Magyar Nemzet, 1943. december (6. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

> , ■ ■ . ^ r w,* w iL • Hill?!1,“ & ^ Y» VT. évfolyom. *17? szám Előfizetési éra egy hónapra 6 pengő 60 fillér Egyes •zára éra hétköznap 20 fillér, vasárnap 10 fillér. Megjelenik hétfő kivételével minden nap. Alapított*' PETHŐ SÁNDOR Szerda. 1943 december 1. Szerkesztőség: Budapest VI kerület, Aradi utca 1. Telefonszám- 128-428* Kiadóhivatal: Budapest VI kerület Vilmos császár­ út 65. Telefonszám:­ 126 726* . SHHMHBHHKttlHMHllllHIHIHHHilllHHHMBlHkil Churchill, Roosevelt és Csang-Kai-Sek a kairói értekezlet után átkán van Perzsiába, hogy Sztálinnál találkozzék Az ankarai amerikai nagykövet Kelet felé elhagyta Törökországot, útjá­nak célja ismeretlen —­­avratil horvát hadügyminiszter Hitlernél járt A világsajtót továbbra is élén­ken foglalkoztatják azok az előbb semleges, majd később an­golszász forrásból származó hí­resztelések, melyek békeakcióról és a Vatikán közvetítéséről szól­tak. Most azonban a sajtón kí­vül az illetékes kormányok hi­vatalos képviselői is beleszóltak ezekbe a híresztelésekbe és azo­kat valamennyi oldalról meg­cáfolták. Az NST jelenti, illeté­kes berlini helyen a leghatáro­zottabban leszögezték, hogy" né­met ember vagy német tényező nm­ hivatalosan, sem­ -felh­ivata­-­­losan nem fordult a Vatikánhoz azzal a kéréssel, hogy a pápa fegyverszüneti kérelmet közve­títsen. Az erre vonatkozó híresz­telések, amelyeket berlini véle­mény szerint az angol hivatalos hírszolgálat terjeszt, egyesült­államokbeli forrásokra hivat­kozva, a Wilhelmstrasse nyilat­kozata szerint nem egyebek cél­­zatos kitalálásoknál. Ugyan­akkor azt is kijelentették a Wil­­helmstrassen, nem felel meg a valóságnak az a híresztelés sem, hogy Papén ankarai német nagykövet a Vatikánban tárgyal. Papén, mondják Berlinben, ez­­időszerint útban van Ankara felé, hogy újból átvegye az ot­tani német nagykövetség vezeté­sét. A Magyar­ Távirati Iroda közli Zürichből, hogy a United Press washingtoni jelentése szerint Hull külügyi államtitkár a sajtó képviselői előtt nyilatkozott azokról a hírekről, amelyek Bismarck herceg és von Ki­hl­­mann állítólagos külföldi útjai­val kapcsolatban a világsajtó­ban elterjedtek. Hull a leghatá­rozottabban megcáfolta a béke­megbeszélésekről szóló híreket, amelyek minden alapot nélkü­löznek. Hangsúlyozta Hull, hogy a szövetségesek továbbra is ra­gaszkodnak a feltétel nélküli megadáshoz. Kijelentette még Hull, hogy a Vatikánnal kez­dett tárgyalások kizárólag azzal állnak összefüggésben, hogy a szövetségesek biztosítani akar­ták a pápát arról, hogy a Vatikánvárost nem fogják bom­bázni. A Neue Zürcher Zeitung londoni tudósítója is azt írja, hogy londoni mérvadó körök­­ semmiképpen sem erősítik meg az állítólagos béketapogatódzá­­sokról szóló híreket. A vezető angol lapok azonban továbbra is foglalkoznak ezzel. A Sunday Times például arról ír, hogy semleges államokban előkészü­letek folynak béketárgyalásra. Sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani azonban — írja a Neue Zürcher Zeitung — annak a ténynek, hogy London felelős kö*ftLJu­zár41«g »—Harmadik Bi­rodalom politikai és katonai realitásával számolnak. Ezekben a körökben rámutatnak arra, hogy mindeddig semmi sem történt, ami valamilyen válto­zásra engedne következtetni Né­metország hatalmi politikai vi­szonyaiban. Erre a tényre való tekintettel Angliában egyáltalán nem számolnak politikai válto­zás lehetőségével és rámutatnak arra, hogy a szövetségeseknek a jövő évben saját áldozataik árán kell kicsikarni a döntést. A hármas találkozó A hármas találkozó körül még továbbra is teljes bizony­talanság uralkodik, noha min­den valószínűség szerint a találkozó valahol már folya­matban van. Az Interinf. azt jelenti Ankarából, hogy ottani diplomáciai körökben úgy tud­ják, a Sztálin­- Roosevelt- Churchill-találkozó Teheránban lesz. Ankarában ugyancsak tudni vélik, hogy Roosevelt és Churchill már Kairóban van. Ezt a hírt megerősíteni látszik az a körülmény, hogy Steinhardt ankarai amerikai nagykövet Kairóba utazott, állítólag azért, hogy Roosevelt­­­el megbeszélést folytasson. Miután Steinhardt közben visszatért Ankarába, azt hiszik, hogy Churchill és Roosevelt már szintén továbbutazott Kairóból, sőt már meg is ér­keztek Teheránba. Ankarában azt is tudni vélik, hogy már Sztálin is Teheránban van. Más vélemények szerint az összejövetel színhelye nem Teherán, hanem Alexandria vagy Kairó lesz, bár az utóbbit nem tartják valószínűnek. An­karában olyan értesülések is­­ vannak, amelyek szerint Csang­­- Kai-Sek marsall is útban ván az értekezletre és jelenleg Irán­ban tartózkodik. A hármas találkozó várható eredményével foglalkozva a Die Tat című svájci lap azt írja, hogy a háromhatalmi meg­beszélésekre vonatkozó találga­tások­ ingája úgy látszik most a katonai oldalról ismét a politikai felé lendült. A lap azt írja, hogy a megbeszélések egyik legfontosabb tárgya a lengyel probléma lesz. Meg­jegyzi azonban, hogy félhivata­los lengyel véleményekben csak nemrégiben felháborodással uta­sították vissza a megalkuvásos megoldás gondolatát. Hullnak az a kijelentése, hogy a határ­kérdések szabályozását el kel­lene halasztani, aligha mutat arra, mintha Churchill, Roose­velt és Sztálin találkozójától a keleteurópai vitás területi kér­désekben döntéseket lehetne várni. A három nagyhatalom vezető férfiai között valószínű­leg lesz szó Lengy­el­országról, a balti államokról és a Balkán­ról, végleges megoldások azon­ban aligha várhatók. A Bud. Tud. azt írja, hogy az Observer diplomáciai munkatársa óva int annak elképzelésétől, hogy Lengyelország és a szovjetúnió között gyors kibékülés követ­­kezhetik be. A lap hangsú­lyozza, hogy az angol kormány rendkívüli mértékben érdekelve van a kibékülésben és Eden külügyminiszter az elmúlt hé­ten több megbeszélést folytatott a lengyel miniszterelnökkel s a lengyel államelnökkel. Az „Observer“ szerint Anglia arra törekszik, hogy mindkét fél részére kielégítő megoldást ta­láljon. Itt kell megemlítenünk, hogy a nemrég jelzett csehszlovák­­orosz barátsági szerződést még mindig nem írták alá. A szerző­dés aláírása, NST- jelentés sze­rint, küszöbön áll. Ezzel szem­­­­ben svájci lapok úgy tudják,­­ hogy Benes, aki közel három­­ héttel ezelőtt utazott el Angliá­ból, még nem érkezett meg­­ Moszkvába. A szerződésre vo­­natkozó tárgyalásokat Firlinger moszkvai cseh követ folytatta le Molotovval. A szövetségi szerző­dés öt szakaszból áll és húsz évre szól, ugyanúgy, mint az angol—szovjet szövetségi szer­ződés, amelyhez egyébként is teljesen hozzáidomul. Az egyik szakasz, mint azt régebben je­lentettük, kimondja, hogy a szerződéshez harmadik államok is csatlakozhatnak. Moszkvában hangsúlyozzák, hogy a szerző­dést már a három nagyhatalom külügyminisztereinek moszkvai értekezletén letárgyalták és a szerződés aláírásáról szóló je­lentést akkor teszik közzé, amikor Benes megérkezik Moszkvába. Földközitengeri problémák A gyors egymásutánban be­következő események azt bizo­nyítják, hogy a Földközi-tenger medencéje nemcsak katonai, de politikai szempontból is csepp­folyós állapotban van. A liba­noni válság ugyan egyelőre el­simult, de angol illetékes körök nem titkolják, hogy a mostani libanoni megoldást csak ideig­lenesnek tekintik. A Daily Te­legraph szerint szövetségi szer­ződést kell létrehozni Libanon és Szíria, valamint a szövetsé­gesek közt ugyanúgy­, mint ahogyan Anglia Egyiptom­mal és Irakkal szerződést kö­tött. Ily módon — mondja a Daily Telegraph — a háború tartamára Libanon és Szíria mozgósítható lenne a szövetsé­gesek háborús erőfeszítéseinek támogatására. Catroux tábor­noknak az a nyilatkozata, amely­­szerint a libanoni válságot ide­gen befolyások robbantották ki, szintén bizonyítja, hogy a Föld­közi-tenger keleti medencéjében még nem csendesedtek le a po­litikai viharfelhők. Ugyanakkor politikai bonyodalmakról érkez­nek hírek a Gradoglio-kormány által képviselt és a szövetsége­sek által megszállt Dél-Olasz­­országból is. Az NST arról szá­mol be, hogy gróf Sforza és Benedetto Croce pártjában, a liberális demokrata pártban, súlyos válság tört ki. A válság oka állítólag az volt, hogy a párt vezetősége a monarchia kérdésében különböző állás­pontot vallott. Ugyanakkor közli az NST, hogy Nápolyban kék­ párt elnevezéssel új párt alakult monarchista program­mal, amely Umberto trónörö­köst támogatja. Itt említjük meg, hogy a brit hírszolgálat algíri jelentése szerint a szövet­ségesek olasz tanácsadó­ bizott­sága megtartotta első ülését. A bizottságban Angliát Harold MacMillan, az Egyesült Álla­mokat Murphy, a szovjetúniót Visinszki és az algíri francia Felszabadítási Bizottságot Mas­sign képviselte. A bizottság első ülése csak bevezető jellegű volt és érdemi munkáját csak a hét folyamán kezdi meg. Báró Wesselényi Miklós Lisszabonból jelenti az „MTI“. Mint az angol hírszolgálat je-t Churchill, Roosevelt és Csang-Kai-t valahol Perzsiában vannak úton, lenti, Lisszabonban határozott sor- Sek már hosszabb megbeszélést hogy Sztálinnál találkozzanak, mában arról értesülnek, hogy­­ foly­tatott egymással Kairóban és . (MTI.) Ára 20 fillér Teheránban lesz a hármas találkozó? Ankarából jelenti az interjút.­ Itteni diplomáciai körökben úgy tudják, hogy Sztálin, Hoosevelt és Churchill hármas találkozója Teherán­ban fog lefolyni. Ugyanezekben a kö­­rökben azt állítják, hogy Hoosevelt és Churchill már Kairóban van. Stein­hardt ankarai amerikai nagykövet repülőgépen Kairóba utazott, még­pedig állítólag azért, hogy ott Roosevelt elnökkel megbeszélést folytasson. Mint­hogy időközben ismét visszatért Anka­rába, azt gyanítják, hogy Roosevelt és Churchill szintén továbbutazott Kairó­ból és lehetséges, hogy a két államférfi már meg is érkezett Teheránba. Ebből, valamint más diplomáciai körökből származó utalásokból arra következ­tetnek, hogy Sztálin is már Teheránban tartózkodik. Más hírek szerint az ösz­­szejövetel színhelye nem Teherán lesz, hanem Alexandria vagy Kairó, az utóbbi lehetőséget azonban nem na­gyon tartják valószínűnek. Híre jár annak is, hogy Csang-Kai-Sek és felesége szintén úton van az értekez­letre és jelenleg Iránban tartózkodnak. Lisszabonból jelenti a Bad Tud.: Lisszabonba érkezett utasok szerint Roosevelt és Churchill már néhány nap óta Kairóban tartózkodik. Sztá­lin, aki jelenleg útban van a két an­golszász államférfival való együttes értekezletre, jelenleg Teheránban tar­tózkodik. Ugyanezek hírek szerint tervbe vették, hogy a három nagyha­talom állam­férfiai Kairóban vagy Alexandriában találkoznak.

Next