani tudná. Berlin, június 30. (A „Magyar Nemzet“ berlini tu­dósítójának telefonjelentése.) A kölni dóm megsérülése a legutóbbi bombázás alkalmával, mint várható volt, rendkívül felháborodott vissz­hangot keltett egész Németország­ban. A sajtó még szerdán is teljes mértékben a pótolhatatlan veszte­ség hatása alatt áll. Az első angol— amerikai saj­tóhangokat, amelyek a középkori műemlék megrongálódá­sával foglalkoznak, illetékes német körök, mint hiábavaló mentege­­tődzést utasítják vissza. Az ellenség két fő érvét — egyrészt a vastag felhőtakarót és így a célzási nehéz­ségeket, másrészt a dóm közvetlen közelében lévő katonai célpontot, a pályaudvart — mindenekelőtt erő­sen ellentmondónak találják. Az első érvet nem lényegében tartják hamisnak, hiszen a támadást követő napon magában a német jelentés­ben a következő mondat igazolta a rossz látási viszonyokat: „Annak ellenére, hogy a brit bombázóknak a sűrű felhőtakaró minden látási lehetőségét elvette, súlyos bomba­­terhüket és gyújtóbombák tízezreit dobták nyilvánvalóan terrorista szándékkal Köln sűrűn lakott ne­gyedeire.“ Ez a mondat utal a né­met vezető körök álláspontjára, amely szerint a támadók köteles­sége lett volna dolguk végezetlenül visszafordulni — ha a templomok kíméletét és ezek között mindenek­előtt a kölni dómot, ezzel a hatszáz éven keresztül épült egyedülálló középkori emlékművel szemben ér­zett pietást őszintén értenék. A kölni dóm szétrombolt bal­oldali hajója éppúgy, mint a május végén összeállított német kulturá­lis veszteséglistának százharminc­­három temploma, az angol terror­­támadások felelőtlenségét igazolja. Ha a szándékosságot általában nem is tételezik fel a kölni dómot ért találat esetében, „a vétkes könnyelműség“ — így nevezi a­­Wilhelmstrasse illetékes beszélője az angolok eljárását — sem menti ezt a romlódást. A támadás éjszakáján a felhő­­takaró sűrűségét már az is iga­zolja, hogy német katonai körök­ben teljesen értéktelennek tartják az angolok második mentségét, a pályaudvar közelségét a dómhoz. Katonai célpontok bombázása a kérdéses éjszakán egyáltalán nem jöhetett számba, a látási viszonyok miatt tájékozódás legfeljebb a sű­rűn lakott területek felismeréséig terjedhetett. Amint ugyanis a né­met hivatalos jelentésből olvassuk, az angolok ezek felett dobták le bombáikat. Az angol bűntudatot olvassák ki egyébként német részről a hosszú mentegetődzésből és megállapítás­ból. Ezek az utóbbi hangok teljes mértékben elnyomják a támadás után közvetlenül kiadott jelentés dicsekvését, amely szerint a bom­bázóknak a rendkívül rossz látási viszonyok ellenére is sikerült ter­hüktől megszabadulni. B. S. Berlini tudósítónk telefonjelentése Magyar Nemzet Egy amerikai újságíró szerint a japán probléma nem olyan, mint a whisky Genf­bőt jelenti a TP. A londoni lapok jelentése sze­rint az elmúlt hetekben számos amerikai újságíró érkezett Angliába abban a reményben, hogy hama­rosan hírt adhatnak lapjaiknak az európai invázióról. A közeli napok­ban érkezett Londonba a 60 éves Roy Howard, a Scripps-Howard lapkonszern elnöke is. A Daily Mail hosszabb interjút közöl az újonnan érkezett amerikaival. Arra a kérdésre, hogy a szövetségesek megtehetik e, hogy addig tartóz­tassák Japánt, amíg Németországot és Olaszországot térdre nem kény­szerítik. Howard lakonikus rövid­séggel kijelentette: ,,A japán prob­léma nem olyan, mint a whisky. Idő múltával nem lesz jobb.“ Fel­fogása szerint tehát a szövetsége­seknek igyekezniük kell, amilyen gyorsan csak lehet, katonailag csa­pást mérni Japánra. Japán ellen véleménye szerint lényegesen to­vább fog tartani a háború, mint azt a szövetséges laikusok képzelik. Végezetül feltették még a kérdést Howardnak, hogy mik a USA-nak a territorriális ambíciói a Csendes­óceánon. Erre azt válaszolta, hogy a jövőben sohasem bíznak Japánra a Csendes-óceánon mandátumi szí­r­eteket. Az olasz sajtó a várható katonai eseményeke* Páriából jelenti az SST. A szerda reggeli olasz sajtó egy­öntetűen előkészíti az olasz közvéle­ményt a várható angolszász táma­dásra. A lapok részletesen foglalkoz­nak a háborús erőviszonnyal és a vár­ható eseményekkel. A „Messaggero** felsorolja a különböző angolszász csa­­patösszevonásokat. A lap értesülése szerint a legerősebb amerikai és an­gol haderő Angliában állomásozik. Közel-Keleten a második hadsereg van, az 1. hadsereg Francia Észak-Afriká­ban, míg a 8. hadsereg Egyiptomban. A partraszállásra alkalmas egységek Gibraltárban gyülekeznek. Afrikába szakadatlanul újabb csapatok érkez­nek és különösen sok a magasrangú parancsnok. Mindezt tudva, állapítja meg a „Messaggero“, Olaszország fel­készült és sehol sem érheti meglepe­tés. A lapok egyöntetűen megállapítják­hogy Németország nem kezd újabb offenzívát a szovjetunió ellen.­­ „Po­­polo di Roma“ részletesen meg is okolja az erre vonatkozó hírét. A tengelynek egyáltalán nem áll érde­kében az oroszok ellen újabb erőket harcba vetni. A cél az ellenség meg­semmisítése. Ez pedig sokkal köny­n­yebben elérhető, ha az ellenség tá­mad. A „Messaggero“ egy másik cikkében az ellenség partraszállási lehetőségei­vel foglalkozik. Igen könnyen lehet­séges, írja a lap, hogy az ellenség­nek sikerül Olaszországban partra szállnia. Az állásait azonban megtar­tani nem tudja majd. Kizárt dolog, hogy kezdeti sikereken túlmenő ered­ményeket elérjenek. B­E­FŐZ­T TABLETTA NYUGODTAN RÁBÍZHATJA E E FŐTTJEIT Cora Gyógyszer és Vegyk­ermikek­ gyára, X. Bihari-űt 2. Tel.: 187—697 „Kommunista egységes vonal“ Svédországban Stockholmból jelenti a TP. A Ny Dag című kommunista lap a svéd szociáldemokratákkal polemizálva azt írja, hogy a szociáldemokraták idegenkedése a kommunistákkal való együttműködés tekintetében éppúgy ért­hetetlen, mint a svéd szociáldemokrata sajtó népfrontellenes polémiája. A nép­front megteremtése a szociáldemokra­ták magatartása miatt hiúsult meg. Kommunista részről megelégednének azzal is, ha a svéd szociáldemokraták jövő kongresszusán a kommunistákkal való együttműködés feletti szavazás hasonló szavazati viszonnyal végződne, mint az angol munkáspárt kongresszu­sán. Ott 700.000 szavazat esett a kom­munista egységes vonalra, ez minden­esetre a tulajdonképpeni ipari munká­sok 50 százalékánál is több. Az 1,0 millió ellenszavazatot a kommunista lap nagyrészt a munkáspárt polgári híveinek számlájára írja. Rendelet a német húsönellátók húsadagjairól Berlinből jelenti a Bad. Tud.: A német lapok közük a birodalmi közélelmezési és mezőgazdasági minisz­ter rendeletét a hússal való önellátás ügyében. A rendelet a húsönellátók beli adagját mintegy 100 grammal csökkenti. Az önellátók adagja ennek következtében hetenként 650 gramm lesz, ami a többi fogyasztóval szemben még mindig többletet jelent, mert azok húsadagja május vége óta hetenként 250 gramm. Olaszországban csökkentik a húsadagokat és felemelik az árakat Rómából jelenti az NST. Mint kedden közült, Olaszország­ban a húsadagokat csökkenteni szán­dékoznak. A csökkentés mértékéről még semmit sem közöltek. A jelenlegi húúsadag hetenként 150 gramm. A csökkentéssel egyidejűleg a húsárak mintegy 15°/6-os emelései jelentet­tek be. Sikorski napiparancsa Rómából jelenti a TP. Sikorski tábornok a Közép-Keleten állomásozó lengyel csapatok szemléjé­nek befejezése után napiparancsot adott ki, amelyben többek között azt mond­ja, „hogy a lengyel csapatoknak ezután módjukban lesz a lengyel haza trad­icionális ellenségeivel megmérkőz­niük“. Arra is figyelmeztet­te a lengyel csapatokat, hogy „még súlyos harcokat kell kiállaniok, amíg szabaddá teszik az utat hazájukba és onnan­­, mint parancsnok, hazája sorsáról meg van győződve". Zürichi tudósítónk telefonjelentése a külpolitikáról Zürich, június 30. (A ..Magyar Nemzet­ zürichi tu­dósítójának teefonjelentése.) Wash­ingtoni jelentések éles ellentétről számolnak b­e Wallace a­lel­nök és Jessie Jones kereskedelmi minisz­ter között. Wallace alelnök, aki a gazdasági hadviselés bizottságának vezetője, a bizottságban többször nyíltan bírálta a kereskedelmi mi­niszter tevékenységét, legutóbb pe­dig súlyos hanyagsággal vádolta meg. Most, hogy ezek a nyilatkoza­tok nyilvánosságra kerültek, Roose­velt elnököt is megkérdezték a leg­utóbbi sajtókonferencián. Roosevelt kijelentette, csak helyeselheti, hogy a kérdés nyilvánosság elé került. A megvádolt kereskedelmi minisz­ter nyilatkozatot tett közzé, amely­ben Wallace vádjait visszautasítja és megelégedését fejezi ki afölött, hogy az ü­gyet a parlamenti vizs­gáló bizottság elé terjesztették. Másik washingtoni jelentés sze­rint az amerikai kormány fehér könyvet szándékozik kiadni az északafrikai politikai fejlemények­ről, különösen az egyes francia csoportok közötti ellentétekről és azok elintézéséről. Nagy haladás­nak tekintik, hogy Boisson főbiz­tost végleg eltávolították és hogy Giraud Washingtonba utazik. A legközelebbi napokban megkezdi munkáját a francia haderő újjá­szervezésére és egyesítésére kikül­dött bizottság. A SZERELEM EPOSZA! Érted...! CSÜTÖRTÖK, 1943 JÚLIUS 1. ) Algíri jelentés szerint Giraud tá­volléte alatt őt nem katonai ügyek­ben de Gaulle, katonai ügyekben pedig Juin tábornok helyettesíti. A Washingtoni jelentés szerint az amerikai kormány Polt volt bud­a­szesfi amerikai követet annak a Londonban működő szövetséges bizottságnak tagjává nevezte ki, amely a háborús bűnösök ügyében vezeti a vizsgálatot. Eddig az ame­rikai kormányt csak egy meg­figyelő képviselte a bizottságban. Fell most teljes felhatalmazást ka­pott. A Fehér Házban ezzel kap­csolatban kijelentették, hogy­ a bi­zottság most már konkrét lépéseket határoz el a háborús bűnösök ügyében. ★ A brit propaganda a legkülönbö­zőbb verziókat terjeszti az „Európa­­erőd“ elleni készülődésekről. Mac­Donald kanadai főbiztos kedden Ottawában beszédet mondott a kü­szöbönálló hadműveletekről. „Ha a támadás — mondotta MacDonald­­— megindul Európa ellen — ami bizonyára nem sokáig fog már késni —, nem egyetlen ponton meginduló akcióból fog állani. Elő­ször valószínűleg tapogatódzások és nagyobb felderítések lesznek, még­pedig aligha azon a helyen, ahol a szövetségesek majd döntő táma­dásra indulnak.“ Egyidejűleg lon­doni jelentések erősen kihangsúlyoz­­­zák a német tengeralattjáróhad­­járatban az utolsó hetekben bekö­vetkezett aránylagos csendet, amit tudvalevőleg berlini mértékadó he­lyen bizonyos átcsoportosításokkal hoznak összefüggésbe. Az Atlanti­­óceánon kétségtelenül fokozódott a tengeralattjáró elleni védekezés és az elsüllyesztett hajótér mennyi­sége májusban mintegy a fele volt az áprilisinak. A júniusi elsüllyesz­tésekről még nem adtak ki jelen­tést. Hangsúlyozzák, hogy a véde­kezés célja teljes mozgási szabad­ságot biztosítani a szövetséges szállításoknak. A zsidó vagyonok Norvégiában Osléből jelenül az NST. A szerdai hivatalos lap közlése sze­rint 126 norvég állampolgárságú zsidói vagyonát elkobozták. A vagyonelkob­zás kiterjedt a házastársra és a gyer­mekekre is. Törökországban földbirtokot kapnak egyes emigránsok Ankarából jelenti az NST. A török parlament törvényt szava­zott meg, amelynek értelmében Török­országban földbirtokot kapnak azok az emigránsok, akiknek munkáját a­ török hatóságok kívánatosnak és érté­kesnek tartják. Ezek állami támoga­tásban is részesülnek. Másrészt vi­szont a nem kívánatos emigránsokat a legszigorúbb ellenőrzés alá helyezik, különösen, ha politikai tevékenységet próbálnak folytatni. Ríjat tűztek ki a legjobb rémhír szerzője számára Lisszabonból jelenti a TP. Tangerből érkező jelentés szerint Robert Frinal Las S’almas-i amerikai konzul versenyre hívta fel az amerikai propaganda szolgálatában álló ügynö­köket. A verseny tárgya a következő: „Ki tud kitalálni egy olyan rémhírt, amely a legjobban árt Spanyolország­ban a német érdekeknek?“ A h­árom­ legjobb vak hír szerzője egyhavi külön­­fizetést kap. Spanyol körökben az északamerikai konzul szemérmetlensége­ már csak azért is nagy felháborodást váltott ki, mivel a főkonzul az államra nézve veszélyes elemek együttműködé­sét is igyekezett biztosítani propagan­dája számára. PALI A 'WESSELY. ATTILA HÖRBIGER KIZÁRÓLAG: B­ARLANG m ,­írdefon 42S-722,5^' Bikszádi vízzel Radioaktív: gyomor, vese, légcsőhurutnál biztos hatású Lerakat: VIII., Békés-utca 3, Telefon 137-903,

Next