Magyar Nemzet, 1944. március (7. évfolyam, 49-66. szám)

1944-03-01 / 49. szám

A nagy előkészületek mostani időszakában azt kell kérdeznünk, várjon a közeljövő az európai harc­tereken hoz-e valamilyen lényeges változást a hadműveletek eddigi menetével szemben. Jól tudjuk, mi történt keleten és délen, de a jövőbe lehetetlen belepillantanunk. Ha a közeljövő alkalmazkodik az eddigi eseményekhez, akkor arra kellene számítanunk, hogy a német ellen­állás annál inkább szilárdul meg, tehát a szovjet előnyomulása annál inkább meglassul, amilyen mérték­ben közeledik nyugat felé. Ezt ta­pasztalhattuk a keleti arcvonalon az utóbbi hetekben és ezen nem vál­toztat az a tény sem, hogy a keleti arcvonal északi szakaszán az elsza­kadó mozdulatok tovább tartanak. Utóbbi jelenség okát abban látjuk, hogy ezen az arcvonalrészen a né­metek még csak a Narva és a Pej­­pusz­tó vonalában foglalták el új hadállásaikat, tovább délre Pszkov és Polock között az új védővonal pedig még nem alakult ki. A német ellenállás fokozatos megszilárdulására vonatkozó felfo­gásunkat a földrajzi viszonyok is valószínűsítik, mert minél tovább tenné át nyugat felé a német had­vezetés ellenállásának vonalát, ez annál rövidebbé válnék. Olvasóink megfigyelhettték már a sztálingrádi és kaukázusi időszak óta, hogy ál­landóan a gyökeres arcvonalrövi­­dítés gondolatának hívei voltunk. Mindent egybevetve arra az ered­ményre kell jutnunk, hogy bármi­képpen alakulnak is a közeljövő­ben a viszonyok a keleti arcvona­lon politikai és katonai tekintetben is, a német ellenállásnak szükség-,­szerűen meg kell erősödnie. ♦ A jelenlegi harcszünet keleten nem teljes. Az északi szárnyon, a Narva mentén a németek támadják a folyón átkelt szovjet erőket, Pszkov körül és a várostól délre a harcok Torosino — Karanisevo Novorzsev — Opocska vonalába te­relődtek, délre csatlakozóan pedig a Novo-Szokolnikiból nyugati irányban támadó orosz csapatok Idrica vasúti csomópontot igyekez­nek elfoglalni. Tovább délre a harcok lankadó erővel tovább tartottak Vitebszknél és a Berezina vidékén. A Pripjet­­mocsaraktól délre a berlini Interins Jampolnál említ fel nagy szám­beli túlerővel végrehajtott, de si A háború kertelen orosz támadásokat. Ezek iránya a keletgalíciai Tarnopol felé mutat és ez a vidék már ka­tonai földrajzi tekintetben azért is fontos, mert itt húzódik el a Keleti­tenger felé haladó lengyel Bug és a Fekete-tenger felé folyó Ukrán Bug vízválasztó vonala. Az egyik berlini jelentés az egész keleti arcvonal kiemelkedően legsúlyosabb harcainak minősíti a Krivoj Rog körüli küzdelmet. Az oroszok ezzel a támadásukkal Ni­­kolajevet szeretnék elérni, amitől azonban még igen messze vannak, egyben a Dnyeper alsó folyásánál álló német erőket is óhajtanák be­keríteni, amire azonban nézetünk szerint aligha kerülhet sor. * Olaszországban az anziói hídfőnél csupán további súlyos tüzérpárbaj­ról szólnak jelentéseink. Újabb moz­zanatot jelent azonban újabb angol­szász erőknek felvonulása a Róma felé vezető úton, tehát szemben a már több nap óta közölt német erő­összevonásokkal. Most azután iga­zán nem lehet tudni, melyik fél fogja a támadást megkezdeni. Az olasz véderő veszteségei Milánóból jelenti a Német Távirati Iroda. A Corrisponderia Republicana, a párt hivatalos orgánuma összefoglaló ki­mutatást közöl azokról a veszteségek­ről, amelyeket az olasz véderő, vala­mint az egész olasz nemzet a háború folyamán elszenvedett. Bevezetőben hangsúlyozza a közlemény, hogy Németország után egyetlen más nem­zetnek sem kellett e háborúban oly súlyos áldozatokat viselnie, mint az olasznak. Az olasz hadsereg vesztesége a Le Forze Armata, a véderő orgánumának hivatalos közlése szerint 1943 júliusáig bezárólag a különféle arcvonalakon 50.641 ember tett ki. Ezekhez jön még 203.405 eltűnt. Ezek hivatalosan nem szerepelnek az elesettek között, de fogolykimutatásokban sincsenek benne. Az olasz haditengerészet vesztesége 1943 júliusáig bezárólag 3771 elesett és 20.189 eltűnt­­volt. Az olasz kereskedelmi tengerészet tagjaiból elesett 2512 ember. Az olasz légi fegyvernem vesztesége 6000 halott és eltűnt. A hadifogságba került olasz katonák összes száma kereken 500.000 ember. A polgári lakosság vesztesége sokkal nagyobb. A polgári lakosság vesztesé­geiről végleges számadatok még nem állnak rendelkezésre, de számuk meg­bízható becslés szerint mintegy száz­ezer főre tehető, nagy részük nő és gyermek. Az olasz hadiflotta a háborúban 342 egységet vesztett, köztük 84 tenger­alattjárót a Földközi-tengeren és az Atlanti-óceánon. Az olasz kereskedelmi tengerészet, amely a háború elején 3,5 millió tonna hajótérrel rendelkezett, legnagyobbrészt elveszett. Egyedül 1943 április havában, amikor a legnagyobb erővel kellett gondoskodni a Tunisz­ban harcoló csapatok ellátásáról, az ellenség 120.000 tonna olasz hajótért süllyesztett el, 50.000 tonna hajótér pedig a hajók megrongálása következ­tében bizonytalan időre használhatat­lanná vált A Corrisponderia Republicana ez­után áttekintést ad az olasz polgári károkról. Ellenséges légi támadás kö­vetkeztében sok olasz város teljesen elpusztult. Nápoly városát 104 bomba­támadás érte. Az ellenséges repülő­támadások a föld színével egyenlővé tették Cagliari, Trapani, Marsala, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Be- D­efutt a finom balatoni nap, csupa derű, egészség, életöröm várja! Nagyon jó lenne Önnek is egy öröklakás a szépséges Bala­­tonaligán, ahol nemcsak paza­rul nyaralhat és vidáman szó­rakozhat, hanem ahová éven át vikendre is kényelmesen le­járhat. A Balaton szerelmese lesz s meglátja, Aligának nin­csen párja. Budapesthez legközelebb! Felvilágosítás,eladási iroda kizárólag: Budapest, IV., Váci­ utca 36. Klotild palota Telef.91): 123-25& 1§&££ Magyar Nemzet SZERDA, 1944 MÁRCIUS T A cassinói arCvonalon az angol­szász felvonulás is tovább tart, anél­kül, hogy a harcok a felderítés mér­tékét túlhaladták volna. A légi küzdelem Európa fölött az elmúlt napokon csökkenő irányzatot mutat. Az angolszászok főképpen a La Manche-csatorna menti és mö­göttes német hadi célpontokat bom­bázták. Ezen a részen tulajdon­képpen eddig is alig volt szünet, ami már azért is érthető, mert ezek a légi támadások a bármily későn megindítandó nyugateurópai partra­szállás természetes előkészületeihez tartoznak. Tom­bor Jenő Német hadijelentés Kerestek­keletre és Krivoj Rog kör­nyékén az ellenségre nézve nagy veszteséggel visszavertük a bolsevis­ták sok támadását, helyi betöréseiket pedig ellenlökéssel megtisztogattuk. A Pripjet-mocsaraktól délre a helyi jellegű harci tevékenység tovább tart. A Berezinától délre és Vitebszktől cséik­öletre az ellenség erősebb táma­dásai összeomlottak vonalaink előtt. Egyes betörési helyeken a szovjetet ádáz közelharcok után ellenlökéssel visszavetettük. Neveitől északnyugatra az ellenség több lövészhadosztállyal támadásra in­dult. A tegnap lefolyt kemény harcok a védőkre nézve teljes sikerrel jártak. A Pszkov-tótól keletre és Narvánál az ellenség meg-megismételt támadá­sai sikertelenek maradtak. Tüzérsé­günk ellenséges csapatmozdulatokat és készenléti állásokat zúztak szét. Légi haderőnk erőg csatarepülő­kötelékei jó eredménnyel támogatták a védelmi harcokat, elsősorban Kri­­voj Rognál, Dubnónál és a Pszkov­­tónál a szovjet gyalogos és gépesített oszlopok ellen intézett alacsony tám­a­dásokkal. Bombáikkal, illetve géppus­káikkal nagyszámú járművet és több légvédelmi ágyút romboltak szét. Fent északon gyors német harci repülőgépek a murmani vasút men­tén ellenséges csapatszállásokat sem­misítettek meg. A keleti arcvonal északi szakaszán lezajlott súlyos védőharcokban külö­nösen kitűnt a második lett SS ön­kéntes dandár Schuldt SS-fővezető, tölgyfalombbal ékesített vaskereszt tulajdonosának és Weiss vaskeresz­tes osztagvezető, a dandár lett gya­logsági vezetőjének parancsnoksága alatt. A nettunói hídfőnél végzett roham­­csapatvállalkozásaink helyenként ál­lásaink megszilárdulására vezettek A déli arcvonalon Castelfortenél és Teredénél ellenséges előretöréseket vertünk vissza. Haditengerészetünk és hajóink lég­védelmi tüzérsége Boulogne kikötője felett a több, alacsonyan támadó ellenséges repülőgép közül két négy­motoros meg egy kétmotoros bombá­zót lelőtt. Ezzel hadihajóink, vala­mint kereskedelmi és haditengeré­szetünk légvédelmi tüzérsége február 21-étől, 29-éig összesen 22 ellenséges repülőgépet lőtt le. Levento, Avelino, Pescara, Civita Vee­­ehia, Livorno, Arezzo, Pistoia, Ancona és Rimini városokat. * Milánóban a légi támadások követ­keztében a lakóházak hatvan száza­léka elpusztult vagy lakhatatlanná vált. Nagyszámú kisebb olasz város, község és falu vagy teljesen vagy leg­nagyobbrészt elpusztult. A légi táma­dások okozta anyagi kár meghaladja a százmilliárd lírát, összegszerűleg fel sem becsülhetők azok a károk, ame­lyek egyedülálló történelmi művészeti értékek teljes elpusztításával érték az országot. Ide sorozhatok az elpusztult templomok, paloták, könyvtárak, fest­mények, szobrok és az olasz szellem számtalan halhatatlan alkotása, az olasz történelem sok pótolhatatlan ér­téke. A közlemény ezekkel a veszteségek­kel és károkkal szembeállítja azokat, amelyeket az olasz véderő a háború folyamán az ellenségnek okozott. Az olasz hajóhad egységei 1.474.000 tonna hajótért képviselő kétszáz brit keres­kedelmi hajót elsüllyesztettek. Elsül­lyesztettek továbbá 160 ellenséges hadihajót 305.418 tonna hajótérrel. Többé-kevésbbé súlyosan megrongál­tak 69 ellenséges hadihajót, 358.560 tonna hajótérrel. Különösen súlyos veszteségeket oko­zott az ellenséges légi fegyvernemnek, valamint az ellenséges hadi- és keres­kedelmi tengerészetnek az olasz légi fegyvernem. Európa és Afrika felett légi harcokban f Az olasz repülők 3258 ellenséges repülőgépet lőttek le, 388 repülőgépet pedig a földön semmisítet­tek meg. E számadatokban nem szere­pel az a többszáz repülőgép, amelyet az olasz repülők valószínűleg meg­semmisítettek. Olasz torrpedóvető repülőgépek 86­01- hiséges kereskedelmi h­ejót süllyesztet­tek el 708.500 tonnatartalommal. Az olasz légi fegyvernem bombáitól 34 el­lenséges kereskedelmi hajó pusztult el 177.530 tonna tartalommal. , Olasz zu­hanóbombázók 18 ellenséges kereske­delmi hajót süllyesztettek el 115 000 tonna tartalommal, továbbá megron­gáltak 145 kereskedelmi hajót 992.600 tonna hálótérrel. Az olasz légi fegyvernem tevékeny­sége következtében az ellenség hajó­hada 20 cirkálót, három segédcirkálót, 20­ torpedóütőt, 7 tengeralattjárót, 1 ágyúnaszádot, 6 motoroshajót­­, 6 közelebbről meg nem állapított egy­séget veszített. Ezenkívül megrongál­ták az ellenséges flotta 200 egységét. Az olasz légi fegyvernem 1940 június 11-étől 1942 december 1l­éig 60.000 repülőtámadást hajtott végre és 366.000 bombát dobott le, amelyek 13.000 tonna robbanóanyagot tartalmaztak. Géppus­káikból 2,9 millió lövést adtak le és 583 légi torpedót dobtak le. Az olasz légi fegyvernem háborús bevetésben 264.614 repülőórát töltött a levegőben. Az olasz közlemény végül rámutat aerra, hogy az államcsíny végrehajtása­kor a hadsereg, valamint a flotta és a légi fegyvernem számára olyan fegy­verkezési program végrehajtásába fog­tak, amely eddig el nem ért katonai átütőerőt adott volna az olasz véderő­nek. Az államcsíny idején kerültek ki a gyárakból a páncélkocsik első soro­zatai, mégpedig a P 40-mintájú kocsik. Építés al­att állottak tengeralattjárók sorozatai és nagyszámú torpedóvető­­repülőgép. Megbízást adtak többezer G. 55, Re 205 és Ne 205­ mintájú repülőgép gyártására. Ha­ egyszer megírják ennek a hábo­rúnak történetét, akkor világosan kitű­nik majd — írja a közlemény —, mily gondot fordított az állam a véderő, különösen a hajóhad kiépítésére. Sok tábornok és tengernagy nem fegyver* hiányban, hanem a bátorság hiányét* ban szenvedett, miként ez Pantelléria és Augusta megvédésekor kitűnt. Azok­ a körök, amelyek azt hitték, hogy árulással megmenthetik magukat, való­jában nagy csatatérré változtatták Olaszországot. A történelmi igazság az, hogy Olaszországnak 1943-ban megvolt a lehetősége a további ellenállásra. A mostani és fez előző háborúnak sok­ epizódja igazolja, hogy az ellenállásra mindig megvan a lehetőség, még akkor is, ha az ellenség anyagban és csapa­tokban túlerőben van. Csak arról van szó, megvan-e az akarat az ellen­állásra. A kétségbeesett beletörődés helyére ma — írja végül a közle­mény — az­ elszánt harci akarat lépett. Olaszország ma a sorsdöntő kérdés előtt áll: lenni ,vagy nem lenni, talpra­­állás vagy pusztulás, Olaszország vagy erős, egységes és független lesz vagy pedig az ellenség gyarmati sorba süllyeszti. (MTI.) Ellenséges gépeket lőttek le horvát terület fölött Zágrábból jelenti az NST­ • A horvát állam területe fölött az utóbbi napokban négy kétmotoros el­lenséges bombázót lőttek le, többnyire a partvidék közelében. A nyugat­­boszniai Bu­­ács környékén öt amerikai pilótta került hadifogságba, akik egy lelőtt gépből ugrottak ki ejtőernyővel. Egy másik lelőtt gépen négy angol, egy olasz és egy cseh katona tartózko­­dott. Ezek is fogságba kerültek. A dalmáciai Trogir városa ellen inté­zett legutóbbi repülőtámadás 30 ember­életet követelt áldozatul. Elpusztult két történelmi nevezetességű templom is. Moszkva 15 millió halottra becsüli a szovjet eddigi veszteségeit New Yorkból jelenti az Nst. A News Week című newyorki folyó­irtat egyik tudósítója. Bill Down most tért vissza a szovjetunióból és azt írja, hogy Moszkvában 15 millió halottra becsüli a szovjet eddigi háborús vesz­teségeit. James Leming amerikai újság­író, aki most érkezett Leningrádba, s ezt táviratozza lapjának, hogy Leningrád három millió lakossából ma már csak 750 ezren élnek a városban. Minden ötödik ház teljesen kiégett. Épen ma­radt házfőt egyáltalán nem látni Lenin­­grádban. Visszaverték a Drinán átkelő partizáncsapatokat Zágrábból jelenti a Magyar Távirati Iroda. Belgrádból jelentik: Egy körülbelül 500 főnyi partizán csapatnak a hétfőre virradó éjszaka sikerült a Drinán Boszniából Szer­biába átkelnie. Itt­ azonban szerb nemzeti alakulatokba ütköztek, ame­lyek hosszabb harcok után vissza­szorították a partizánokat horvát területre. A légi háború hírei Londonból jelenti a Bud. Tud.: A RAF főhadiszállása jelenti, hogy a szövetséges légi haderő számos raja hétfőn északfranciaországi célpontok ellen intézett támadást. A légvédelmi tüzérség rendkívül heves működést fejtett ki, német vadászrepülők azon­ban nem léptek működésbe. Később az amerikai 9. légi flotta 200 bombázóval avatkozott a harcokba. A támadás főképpen Pas de Calais térsége ellen irányult. A hétfői légi támadások során hat nehéz bombázó veszett el. " Berlini megjegyzés­ek a viszonylagos harctéri csendről Zürichből jelenti a Búd■ Tud.: A Tat berlini tudósítója jelenti: A valamennyi európai arcvonalon ural­kodó pillanatnyi nyugalom, valamint a légi háborúban az átmeneti csend berlini megfigyelés szerint rövid harci szünet, amelyet nem politikai okok befolyásolnak. Inkább különös jelentő­ségű katonai eseményeknek tulajdonít­ható, amelyek a belátható jövőben le­játszódnak majd , amelyek előkészí­­­ése az arcvonal mögött most folyik. Berlinben mindenesetre úgy vélik, hogy az is, ami nem történik, sokszor nagy­jelentőségű lehet. Gyakran bebizonyo­sodott, milyen hasznos háborúban a hallgatás és a várakozás. Nyilvánvaló — írja a svájci lap tudósítója —, hogy ezek a berlini utalások különösen Nyugatra és a keleti arcvonalra vonatkoznak. Kele­ten az orosz arcvonal mögött szüntele­nül új csapatok sorakoznak fel, nyuga­ton pedig — angol forrásból származó közlések szerint — végéhez közelednek az előkészületek az invázióra. Egyelőre legkevésbbé Dél-Olaszországban várnak nagyobb katonai hadműveletet, bár az 5. amerikai hadsereg, amely most újjá alakul és nem adta fel a reménységet Cassino s ezzel a Rómába vezető út elfoglalására. A légi háborúban be­állott rövid harci szünet, amellyel a szövetségesek „non stop offenzívája“ megszakadt, német vélemény szerint részben az angolok és amerikaiak által az elmúlt héten elszenvedett nagy vesz­teségeknek tulajdonítható. Vegyészeti gyár mielőbbi belépésre keres nagyobb gyakorlattal birá ókeresz­tény vagy tanusítványos német-magyar gép- és gyorsírásban perfekt levelezőitől osztatlan munkaidő. Ajánlatok életle­­írással, fizetési igény megjelölésével .»Állandó lakás“ jeligére Hausenstein és Vogler Rt. hirdetőirodába, V., Do­­rottya­ utca 8.

Next