Magyar Nemzet, 1945. november (1. évfolyam, 151-174. szám)

1945-11-03 / 151. szám

­ Sztálin generalisszimusz barátságos választ küldött Truman elnök levelére Bevin nyilatkozott az alsóházban a magyar kormány elismeréséről Byrnes kijelentette, hogy Amerika sohasem csatlakozik Oroszországgal ellenségeskedő államcsoporthoz Washingtonból jelenti­k a Reuter-iroda híradása alapján — az MTI, hogy Truman el­nök egy sajtóértekezleten ki is jelentette: A Szovjetunió rövi­desen részt vesz a távolközeli tanácskozó bizottságban. El­mondotta azt is, hogy kielégítő választ kapott Sztálin genera­­lisszirtusztól arra az üzenetére, amelyet Harc­iman moszkvai amerikai nagykövet útján jut­tatott el a feketetengermelléki Szocsiban üdülő, szabadságon lévő Sztálinnak. Truman sze­rint Sztálin levele barátságos válasz, ígéretet tett arra, hogy a lefolyt levélváltás anyagát alkalomadtán nyilvánosságra hozza. Bijrnes külügyminiszter Washingtonban közölte a sajtó képviselőivel, hogy Harriman amerikai nagykövet a ■ Krim­­f­élsziget egyik városában a múlt héten két ízben találkozott Sztálin generalisszimusszal és biztató szellemes­ megbeszélést folytatott vele. Varsó jelenti : Vincent Vitos, a lengyel parasztpárt­­ elnöke, váratlanul meghalt. Paris jelenti: november 9-én kezdődnek Parisban a németországi jóvá­­tételi tanácskozások, amelyeken a szövetségeseken kívül minden érdekelt nemzet részt vesz. Az el­rabolt értékek kilenctized része visszakerült Franciaország­ba. London jelen­ti : Churchill volt miniszterelnök megcáfolta egyes angol lapok­nak azt a híradását, amely sze­rint otthagyja az alsóházat, hogy tagja legyen a lordok há­zának. A csütörtökre virradó éjszaka egész Palesztinában sorozatos merényleteket követtek el a va­súti hálózat ellen, ötven helyen támadták meg a vonatokat és kíséreltek meg merényletet a vasúti berendezések ellen. Norvégiában munkáspárti kor­mány alakult. Miniszterelnök Gerhardson, a koalíciós kor­mány eddigi elnöke maradt. Négy és félmillió angol ka­tona áll még — hivatalos ki­mutatás szerint — fegyverben. A dán választásokon egy párt sem kapott abszolút többséget. A legerősebb párt továbbra is a szociáldemokrata párt maradt. Elszakítják a csehszlovák­iai ma­­gyar férfi lakosságot családjaiktól Pozsonyból jelenti az MTI, hogy újabb üldözési hullám indult a csehszlovák fennható­ság alatt élő magyarság ellen. Érsekújváron és környékén mintegy ezer magyart tartóztat­tak le. 60 éves korig vitték el a férfiakat. Az állomáson a cseh­szlovák katonák lövöldözésbe kezdtek, hogy távoltartsák a hozzátartozókat és hogy­ a fér­fiakat elijesszék az esetleges szökési kísérlettől. .A csehszlo­vák katonák gázkamrákkal is fe­nyegetődztek. Galántáról, Vág­­sellyéről, Ógyalláról és h­dvard vidékéről is vittek el magyaro­kat. A férfiakat mindenütt el­szakították családjaiktól.­­Magyar illetékes helyen e híradásokkal­ kapcsolatban meg­jegyzik, hogy az egész ország közvéleménye a legmélyebb fel­háborodással tiltakozik az egy­­re szélesebb alapokon mozgó és a legbrutálisabb eszközökkel dolgozó, hillerista módszerekre emlékeztető magyarüldözés el­len. Ami most a csehszlovák fennhatóság alatt élő színm­a­­gyar vidékeken a magyarsággal történik, azt mutatja, hogy Hit­ler szelleme még mindig él, sőt sajnos sok helyen diadalmasko­­­­ik. Masaryk szelleme felett.. . Fierlinger miniszterelnök teg-­­ utóbbi beszédében­­ kifejezett re­­­­ményét, hogy Magyarországgal­­ megegyezés formájában rendez­­­zik a függő kérdéseket, illetékes magyar körökben nem tudják , Londonból jelentik. Az Intel- E­ligence Service csütörtök este­­ hivatalos közleményt adott ki, mely szerint Hitler április 30-án agyonlőné magát — revolverrel szájába hitt —, Eva Braun pe­­­­dig méreggel követett el öngyil­kosságot. Holttestüket elégették. A közlemény, melynek címe: ,,Hitler és Eva Braun utolsó napjai", közli, hogy Hitlernek az eredeti terv szerint április 20-án Berchtesgadenbe kellett volna­ repülnie, hogy onnan folytassa az ellenállás irányítá­sát. Hitler azonban 20-án uta­zása elhalasztása mellett dönt­­­tett. Április 22-én értekezlette a Kh­ta összg vezérkarának tagjait­­ és­ közölte velük, belátta, hogy­­ a háború elveszett és bejelen­tette, hogy a fővárosban akar ■ maradni. Ha Berlin elesik —­­ mondotta —, ott halok meg.­­ Tanácsadói mindenáron rá­­ akarták beszélni Berlin elhagyo-­t­sára, de hiába. Hitleren kívül a­­ Berlinben maradás mellett dön­tött Goebben és Bormann is, míg a tábornokok visszatértek új főhadiszállásukra. Április 22-ike után Hitler egyetlenegy­szer sem hagyta el az óvó­helyet. A tanúk vallomásai sze­rint idegrohamai voltak,­­ ilyen­kor a régi árulásokat emlegette és újakat talált ki. Testi álla­pota is gyenge volt. Az április 24 -re virradó éj­szakán Hitler a nála látogatáson megjelent Speer miniszterrel közölte, hogy minden előkészü­­letet megtett­­az öngyilkosságra és holttestének elégettetésére. Április 20-án Greim vezérhábor­­nagy, a légihaderő főparancs­nokságában kegyvesztetté vált Gernirg utódja jelent meg ki­hallgatáson Hitlernél. Hitler előtte is feltárta terveit és mé­­reg­gel töltött üvegcsét „ajándé­­­­kozott" Őreimnek. Közben egyre közeledett a harci zaj — folytatja a közle­mény. —­ Április 29-én szovjet harckocsik törtek be a Pots­­damer Platzra. Este került sor Hitler és Eva Braun esküvőjére a kancellária óvóhely­ének tanácskozótermé­­két. A szertartás után az újdon­sült pár a jelen voltakkal kezet s­igllt, majd ünnepi vacsorára vonult vissza. Másnap hajnalban Hitler búcsút vett mintegy 20 vendégétől, a nőkkel kezet fo­gott és mindegyikhez szólt né­hány szót. Délután parancs ér­kezett 200 liter kőolaj össze­­i gyűjtésére. Ezt a kertben he­lyezték el, az óvóhely vészkijá­rata mellett. Közben Hitler és Éva Braun még egyszer meg­jelentek legszűkebb környezetük előtt, kezet fogtak bizalmasaik­kal, majd visszavonultak lak­osztályukba, ahol aztán öngyil­­kosságot követtek el. A holttesteket Goebbels, Bor­mann és még néhányan kivitték a kertbe. Hitler holtteste le volt takarva, nyilvánvalóan, mert vé­res volt. A két holttestet a vész­­­járattól három méternyire benzinnel leöntötték és eléget-­­­ték. A jelenlévők tisztelegtek és­­­s visszamentek az óvóhelyre. A­­­ó nyomozásból nem derült ki, k­­ hogy meddig égtek a holttestek.­­ Valószínűnek látszik, hogy a csontokat összetörték , és szét­szórták. Az angol titkosrendőrség köz­leménye ezután megállapítja, hogy a nyomozás során minden olyan híresztelésnek utánajártak, mely szerint Hitler még él, de valamennyit alaptalannak talál-­­ lak. A nyomozás még folyik és összhangba hozni azokkal az intézkedésekkel, amelyek kö­­­vetkeztében tömegesen szállítják el ismeretlen­ helyre a magyar férfiakat, s így a tél küszöbén a legnagyobb nélkülözéseknek orosz részről még mindig kétke­dés tapasztalható Hitler halálát illetően. A vizsgálat során több mint húsz tanút hallgattak ki. A ta­núk közt voltak politikusok és tábornokok, akik április 20-ika és 30-ika között látogatást tet­tek Hitlernél, továbbá a b­ro­­dalmi kancellária tisztviselői és az őrség tagjai. A vizsgálatot brit tisztek irányították, akik érintkezésben­ voltak az­­ orosz hatóságokkal is. A vizsgálatot vezető őrnagy kijelentette, több hónapig tartó munkája után az a meggyőződése, hogy csupán egyetlen eset zárhatná ki Hitler Londonból jelenti az MTI, hogy az alsóházban interpellá­ció hangzott el Magyarország, Románia és Bulgária kormá­nyának az angol kormány ré­széről való elismerése tárgyá­ban. Bevin külügyminiszter az interpellációra adott válaszában ki­je­entette:__ I — A brit kormány örömmel üdvözli a magy­ar politikai New Y Yorkbal jelenti — a Reu­ter Iroda híradása alapján — az MTI, hogy Byrnes amerikai külügyminiszter fontos nyilat­kozatot tett az Egyesült Álla­mok és a Szovjetünk­ viszonyá­ról. — Távol állunk attól — mondotta —, hogy ellenezzük más nemzetnek ama jogát, hogy a mi politikánkhoz ha­sonló jószomszédi politikát fej­­­­lesszenek ki. Éppen ezért ro­­konigénvvel nézzük például, a Szovjetuniónak arra irányuló törekvéseit, hogy szorosabb és barátságosabb kapcsolatba ke­rüljön közép- és keleteurópai szomszédaival. Teljes mérték­ben belátjuk, hogy különleges biztonsági érdekei fűződnek ezekhez az országokhoz. Ezeket az érdekeit el is ismertük azokban a megállapodásokban, amelyeket a volt ellenséges ál­lamok megszállása és ellenőr­zése tárgyában létesítettünk. Meg tudjuk érteni a Szvjet­­unió népének azt az eltökéltsé­­gét, hogy soha többé nem tűri el ezekben az országokban olyan politika követését, amely szándékosan a Szovjetunió biz­tonsága és életmódja ellen irá­nyul és Amerika sohasem csat­lakozik semmiféle csoporthoz ezekben az országokban, amely ellenséges cselszövést sző a­­ Szovjetunió ellen. A magam részéről látom benne, hogy a Szovjetunió nem csatlakozik ellenünk­­irányuló cselszövésh­ez a nyugati féltekén. Bymes még kijelentette, hogy minden nép számára biztosíta­ni kell, hogy szabadon választ­hasson olyan kormányformát, amely a kormány voltak hozzá­­­ jorm­áján­ alapszik és összhang­­­­ban át­ életmódjukkal. Ezt a­­ véleményünket gyakorlatilag is­­ érvényesítjük szomszédainkkal való viszonyunkban. A Szovjet M­únió szintén kinyilatkoztatta, hogy­ nem kirónia a szev jel­rendszert szánszédái­g ráeről­tetni. Az amerikai Egyesült Ál­lamoknak egyébként az az ál­láspontja, hogy a nagy és kis nemeteknek, amelyek a háború terhét viselték, egyaránt részt kel venniük a hét ü­lésében. . Az elmúlt századok­teszik ki a kenyérkereső nélkül maradó magyar családokat. A csehszlovákiai bánásmód veszé­lyezteti az esetleges megegyezés elengedhetetlen lélektani előfel­tételeit. | halálát:­l.a egy hasonmása lőtte I volna magát agyon és azt éget­­­­ték volna. el. Az Őrnagy véle­­­­ménye szerint az óvóhely szűk­­ volta rendkívül nehézzé te­tte­­ volna az ilyen személycserét.­­ Azt is nehezen tudná elképzelni,­­ hogyan menekülhetett volna ki­­ Hitler Berlinből. Az egy­etlen­­ menekülési mód légi úton való­­ távozás lett volna, ebben az esetben hogyan maradhatott volna mindkét repülőgép veze­tője Berlinben? Az egyik ugyan­is szovjet fogságba került, a má­sikat pedig május elsején látták utoljára súlyos fejsérüléssel, Ami a pártok ama elhatározását, hogy az országos választásokat az eredeti terveknek megfelelően november 4-én és külön listák­kal­ tartják meg. Mihelyt be­bizonyosodik, hogy a választá­sokat tiszta­ eszközökkel foly­tatták le, a brit kormány fon­­tonéra veszi a magyar kormány elismerésének kérdését. . , bár a hatalmas nemzetek kü­lönböző okokból gyakran meg­kísérelték, hogy a világot egy­más között felosszák. Ebben a törekvésükben kudarcot vallot­tak és kudarcaik véres nyomot hagytak a történelemben. Itt említjük meg, hogy Fier­­linger csehszlovák miniszterel­nök — mint a Reuter Iroda je­lenti — az ideiglenes nemzet­gyűlésen beszámolt a kormány­­frók április óta végzett tevé­kenységéről. Beszámolójában megismételte, hogy a németeket és ma­gyarokat ki kell telepí­teni Csehszlovákiából. Moszkva jelenti: A Pravda közli a szocialista forradalom évfordulója alkal­mából a kommunista párt köz­ponti bizottsága által kibocsá­tott kiáltványt, amelyben a párt vezetősége a győzelem kivívása utáni idők legnagyobb feladatá­ról, a béke fenntartásáról és megsziárdításáról beszél. Vala­mennyi szovjet polgár ezt kiáltsa:­­ Sokáig éljen a szilárd béke a népek között­» A Szovjetünk­ éberen őrködni fog a békén és nem engedi meg, hogy támadó­­szelemű országok ismét az em­beriség békés életére törjenek. N New York jelenti: Truman elnök rádióbeszédet intézett az amerikai néphez és a kongresszusba hárította a fe­lelősséget azért, hogy a munka­­nélküli­ segély és a teljes foglal­­koztatottság kérdésében általa ajánlott rendszabályokat már hónapokkal ezelőtt nem fogadta el. Az elnök kijelentette, hogy az ipar m meg tudja fizetni még a lényeges béremelést is, anél­kül, hogy az árakat emelné. Az elnök ugyanakkor óva intette a munkásságot, hogy­ ne támasz­­szon felesleges béremelési köve­teléseket. Truman egyébként felhatalmazta a stabilizációs kormánybiztost, hogy saját ha­táskörében béremeléseket hajt­son végre, mert csak így lehet fenntartani a megfelelő vásárló­erőt és fokozni a nemzeti jö­vedelmet. Amerikának — mint a kép­viselóház elhatározta — 1082 hadihajóból álló flottája lesz* Hivatalos közlemény Hitler utolsó napjairól és haláláról Bet­on a magyaror­szági választásokról Burnes nyilatkozott az Egyesült Államok és a Szovjetúnió viszonyáról f "m­mr­­m­r­V# is4shov31 )­­ Magyar Nemzete Eisenhower tábornok sürgeti, hogy a németországi - amerikai megszállási övezetben mielőbb léptessék , életbe­­a polgári köz­­igazgatást. Vargas brazíliai diktátor, akit 14 évi parancsu­ralom után ked­den államcsínnyel elkergettek, egy katonai repülőgépen a dél­­braziliai Borjába menekült. ’ Károlyi Mihály ! Hamarosan hazatérhetek A londoni rádió beszámolt a londoni magyarok Mindenszen­tek ünnepének estéjén tartott ünnepélyéről, amely a londoni Magyar Clubban folyt le az ok­tóberi­ forradalom emlékére. Károlyi Mihály elnöki meg­nyitójában üdvözölte a Magyar­­országról Londonba érkezett ifjúsági küldöttség tagjait, aki­ket a közönség is hosszasan, melegen ünnepelt. Károlyi Mihály beszédében párhuzamot vont október prog­ramja és az új magyar de­mokrácia programja között.­ Az utóbbi időben sok szó esik Nyugaton a magyar demokrá­ciáról -­- mondotta Károlyi Mihály. "- Bízom abban, hogy a Nyugat is be fogja látni: a szabad magyar pártok negyed­százados hátránnyal indulnak, mert több mint 26 éven át nem hallathatták igazi hangjukat. De a valódi demokrácia első­sorban a széles néprétegek be­kapcsolását jelenti az állam életébe. A magyar nép végre földet kapott és ezzel valóban részt kapott a nemzeti életben: ez az igazi magy­ar demokrácia alapja. Ezután Magyarországra való hazatéréséről szólt néhány szót Károlyi Mihály. Hazamenetele­­met eddig elsősorban technikai okok késleltettek — mondotta —, hiszen a leveleket is sokhe­­tes késéssel kaptam meg. Re­mélem azonban, hogy most már hamarosan hazatérhetek és minden erőmet a magy­ar nép szolgálatának szentelhetem. Puskin követ ünnepélyesen átadta megbízólevelét a Nemzeti Főtanácsnak­ A Magyar Távirati Iroda je­lenti: a.­ M. Puskin, a Szovjetúnió budapesti követe pénteken d­él­ben ünnepélyesen átadta meg­bízólevelét a n­emzeti főtanács­­nak. A parlament nemzetiszínű és vörös zászlókkal fel­diszített épülete előtt a honvédség dísz­­szakasza állott fel zenekarral. A parlament kupolacsarnokába vezető főbejárat lépcsőit vörös szőnyeg borította. A parlament folyosóin a parlamenti őrség díszruvas tagjai állottak sor­falat. Néhány perccel 12 . grat­uláit érkezett a parlament elé Puskin követ Szek­e Lajos főkonzul, protokollfőnök és Bangha Ernő alezredes kíséretében, akik eléje mentek. Puskin követtel együtt érkeztek a követség tagjai, Os­­jokin és Bandin követségi taná­csosok, Grigorjev és Zsukov követségi titkárok, valamint Sipilov és Lajtyev attasék. A zenekar a­ szovjet és a ma­gyar himnuszt játszotta, majd Puskin követ kíséretével ellé­pett a díszszakasz sorfala előtt. Ezután Komlódi Jenő ezredes vezetésével felhaladt a főlép­csőn az elnöki fogadóteremig, amelynek bejáratánál Gyön­gyösi János külügyminiszter és Demeter Géza elnöki tanácsos fogadták. A fogadóteremben várakoztak már a Nemzeti Fő­tanács tagjai, Zsedényi Béla, az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke, Dalnoki Miklós Béla miniszter­­elnök és Rákosi Mátyás. Deme­ter tanácsos jelentette, hogy a­ követ megérkezett, mire a Fő­tanács kivonult a f­ogadó­­szobába. Puskin ké­­sen átnyújtotta majd­­orosz nyelven ír,­szédet mondott, amire Zsenl Béla­­elnök magy­arul válaszolt. Ezután Puskin követ bemu­tatta a Főtanácsnak a követség tagjait, majd a Nemzeti Fő­ta­­nács .­ magánkihallgatáson fo­gadta a követet. Pénteken este Izedényi Béla, a nemzetgyűlés elnöke Puskin követ tiszteletére fogadást ren­dez lakásán. A fogadáson részt­­vesznek a kormány tagjai és, más magyar közjogi méltósá­gok, továbbá a budapesti szov­jet követség és a Moszkvába kiküldendő magyar követség tagjai, valamint Vorosilov tá­bornaggyal az élén a szovjet tábornoki k­ar. A demokratikus pártok súlyosan elítélik a hercegprímás pásztorlevelét .A MTI jelenti: Minds­zenty József hercegprímás úr pásztor­­levelét olvasták fel november 1-én a katolikus templomokban. A pásztorlevél mélységes meg­döbbenést keltett a Nemzeti Függetlenségi Front pártjaiban és a pártokhoz tartozó katolikus hívők soraiban. A pártok kép­viselői november 2-án délelőtt a miniszterelnökségen pártközi értekezletet tartottak, amelyen a következő pártok vettek részt: Független Kisgazda-, Földmun­kás- és Polgári Párt, Szociál­demokrata Párt, Magyar Kom­munista Párt, Nemzeti Paraszt­párt, Magyar Radikális Párt. A pártközi értekezleten részt­­vett Dalnoki Miklós Béla mi­niszterelnök úr is. A pásztorlevél ismertetése után a pártközi értekezlet meg­állapította a következőket: .4 hercegprímás pásztorlevele példátlan és illetéktelen beavat­­kozás a napi politikába és a vá­lasztások menetébe. A magyar demokrácia leg­nagyobb vívmánya: a föld­reform a magyar nép évszázados vágyait valósítja meg. A pásztor­levél azzal vádolja meg a demo­kratikus pártokat, a­ogy a föld­reformot a volt nagybirtokosok ellen érzett bosszúvágyból és büntetésként vitte keresztül. A pásztorlevél ezzel az igazságta­lan és méltánytalan beállítással a népellenes reakció törekvéseit támasztja alá s így a demokrá­­cia ellen irányított nyílt táma­dásnak kell tekintenünk, ame­lyet a­­ leghatározottabban visz­­szautasítunk. A pásztorlevél, egyes általunk is elítélt jelenségeket általáno­sítva, az egyre javuló közálla­potokról hely­telen képet fest és nem veszi figyelembe a demo­kratikus pártok erőfeszítéseit, amely­eknek ez a javulás kö­szönhető. A háború és a fasiszta bűnözők által okozott zűrzavar­ból a demokratikus pártok emelték ki az országot, azoknak az intézményeknek a segítségé­vel is, amelyekkel szemben a hercegprímás úr csak egyolda­lúan a bírálat szavait hangoz­tatja. A pártközi értekezlet nen­ vonja kétségbe az egyházaknak azt a jogát, hogy állást foglalja­nak a közélet minden kérdésé­ben. De veszedelmesnek tartja, ha a napi politika kérdéseibe avatkoznak bele, különösen a hercegprímás pásztorlevelében megnyilatkozó igazságtalan és türelmetlen módon, amely csak arra alkalmas, hogy még a kü­lönböző demokratikus pártok­hoz tartozó hívek lelkében is zavart kelthessen. A hercegprímás nem járt el méltányosan a demokratikus pártokkal, holott ezek eddig is féltő gonddal ápolták azt a za­vartalan viszonyt, amely a de­mokratikus átalakulás óta az egyház és az állam között fenn­áll. Ez a pásztorlevél nem szóli, gólja sem az ország, sem a kat­­olikus egyház érdekeit. A­ ­ holland újságok dupla terjedelemben jelennek meg November 1-től kezdve a holland újságok az eddiginél kétszer nagyobb terjedelemben jelennek meg, miután most már kellő mennyiségű rotációs papír érkezett a holland kikötőkbe.

Next