Magyar Nemzet, 1945. szeptember (1. évfolyam, 100-124. szám)

1945-09-01 / 100. szám

1H n* -» X­­­V ®45%17 ^ Magyar Nemzet sg ­ Truman elnök Európa élelmezési megsegítéséről és a nemzetközi bank mankójának megindításáról Amerikai képviselők látogatása Belgrádban Bulgáriában h­elyreálítják a sajtószabadságot Washingtonból jelenti — a­­ Reuteriroda híradása alap­­­­ján — az MTI, hogy Truman elnök bejelentette: Az Egye­sült Államok ideiglenes tér­ i­ven dolgoznak, amelynek a célja, hogy a kölcsön- és bér- p­esti szerződés helyett Nagy- Britanniának és Európa többi részének élelmezését elősegítsék. Truman bízik abban, hogy ha Halifax és Keynes meg­érkeznek, mindenki számára kielégítő tervet dolgoznak ki, egyúttal pedig megindítják a brettonwoodsi tervben kidol­gozott nemzetközi bank mun­káját. Belgrádba érkezett az amerikai képviselők csoportja Belgrádból jelenti az MTI, hogy csütörtökön repülőgépen Belgrádba érkezett az európai tanulmányúton lévő amerikai képviselők csoportja. A zimonyi repülőtéren az amerikai kép­viselőket Moise Prádé, az ideig­lenes nemzetgyűlés elnöke, a jugoszláv kormány több tagja, az amerikai nagykövetség tag­jai, valamint a bel- és külföldi sajtók képviselői fogadták. Az „Izvesztija" a délkeleteurópai demokráciákról A moszkvai rádió — mint az MTI közli — ismertette az Iz­vesztija délkeleteurópai beszá­molóját, amely abból az alka­lomból készült,, hogy Bevin is­meretes nyilatkozata világszerte vitákra adott alkalmat.­­ A magyar, román és bolgár kormány­­életképességét — írta az Izvesztija — nem csupán a reakció ellen folytatott eredmé­nyes küzdelemből állapíthatjuk meg, hanem abból az újjáépítési munkából­­ is, amely mind a h­árom demokratikus államban teljes erővel folyik. A kormányok hatásos reformokat valósítottak meg, intézkedéseik a nép aka­ratát váltották valóra és kétség­telenül mögöttük áll nemzetük többsége. New York Jelenít: Négy angolszász újságíró To­kióba érkezett. A hírlapírók ka­tonai kíséret nélkül közleked­tek a japán főváros utcáin. To­kióban nincs olyan borzalmas pusztulás, mint Berlinben. A la­kosság nagy része belátta, hogy a háborút elvesztették. Ellen­állásnak vagy erőszakoskodás­nak nyoma sincs. A császári palotához vezető hídon harminc japán, köztük két nő, harakirit követett el, tiltakozásul a fegy­verletétel ellen.♦ Truman elnök, a Pearl-har­­b­ouri jelentések kapcsán, nyi­latkozatban kelt az elhunyt Roosevelt elnök és Cordell Hull védelmére. Rámutatott arra, hogy Roosevelt annak idején mindent megtett, hogy felké­szüljön a háborúra, de a köz­vélemény nagy része szinte meg­bélyegezte ilyen irányú kísér­leteit. London jelenti: A német háborús bűnösök felelősségrevonásának jogalapja­­ a Kellogg-paktum lesz. En­nek megszegéséért vonják fele­lősségre Németország támadó háborújának megindítóit. ★ A Daily Herald írja: „Truman tegnapi beszéde után remény van arra, hogy Amerika hábo­rús áldozatként akarja elköny­velni a kölcsön- és bérleti szer­ződés alapján szövetségeseinek juttatott szállítmányokat. Ame­rika, úgy látszik, nem nyújt majd számlát Angliának, mint az első világháború után." * Cripps az angol kereskedelmi kamarák nagygyűlésén megálla­pította, hogy az angol állam legfontosabb feladata: A béke­termelés színvonalának eme­lése. Bejelentette, hogy Anglia a külkereskedelem fokozása céljából kirendeltségeket állít fel valamennyi fontosabb or­szágban. ‘ ★ A Times Bécsbe küldött tu­dósítója nagy riportot írt az osztrák főváros életéről. Rá­mutat arra, hogy — bár a Szent István-székesegyház és sok gyö­nyörű épület elpusztult — még­sem lehet azt állítani, hogy Bécs romokban hever... A ri­port végén a „feketepiacről“ számol be. Moszkva jelenti. Az Izvesztija közlése szerint a kínai kommunista párt veze­tője, Maoce Tung, hosszas tár­gyalásokat folytatott Csangkaj­­sekkel. A kínai kommunista vezető sajtónyilatkozatában ki­jelentette, hogy a megbeszélé­sek nagyban hozzájárulnak Kína belső békéjének megszi­lárdításához, annál is inkább, mivel rövidesen megalakul a népkormány és helyreáll az ál­lam egysége. A kínai sajtó egy­öntetű lelkesedéssel számol be Kína nemzeti egységének meg­születéséről.* A Pravda hosszú cikkben em­lékezik meg Henry B­irbusse­­ről, a nagy francia író halálá­nak tízéves fordulója alkalmá­ból. A cikk írója kiemeli, hogy Barbusse a forradalmi eszmék bátor és tántoríthatatlan har­cosa volt.­ A Karpatszkaja Ukraina be­számol arról, hogy az ukrán nemzeti tanács döntése alapján­­ felállított uzsgorodi (ungvári) egyetemen néhány nap múlva megkezdődnek az előadások. • Megérkeztek Uzsgorodba a Charkovból, Kievből és Moszk­­­­vából delegált egyetemi tanár­­­rok, felállították a könyvtárat­­ is, amelynek anyagát a szovjet egyetemek bocsátották a Szov­jet Birodalom legifjabb egyete­mének rendelkezésére. Róma jelenti: Mussolini Eddát, Ciano volt olasz külügyminiszter felesé­gét a svájci hatóságok az olasz határra szállították és átadták az olaszországi szövetséges ka­tonai hatóságoknak. Szófia jelenti: Újabb lépés történt a sajtó­­szabadság helyreállítása felé. A demokrata párt és a szociál­demokratáknak egy külön úton haladó frakciója is engedélyt kapott újság megjelentetésére. Berlin jelenti: Olle Dietrich volt birodalmi sajtófőnök jelentkezett a 8. had­test hamburgi főhadiszállásán. Először nem ismerték fel, azt lőtték, hogy valótlant mond és elküldték. Később újból jelent­kezett, és ekkor már személy­azonossági igazolványokat is felmutatott. Azt mondta, hogy nem bírta a további bujkálást. Nyomban letartóztatták. ★ A szövetségközi ellenőrző bi­zottság csütörtökön este hiva­talos közleményt bocsátott ki, amelyben tudatta a német nép­pel, hogy véglegesen átvette Németország kormányzását. ★ Valószínű, hogy míg az idei ősz folyamán községi választá­sokat tartanak Németországban, hogy helyi önkormányzati szer­vek alakulhassanak. ★ A moszkvai jóvátételi meg­beszélésekről visszatért ameri­kai megbízott kijelentette, hogy­­ nem lehet Németországot agrár­­­ állammá visszafejleszteni.­­Külön angol különítmények kutatnak Németországban elrej­tett fegyverek után, Spaak külügyminiszter beje­lentése szerint: Németország megszállásában a jövőben belga katonaság is részt vesz. ★ Eisenhower tábornok csütör­tökön bejelentette, hogy tavisz­­szal már csak 400.000 amerikai katona működik közre Német­ország megszállásában. Hírek J­­ugoszlá­viából A vajdasági Magyar Kultúr Szövetség az újvidéki kultúr­otthon tanácstermében ülést tartott. Az ülésen megjelentek a többi között dr Várady Imre és dr Streliczky Dénes szövet­ségi díszelnök. A tanácsülésen Streliczky Dénes beszédet mon­dott, amelyben a következőket jelentette ki: Az a pesszimiz­mus, amely a magyarság bizo­nyos rétegeiben az első hóna­pokban jelentkezett, már el­múlott. Az a félelem, hogy a magyarság szava nem­­ talál visszhangra, alaptalannak bízó-­­ nyúlt, sőt a magyarságot meg-­­ hallgatják, támogatják, s éppen­­ alulról, magában a magyarság soraiban ütközünk akadályba és ott mutatkozik meg legin­kább a bizalmatlanság. Ennek az az oka, hogy a magyarság egy része mintha aléltságban lenne, értelmiségünk egy része elmenekült, jelentékeny részben megfogyatkozott. De minden reményünk megvan arra, hogy meg tudjuk mozgatni a magyar néptömegeket és be tudjuk kap­csolni a közös munkába és ezek az erőfeszítéseink ered­ménnyel járhatnak majd. * Omoravicán is megalakult a magyar kulturális egyesület. Általában az ide érkezett la­­­­pokból megállapíthatjuk, hogy a Vajdaság minden községében, ahol magyarok élnek, a kultu­rális élet erős ütemben meg­indult. ★ . Ú­jabb szlovák erőszakoskodások A szlovák nemzeti tanács kas­sai kirendeltsége Poprádfoskán a következő, felhívást adta ki: • Felhívjuk a magyarok figyel­mét arra, hogy önkéntesen eltá­vozhatnak Magyarországra. Ha valaki önkéntesen elköltözik Szlovákia déli részébe, az a szepesi járásban fekvő Szádal­más községbe, vagy a környező községek egyikébe mehet. Akik ezt nem teszik meg, azokat kényszerúton telepítik ki a sze­pesi járás valamelyik községé­be■­­ A hivatalos felhívás nyolc napot adott az elköltözés elő­készítésére. Három nap alatt kell a kiutasítottnak az ingósá­gait összeírni. Amennyiben az illető Magyarországra távozik, saját költségére két szoba és egy konyhaberendezést magá­val vihet. Ha Délszlovákiába­­utazik az illető, akkor magával viheti az egész élő és holt fel­szerelését. Hozzáfűzi azonban a hivatalos írás, hogy a kiutasí­­tottaknak valószínűleg Szlová­kia déli részét is el kell hagy­­niok és Magyarországra kell költözniök. Ez esetben kérdéses, hogy magával vihet-e valamit. A hivatalos felhívás még a kö­vetkezőket mondja: «Sokkal jobb lesz tehát az ön számára, ha önként megy Magyarország­ra.­ Jármy Sándor okleveles me­zőgazdász a garamvölgyi Cu­korgyár intézőjét a következő módon utasították ki Csehszlo­vákiából: Augusztus 21-én reg­gel 9 órakor két géppisztolyos N. B. katona kíséretében detek­tívek jelentek meg nála és min­den írásbeli határozat nélkül felszólították, hogy adja át a hivatalát a szlovák utódjának és minden családtag részére 60 kiló ingóságokat csomagoljon be. Mondanunk sem kell, hogy a hatvankilós csomagot több­ször átkutatták és abból sokat elvettek, majd a párkányi híd­hoz kísérték, ahol átdobták a határon. Jermy megállapítja, hogy 50 holdnyi ingatlant ha­gyott ott, valamint lakását. Sem­miféle kiutasítást végzést neki nem kézbesítettek. Megállapítja m még azt is, hogy a tömeges ki­utasítások azóta folynak, ami­óta az orosz parancsnokságok erről a vidékről eltávoztak. Amíg az oroszok ott voltak, sok magyar panasszal fordult hozzájuk, orvoslást és elégtételt is kaptak a szlovák túlkapások­kal szemben. Rákosi Mátyás a k­özalkalmazottakról, a szlovák kérdésről és a választásokról A Magyar Kommunista Párt csütörtökön tartotta első köz­­tisztviselői nagygyűlését a váci­utcai székházban. A megjelen­tek sorában ott volt dr Ries István igazságügyminiszter, dr Molnár Erik népjóléti miniszter, Vas Zoltán polgármester s a minisztériumok több kiküldött­je is. A nagygyűlésen Rákosi Má­tyás tartott beszédet. Bevezető­jében azt hangoztatta, hogy a magyar kommunista párt állás­pontja a közalkalmazottak kér­désében is egyezik a közös cél­kitűzéssel. Az a tény, hogy a közalkalmazott rétegünk — mondotta többek közt — több­ségében ma is ugyanaz, mint amelyik végigszolgálta az utolsó huszonöt esztendőt, nem teszi szimpatikussá őket a demokra­tikus népi munkástömegek előtt. De azért a legerélyesebben fel­lépnek az ellen, hogy a közal­kalmazottakat leegyszerűsítve valami reakciós tömegnek te­kintsék. Azzal a panasszal kap­csolatban, hogy a közalkalma­zottak nem kapják meg ugyan­azokat a naturáliákat, mint a munkáskategóriák, kijelentette, hogy az idén katasztrofálisan rossz volt a termés, és ez a kö­rülmény rányomja a bélyegét ,a legközelebbi tíz-tizenkét hó­napra. Az új demokratikus tiszt­viselőket — jelentette ki — feltétlenül rá akarják szorítani arra, hogy a legnagyobb gyor­sasággal sajátítsák el a szaktu­dást A szükséges szelekciót is el fogják végezni. A külpoliti­kai kérdésekről szólva hangsú­lyozta, hogy a szlovák kérdés kétségkívül a legsúlyosabb ami­ben, sajnos, a magyar köztiszt­viselők politikai beállítottsága és az igazoltatások sikertelen­sége komoly érvet jelent elle­nünk. A választásokra áttérve azt a megállapítást tette, hogy ez látszólag belpolitikai kérdés, de a külföld feszült figyelem­mel tekint ezekre a választá­sokra. Ennek a választásnak a belpolitikainál nagyobb lesz külpolitikai jelentősége. Nyilas kútmérgezés a Nyugatra távozott magyar tömegek között A Nyugatra menekült magya­rok között kútmérgező nyilas propaganda folyik. A német te­rületen élő magyarok között a nyilasok azzal agitálnak, hogy ne térjenek vissza Magyaror­szágra, mert rövidesen alkalom nyílik arra, hogy Franciaország­ba telepítsék őket, ahol földet, házat kapnak és szépen letele­pedhetnek. Mondanunk sem kell, hogy ezeknek a kizsűrig. léseknek semmiféle altrpjuk nincsen. A nyilas tömegek­ most remekül élnek a Magyarország­ról elhurcolt javakból, azokat­­ elkótyavetyélik és azt­­hiszik,­­ hogy maguknak Magyarorszá­­j­­gon kívül tudnak más életlehe­e­­tőségeket biztosítani. A­­ nyila­soknak ez az agitációja teljesen értelmetlen, mert rövijesen éppen az amerikai hadóságok kérésére megindul e Nyugatra távozott tömegeknek a­­hazate­­lepítése. Az erre vo­natkozó, munkálatok előkészületb­­ín van­nak, értesülésünk szerint, még isztrák­ területen meg fog tör­ténni a hazatérő magyaroknak­­ átvizsgálása,­ hogy ki milyen szerepet játszott az elmúlt­ esz­tendők politikai­­ történetében. Értesülésünk szerint a magyar kormány a nyilasok­­ által elhur­colt javak ügyében jegyzéket intéz a szövetségesekhez, amely­ben kérik az elhurcolt javaknak minél gyorsabb ütemben való visszaadását, hogy ezáltal a ma­gyar­ újjáépítés problémája ha­lasztást ne szenvedjen. A miniszt­ertan­ács letárgyalta a választójogi tervezettet és foglalkozott a deportáltak és hadifoglyok hazaszállításával A kormány tagjai pénteken délután két­ órakor Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök el­nökletével minisztertanácsot tar­tottak. A minisztertanács le­tárgyalta és kisebb módosítá­sokkal elfogadja a fővárosi köz­ségi választásokra vonatkozó választójogi tervezetet. Ezután Dálnok­i­­ Miklós Béla miniszterelnök előterjesztést tett a hadifoglyok és deportáltak hazaszállítása ügyében. A mi­nisztertanács felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy a szom­baton délelőtt összeülő bizott­ság — amely a miniszterelnök­ből, a honvédelmi miniszterből, a belügyminiszterből és a nép­jóléti miniszterből áll — dönté­se alapján ezeknek az ügyek­nek intézésére kormánybiztost nevezhet ki. Magyar betegeket nem ápolnak szlovák kórházakban, elkobozzák a magyar orvosi rendelőket és gyógyszertárakat A helyi bizottságok elnökei a szlovák­­ nemzeti tanács utasítá­sa alapján elrendelték, hogy a közkórhá­zak, a magángyógyin­tézetek­­ és szanatóriumok ma­gyar beteget nem vehetnek fel és nem­ kezelhetnek". Elrendel­ték a kórházakban fekvő ma­gyar nemzetiségű betegek azon­nali összeírását a nemzetbizton­sági II. politikai­­ osztály rende­letére. A szlovák belügyi kiren­deltség 4027/III./2/1945. számú rendeletével elkobozta a magyar nemzetiségű orvosok rendelőit és orvosi felszerelését. Hason­lóképpen kisajátította a magyar nemzetiségűek gyógyszertárait. A magyar orvosi­ rendelőket és gyógyszertárakat a szlovák csendőrség leltározta azzal, hogy ezek felszerelését szlovák vidékekre szállítsák. (MTI) Ford Igen nagy prosperitást Jósol Detroiti jelentést közöl a Newyork Times július 30-i száma. Ford­ Henry, az ismert autógyáros 82. születésnapján nyilatkozott a lap munkatársá­nak és kijelentette, hogy a vi­lág népei olyan , prosperitás előtt állnak­ és az életstandard olyan magas" lesz, amilyet az­előtt el sem lehetett volna kép­zelni. Személyi változások a népfőü­gyészség vezetésében A népügyészség vezetésében a közeljövőben több személyi változás áll be. A megszaporo­dott munka következtében há­rom új népfőü­gyészhelyettes lesz s a hivatal élére is új ve­zető kerül. Dr Kerekesházy Jó­zsef népfőügyész, aki új beosz­tásban fog működni, felmenté­sét kérte, amit a legközelebbi minisztertanács egyike fog le­tárgyalni. Dr Kerekesházy Jó­zsef, aki a népfőügyészség meg­alakulása óta a hivatal élén állt, a legnehezebb időkben, Debrecenben vette át e tisztet és nehéz munkáját az ország demokratikus közvéleménye osztatlan megelégedéssel kísérte. ■ Féléves működése alatt a demokratikus igazságszolgálta­tás ügyét a legkülönbözőbb jog­területeken vitte előre. Schoenfeld Arthur USA politikai megbízott löncse a Park Clubban A Magyar Nemzet jelentette, hogy az amerikai kongresszus hat tagja érkezett tegnap Buda­pestre. Schoenfeld Arthur teg­nap délben a Park Clubban löncsét adott az amerikai ven­dégek tiszteletére. A lö­ncsön magyar részről megjelent Dál­noki Miklós Béla miniszter­elnök, Gyöngyösi János külügy­miniszter, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc újjáépítési miniszter, Rákosi Mátyás, Supka Géza, Szentiványi Károly és Kovács Imre. A löncsön az amerikai kongresszus tagjai rendkívül nagy érdeklődést tanúsítottak Magyarország ügyei iránt és annak az óhajtásuknak adtak kifejezést, hogy a magyar pár­tok a választásokon harmoniku­san működjenek együtt. Az amerikai kongresszusnak a tag­jai még tegnap, csütörtökön Belfrádba Stolak Az amerikaiak átveszik a linzi Göring- gyárakat A New York Times július 30-i számában közli, hogy ame­rikai részről az a terv­­merült fel, hogy át fogják venni a linzi acélgyárakat és azokat újra ü­zembe helyezik. Engestch H. B. amerikai alezredes, aki az osztrák ipar , amerikai főfel­ügyelője, kijelentette, hogy a Göring-gyárak, amelyeknek most Egyesült Osztrák Acél- és Vas­gyárak'­­ neve, rövidesen 25.000 munkást, állíthat üzembe, amely lényegesen hozzá fog járulni Ausztria, Csehszlovákia és a du­á­nai államok acélszükségletének az ellátásához. Mit vár Románia az árucsere során Magyarországtól ? Bukarestből jelentik. A ro­mán-magyar árucserével , kap­csolatban a kereskedelmi mi­nisztériumban a következőket közölték az Európa Riport munkatársával: Románia sokat vár Magyarországtól, amely iparosodásban igen előrehaladt. Gyógyszerkészítmények, gépek, villamossági cikkek, égők, mű­szerek jönnek elsősorban szá­mításba. Kozmetikai cikkek, receptek és szabadalmak iránt is nagy az érdeklődés. Közszük­ségleti cikkek mellett irodalmi termékeket is vár Románia. Ezzel szemben Románia mező­­gazdasági terményeiből, állat­állományából ad át cserekép­pen, olajon és mellékterméke­ken kívül. s Szálast „nemzetfélrevezető" tiltakozott kiadatása ellen Salzburgból jelentik. A Salz­burgban őrzött magyar hábo­rús bűnösökkel kapcsolatban eddig hivatalos jelentést nem adtak ki, így csak a kiszivár­gott hírek ismeretesek. Ameri­kai politikai nyomozók meg­állapították, hogy férfiatlanul,­ megvetésre méltóan, gyáván viselkednek azok, akik száz­ezrek haláláért felelősek. A salzburgi fegyházban lévő ma­gyar háborús bűnösök tudják, hogy kiadatásuk ügyében dön­tés történt és a magyar nép bírái elé kell állniuk. Szálasi, akit egy amerikai magyar poli­tikai nyomozó nemzet félreveze­­tőnek nevezett el, beadványban tiltakozott kiadatása ellen. Ter­mészetesen a tiltakozást nem vettékt fijpwieiBől.

Next