Magyar Nemzet, 1944. január (7. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-01 / 1. szám

&?otfäiS, T. sülni SioitöEal, 1044 Jantuäf ft Hm Nemzet. Előfizetési ára egy hónapra 5 pengő 60 fillér. Egyes Alapított­ Szerkesztőség: Budapest, V. kerület, Aradi­ utca 10. szám ára hétköznap ,20 fillér, vasárnap 40 fillér. H I? 'T' U A fi L 1%T FE £\ *ft Telefonszám: 128-428*. Kiadóhivatal, Budapest, VI. Megjelenik hétfő kivételével minden nap. |[ J|[ U 1^1 1 1 U glj| kerület, Vilmos császár­ út 65. Telefonszám: 126-726* v. Száz esztendővel ezelőtt csak a legélesebb elmével bírók sejt­hették meg azt, amit ma min­den ember tud és saját magán napról-napra, sőt a nap minden órájában újra tapasztalni kény­telen, azt, hogy a politikának igazában csak egyetlen nagy problémája van: az állam elha­tárolása az egyéntől és az egyé­nekből álló társadalomtól. Hogy ma az emberek világosabban látják a problémát, ez nem azt jelenti, mintha mélyebb politi­kai belátásuk lenne, mint száz év előtt; ma egyszerűen saját testükön veszik észre a problé­mát, bőrükön, ruhájukon ki­tapintják, élelmiszerükön és ita­lukon át ízlelik, mozdulataik folytonos korlátozásán akaratla­nul is észreveszik az államot, m­ely rajtuk nemcsak háború alatt és háború miatt, de azt megelőzőleg is régóta uralko­dik. Az államnak ezt a túl­nyomó hatalmát valamikor az úgynevezett abszolút monarchia hozta létre, de az abszolutiz­mus azóta függetlenítette magát a kormányformáktól, aminthogy ez utóbbiak általában is lényeg­telenné váltak s ma már isme­­rünk igen hatalmas államokat, amelyek az aristotelesi vagy montesquieu-i skatulyák egyi­kébe sem sorozhatók. Bizonyos, hogy az állam abszolút hatalma ma is különböző meggondolá­sokkal igazoltatik, melyeknek hátterében mindenütt a „közjó“ áll, azaz mindnyájunk java, de napjaink és az elmúlt évtizedek sok-sok tapasztalata arra mutat, hogy ennek a „közjó“-nak ér­dekében az állam gyakran any­­agi „rosszat“ követel, annyi sú­lyos dolgot rak polgárai vállára, hogy ezek a közjót néha csak igen nagy távolban, messzi kö­dökön át, szinte csak „sub specie aeternitatis“ tudják meg­pillantani. Iskolás tudomány szerint en­nek a túl hatalmas államnak el­lentettje volt a liberális állam, mely semmit sem akart és en­gedte, hogy minden a maga út­ján, azaz rosszul menjen és a szabadságot szolgaság váltsa fel észrevétlenül. A mi száz év előtti politikusaink is liberálisok vol­tak, de ők erős államot, benne f erős kormányt követeltek s segyszersmind minden óvóintéz­kedést is megtettek, nehogy az erős állam a rend, igazság és közjó fenntartásán túlcsapva, az­­egyént és társadalmat jogtalan és káros módon elnyomja. Előttük a parlamenti rendszer megrom­lásából származó abszolutizmus elrettentő példájaként csak a francia restauráció, polgár­­királyság és a kezdő napóleoni k­orszak állott . Eötvös még azt hitte, hogy „az állam tökéletes abszolutizmusa épúgy az utópiák sorába tartozik, mint a korlát­lan szabadság“, mert mind a kettő lehetetlenné teszi a rende­zett állami együttélést. De azzal ő is tisztában volt, hogy a kor­látlan szabadság a nagy, kifej­lett társadalmakban kevésbbé aktuális veszély — az emberek érthető módon megakadályoz­zák a hozzájuk hasonlóknak korlátlan törekvéseit, de annál veszedelmesebb a másik véglet, melynek minél biztosabb elke­rülésére ajánlja társaival együtt az előbb felsorolt demokratikus intézményeket. Az utóbbi 60—70 év azt mu­tatja, hogy az intézmények ön­magukban, lélek nélkül, mégsem képesek túlságos állami rend­szer, etatizmus kifejlődését meg­akadályozni. Ha azt keressük, hol vesztettük el az utat, akkor azt a pontot kell megkeresnünk, ahol a demokratikus intézmé­nyek működése lelketlen rutinná, mechanikává lett s ahol ezek az intézmények nem voltak immár képesek az egyén és társadalom jogos igényeinek kielégítésére. Olvasóim ne aggódjanak, nem fogok átcsapni metafizikába, sem pedig abba a modern po­litikai r­etorikába, melynek fő­jellemzője a kenetesség, amint már Eötvös észrevette: „mert ki nem hazudna legalább morális és emberszerető elveket“. Az ő nézete szerint az intézmények­nek is emberszeretőknek kell lenniök s minden új rendszer, mely a régit felváltja, ezt csak akkor teheti, ha jobban meg­közelíti célját, az emberi élet megkönnyítését, az égbekiáltó igazságtalanságok jóvátételét. A „közjó“ tehát nem lehet elvont dolog s nem lehet dekretálni valamit államhatalommal, hogy ez a közjó, mikor hiányzik be­lőle az emberszeretet és csak az elvont államnak, vagy az ezt kezelő, hozzá közelálló egyesek­nek van haszna belőle. Eötvös, de nemcsak ő, társai is — me­leg szívvel politizáltak s éppen azért lehetetlenség őket elkép­zelni, amint résztvesznek a teg­napi és a mai választásokban és a „politikusok“ rutinos, debat­­teri összejövetelein. A demokra­tikus intézmények mögött ott látták a szegényeket, elesette­ket, az élet javaiból és művelt­ségéből kizártakat s az intézmé­nyeket szerintük éppen azon cél szerint kell időnként átalakí­tani, hogy minél gyorsabban és minél nagyobb tömegét lássák el a kizártaknak az emberi mél­tóság szükségleteivel. Eötvös 1840-ben két nagy tanulmányt írt ezzel a meleg szívvel, a „Sze­génység Izlandban“ és „A zsi­dók emancipatiója“ címmel s az előbbiben úgy találta, hogy „ko­runk emberszeretőbbé vált, hogy a közjó s minden embernek boldogítása nem az emberbarát kedves álma többé, melybe a szomorú életből néha vissza­vonul, hanem fenséges célja, mely után egész erejével töreke­dik; hogy az emberi nemnek új szükségletei támadtak, melyek a mostani formákban kielégülést nem találnak, s hogy a formák változni fognak, mert az ember, bármily gátak állíttassanak elébe, szükségeit végre mindig elérik. Tapasztalataink azt mu­tatják, hogy a politikai élet ez emberszeretettől követeli, mond­hatnék : humanista fejlődését folyvást új és i¥j gátak zár­ják el, gyakran épp azok, me­lyeket valamikor a folyam biz­tosítására emeltünk — de Eöt­vös szavai értelmében nyu­godtan elhagyatkozhatunk az emberszeretetre, mely kétség­telenül magasabbrendű elv a dolgok elrendezésében, semmint oly társadalmi, gazdasági erők és igények, akár állami paran­csok, melyek az ember­szeretet­­tel szembeszállnak. Mert gazda­sági életünket átalakíthatjuk s ha az emberszeretet kívánta vál­toztatásokra esetleg hét sovány esztendő jönne, a hét kövér is el fog következni — állami in­tézményeinket sem tarthatjuk örökéletűnek, ha hiányzik belő­lük az emberszeretet, de mit te­gyünk akkor, ha kitéptük ma­gunkból az embertársak szere­­tetét? Ne felejtsük el, ez az em­berszeretet Eötvösnél az evangé­lium felebaráti szeretete, belőle vezeti le a szabadsághoz való jogunkat is, amint 1845-ben írta: „hála a kereszténység áldó befolyásának, a szabadságot csak bizonyos osztályok vagy nép­fajok számára senki sem meri követelni“ — és ha már évtize­deken át elfeledkeztünk a szere­tesről és engedtük, hogy a cél­szerűség, az állam java, a költ­ségvetés egyensúlya, a termelés érdeke és sok más hasonló bölcs dolog kiszorítsa a törvényből és a szabályokból, talán épp a mai ítéletidőben illenék visszaad­nunk neki az emberek feletti hatalmat. Eötvös József báró költő és fiozófus volt, Szalay László ere­detileg jogász s így a fenti esz­méket praktikusabb formába tudta önteni, mint hozzá képest tényleg ábrándozónak nevezhető barátja. A mi történeti magatar­tásunk emberiességének egyik nagy bizonyítéka, hogy Szalay László száz évvel ezelőtt szinte ugyanazon szavakkal mondotta ki az államnak a jog és erkölcs alá vetett voltát, mint most egy éve, tavalyi karácsonyi beszé­dében XII. Pius pápa, aki szi­gorú szavakkal ítélte el „a jogi pozitivizmust, mely a pusztán emberi törvényalkotásnak meg­tévesztő felségjogot tulajdonít és egyengeti az utat a törvény­nek az erkölcstől való végzetes elszakadásához“. Szalay a libe­rális szabadságjogokat, mint emberi jogokat ismeri el, me­lyek az embernek teremtésétől fogva tulajdonai s azokat utóbb, semmi körülmények közt, sem társadalmi szerződésbeli lemon­dás útján, sem az állam vagy bármikép megfogalmazott közjó javára és előnyére el nem veszt­heti. Az emberi jogok nélkül az ember nem lehetne ember s oly rendszer, mely őt meg akarná fosztani e természetadta jogai­tól „Isten fuvallatát törölné ki az ember lelkéből“. Az emberi jogokban a sérthetetlen, örök, mert Istentől származó „jog“ fejeződik ki szerinte: „Az, ki nem tud semmit az ember­jogok­ról, az a jog őseszméjét ta­gadja“, ami „balga felfogás, vagy a legpogányabb materializ­mus“. Az olyan törvények pe­dig, melyek az emberjogokat tagadják vagy sértik, nem lehet­nek egyebek, mint rossz törvé­nyek, mert hiányzik belőlük a jog, tehát jogtalan és törvény­telen törvények természeti és erkölcsi szempontból. Mert „Is­ten szellete lebeg vala a vizek felett — ezt olvassuk a genezis­ben a teremtés előtti időszakról s ez annyit is jelent, hogy a jog eszméje előbbvaló a pozitív tör­vények feletti okoskodás ered­ményénél, mellyel azt számosan vajmi örömest azonosítani sze­retnék“. Az eötvösi és Szalay-féle gon­dolatok egybevetésével már kö­zelebbről meg tudjuk határozni, mikor tértünk le az útról, me­lyet ők s velük a régi, 48 előtti Széchenyi és Deák s a későbbi tapasztalatokkal gazdagodott Kossuth jelöltek ki nemzetük­nek. A demokratikus intézmé­nyek, amennyiben azok 48-ban megvalósultak, napjainkig ér­vényben maradtak ugyan, de már a múlt század második felében megfigyelhető a kezdődő etatizmusra jellemző szorgos törvényhozási munka, mely a társadalom önkéntes és­ önálló szervezkedését eleinte felesle­gessé teszi, utóbb megakadá­lyozza s mely a pozitív, napon­kénti szükségletek kielégítésére törekedvén, megfeledkezik a magasabb dolgokról. Törvény­hozóink szavaiban mind több a rhetori fordulat és mindinkább megszilárdul az a nemzeti fra­zeológia, melynek lehullott, szét­­porló morzsáira úgynevezett nagysikerű beszédekben ma is ráakadhatunk, de mindinkább kihűl bennük az eötvösi és deáki emberszeretet melege s éreznünk kell, hogy a törvény a törvényért kezd élni, a közjó a közjóért, az állam önmagáért, egyrészt elvileg és elméletileg, másrészt hivatalainak és intéz­­ményeinek mind hangosabban és mind szárazabban kelepelő mechanizmusában. Ebben a szinte Vart pour Vart állami élet-­­ben az ember fajsúlya mind könnyebb lesz, értéke kisebbe­­dik és mellőzhető­k a természet­től való emberi jogok, ha össze­ütköznek ezzel a papiros „köz* jó“-val, annál könnyebb lelki­ismerettel tétetnek félre, minél ritkábban merülnek fel a század végétől kezdve Eötvöséhez és Szalayéhoz hasonló gondolat­menetek. Ne higyjü­k, hogy a fejlődés csak nálunk ment ebbe az irányba és csak nálunk hazud­tolta meg a régi nagy nemzedék reménységeit. A 19. századi libe­ralizmus hőskora letűnt a szá­zad közepére, hívei képtelenek­nek bizonyultak olyan újonnan megjelenő szükségletek ember­szerető, melegszívű kielégítésére, melyeket már Eötvös is előre látott. Elsősorban a társadalmi és gazdasági jelenségekkel szem­ben bizonyultak tehetetlenek­nek, ragaszkodtak a korlátlan gazdasági szabadsághoz — pe­dig ez már rég szembeszállt „Isten szellemével“, milliók ter­mészeti jogaival — s ez utóbbiak védelmét átengedték új, szociá­lis mozgalmaknak. Nemcsak ná­lunk, másutt is elpárolgott a liberális szívekből az embersze­retettel együtt az evangélium és a vallásos érzés, s végül is gro­teszk jelenségként szemlélhettük egy hitetlenné vált liberalizmus­nak, materializmusnak és etatiz­­musnak furcsa, szörnyszerű együttélését. A következések nem maradhattak el: a szellemi értékeitől kiürített liberalizmus általános európai bukása, az ál­lamnak kiemelkedése földrengés, tengerzúgás és a két világháború viharaiban. Ma Anglián kívül nincs többé számottevő liberális párt s az még ott is túl gyönge, akár arra is, hogy a mérleg nyelve legyen a két nagy párt között. A múlt századi liberaliz­mus, mely nem tudta sem 1914-et, sem az azóta elkövetett szörnyű­ségeket megakadályozni, nem tá­masztható fel többé, mert már régen elvesztette nagy emberi és erkölcsi értékeit. Nekünk csak arra kell vigyáznunk, hogy eze­ket az értékeit, melyek közösek, minden tisztul­tabb szellemi iránnyal, tehát az emberi és szabadságjogokat s az ember­­szeretetet kiragadjuk ebvvől a veszni induló világból és meg­kíséreljük az ő segítségükkel új alapok lerakását. A következőkben még szeret­­nék egy pillantással átfogni az Eötvöséktől való tényleges tör­téneti elhajlást, ami talán fel­adatainkat is jobban fogja ér­zékeltetni. „Valahol utat vesztettünk”– írta: Szeke Gyula Ára 40 fillér

Next