Magyar Nemzet, 1945. augusztus (1. évfolyam, 75-99. szám)

1945-08-01 / 75. szám

. Magyar Nomzoí© 1945 aiBgwsKlua 1­JL I ^ lll^Br Hl mm. v JHL JRflLJHLáfl 1. ér. 75. Marx jóslata Angliáról írta: Sós Endre Az Internacionálé akkori hágai kongresszusa után, Marx 1872-ben nagy beszédet tar­tott egy amsterdami népgyű­lésen. „A munkásosztálynak egy napon kezébe kell kap­nia — mondotta — a hatalmat, hogy megalkossa a munka új szervezetét. A régi politikát, amely a régi intézményeket konzerválni szeretné, meg kell buktatnia, hacsak nem akar abba a helyzetbe jutni, amelybe a régi keresztények kerültek, akik minden világi dolgot elhanyagoltak, mert lemondtak az „e világi biro­dalomról". Nem állítjuk, hogy a célunkhoz vezető út min­denütt egyforma. Mi tudjuk, hogy figyelembe kell venni a különböző országok intézmé­nyeit, szokásait és mi nem tagadjuk, hogy vannak olyan országok, mint például Ame­rika, Anglia — és ha a ti be­rendezkedéseiteket jobban is­merném, talán azt monda­nám, Hollandia is —, ahol a munkások békés úton is el­érhetik céljaikat. Azonban nem minden országban áll fenn ez az eset..." Marx jóslata beteljesedett. Az angol munkáspárt békés úton is elérhette célját és — mint az abszolút parlamenti többség birtokosa — elvégez­heti a szigetország társa­dalmi és gazdasági állapo­tainak szocialista szempontból történő, korszerű revízióját... * A fenti Marx-idézet úgy jutott eszünkbe, hogy — mint a londoni rádió sajtószemlé­jéből megtudtuk — a Daily Herald-na­k­, az angol mun­káspárt napi hárommillió pél­dányban megjelenő lapjának vasárnapi címlapján egy fényképfelvétel látható. Ez a kép azt a jelenetet ábrázolja, ama­kor az angol király a Bucking J­um-palota kertjében — séta közben — megbízta Attlee-t az új kormány meg­alakítá­sával. E megbízás alap­ján A­tree miniszterelnök még aznap este közölte a Dow­­­ling Street 10. sajtószobájá­ban várakozó laptudósítók­­kal: „Megalakítottam Őfelsége kormányátt" .Togramot egyelőre nem adott, mert a szocialista kabi­net célkitűzéseiről — szokás szerint — előbb abból a trón­­beszédből kell majd értesül­nie a közvéleménynek, ame­­lyet a király augusztus 15-én olvas fel az országgyűlés meg­nyílására egybegyűlő alsó­házi tagok és felsőházi lor­dok előtt. A királyság Angliában olyan ,n nemzeti intézmény­ maradt, amelyet a szocialisták 1923 óta végleg fenntartandónak vélnek. Pedig Angliában nin­csenek kvalifikált többséget igénylő, vagy népszavazáshoz kötött alaptörvények. Az an­gol parlament — nagy köz­­jogászok véleménye szerint — egyszerű szótöbbséggel is kimondhatná, hogy Anglia mát­ól kezdve többé nem ki­­rályság. De éppen a munkás­párthoz tartozó G B. Shaw állapította meg a Szénássze­­kér című színdarabjában, hogy Angiin még a 5000. esz­tendőben is királyság marad, amikor Európában már min­denütt le­aladott lesz az ilyesmi. A „királyság, vagy köztár­sság" kérdése utoljára 1923- ba merült fel az angol mun­káspárt kongresszusán, ami­kor 3,694,000 szavazat kép­viselői, 386.000 szavazat kép­viselőivel szemben, kimon­dották, hogy a munkáspárt ragaszkodik a királyság fenn­tartásához. E határozat ki­hirdetése után MacDonald elfogadta az „étkezésre és éj­jeli nyugalomra" (to dine and to sleep) szóló királyi meghívást a svindsori kas­télyba. Ettől az időtől kezdve gyakran tettek látogatást egyes munkáspárti képvise­lők az angol királyok nyári rezidenciájában is. Mac­Donald, Attlee, Cripps, Mor­­rison és Henderson több szép nyári napot töltöttek Windsorban. Abból azonban nagy baj származott volna, ha a királynak véletlenül kedve támad, hogy vissza­adja valamelyik törvényhozó látogatását a parlamentben. Az alsóház kapujában álló parlamenti gárdista habozás nélkül rálőhet a királyra, ha az nem mutatja fel az alsóház elnökének belépési engedé­lyét. Amióta­­ Károly parla­menti „megjelenése" forra­dalommal végződött, azóta — a speaker hozzájárulása nél­kül — egyetlen király sem „merészelte“ átlépni a parla­ment kapuját. I. Károlynak — mint tudjuk — életébe került a vizitje. Igaz, hogy ez az uralkodó nem baráti jobbot kínált a nép képvise­lőinek, hanem a törvény­hozók letartóztatására töre­kedett. A parlament megnyitása alkalmából, amikor a királyi küldönc áthozza a lordok házából a képviselőknek a trónbeszéd meghallgatására szóló meghívót, kettőzött őr­ség vigyáz a parlament fo­lyosóján és a király delegá­tusának háromszor kell ko­­pognia, míg a teremőr — az e­nöl­ utaítására — be­­bocsátja.* Angliában a király, akinek meg kell hajolnia a népk­ép­­viselet akarata előtt, „ural­kodik és nem kormányod’. Mint alkotmányos uralkodó, mindig a miniszterek ta­nácsa szerint köteles csele­kedni, akiknek vállán az or­szág kormányzásáért viselt felelősség nyugszik. Köpy­­nyen lehetséges, hogy augusztus 15-én a király trónbeszédéből tudja meg a világ, milyen ütemben törté­nik Angliában a bányák, vas­utak, főbb iparágak és a biz­tosítók államosításai Anglia, amikor a mon­archiát beillesztette gyökeres demokráciájába, politikai sí­kon — mint G B. Shaw meg­állapította — megoldotta „a kör négyszögesítését" és meg­teremtette — mint H. G. XVell s kijelentette — „a biz­­tosítók államosítása. Mindkét definíció találó. Anglia csakugyan egyesíteni tudta a királyságot a szocia­lizmussal és az alkotmányos­ságot a forradalmi újítások­kal. Vagyis: bekövetkezett a marxi jóslat valóra válása — „a munkások békés úton is elérhetik céljaikat“ Angliá­ban. Most a királyi trónbeszéd­től várja Anglia népe a szo­cializálások alapelveinek be­jelentését. Angliában az al­kotmányos uralkodó — mint látjuk — a népakaratot ki­fejező kormány „szócsöve”*. A Brenner-kormány a nagyrhatalmakh­oz fordult az Ausztriát fenyegető éhínség miatt Attlee rövid időre visszatér Londonba . Megkezdődött Amery hazaárulási pere Bécst­ől jelenti — a Reuter­­iroda híradása alapján — az MTI, hogy a Renner-kormány határozatot hozott, amely sze­rint felhívja a négy nagyhata­lom figyelmét arra a nagy ve­szedelemre, amely éhínség és járvány formájában fenyegeti Ausztriát. Az osztrák közellá­tási miniszter megállapítása szerint: a Vörös Hadsereg érté­kes élelmiszeradománya lassan­ként elfogy. " Az osztrák kormány szerint csak akkor lehet átvészelni az elkövetkezendő telet, ha a nagyhatalmak élelmicikkekkel és gyógyszerekkel támogatják Ausztriát. közeli hazaszállítását jelentette be rádió útján az amerikai megszállási zóna főparancsnoka. Ezek közül 50.000-en az Ameri­kai Egyesült Államokból, hu­szonötezren pedig Olaszország­ból érkeznek vissza. A brit hadsereg által felhasz­nált zöldfőzelékek ellenértékét konzervnemű­ekben fizetik meg a hamburgi megszállók, akik így akarják elősegíteni, hogy e szörnyen megrongálódott, elsze­gényedett városban télen is le­­gyen élelem. A kulcsiparok államosítását követelik az osztrák pártok Bécsből jelentik, hogy a de­mokratikus egységfrontban tö­mörült pártok sürgetik a kulcs­iparok mielőbbi államosítását, amelyet az ország gazdasági helyreállításának előfeltételéül tekintenek. A pártok egyébként felhívták az osztrák népet, hogy fele­lősségteljesen végezze mun­káját, mert csak a városok és falvak dolgozóinak teljes erő­feszítésével lehet leküzdeni a gazdasági nehézségeket. Vasárnap óta nem találkozott a „károsat nagy“ Londonból jelenti­g a Reu­­­ter-iroda híradása alapján­­ az MTI, hogy a „három nagy" potsdami értekezletét Sztálin generalisszimusz gyengébbe­dése miatt valószínűleg egy-két nap­pal meghosszabbítják. A jelen­tés hozzáfűzi, hogy a „három nagy” vasárnap óta nem is ta­lálkozott. Gisza nyilatkozata a dumnavölgyi államok gazdasági egységéről Bukarestből jelenti az MTI, hogy az Universul című román lap közli Cruza miniszterelnök­nek a Nemzeti Front című bol­gár lap tudósítója előtt tett nyi­latkozatát Románia és Bulgá­ria érdekközösségéről. A nyilat­kozat ezekkel a szavakk­al vég­ződik. — Rendszeresen meg kell szerveznünk a termelést és az árucserét, a Bécs és a Fekete­­tenger közötti területen. Célunk az, hogy gazdasági egységet hozzunk létre a dunavölgyi ára­mok között. Clu­rchhhi­ll nem fogadta el a térdszalagrendet Az angol rádió kedden reggel közölte, hogy a király a legma­gasabb angol kitüntetést, a térd­­szalagrendet kívánta Churchill­­nek adományozni. A lemondott miniszterelnök azonban kérte az uralkodót, hogy álljon el ettől az elhatározásától A londoni hírmagyarázó ezek­kel a szavakkal fejezte be kom­mentárját: «Churchill az első angol, aki visszautasította a térdszalagrendet," E kitüntetés­sel tudniillik a «Sör» megszólí­tás és lovagi cím járt volna. Churchill pedig egyszerű ,Mis­­ter Churchill kíván maradni.* A moszkvai rádió a Balkán békéjéről A moszkvai rádió külpolitikai munkatársa hosszabb beszámo­lót tartott a Balkán-félsziget helyzetéről és ismertette az el­múlt évszázad ama eseményeit, amelynek következtében a kirá­lyi házak önző érdekeiknek megfelelően egymás ellen uszí­tották népeiket A Balkán-hely­zet «hőmérője» a macedón nép sorsa. A zavaros időkben mind­untalan válságosra fordult a macedón nép helyzete is, a ki­­engesztelődés korában pedig a macedónok sorsa is javult. A fa­siszta korszak Bulgária akkori fasiszta vezetőit a macedónok leigázására ösztökélte. A mace­dón nép nyomban felismerte érdekeit és fegyvert ragadott az elnyomók ellen a hős jugoszláv nép oldalán. — A közös harc — folytatta a hírmagyarázó — bebizonyí­totta, hogy a balkáni szláv né­pek testvérisége élő erő. Attlee rövid időre visszatér Londonba Londonból jelentik, hogy ot­tani hírek szerint: ‘Attlee mi­niszterelnököt rövid időre visz­­szavárják az angol fővárosba. Állítólag résztvesz az alsóház speaker-választásán. Azután rög­tön visszarepül Potsdamba, ahol a háromhatalmi konferencia végéig marad. Csak annak befe­jezése után tér vissza Londonba, az új angol parlament ünnepé­lyes megnyitására. Megkezdték­ Amery hazaárulási perének tárgyalását Londonból jelentik, hogy a bowstreeti bíróság előtt megkez­dődött John Amery hazaárulási pere. John Ameryt, — aki a volt indiai miniszter fia — azért vádolják hazaárulással, mert 1941 július 22. és 1945 április 25. között Németországban, illetve Olaszországban csatlakozott a brit király ellenségeihez és ez­zel megszegte a felségárulást tiltó ősrégi törvényt. Amely a német és olasz fasizmus szolgá­latában állt és Szent György­­légiót akart szervezni a szovjet ellen. Többízben saját kormá­nyai ellen akarta — a német és olasz rádión keresztül — lází­­tani a szabadságért küzdő né­peket. Az ügyész vádemelése után tanukat hallgattak ki, hogy miként igyekezett Amery újon­cokat toborozni a fasiszta álla­mokban internált britek között. Herriot drámai vallomása a Pétain­­per tárgyalásán A Pétain-per folytatólagos tárgyalásán, mint Páriából je­lentik, Herriot volt képviselő­­házi elnököt hallgatták ki tanú­ként. Herriot drámai vallomá­sában előadta, hogy Pétain uralma teljes diktatúra volt. El­mesélte, hogy miképp tartóztat­ták le, amikor letépte magáról becsületrendjét. Herriot ugyanis látta, hogy Napóleon sírjánál egy ünnepségen francia tisztek egyszerre viselték a francia be­csületrendet és a német vaske­resztet. Ezért letépte magáról becsületrendjét. Berlin jelenti: A négyhatalmi katonai érte­kezlet — Eisenhower, Zsukov, Montgomery és König táborno­kok részvételével — döntött a franciák berlini megszállási öve­zetéről. Elhatározta azt is, hogy augusztus 15-ig minden üzembe­­helyezhető német ipari üzemet működésbe kell hozni. Ahol nincs tulajdonos, ott hatósági biztost kell kirendelni. Zsukov rádióbeszédben tudatta a német hatóságokkal a katonai kor­mányzat döntését. * 75.000 sebesült zUmmf JbateM Moszkva jelenti. A Pravda beszámol a Szovjet Szakszervezetek Központi Ta­nácsa elnökségének 27-én tartott üléséről. Az ülésen résztvettek a Moszkvában tartózkodó román szakszervezeti küldöttség tagjai is. Stoica alelnök a román nép testvéri üdvözletét tolmácsolta a hős szovjet népnek, a Vörös Hadseregnek és lánglelkű vezéré­nek, Sztálin generalisszimusznak. Stoica beszámolt arról, hogy a román szakszervezetnek több mint egymillió tagja van. Fortunin, a Bányász Szakszervezetek Köz­ponti Bizottságának elnöke és Vaszilijev, a vasutasok szakszer­vezetének elnöke mondott köszö­netet a román szakszervezeti ki­küldötteknek, biztosítva őket ar­ról, hogy a Szovjet­ Unió minden őszinte és igaz szándékú barátot a legnagyobb mértékben támogat­. Az Izvesztija jelenti, hogy az iráni szakszervezetek meghívásá­ra Szovjet szakszervezeti küldött­ség érkezett Teheránba. Az iráni szakszervezetek elnöke tájékoz­tatta a Szovjet kiküldötteket az iráni állapotokról, különös tekin­tettel Seid reakciós partizántevé­kenységeiről és arról a fasiszta­­ízű megmozdulásról, amely éket akar verni a Szovjet­ Unió és Irán népének együttműködése közé. A Szovjet szakszervezeti kiküldöttek vezetője reményének adott kifejezést, hogy az iráni nép elég erős lesz ahhoz, hogy a reakciós elemeket a lehető leg­rövidebb időn belül kiábrándítsa vakmerő és alaptalan álmaikból. * A Trud nagy cikkben számol be arról, hogy a Sztálinról el­nevezett vladimiri gépgyárban július 27-én elkészült az ezredik traktor. A gyár mindössze négy hónapja működik. Csufarin mér­nök, Iszak­ov sztahanovista mű­vezető, Jasin és Picsugin elő­­munkások odaadó és eredményes munkásságokért a „Munka hőse" rendjelet kapták meg. New York jelenti: Kanadában hetenként két nap­ra betilt­ották a hús­fogyasztást. A felszabaduló húsmennyiséget Európa népeinek megsegítésére fordítják.* Az amerikai tájékoztató hiva­tal közlése szerint Európának sürgősen szüksége van: 30 millió tonna szénre, 12 millió tonna élelmiszerre, 1000 mozdonyra, 20 millió méter textilárura és 75 millió dollár értékű ipari termékekre.* A Nem York Herald Tribune közli, hogy az amerikai szak­­szervezetek hivatalos tiltakozást jelentettek be a washingtoni kül­ügyminisztériumban a görögor­szági fasiszta rendőrterror el­len. A szakszervezetek tiltakozá­sát az amerikai külügyminisz­térium fovaboítana a szövetsé­ges államok külügyminisztériu­maihoz és a görög miniszter­­elnökhöz. Herbert Sehmann, az UNRRA vezérigazgatója repülőgépen Ná­­polyból Angliába érkezett, ahol előkészíti az UNRRA tanácsának augusztus 7-én kezdődő harma­dik ülésszakát. Henry Ford, aki hétfőn töl­tötte be 82. életévét, kijelentene, hogy az amerikai nép és a világ az általános boldogulás és élet­­színvonal Sohasem képzelt fejlőm­dásé­nek küszöbén áll. London jelenti. A világ minden részéből üd­vözlő táviratok érkeznek a fel­oszlatott 8. hadsereg parancs­nokságához. Lord Wavell, India alkirálya és Smuts délafrikai miniszterelnök is köszöntötték a harcokban kitűnt seregeket. Truman elnök elfogadta az angol király meghívását és Potsdamból Londonba látogat, mielőtt hazatérne Amerikába. A Daily Express cikksoroza­tot kezdett Anglia gazdaság­politikájának alapelveiről. Az első cikk arra a konklúzióra jut, hogy Anglia legfontosabb teendője: exportálni, exportálni és exportálni. Az export sikeré­től függ Anglia mérlegének egyensúlya. Sírok Jugoszláviából A csortanovci alagúton ke­resztülvezető vasúti sínpárt helyreállították. Ezáltal ismét megvan a közvetlen összekötte­tés a Vajdaság és Horvátország, valamint Szerbia felé, sőt a Budapest—Belgrád közti vasút­­járatot is helyre lehetne állítani. Egyelőre csak a teheráruforgal­­mat vették fel, a személyforga­lom helyreállítása csak későb­ben fog megtörténni. A Titokormány Ankarából visszahívta Sumenkovics Ilija nagykövetet és az egész követ­ségi személyzetet. A Tito-kor­­mány három külügyi tisztvise­lője megérkezett Törökországba, hogy átvegye az isztanbuli inga­­tszláv főkonzuli H komáti tszt­séget, valamint az ankarai nagy­követség titkárságát Az új ju­goszláv nagykövet kinevezését rövidesen várják. Paris Jelemil: Az ideiglenes francia tanács­adó nemzetgyűlés hétfőn dél­után elfogadta a tőke fokozot­tabb megadóztatását célozó, úgynevezett „nemzeti szolidari­tási adó]-ról szóló j­avaslatot Az új adó terve ellen csak ket­ten szavaztak. A Combot szerint: Laval és felesége hétfőn Barcelonából ismeretlen helyre készültek re­pülni A repülőgép el is indult, de motorzavarok következté­ben rövid út után visszatérni kényszerült A motor javítása folyik és Lavalék alighanem ked­den elrepülnek a Dél-Amerika felé. Idéma jelenül: Mussolini agyvelejének egy darabját az Amerikai Egyesült Államokba viszik, ahol egy ku­tatóintézetben megvizsgálják, hogy tisztázzák a­­­eocén elme­bajának fajtáját. * Nenii helyettes miniszterelnök az Avanti hasábjain megállapít­ja, hogy­­Churchill bukásának minden igazán demokratikus ér­zelmű olasz urül. A Churchill külpolitika ugyanis megakadá­lyozta bizonyos reakciós körök­­­kel és az elmúlt rendszert támo­gató dinasztiával a teljes és végleges leszámolást Churchill bukása az olasz reakciós körök burdtolt­e Weath

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék