Magyar Nemzet, 1945. május (1. évfolyam, 1-24. szám)

1945-05-01 / 1. szám

s Olaszországban hasonlóan teljes az összeomlás. Piemontban és Lombardiában a német parancs­nokság felajánlotta a teljes meg­adást, amire az ellenségeskedések megszűntek. A milánói rádió je­lentése szerint a szövetséges csa­patok bevonultak a városba. A 8. angol hadsereg csapatai elfoglalták Páduát. Amerikai páncélosok el­érték Comót. Az 5. hadsereg el­foglalta Vicenzát, a Brenner ka­puját. A szövetségesek földközitengeri főhadiszállása azt közli, hogy a 8. hadsereg csapatai vasárnap este bevonultak Velencébe. Renner kormány Ausztriában Bécsből érkező Tass-jelentés szerint a felszabadított osztrák fő­városban értekezletet tartottak a szociáldemokrata, a keresztény­szocialista és a komunista párt, valamint a Landbund volt vezetői. Az osztrák pártok elhatározták, hogy megalakítják Ausztria ideig­lenes kormányát. A kormányban a következők vesznek részt: ál­lamkancellár dr. Karl Renner (szociáldemokrata, aki egyben a külügyeket is vezeti), tárcanélküli miniszterek és a kancellária mellé rendelt politikai tanács tagjai: dr. Adolf Scherf (szociáldemokrata), Leopold Kunschak (keresztény­­szocialista), Johann Koplenig (kommunista). — Hadügyi állam­titkár dr. Franz Winterer alezre­des, belügyminiszter. Franz Ilon­­ner (kommunista), igazságügymi­niszter dr. Josef Gere (pártonkí­­vüli), pénzügyminiszter dr. Georg Zimmermann (pártonkívüli), föld­művelésügyi miniszter Rudolf Bu­­chinger (keresztényszocialista). Mussolinit tizennégy társával Comóban végezték ki A svájci rádió jelentése szerint Mussolini elfogatása egyet jelen­tett a volt olasz diktátor halálával is. Az olasz hazafiak, akik elfog­ták, Comóban tizennégy társával együtt agyonlőtték. Holttestüket kiterítették a városnak azon a he­lyén, ahol kevéssel azelőtt tizenöt olasz partizán teteme feküdt. Ké­sőbb a holttesteket Milánóba szál­lították és a város egyik terén helyezték közszemlére. Hír szerint a kivégzettek között volt Starace, a fasisztapárt volt főtitkára, Pa­­volini, a köztársasági fasisztapárt főtitkára, Carlo Sforza, a fasiszta­párt volt titkára, és Clara Petacci, Mussolini barátnője is. Más jelentések szerint Farinaccit Észak-Olaszország egyik városá­ban a népbíróság halálra ítélte és az ítéletet azonnal végrehajtották. Graziani tábornagyot, aki ugyan­csak olasz partizánok fogságába került, kiszolgáltatták a szövetsé­ges katonai hatóságoknak. Bécs új polgármestere A londoni rádió hétfőn reggel jelentette, hogy Bécs új polgár­mesterévé a 70 éves Körner tá­bornokot, a köztársasági Schutz­­bund egykori megszervezőjét ne­vezték ki. A partizánok fogságába került a renegát Joh­n Amery London, április 30. Mint a milánói rádió jelenti, az olasz hazafiak letartóztatták John Ameryt, Amery brit miniszter fiát, aki renegáttá válva, a háború ki­törése óta a náci rádiók egyik leg­ismertebb hírmagyarázója volt. fReuter, MTI) Y­nval és Beát a kiürített Feldkirchben rekedtek A svájci rádió vasárnap jelen­tette, hogy a németek a Svájccal­ és a Bodeni-tóval szomszédos Vorarlberget egészen kiürítették. Feldkirchet, Bregenzet és Dorn­­birot nyílt városoknak jelentet­ték ki. havai, Deat és más vichyi veze­tők Feldkirchben vannak a Lö­­wenhotelben. _______ MEGNYÍLT A WOITTITZ ÜZLETHÁZ Vámház­ körút 7. 10 áruosztály. Békebeli minőség. Hatalmas áruraktár. Feltűnést keltő olcsó áraink közül: ZSEBKÉS 10 PENGŐ. INTÉZETI BIOZ 145 PENGŐ. I ’­ORAG, GARANTÁLT BÉKEBELI MINŐSÉG 138 PENGŐ. Ifterrol SHa­nd.tg „Special Hormon Cream" szárai arcbőrre ismét kapható eredeti mindégben KOSZTELITZ Parfüméria IV., Váci-utca 1 a. Kérjük a hölgyeket, tégelyt hozzanak. SZÉKELY JENŐ Váci-u. 7. és Petőfi Sándor-u. 9. Gyermekruha és fehérnemű üzlete megnyílt Varrást vállalunk. Aranyat, ezüstöt, brilliánst Veszek, eladok, jegygyűrűt, javítást készítek. SCHWARZ, Dohány­ utca 22. I. emelet 4. Üzletfeleit a régi helyen régi előzékenységgel várja szeress miklós villamossági és műszaki nagykereskedés. Villa­mossági, háztartás Cikket, kerékpárt és alkatré­szeket, gramofont és lemezt veszek, cserélők és eladok. Vilmot-császár-út 45. BÉLYEG­­­vétel, eladás, csere. KELLERMANN V., Csáky-utca 14, II. em. 1. ^^^^Zumsteindcatalogus^^cégviselet^^^ JACKET Palapont koronák, Paladón és fém lemezek SZEMERE fogkerámia laboratórium VII. Dohány-utca 57, II. em. 1. hibásat is, mindenfajta függönyöket, drapériá­kat és használt tükröt is veszünk. UNIVERSAL, Wesselény.­u. 8. , ICC készítő 1000 fiúdra UNIVERSAL iroda- és műbútorgyár vll., Wesselényi­ utca 8. Portálokat azonnal készítünk, helyreállítunk. BSKÖN­Y­ ÉS PODHRECZKY VIII, GYULAI PÁL.U. 12 LEVÉLPAPÍR fcSflPPÁH NAGYBAN Sérvkötők Haskötők Gumisoarisnyák ismét kaphatók Winkler Sándor orvosi műszerésznél Rákóczi­ út 53. szám. Permetezőszerek, rézsaészpor Balog, Bíró és Tsa. V., Alkotmány-utca 23._________ | Remek BRal&K­eipőszalon IV., Váci-utca. 12 KOVÁCS A. ÉS TSA mi nep régi helyén megnyílt. írógép, számológép vétel, eladás, csere. V. Nádor­ u. 5, Hajtiuska is Társa IV. Rég«posta-utca 12. gyermek cipőü­zlete» mernyilt. Javítást is­­általunk­ A Svenska Dagbladet Hitler Haláláról Stockholm, április 30. (Reuter) Mint a Svenska Dagbladet Bern­ből érkezett távirat alapján je­lenti, Hitler vasárnap délben a nácipárt berlini főhadiszállásán meghalt. A nácivezérek közül Göbbels volt csak ott Hitler ha­lálos ágyánál. A berni távirat sze­rint az értesülés „német katonai körökből származik". A hétfőre virradó éjszakán az Atlantik-Sen­­der nevű német titkos adó is be­számolt Hitler haláláról, a hírt azonban eddig még félhivatalosan nem erősítették meg. (MTI) éhínséggel küzdő rotterdami és leideni lakosság megsegítésére. Szombaton reggel kétszázötven repülőgép szállott Rotterdam és Leiden fölé és 200 méteres ma­gasságba leereszkedve, 600 tonna húst, mangavinit és csokoládét dobott a lakosságnak, amely el­özönlöt­te az utcákat és ujjongva köszöntötte a szövetségesek­­ re­pülőgépeit. A német véderő nem tüzelt­ az élelmiszert szállító repülőgépek­re, amelyeknek érkezéséről Eissenhower tábornok főhadi­szállásáról előzetes rád­ióértesí­­tést bocsátottak ki. Az olaszországi háborút vége Észak-Olaszország megtisztítása úgyszólván befejeződött. Csupán Liguriában van még egy kisebb fasiszta kötelék, amely azonban megadási ajánlatot tett a szövet­séges főparancsnokságnak. A tár­gyalások folyamatban vannak. Az. angol király és Churchill rendkívül meleghangú távirat­ban üdvözölték Alexander tábor­nagyot, a gyors ütemben lezaj­lott, új olaszországi offenzíva hadvezérét. Négyszáz méternyire a Wilhelmstrassétól A legújabb jelentések a harcterekről:­ ­A jugoszláv csapatok elfoglalták Trieszt városát. Ugyanakkor brit csapatok bevonultak Páduába és Vicenzába. Az angol hadsereg Schleswig- Holstein felé halad és napokon belül eléri a német—dán határt. Moszkva a német csapatok tö­meges megadását jelenti. A né­met katonák sokezres csoportok­ban próbálnak átjutni az orosz vonalakba, vagy pedig civilruhá­ba öltözve­­,felszívódni“ a polgári lakosság között. A szovjet kato­nák hétfőn délben 100 méternyire állottak a Wilhelmstrassetól a német birodalom kormányzásá­nak szívétől, ahol a kancellária, a külügyminisztérium és a leg­több vezető kormányhivatal szé­kel. Amerikai csapatok felszabadí­tották a bajorországi Dachaut, a náci rendszer leghirhedtebb és legrégibb koncentrációs tábo­rát, a­hol a németországi szociál­demokrata és kommunista pártok hívei sínylődtek és haltak meg 12 esztendőn keresztül. Dachau első­sorban német belpolitikai kon­centrációs tábor volt. Ugyancsak a szövetségesek kezére jutott Oberammergau, a passiv-ját­é­­kokról világhírű bajor hegyi falu. London hivatalosan jelenti, hogy a német határ átlépésétől számítva május 1-ig, kereken egymilliónyolcszázezer elhurcolt kényszermunkást, vagy munkára kötelezett hadifoglyot szabadítot­tak fel az angolszász csapatok. Berlinben a föld alatt is leverik a nácikat a szovjet csapatok Berlin, április 30. (TASS) „ A nácik nagy fontosságot tu­lajdonítanak a berlini földalatti vasútnak fővárosuk védelmében. A földalatti most már alig szol­gál szállítóeszközül. A Vörös Hadsereg csapatai Berlin beke­rítésével a német fővárost nagy­­részben megfosztották a villany­áramtól. A földalatti kocsik csak kivételes esetekben közlekednek: csapatok, hadianyag és lőszer szállítására az arcvonal egyik szakaszáról a másikra. Berlin egyes kerületeiben os­tromló erőink birtokukba vették a földalatti állomások kocsijait. Egyébként a berlini földalatti vasutak nincsenek mélyre építve és sok helyen a föld felszínére jönnek ki. A berlini földalatti hálózat is heves közelharcok színhelyévé vált. Katonáink ha­mar elsajátították a csatázás eme új formáját és súlyos csa­pásokat mérnek a nácikra a földalatti hálózatban éppen úgy, mint a föld felszínén. Az egyik kerületben az ellenség a földalatti kocsipark mellett­­kü­lönösen elkeseredett ellenállást fejtett ki, csapataink mégis csak­hamar legyűrték őket. A németek ezután a földalatti alagút szájá­ból folytatták a lövöldözést, ezért fel kellett azt robbantani. Az ak­navetők alkalmas helyet találtak robbanóanyaguk elhelyezésére és a boltozat csakhamar összedőlt a németek­­felett.*.Az életben maradt tisztek és katonák feltartott kéz­zel előjöttek rejtekhelyükről. Minden fegyvernemünk jól ki­tanulta a berlini földalatti har­cot. (MTI) Repülősegély Hollandiának Eisenholver tábornok főhadi­szállásáról közült, hogy a szövet­ségesek szombaton újabb élelmi- OOTI küldem­ényekkel építitek az Gábor József miniszter a rádióengedélyek kiadásáról Gábor József kereskedelem és közlekedésügyi miniszter hétfőn a rádióval kapcsolatos kérdések­ről a következőket mondotta: — Május elsején szólal meg is­mét a magyar rádió. A sváb­hegyi új adó sugározza a mű­sort 550.5 hullámhosszon. Most folyik a typus-készülékek gyár­tása. Amint megfelelő mennyi­ség készül el, megkezdődik az új rádió készülékek forgalomba ho­­zatala. Ezzel egyidejűleg sor ke­rül magánosok számára a rádió üzemiben tartási engedélyek ki­adására. Addig megafonokon hallgathatja a közönség a rádió műsorát. A nagy tömegek páratlanul nagyvonalú kulturális nevelése folyik a Szojetúnióban­ Vasárnap délelőtti tizenegy órakor a budapesti büntetőtör­­vényszék esküdt termében a Szo­cialista Jogászok Sza­badszerve­­zetében dr. Balogh István mi­niszterelnökségi államtitkár moszkvai élményeiről számolt be, Mit láttam Moszkvában című előadásában. A Szocialista J­oigászok Szabadszervezetéiek nevében dr. Ladányi Ármin nyi­totta meg az ülést. Dr. Balogh István államtitkár, aki ez év ja­nuárjában járt Moszkvá­ban a fegyverszüneti egyezmény meg­kötése alkalmával, bevezetéseiben hangsúlyozta, hogy nem ele­gendő, ha két kormány megérti egymást, ha egymás fele biza­lommal fordul. Ez csak átmeneti jelenség lehet, barátság és ro­­konszenv maradandóvá akkor válik, ha a két nép megismeri és megszereti egymást, ebben az esetben sikeres lesz a két kor­mány közös törekvése. Mi alig tudtunk valamit nagy keleti szomszédunkról. Ez volt az oka annak, hogy belesodorják az or­szágot egy O­roszország elleni háborúba, amely majdnem vég­zete jettt Magyarországnak. Moszkva Oroszország és a Szov­jetunió fővárosa, ötmillió lako­sával a legnagyobb világváro­sok között is az elsőik között áll. Moszkvában nincs kávéházi élet, de kocsimiaélet sincs. Annál több szórakozásról gondoskodik a kormány, amelyek ezeknél magasabbrendűek. . Moszkvában állandóan csúfol­tak a nézőterek, a jegyeket'tears­', fizéevezetek útján kell szétosztani. A szláv lélek szereti a zen­ét.’ Moszkvában a nagy tömegeknek olyan káprázatos zenei nevelése folyik, hogy azzal egy nép sem versenyezhet. Az idén a Szövet­ségek Házában, mely Moszkva legnagyobb méretű palotája, tar­tották meg a ki­rácsonyfaünne­­pélyt. A közellátást Moszkvában és a Szovjet­ Unióban mindenki részére biztosítják. Az oroszok tisztelik tudósaikat, hadvezérei­ket, művészeiket és politikusai­kat. A Szovjet-Unióban teljes a vallásszabadság. Oroszországban bennünket a legnagyobb közvet­lenséggel fogadtuk, nem tapasz­taltunk mást, mint őszinte barát­ságot. Ezt azért tartottam szük­­ségtestnek elmondani, hogy a ma­gyar közvélemény megismerje, megszeresse az orosz népet, támo­gassa a két nép közti barátságos jó viszonyt megteremteni igyekvő nemzeti kormányt. A viharos tapssal fogadott elő­adást a szocialista jogászok ne­vében Stodomnik László köszönte, meg. Egybehívják a nemzetgyűlés politikai bizottságát A­z ország felszabadulása kö­vetkez­tében a Dunántúlon is meg kell tartani a nemzetgyű­lési képviselők választását. Ezért most szükségessé vált a nemzet­­gyűlés politikai bizottságának egybehívása is, ami rövidesen megtörténik. A nemzetgyűlés po­litikai bizottsága a különböző választói kerületeikben mutat­kozó aránytalanságoknak is vé­­­get vet. Hétfőn reggel meg­indult a 6-os villamos Hétfőn hajnalban rég nem hallott zajra ébredt a Körút népe. A hajnali csendet vidá­man verte fel a meginduló első 6-os villamosok csengője. Az első kocsik nagy sebességgel ro­bogtak végig a Körúton, hogy a Nyugalm­­ pályaudvartól kiin­dulva vegyék le a gyaloglás téri heit a pesti dolgozók válláról­. Az első 6-os 5 óra 40 perckor indult útjára. Ekkor már töme­gek várakoztak a felszállásra. Nem volt veszekedés, szóváltás a tolongásban, mindenkit jó­kedvre derített az a tény, hogy, újra utazhat a 6-oson. Az elen­­őrök sípjelét, az indulást kitörő éljenzéssel fogadták az utasok. Mint értesülünk, a 6-os egye­lőre reggel 5 óra 40 és 7 óra 36 perc között, valamint délután 14 óra 52 és 19 óra között közle­kedik a Nyugati­ pályaudvartól a Boráros-térig, de minden jel arra mutat, hogy hamarosan egész nap fog járni. _­i Munka után felüdül a „susanne“ bar-presso-ban. URBACH PÁL zongorázik. Andrássy-út 28. mömm Belvárosban, legjobb helyen, földszint, több emelet RÉSZLETEKBEN KIADÓ. Ajánlatokat szakma, igényelt hely (nagyság, földszint, eme­let) megjelölésével ,.Forgalom'* jeligére Tenzer hirdetőbe kérünk, IV., Szervita-tér 8. szám. A budai ■ zsidókat felkérjük, hogy mihelyt Budira visszaköltöztek, ezt saját érdekükben jelentsék be a hitközség irodájában (III. Zsigmond­ u. 49. tanácsterem). Értesítjük a tagokat, hogy újlaki és lágymá­nyosi iskoláinkban a tanítás megkezdődött. Ii Rotschy Klára szalonját a régi helyén, Diák-tér 3, ismét megnyitotta. Ki fid rélek? Dr. Mezei József orvos és felesége, Szeke­res Györgyiről, akiket 1944 május végén a zilahi kórházból elhurcoltak, állítólag Kassán keresztül deportáltak. Aggódó szüleik kérnek értesítést: Szekéres Jenő, Rákóczi­ út 63. fonata üllet. OSTENDE ízletes ebéd Délután női művész-zenekar Tula'dGRQs: GRQSZ ÖDÖN Kárpitozott bútorok tökéletes vegytisztítása, helyszínen: ■ui'ifMf ypcB mii i ■iniw——felelősséggel. SZOTÁCKI JÓZSEF kelmefestő-vegytisztitó, XIII., Forgách-u. 1 iiiiiim 11 . —ni■■mi n 1—n 1----------------­(Belvá­rosi ssövet és selyem megnyitották. Magas nívó — alacsony ár Kaczender és Friedmann IV., Kamermayer-u. 4. Faludi és Csámi, Teréz-Hirát 48

Next