Magyar Nemzet, 1945. július (1. évfolyam, 49-74. szám)

1945-07-03 / 50. szám

»•««­, 19­4­5 Július 3. Színházi hírek Mégis megindul a magyar filmgyártás: három nagy film és hat kis film készül Aztnyi sok tervezgetés és hiába­való tárgyalások után most végre létre jött az első komoly filmgyártó vállalkozás, amely nagy programmal és ami fő, kellő anyagi, erkölcsi háttérrel indul a magyar filmgyártás új­­játeremtésére. Gá! Ernő, az is­mert és kitűnő filmgyártási ve­zető alapította meg ezt a film­­gyártó vállalatot a Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt filmosztályainak támogatásával. — örömmel jelenthetem — mondja Gát Ernő — sikerült létrehoznom a megállapodáso­kat és rövidesen elkezdhetem a munkát. Három nagy filmet ké­szítek, az első Kassák Lajos A na­p fi út vándorai című eredeti filmszű­zséből készül, a másik Brády Sándor Tanítónő­je, ame­lyet lehet, hogy román vérzőé­ben is megcsinálunk, a harma­dé Dosztojevszkij Bűn és bű­n­­hödés című művének filmválto­zata. Tervbe vettünk még egy osztrák verzióban legyártandó filmet is, miután Közép-Európá­­ban Budapesten van a legjobb állapotban levő is azonnal üzembehelyezhető filmgyárunk. Ezt a lehetőséget igyekszünk ki­használni és szeretnénk elérni, hogy úgy Délkelet-, mint Közép- Európa számára mi gyártsuk a filmeket. Hah­ó Budapest! cí­men font kisfilm­et is készítünk és a terv szerint ezek kétheten­­kint jelennek meg. A rövidfil­mek valóságos seregszemléje lesz az irodalmi és színészi ér­tékeinknek. S­gy a Kommunista Párt, mint a Szociáldemokrata Párt filmosztályai — minden el­lenkező hírek ellenére — ele­gendő nyersanyagot bocsájtanak gyártásunk rendelkezésére. De az iparügyi minisztérium is nagy segítségünkre van és a Hunnia filmgyárat, valamint a személy­zetet ököllségi árban bocsátják a meginduló filmgyártás rendel­kezésére, hogy külföld felé is megmutathassuk élniakarásun­­kat és kulturális teljesítőképes­ségünket. Reményeink vannak arra, hogy a tengerentúl is átve­szik filmjeinket. Vannak még férfiak! A Márkus Parkszínház kapunyitása Megnyílt az első szabadtéri színház, a romokból elővará­zsolt Márkus Parkszínház he­lyén. A remény rózsaszínjére mázolt romok között Török Rezső és Komjáthy Károly vi­dám, zenés vígjátékot igen jó színészek játsszák Szabolcs Ernő kitűnő rendezésében. A darabot, illetve ennek ősét a regényt, filmen már egyszer láttuk, az kevésbbé volt friss és mozgalmas, mint ez a színpadi változat. A muzsika ugyan nem vadonatúj, de az ember szeret találkozni régi ismerőseivel, különösen ha ezek kellemesek és szórakoztatóak, így vagyunk ezzel a muzsikával is. Mészáros Ági nemcsak a sze­replő­lista élén áll, hanem a közönség kegyeiben is. Enni­valóén kedves, mulatságos, s mindezen felü­l táncol és éne­kel is. Somody Arthur, Pataky Jenő, Maklári Zoltán, Kagyajtay György, Dajbukát Ilona, Bár­sony István és Komlós Vilmos, Hámory Eta buzgólkodnak azon, hogy kellemes és vidám legyen ez a nyári esténk. S. Z. Újból megkezdődtek az állatkerti hangversenyek Mintha igazán a ,,békebeli béke“ tért volna vissza: ismét földalattin jutott ki a közönség az Állatkertbe, ahol zsúfolt néző­tér tapsolt a nyári évad első ze­nei produkciójának. A megnyitá­son régi szép operettmelódiák hangzottak el Raffay Erzsi, Szil­­vássy Margit, Frdy Pál, Fekete Pál és Nagypál László élvezetes tolmácsolásában. Az 50 tagú Hangverseny Zenekart Nagypál Béla, a Király Színház volt kar­nagya vezényelte. Az állatok szomorú kipusztulása teljesérté­­kűvé teszi most az állatkerti hangversenyeket, melyeket (— s­ajnos!) — nem zavar már a vizimadarak rikoltozása s az oroszlánbőgés .­­. Az állatkerti esték rendezésére az idén a Nemzeti Segély kapott engedély. (R. G. I.) Asszonyom! Arcbőre varázsát azonnal megszünteti, fiatalságát megmenti VITAL krém. _ magyar Nemzet Vigyázzunk a törvényekkel, rendeletekkel, mert a jó tör­vényeket, revik­telet­et lehet rosszul végrehajtani, de a rosszakat jól soha. Mocsár? La­jos Július3| Kedd Hegedűs Ármin meghalt Tragikus körülmények között, a Váci­ utcában meghalt Hegedűs Ármin 75 éves nyugalmazott szé­kesfővárosi műszaki főtanácsos, a neves építőművész. Az idős úr lelépett a járdáról és egy arra haladó tehergépkocsi halálra gá­zolta. Hegedűs Ármin nevét nem­csak Magyarországon, hanem kül­földön is ismerték. Több nagy budapesti középület építője volt, különösen fürdőszállodák építésével szerezte hírnevét, töb­bek között ő építette a Gellért­­szállodát, a trencséntéplici és a pöstyéni fürdőszállodákat és a vidéki fü­rdőszállók egész sorát. Özvegyén és hat gyermekén ki­vüli barátai és tisztelői gyászolják. Halálozás Utolsó percéig tevékenyen élt özv. Fischer Mihályné 89-ik évé­ben csendesen elhunyt. Leánya Vera, veje Sarlós Dezső, unokái: Szegőné Julianna és Ilona kísér­ték utolsó útjára. Fájdalommal jelentjük, hogy Zwillinger Adolf ékszerész rö­vid szenvedés után elhunyt. Te­metése július 3-án, kedden fél órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. Gyászolják ro­konai, barátai és tisztelői. Báró Skerlecz Karolin, a vár­beli Oltáregylet alelnöknője jú­nius 20-án elhunyt. özv. Pele Bertalanné Buda­pesten elhunyt, temetése f. hó 4-én, szerdán délután 2 órakor a kerepesiúri temetőben. Érettségi találkozó: Hajár Alfréd építészmérnök (Budapest, V., Báthory-utca 5.) kéri azokat a volt osztálytársait, akik 50 évvel ezelőtt a Markó-utcai ál­lami főreáliskolában érettségiz­tek, hogy egy találkozó meg­beszélése céljából közöljék vele címeiket. A Danuvia Fegyver- és Lő­szergyár Rt.-hez (Budapest, XIV., Angol­ utca 10—20) a bu­dapesti Nemzeti Bizottság által kiküldött igazolóbizottság mű­ködését megkezdte. Felhívja mindazokat, akik a vállalat iga­zolás alá vonandó alkalmazot­­tainak olyan magatartásáról vagy cselekedeteiről tudnak, melyek a magyar nép érdekeit sértették vagy sértik, illetve fasiszták vagy németbarátok voltak, erre vonatkozó adatai­kat 8 napon belül a bizottság elnökénél, Tausz Jánosnál (XIV., Dorozsmai­ utca 78) je­lentsék be. Csak névvel és pon­tos lakcímmel ellátott bejelen­téseket veszünk figyelembe. Az igazolás alá kerülők névjegy­zéke a vállalat irodájában és telephelyén, továbbá a Magán­­alkalmazottak és Vasmunkások Szabad Szakszervezetében ki­függesztésre kerül. A tárgyalá­­son bejelentések előadására bárki megjelenhet. Halmos János és Csortos Gyula állnak az élén annak a művészgárdának, amely csütör­tökön este rendkívül érdekes műsor keretében lép fel az Angol Parkban. Nem írják össze a cionistákat Ács Tivadar kivándorlási biz­tos előterjesztést tett, hogy a cionistákat írják össze és a kor­mány tegye lehetővé ezek kiván­dorlását. Ács Tivadarnak ez az előterjesztése csupán egyéni ja­vaslata volt és — úgy tudjuk, — az illetékes hatóság az elgondo­lást nem teszi magáévá. Dr. Mahler Ede temetése Dr. Mahler Ede egyetemi ta­nárt, a híres orientalistát kedden délután három órakor helyezik örök nyugalomra a rákoskeresz­­tu­ri temetőben a hitközség által adományozott díszsírhelyen. A ravatalnál gyászbeszédet mond az Akadémia nevében Kornis Gyula elnök, az egyetem nevében pedig Lukinich Imre, a bölcsészetkar prodékánja. Hálaszág Tóthpál Zsuzsanna és Hann András vegyészmérnök folyó hó 30-án házasságot kötöttek. Ungár István és Balabán Ju­­dith házasságot kötöttek. Eltinger Judit (Budapest) és dr Mándy Pál (Kétnyárpuszta) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Orvosi fakrek Dr Welchherz István plaszti­kai sebész régi lakásán, VE, Jó­­kai­ utca 1. alatt ismét rendel. Dr. Veszelszky László gyer­mekorvos rendel régi lakásán, II., Olasz Fasor 1. d. u. 4—5-ig Dr. Székely István gyermek­­orvos újból rendel naponta 3— C-ig. VI., Teréz kö­rút 22. ..........számoljunk csak! Fele szappan, — fele szóda, — fele tüzelő kellett a nagymosáshoz!“ Igen, mert most Hypóval mos­tunk! A Magyar Nők Demokratikua Szövetsége VI. kerületi szerve­zetének július 4-i, szerdai Nőnapján d. u. fél 6 órakor a belgrádi nőkongresszusról visz­­szaérkezett delegáció tart be­számolót. Ugyanekkor Vas Zol­tánná tart előadást. Vendégeket Szívesen látnak a szervezet Te­­réz­ körút 19. Sz. alatti helyisé­gében. A Gázművek felhívja a most bekapcsolásra kerülő terület gázfogyasztó közönségét, hogy mindenki várja meg a Gázmű­vek hivatalos szerelőit, akik la­­kásról-lakásra menve, a gáz­­szolgáltatást mindenütt bekap­csolják. Senki ne kísérletezzen a gáz bekapcsolásával, mert a gázmérő előkészítés nélküli ki­nyitása súlyos balesetekre ve­zethet. Ha valahol gázömlés észlelhető, azonnal jelenteni kell a Gázművek valamelyik szerelési kirendeltségénél, vagy telefonon éjjel-nappal 228—220 számon. Jöjjön az Állatkertbe,ma fél li­kőr Dizőz-parádé. Pihenés. Szó­rakozás. Jegyek a kert pénz­táránál. Rendőrségi hírek Megírtuk, hogy a Rókus-kór­­ház kapuja előtt pénteken este holtan találtak egy középkorú, jól öltözött nőt, akit — mint az orvosok megállapították — agyonlőnek. A halott nő karján olyan tetoválást találtak, ami­lyennel a deportáltakat jelölték meg. A nyomozás megállapította, hogy az agyonlőtt nő Spitzer Károlyné, született Schwarcz Berta, 46 éves asszony, aki a Fófi­ út 34. számú házban lakott. Halálának körülményeit a nyo­mozás igyekszik megállapítani. Vasárnap este a Szenthárom­ság­ téren aknákat szedett három kisgyermek. Később egy kézigrá­nátot találtak, amely felrobbant. Szegi István 12 éves újpesti kis­fiú szörnyethalt, két diáktársa pedig élet­veszélyesen megsebe­sült. Az utóbbi időben több betörés történt a fővárosban, amelyeket ugyanaz a betörőbanda követett el. A Káka detektívcsoport elfé­­sü­lt arról, hogy a banda tagjai Kőbányán tartózkodnak. Ott az egyik kocsmában nagy mulato­zás közepette megtalálták Kan­té­ István, Varasát János, Csap­lár János és Török László fog­lalkozásnélküli egyéneket, akik az igazolás elől az udvarra szök­tek, majd a detektívekkel való­ságos tűzharcot vívtak. Sebesülés nem történt, a betörőket elfog­ták. Vallomásuk alapján elfog­gták társaikat is, Kiss Antalt, Orr Róbertet és Rab Pált, akik ti­zennyolc betörést ismertek be, lottját, Kövege Andort, a VII. kerületi rendőrkapitányság se­gédhivatali vezetőjét és Vásár­helyi István rendőrtiszthelyette­st, akik a pesti alvilággal vívott harc, áldozatai. A rendőrség ha­lottait Sólyom László főkapitány búcsúztatja. Az V. kerületi rendőrkapitány­ság őrizetbe vette dr Kövesi An­dor magántisztviselőt, aki meg­jelent a deportáltak hozzátarto­zóinál és bizonyos összegért vál­lalkozóit arra, hogy táviratot küld az elhurcoltaknak. Később hamisított távirattal jelentkezett ismét, amelyben a deportált ér­tesítette hozzátartozóit, hogy jól van. Schwarcz Vilmos 23 éves vá­sári mutatványos vasárnap láto­gatóban volt az Auguszta-telepen egyik barátjánál. Az egyik rom­­barakban ócska pisztolyt talált, amelyet később barátjának mu­togatott- A revolver elsült és el­találta a szobában tartózkodó Veress Erzsébet 22 éves mun­kásnőt. A leány nyaki ütőerét érte a golyó, percek alatt elvér­zett. Lehrvarcz Vilmos önként jelentkezett a rendőrségen. A Garai­ utca 34. számi­ ház egyik lakásában Danyi Sándor revolverrel megsebesítette felesé­gét, lelőtte anyósát, majd ön­maga ellen fordította a fegyvert. A családi dráma sebesülteit a MABI-kórházba vitték súlyos ál­lapotban. , ♦ Dr Tarnóczy János, a Bazilika egyházközség plébánosa, miköz­ben a Bazilika épületének tető­­munkálatait ellenőrizte, megcsú­szott és mintegy 25 méter ma­gasságból lezuhant. Csodálatos­képpen csupán lábtörést és könnyebb fejsérülést szenvedett. A Rókus-kórházban ápolják. A rákoskeresztúri köztemető­ben kedden délután fél három­kor helyezik örök nyugalomra a budapesti rendőrség két hősi ha­ Meghalt Kemény Rezső A zeneművészetnek gyászat van. Vasárnap fél 2 órakor hoszs­szus betegség után meghalt szív­­gyengeségben Kemény Rezső, professzor, a Zenefőiskola uv. tanára. A Nyíregyházán született kiváló hegedü­pedagógus Huhog, majd Joachim tanítványa s a königsbergi konzervatórium jan­uári, majd igazgatói székét cse­réli fel 1898 őszén a Zeneakadém­­­tia katedrájával. Tagja volt a­ Hubay-Popper vonósnégyesnek , számos kiváló hegedűművész és pedagógus nevelője. Igen sok tas­nítványa működik Amerikában i­s szerzett ott nevet. Kemény Ret­zső temetése előreláthatólag jú­nius 4-én, szerdán lesz a kérea­péti úti temetőben. Színházak műsora KEDD Opera: Sába királynője ($­­a Magyar Színház épületében): Tiszta zug (6) — Nemzeti Kamara: Viharos alkonyat (6) Vígszínház: Éjjeli mene­dékhely (­6) — Fővárnál Operett* színház: Maya (V26) — Belvárosi Sz­ins­ház: Különös éjszaka (V36) — Művé*** színház: A négy út (V26) — Pódium: Balra út (6). — Medgyaszay Szítanád: Nincs előadás. — Irodalmi Varieté: Megnyitó műsor (V5) — Szabad Szín­­ház: A­ furfangos özvegy (V116) — 1.­ Színház: Pitypalaty — Népvarietés Villám revü (6). Mozik műsora * V. ADY: Este hétkor... háború után (Vlj Szerpejlov) fill 2, 4, 6. BELVÁROSI: Budai cukrászat (m*­ gyár) */á4, Vjb, Vff, Vtf, v. I~$ BF.THLF.N: Helyet az öregeknek (mm gyár) Szőke Szakáll (Cil, k­ő, ’A8, ss. V. és ii. %2 is ) • LAPITOL: Kutuzo­v (orwr). 3, 5, 7, v* és ii. 1 is. CORVIN: Asszonylézadás (amerikai­­* Marlefie Dietrich. C3, 5, 7, 1. és tg 11-kor is.) 1 CORSO: Vidám fickó (orosz) (2, 4,­­4 sz. v. fi. 11 is) DÉCSI: Shanshai exmess (amer-j Marisáé Dietrich. Hacser és Lajoi (3. 5. 7. sz.. v.. A. 1 jé.) FÓRUM: Bagdadi tolvaj (amer-V Corno­rád Voldt. Sábu. Híradó. (2, 4. 8, V.. a.­­12 is.) H HÍRADÓ: A Majdaneki Halál lábon. Kádár Kata: Orosz filmhíradó. A molnár, a fia és a szamár. Magyar híradó. (Reggel 9-tól este 10-ig föl­'*­tatólag.) IPOLY: Elsodort ember (M14, ^6, ^8* v., ü. 2A2 is.) JÓZSEF ATTILA: Torockói menyusi as­szony (magyar). Dayka, Jávor. (%­% ^8, 228, v. és ü. %12, 362-kor is.) KAMARA: Három kis Ördög (amer. Dear­na Durbin. V212. 2. 4. 6. LLOYD: Hét tenger ördöge (amer.5 Erről Flyn. (3. 5. 7. v. 1 Is.) PALACK: Honolulu (Eleonor Powl) 11, 1. 3. 5. 7. PETŐFI (Odeon): OZ. A csodák előa­dása. Judy Garland: Mafirt Krónika. (3. 5. 7, v. 11, V/2. Yi\% V26. i/áS.) SAGVARI (Csaba): Mindennek a fe­j az oka (amer.). Mirna Loy. C/j'A \-‘b. V27, v. 11-kor is.) CALA: A vidám fickó (orosz) (V?3* ^ V'7, v. és fi j/112 is.) SZABADSÁG (Samplon): Szakadék fe* lek­ (francia). Francois Ros­ayv Orosz híradó. (3, 5, 7, v. %12 is ). TINÓDI: Krisztina királynő. Grol* Garbó. (3, 5, 7, v. 11-kor­­*) TURÁN: Az asszony, az orvos és a harmadik (amc? V Heddy Lam­arr* Spencer Tracy (1, 3, 5, 7, v. és 11-kor is.) VI RÁMA: A 217-es deportált (orv]| ^ Jol­ita Kuzmina (V1*3. 2Ab» Vil. V* V2I is.) VÁROS­­SZÍNHÁZ mozit leadásai júlc 1­7-én, szombaton kezdődnek. ­ Sporthírek Újpest csapatának veresége volt a vasárnapi bajnoki forduló meglepetése. Vasárnapi legyőzője Kispest csapata nagy formában van. Az Üllői­ úton mintegy 17—18 ezer néző előtt, a Ferenc­város gól nélküli félidő után 4 : 0 arányban győzött az MTK ellen. A forduló eredménye a követ­kező: Ferencv­áros—MTK 4:0 (0:0) Kispest—Újpest 3:1 (1:0) Csepel—F.MTK­­6 : 2 (2 : 2) Vasas-NSC 6:0 (2:0) Ganz—B. Barátság 2:2 (1:0) A csapatok s­orren­dje a va­sárnapi mérkőzések után a kö­vetkező: 1. Újpest (25), 2. Csepel (24), 3. Ferencváros (22), 4. Kispest (21), 5. Vasas (18), 6. MTK (17), 7. Barátság (14), 8. 7. Madiss (12), 9. F.MTK (10), 10. MÁVAG (8), 11. NSC (4), 12. Ganz (3). Garai (Vasas) könnyen győ­zött a vasárnapi 3000 méteres síkfutásban 8 . 59 mp alatt Híres Bni 50 vagy 100 literesét VESZEK használatát is. Gyógynövény és likőrüzem­ Szaulay Ede­ utca 5. LAKÁS 2 szoba-hallos és egyszoba konyhás ép állapotban eladó. ^Budai­ jeligére Balogh hird. Szent­itván-kürút 9. szám. 3­0 0 négyszögöles t­elek Orbánhegyi- és Istenhegyi-út sarkán, elkészített társasház beépítési tervekkel együtt eladó. Tulajdonos tárgyal d. u. 4 és 8 között. V. Gróf Teleki Pál-utca 24, IV. 1. Gyümölcs-és hollandi ládák raktárról kaphatók.­­ X., Ivóbányai-ú 42/b. ládagyár. Társulnék Horthy-ú­­­ffiszerözletímmel szakemberrel. Értekezni d. u. Horthy Miklós-út 52, Hí. 2. Kigy­létél gen fiat keresek. Fitcher, V.­, Fürst Sándor-utca 22. (2—5-ig) ÜZLETTÁRSAT keresek Király-utcában biz­­tositott ü­zlethelyiségemhe. .Válasz főkiadóba ,, Király'4 jeligére. TŰZ SCO* MÉTERÁRUT konfekcionálásra vásárolnék. Márkus, VIII, Német-utca 23. I O.OOO.­PERTCOT ad igényjogosult pesti 2 szo­bás komfortos lakásért. Rak­tárt is kérések. VIII. József­­körút 25. ]V. 7. Horváthné. ÖRÖKGARAGE HÓSSK-té,és ik­dó. Raktár­nak 11 alkalma*. Dr Prc­­métyri, T­őzt* Gyftrr'-át »t. Eheszkien Sor­oké­ári-úton sárga retil­­külemet összes pénzemmel, értékeimmel. Nagyon kérem becsületét megtalálói leg­alább értékeimet és annyi pénzt adjon vissza, hogy házbéromet kifizethessem. Egyedülálló asszony vagyok két apró gyermekkel. Bp. Ráday­ utca 49. III. em. 25. asztalosek komplett asztalos gépüzem­­berendezés van. Társulok, esetleg bérbe vagy eladom. Kisg. Kaplony-utca D. 1. 7. FILM­KÉPES 1000- 2000 literes rákum-östöl szivattyúval, keverővel kere­sek. ..Ételihiszerrel fizetek.*' jeligére a kiadóba. 0,50X2,40 mérető speciális 8 lonfin teherbírású gépkocsi­val, valamint 5 és 5 tonnás gépkocsikkal FUVAROZÁST VAll­­ÁLUNK az ország minden részében. Graham­ vállalat, .József-tér 12, I. emelet. Perfekt magyar-német KYOSzK. és I.ÉPÍRÓNŐT és fordítót keresünk. Wekerle Sándor-utca 17, II. Séh­áffer. 1 szoba-báli összkomf. ép lakás azottnal átadó. ..Széll Kálmán-térmT* Blocknerhez, Bajcsy-Zs.-út 33. E F A TI 6 2 db revolverfejes mozifel­­verőgép lencsével (16 és 8 min.). Leic3 vár és C.On­­tax mikrofényképező. Váci-Bomb.sírált ki, KÉRJÜK ! r J ^ * mindazon deportáltakat, akik 5*2 *7 feleségeinkröl és szüleinkről BEUaéiIiC l /Fodor József, ózd) bármit társasházas, öröklakás meg tudnak, közöljék azonnal ve­zetésre keresitek. Építési ír. 1 lünk: Fodor Oszló és Fodor Filk­etriksa­ u. 3. d. e. h­-kor. Uszvár. Ózd. Bor­od vm Perfekt orosz egorsmás gépírókat vagy gépirónőket azonnali belépésre keres nagy iparvállalat. Csak elsőrangú munkaerők ajánlatait Tar­tós foglalkoztatás 1872“ jel. Blochmerhez, Városház-u. 10. Iláromtonnás lenti Teréz- vagy Erzsébet-körúton keres édetrészt oroszul beszélő ékszerész. ..Közvetítőt díjazok 1772 jeligére Blöcknerhez. Város­­ház-utca 10. u­. ELADÓ vidéken V volt 18 drb 60 cm nyomtávú, 2 ma-es, vas bil­­lenőkocsi és 500 fin 7 kg-os vasúti sin. Murt Magyar Út­építési Rt., Budapest, V. ker., Háztulajdon­osok! Bombasérült likasainak, üz­leteinek helyreállítását vál­laljuk. Tőke bekapcsolható. Építő Szövetkezet, V. ker., Kloti­d­ utca 18. Bőhm Mér tém­a, fonal és rövid éru nagy­­kereskedés értesíti nagybecsű mezőit, hogy fizlétet is mer megnyitot­a. A rukiadás reg­gel 0 és déli 1 óra között­i megvételre here* iparvállalat. Ajánlatokat „üzemképes** jel. New York hirdetőbe,­­TI, Erzsébet-kön­ n. 0, Szent István-körútnál egy, esetleg két szép szobát adok bútorral vagy bútor nélkül konyhahasználattal egy sze­mély enédkosztjáért. ..I Já­­zaspár 1371- jel, a kiadóba. Idősebb úriné kerti munkával házvezetőnői állást vállal. Beteg mellé ápolónő­nek is ajánlkozik. Jarusekné Pesthidegkút, Saro Ha­ulea 7. Két bútorozott szobából álló lokásrészt keres IV., V., VI. ker. belterüle­tén, esetleg ellátással. Aján­latok Böhm. l Lázár­ utca 16. Délelőtt. GÉPÉSZ MÉRNÖKÖT keresünk kevés,K­*'nopi bánya­telepünk részére. Elektromos­ erő, központi és műhely­­gyakorlat szükséges. Ajánla­tokat ..Nagy vill­a­lat 43“ j.l­­igére, a kiadóim n alba. K É N­ E M azt«a tliportállal, aki a Beth­len-téri Onizs­ánál emlitette, hogy F­odor Istvánná Légr­er Magdától (Ózd) két hónappal ezelőtt vált el, közelebbi adatokat közöljön Fodor Ist­vánnal. Ózd, Borsod vm. Elcserélném Buda legszebb helyén lévő­­ szoba-hallos, összkomfor­tos lakásomat hasonló V., VI., VII­. kerületire. László, Nagyatádi Szabó-utca 33. sz. Vennék új vagy használt kombinált faipari gyalugépet. László, vátvaláfli Szabó-utca 33. Sertédh­ázfelipelít jelvészek. Ajánlatokat „Ár­pád** jeligére Nádor hirdető­be, Nádor-utca 29. MEGVÉTELRE KE­­ESJÜK kifogástalan állapotban lévő kisméretű Arnheim páncél­­kasszát. Szívós ajánlatokat ,,Betöré,me­ ites“ jeligére a kiadóba kérünk. Rózsadomb­oni villa két négyszobás lakással, köz­­ponti­­ütéssel, részben leüld­­lozva azonnal kiadó. Követ­ség vagy külföldi érdekkép­viseletek részére alkalmáé. ..Csekély falarozás" jeligére Trnzer hird., Szervita-tér. V I T R I X Mária Terézia stíl. csiszolt üvegekkel, tükrökkel. Szalay­­utca 3. Vadász. G Y A R O R N O K kereskedelmi érettségivel gyorsgépb­e jelentkezzék kéz­írással. Podlák, Árpád-u. 12. PERZSASZŐNYEGET magyart is, legmagasabb ár­ban veszek. Bolgár, Erzsé­­b­et-tér 15. Marokkói h,i/L Biedermeier-garnitúra, vitrin, porcellán, ingaóra, ezüst ét­készlet E L A D U __Utász!p-­utca_15-i délelőtt.^ Lodenkalap elvesett. ..Zuaspitze** jelvénnyel. Meg-* találót jutalmazom. Naphegy­­utca 11. szám. ANTIK zenélé­óra, különlécés infaíziós ebédlő eladó. Délelőtt 9—12* V. Szerrél'-Tiök-ustca 27, IC cm. 4. jobboldal. (K­TE) ellen, akit mellszélesség­gel hátrább követett Kelen (Va­sas). Vízipólómérkőzések: ÚT­E—Vasas 1:1 (1:0) FTC—MTK 1: 0 (3 : 0) A Vasasok úszóversenyén a 209 méteres gyorsúszásban Szat­mári (UTE) győzött 2 p 30.4 mp­­es idővel klubtársa Körösi (2 p 35.4 mp) ellen. 3. Báty (MTE) 2 p 38.4 mp. — A nők gyorsúszá­sát és h­átonúszását Kovák Ilon­ka (MTK) nyerte. Csányi (UTE) győzött az MTK athletikai versenyén is, de 11.0 mp-es száz méteres ideje még mindig nagyon gyenge. A verseny résztvevőin, kevés kivétellel, meglátszott a rendes táplálkozás hiánya. Teniszmérkőzések a Postások versenyén. Női egyes döntőben: Ssörmöczi Zsuzsi—Dr. Fejér Sári 7:5, 7:5. Férfi páros döntőben: Asbóth —Tornyay — Szigeti—Frigyessy 4:6, 6 : 1, 7 : 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék