Magyar Nemzet, 1946. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1946-03-01 / 48. szám

A Stádió mű­sora 1.43: H. ".Sí: Reggeli zene. 8: E. (Mi: Szalonzene. s. s. rendőrzene.’.nr. tt: H. tO.SO: Radiófakola. ti': H. lilái llarzi,di Manci énekel és JűlyüL 1:,’.M: E. IS: Gsrsi 0:0." hegedés- 13.53: liz'trv \rilt: T-TvefeHlL tíi-töj WlOfi­­gnA r rft* il IS: ni H 14.14: A Vöröskeress f. U."?: Hiúi.) ]WMI britd­gihn. 18.13: rádióiskola. H.31: Műsorist­ertetés. is: H. 10.13: E 18.89: Gáspár Er­dr- énekel. 15.45: Szakszervezeti tanár* adó. 17: Szak­­szervezeti híradó. 17.15* A ..' kar. 17.58: Sport. IS: ti. 1«.33: .A Vú­­zMttreW. I«.15: Líszi megjár !*n- Módiál. 18.48: Csevegés. IS: Faluhir­­adó. 11.80: Népdalműsor. fi.Hl: H 3S: II, sport. 20.IS: Jazagyüntes. 28.'.ít. Orosz h. 21: MSsorizmer'.e­ fc. 21.*5: A Vöröskereszt. I!.IS: Hang képek Szála,J­óh társai bönnye.i énei. t., lásáróL 21-üt: \T.g*.á i. 22. H. 52.18: Go Kitart tppzsd'.v. ?*.v.: írar.* i ti. SS: Kapt iilrcmxefcgtald. iK.H: I­rán* ess saerzök resita­ j­i muzsikája. A kSzdltáMgyi i»i»i8zier ajSezeaferrója. Bárányos Kmny íröxellátási miniszter Bán Antal íjjarü­gyi miniszterrel együtt ez év elején mezőgazdasági és ipari csereakciót indított meg. Ennek során igen nagy mennyiségű k­­i­­kilőni, azonkívül négy millió dobok gyufa, 70 vagonnyi petró­leum és egyéb áruk gyűltek össze. Ennek egy részét máris elcserélték olajosm­agvakra. A további részével csütörtökön­­délelőtt, negyven tehergépkocsi indult el az ország különböző tvrészbe, hogy mezőgazdasági termékekre becserélje. A­ r eb­ut­­idulás alkalmából Bárányos Ká­roly miniszter rövid beszédben áráért­ette a csereakció jelentő­ asét. Táborai Marssfalvy volt nép­­f ügyésze ellen. Mint ismeretes, tortí*?Lah­y István íkr volt nép­­ügyésst január utolsó hetében letartóztatták és ellene meg­­v««ztegetés, közokirath­amisítás (Se csalói bűntette miatt nsesin­­átdA a* eljárás. A volt ríp­­««n­é** Winkhardt Andrásnéval Myütt * népellenes bűntettel adott Wirnc­ardt Andrást a vizsgálati jogwigból megszöktet, re ás az üggyel kapcsolatban az ed­ített büncselekp­én­yeket el­követte. Az államügyészség most fié""f­ el a vádirattal. A bün­­testőtörvényszék soronkivü­l tár­gyalja a volt népü­gyész Könpö-MnSt fryola Míladára # ingó. S ?ár alkotóaáíiyról, A Magyar*­gos­z­k? Társasig' előadást Hlindeneff az új jugoszláv alkot­­iterajról. Az ülést­­Hex, József. * Társa-Sjág' titkára nyitotta meg, mr. 'd Upér Gyula, a Tudo­ttá nyegyetszín rektora imnertette­­a jugoszláv köztársaság alkot­­ástényát. Elsőnek: Keszthelyi Ifzsz­dor­ külügyi sajtófőnök, MW.tél (Lordi Ferenc Külözy- Miniszteri titkár beszélt, író- Srász Arthur, a Nemzeti Bank M**- ágatója *a két ország gazda­­kapcsolata­ina­k lehetősé- jgre-ŐT szólott. A nagyszámú hallgatóság tetszéssel fogadta az előadásokat. Ö'sprakzton reggelig tartó bál f­innbarry-kávéházb­an. (Wurm- Sca­l.l Küsterlikten Vr.5 tömegsírok •Klensaáiítsa. A Községi Temet­kezési Intézet a közterületen Mha tömegsírok exhumálását Itt itáblA .sorrendben megkezdi: Március hó 0, 7 és 5-t­jj a VI., íbiszt Ferenc-téren eltemetettek, Má­rcius hó 11 és 1­2-én a XIX. Jnkófás­ utcai helyőrségi kórház Hérilatén eltemetettek kihanto­­lásra terül sor. .Vx Intézet ma­zgatósága felkéri az érdekel­te­­tiket, hogy a Liszt Ferenc­­iben eltemetett halottak ügye- WII- Vas-utca 4/d sí. alatt 5 központi felvételi irodáját. KBIp az Alkotás-utcai helyőrségi S­örházban ellen­etesek ügyében , da­déti (XI., Verpeléti­ út 3. m) körzeti irodáját f. Oti Stercius hó 4-ig felkeresni szí­­tfeskedjenek. A Budapest terü­­letén lévő többi tömegsír exbu­­kafilásk­a később történik. Intéz- Sedís, melynek időpontját, ha­­ngmióképpen a most megjelent hirdetéshez, ugyancsak napi­­fjatok iktján hozza az Intézet a Szízönség tudomáséra. Fdőj^rásfítl«?n4^s BudapeCeo csatarlókőa délben * hémArsekkt 4 tok C.1 a iMSízrsd­ett* átízám­itott légi'.vonjás “A mm, síig változik. TirJiotó Mók­rá* pártfek. estik: Gyvrge légáramlás, íglhés, sok helyen kidé* idő. Néhiny ht'.jm kisebb eső, A hSEi érsékJr­t északon is­­ emelkedik, másutt alig változik. D­r - Sebestyén Gyula. Dr Sebestyén Gyula, tudomá­nyos életünk egyik kiválósága, Balatonszepezden 82 esztendős korábann elhunyt. Történelmi és folklorisztikus tudomány­os­­ munkásságával nemzetközi vi­­­­sz­onylo-fan is kwangaszott. Ne­­véhez fűzörlik a székely rovás­írás megfejtése és a honfoglal­­áikon magyar mondák pro­­j­ok­májának tisztázása. A Ma­­­­gyaar Nemzeti Múzeum ny. igaz­­­­gatója volt és számos bel- és külföldi tu­dom­ányos társaság tagja. Mikor osztják ki az ir­ánk­­i­rőt? Mint ismeretes, a főváros az írek által adományozott cu­korból márciusra fejenkint negyed kiló cukrot juttat azok­nak a terhes nőknek, szoptatós anyáknak és 6 éves korukig a kisgyermekeknek, akik a fő­város anya- és kisdedvédelmi intézeteinél gondozásban van­nak és úgynevezett látogatási könyvvel rendelkeznek. A cu­­kornzalván­yokért az illetékes körzeti védőintézeteln­él kell jelentkezni délelőtt 6 és 13 óra­­ között és ipedig sx A, A, C, Cs betűvel kezdődő nevű­ek már­cius 1-én; a B betűsök 2-án: a D, E, lí betűsök -t-é.i; az F, G, Gy betűsök 5-én; H, I, 3 6-án; K 7-én; L, N 8-án; M 9-én; U, O, O, 1*, Q H-én; R, Sz 12-én; S 13 -án; T, Ty, S 14-én; végül a V, W, X, Zs és V-al kezdődő nevűek 16-án. Akinek még nincs látogatási könyve, de igényjogosult a cukorra, a fenti időpontban jelentkezzék a lakásához illeté­kes körzeti­­ védőiintézetnél olyan hitelt érdemlő igazolással, amely az igényjogosultságot bi­­xenyitja. Az az igényjogosult, aki a februári cukrot még nem­­ kapta meg, ugyancsak a neve­­ kezdőbetűjének megfelelő na­­­­pon jelentkezzék a körzeti p­rédöintézetnél. Babb­e­intézs 1:4!Btan kas­­­mirtíz* 2-án, 14S-kor BiMotheca. Andolesy­­út 47. Btks USKlá, Járay Terii, Ascher OtikAr szerepelnek. Szrks:H­ AnM iparilíTi miníMitfri osztálytépők március p­totoien dáhrí.*) V5 amkor A gyár'ZotwlozAufi- 151 ttt üzemi gondozónőig d­ame! tart I rádióelőadást. • ' Nagy műsoros bál a TJerlíjr- i clubban (IV., Semmelweis­ u. 2.)­­ szombaton, mácius 2-án reggel 6-ig. Asztalren­delés: 181—288. Ju­dcup nagy ntűsoros farsan*­gi tavuliaile a Metropol B­rszo* termeiben reggel 6-ig. (Rákóczi- IIt. 53.) Battola-jazz, Mila—Laka­­tos-jazz, Huber—Pusztsy-zene­­kar. Fellépnek: Halmos István, Morell­, Zerinváry Andor, Po­­korszk­y György. Sikert, f.alab­ágot biztosít Ön­nek Asszonyom VITAL-crera. Bélyesgyün­emí­nyeket, soro­zatokat és egy­es bélyegeket ma­gas áron váráról. Vadmi bélyeg­iroda, VT, Nagymezö-u. tizenegy. (Pódium-szihfsz épület.) Az Újságíró Saövelség­e közgyűlé­ét március 1*-én, va­­sárnap délelőtt fél 11-kor tartja a Kereskedelmi és Iparismért­e dísztermében (Szemere­ utca 6). A Belvárosi Nemiseff B­izott­ság március 3-én 11 órakor népgyűlést rendez a Házmep­­hizolt Testület Molnár­ utca 11. szám alati helyiségében. 1100 te­agyar b­adifogoly érke­zik haza nyugatról. A USA hadsereg főparancsnoksága ér­tesítette a magyar kormányt, hogy Linzből 25-én egy újabb magyar szállítmány indult el Magyarország felé, amely való­színűleg hadifoglyokból áll. ta férlta el Vártahás és szírek Az Elektromos Műveknél új tarifát és fizetési rendszert dol­goznak ki a fogyasztók részére. Az áram-előre váltás módszerét szeretnék megvalósítani. Ez olyanformán­ történne, mint ahogy a gázfogyasztásnál azelőtt tantu­izt lehetett bedobni a mé­rőkészülékbe. A közönségre néz­­ve­ annyi előnye lenne az ávaita fitt előrefizetésnek, hogyha visz­­szamenőleg emelik a tarifát, akkor utólag nem isillne a magas dijl­ülön­yözetért megfi­zetni.­­ A khkertaketövel Vapespist­­ban a fővárosi kertészet­i ke­rületi elrillíróságokon termelési bizottságokat létesített A tulaj­donosoknak bo­kák­ért jelen­teni, hogy saját maguk óhajtják-e m­egművelni ingatlanukat, akik ezt nem tették, azoknak a föld­jét a főváros egy évre bérbe adja. Azokat a telkeket, ame­lyeken március 15-ig nem kez­dik meg a tavaszi munkát, min­denképpen bérbe adják a je­lentkezőknek. A közönségnek bővebb felvilág­osítást és taná­csot ad a kerületi termelési bi­zottság. A főváros a tudai erdőkből eddig 15.000 köbméter tűzifát termelt ki. Magánosok pedig engedély nélkül mintegy 10­0 J0G köbméternyi, fát vágtak ki- A főváros most átiratban meg­kereste a rendőrfőkapitányt, hogy erélyesebb intézkedések­kel akadályozzák meg a budai erdők kiirtását. A fatolvajok igen sokszor Megye­­vert­ék a kirendelt s aránylag kevés­számú őrséget, ébredték a fő­város favágóinak szerszámait, sőt a már kivágott fát is és garázdálkodtak az erdők kü­lönböző részein. Ennek akar most véget vetni a főváros nagyobb számú fegyveres erő kirendelésével. A polgármester elrendelte ** életveszélyesnek nyilvánított épületeken kivü­l minden hábo­rús kárt szenvedett épület sür­gős felülvizsgálását is a szük­séges intézkedések megtételét. A dolgozók konyháin kiszol­gáltatott ebédek és vacsorák árát ismét emelték. Felnőttek és hat éven felüli gyermekek ebédért vagy vacsoráért 12.000, reggeliért 6000 pengőt fizetnek március 8-tól. Vindikonferansz a hogor­ú életkorról Ohastam a hírt a Magyar­­Venizef-ben , szarimt az orvosi vegyészet, rövidesen megoldja a problémát, hogyan élhet az em­ber­ 150 éves toráig! Kérdés azonban, hogy kívána­tos-e *z ember* életkor ily nagymérvű meghosszabbítása? A nős emberek például határo­zottan ellene nyil­atkoz mntt. de elfogulatlan egyéneknek is az a véleménye, hogy a legutóbbi 30 esztendő eseményeiből követ­keztetve, éppen elég ebből az életből 50—60 esztendő is. Ezek szerint bottalonas lenne 150 évig élni. Képzeljük csak el, hány újabb rendeletig kel­lene még elolvasni, mennyit kellene mérgelődni a villamos­sal, arról neve is szólva, hogy mily sok fejtörést okozna, a ka­lória­járulék kiszámítása? Engem azonban lelke­rdéssel tölt el a gondolat, hogy ír­ég ke­reken 100 esztendőt élhetek, mert kíváncsi természetű lévén, izgat a probléma, hogy mikép fogják megszüntetni az inflá­ciót? Mert teh­ét, hogy optimista va­gyok, de biztosra vessem, hogy 2046-ra feltétlenül találnak va­lami megoldást... Bt* Bseznipamnch. Az ügyészség Czink Antal, a « Shell R.T.» ön­ellátás osztály vezetője, továb­bá Tormási Géza, Horváth Er­vin, Fábián Lajos, Mocsári Ist­ván, Kolarics Frigyes, Beszék Gyula, K­ik­óla Frigyes, Korvészi István, Zorkóczi­ Béla, Sziláét Károly, Destsck Ervinné és E­­sztergályos Mária ellen szöve­vényes benzin- és gyufafeketé­­zés miatt, miután cselekményük a körsantás érdekeit veszélyezv teli, vádat emelt. A brit misszió vezetőinek levele a köztársasági elnökhöz Mitchel Gorden, a brit politi­­kai misszió vezetője levélben köszönte meg Tirdy Zoltán köz­­társasági elnöknek a brit misszió egyéves fennállása alkalmából küldött üdvözlő sürgönyét és egyben a misszió nevében a magyar kormánynak és a ma­gyar népnek a legjobb kívánsá­gokat­ tolmácsolta. Ugyanakkor O. F. Edgecombe tábornok, a brit katonai misszió vezetője ugyancsak levelet inté­zett Tildís Zoltán köztársasági elnökhöz, amelyben megemlé­kezve Magyarország nehéz hely­zetéről, a legjobb kívánságait küldte, ahhoz a nagy munká­hoz, amely az új magyar de­mokratikus köztársaság megala­pozására irányul. ­ G­az­dagági inárok A pénzpiac Az egynj iniópengős bankjegy megjelenése enyhíteni fog a pénzszűkén, amely az utóbbi napokban rendkívüli méreteket öltött. A StAzezerpengős­ bank­jegyekben akkora hiány mu­­tatk­ozott, hogy a bankok kény­telenek voltak a tízezerpesigő­­sökkel folyamodni, ami rend­kívül megnehezítette a­ pénzfor­­galmat. A hetipénz 30—34­­szá­zalék körül jár. Az ultim­o le­bonyolítása után jelentős kön­­­nyebbedésre számí­tnak. Adópengőí Egy adópengő március 1-től egyenlő 10 pengővel. lyjyk­ai­lós bankjegyek kibocsátása tttotékes helyről közült, hogy a Magyar Nem­zeti Bank a Szövetséges Elk­nö­ző Bizottság hozzájárulásával február 28-tól kezdve egymilliós bankjegyeket bocsát ki. Az új címletek kelte­zése 1945. november 10-a. A nagyobb címletek forgalomba­­hozatala szükségesnek mutat­­kozott, mert a már eddig is forgalomban levő és maradó címletekkel a fizetési forgalom­­­ra egnövekedett igényeit nem fe­­j­tetett velün­k,elérteni.­­ * Aki ír lett ! decemberben a csehszlovák kül­­f kereskedelm­­ mé­rleg. Az export ■ 241 millió koronát, az import­­ 217 millió koronát tett ki. Az argentínai búzatermés gyenge. Nem ha­ladja meg a 4 millió tonnát. Az íj és a régi készlet összesen 17 millió tonna s a belfutói fogyasztásnak 3.2 millió tonna kell. Brazília 1.2 millió tonna beütéstalára számít Argent­iná­ból. A Szovjetunió azt a célt tűzte ki, hogy túl­szárnyalja az 1940. évi 120 mil­lió tornnás rekordtermést. Az ü­zemben lévő 500.000 traktor­ból a németek 157.000-et tönk­­retettek , ugyanennyit elhur­coltak, mindezek ellenére nagy erővel folyik a küzdelem. A­­tévépiac Finomabb kávéban a brazíliai árajánlatok New Yorkban 10— 15 ponttal alacsonyabbak, m­int­ a maximális árak. A kínálat jelentékeny. j I Serpe S*.^15 Isirek Prolongálták a Mikszáth* Kerekesházy filmet Harmadik hete játsszák a MAFIRT-mozik az „Egy fiúnak a fele“ c. filmmesét, melyet Mikszáth Kálmán elijesz­té­sebtti Kerekesházy József irt. A filmet . s németek betiltották , ezek ! fitost mutatta be a Botjai Apolló i­s az Omnie. A közönség minden előadáson megtapsolja az em­beri egyenlőségről és ember­­­­­ szeretésről írt mondatokat, me­lyekért 1043-ban­ legalább is azilendinia és üldöztetés járt. Bar­t­ok Artúr a Belvárosi Színház igazgatója volt a Film­művészeti Isko­la első vendég­­előadója. A növendékek a szín­játszás, rendezés, a színház és a kritika viszonyára vonatkozó kérdéseket adtak fel és e té­­mákról z*eminárium**ertf elő­adást tartott a kitűnő m­űvészeti szakember­. Ez a rendszer, —• amellyel az iskola sorozatosan m­ás előadókat hív meg pó­diumára, — az utánképzás színvonalát gyakorlati m­ódon emeli. Létrejött a megalapolsás a Színész Szövetsé­g és a Varieté igazgatói között, akiknek ne­vében Ehrenshal Teddy hozzá­járult ahhoz, hogy az­ arlista­­munkahelyen fogl­­lkoztatott színészek­­ meglopják a szí­­nészek kollektív szerződésében biztosított gázsit. A román kormány a Magyar- Román Társaság által meg­hívta a magyar film és művé­szeti élet jeleseit a március hó 12-én Bukarestben kezdődő Román Filmhétre. A román kormány lehetőséget kíván nyújtani az összes magyar­országi film­gyártóknak ús film­­szakembereknek, hogy a román femérdekeltséggel közvetlenül­­ felvegyék az érintkezést és be­kapcsolódhassanak a reumán­­ filmgyártásba. A Román Film­­­­héten bemutatják a Budapest.’p | magyar-román-német verziób­an­­ készült Hazugság nélkül című zenés filmet A román-magyar szellemi közeledés első gyakor­lati jele ez a meghívás, amely a magyar filmgyártás szem­pontjából sem lehet közömbös, hiszen további együttműködés épülhet ki a két nemzet film­gyártása között. zártiekéri értekezlet Mivel a közjogi és alkotmány­­i jogi bizottságban a demokrácia­­ védelméről szóló javaslat szöve­­­­gezése tekintet­ébe­n az egyes­­ pártok között enyhébb véle­­­­ményeltérések mutatkoztak, szü­kségessé vált holly­­i párbe­­­­ztrek a kérdést egymás között megtárgyalják. Értesülésünk­­ szerint a partnerének értekezlete­­ ebben a kérdésben néhány na­­pon belétt összeül. A „könnyűerkölcsü nők városa”* Az­ amerikai lapok általában­­ a ekenttgüerkőleifi női­ vára. • Mánaki nevezik Berlint ahol —­­ mint 97 amerikai Szabadság Írja, — nem kevesebb, mint­­ 250.000 tkönnyűerkölcsü nő­­ jár-kel. A megszálló hatóságok-­­ nak ennek következtében nagy : » gondot okoz a vérbaj elleni­­­i küzdelem. Havonta több ezer­­­­ amerikai katonát kell kórházi­­ kezelésben részesíteni. Szakér- s­­ők szerint­ ezek a borzalmas­­ erkölcsi állapotok a Sh­ilep-kor­­i szak maradványai. Színházait mtsáscora Oy­rat Pszsírfriscsaiít, Bü.síitok D. V., (!AG) — Címed: Síri bíró A- S. (tf) — Nem­zeti Kamarassiadás: Ve­szélyes forduló (6) — Víz- Felszállott a páva (6) — Fővárosi Oserett: Sybia (6) - Belvárosi: Rab lélek (5) Madárh: Ludas Milyi (61 — Murir: Egy részeg éjszaka (tf) — Sifivész: A meztelen í­rv (6) — Peati: Ta’ii's Alice (6) — Fridimn: Le az álarccal 046) — Matvvaaszav: Francia persíti (6) — Itenil: Kacagó tavasz (6) — Kamaras­ertelé: RízSelovag (6) 1 •— Visar Dttát: (Rózsa-n 50) Toto (6) Péntek, 19­46 asistáns 3 Elfogtak egy kétszeres kalapácsos gyilkost A főkapitányság Sziráki de­­tektívcsoportja elfogta Kéri- Krausz Lászlót, aki bevallotta, hogy február 15-én a Dohány­utca 58. számú házban meggyil­kolta Kónya Istvánná kiszolgáló nőt. Kéri, akiről egyébként ki­derült, hogy tizenhétszeres bor­­bajnok és Európabajnok, kala­páccsal követte el a gyilkossá­got, amelyre előre készült Há­rom aranygyűrűt, egy nyak­láncot, egy perzsabundát, egy szőnyeget és nyolc ruhát rabolt el a gyilkos a szerencsétlen nő­től. Beismerte azt is, hogy a Batizfalvy szanatóriumban lévő szobájában megfojtotta Hitzk­ea Erzsébet 18 éves leányt, akinek négymillió pengővel tartozott. A holttestet a pincében egyik sarokban lévő szénpor alá rej­tette el A gyilkosság után a­ leány nevében sürgönyt adott ki Hutui­a Erzsébet lakása­ bűnéjé­­nek, amelyben bejelentette hogy­ bizonytalan időre elutazik. Egész sereg szélhámosságot­­ beismert az elvetremü­lt gyilkos akit csütörtökön délelőtt hely­színi szemlére vittek a Batiz­­ssilvy szanatóriumba. Még egy gyilkosság elkövetésével is gya­núsítják. Magyar fasiszták Olaszországban Rómából érkező hírek sze­rint ott látták a megszökött magyar fa­siszták között Szabó Lászlót, Szálas­ római­­,kö­vetőét, Bátory-Hittner Jánost, » Stádium-nyomda volt Vezér­­igazgatóját, Ilotay Istvánt, gr. „Új Magyarság"­­^szerkesztőjét és Endre Lászlónét, aki annak­ idején tevékenyen támogatta a férjét. A magyar hatóságok bi­zonyára megteszik a lépéseket, hogy ha ezek a hírek igaznak bizonyulnak, az olasz kormány kiadja ezeket a vezető fasisztá­kat. M®2Íi& mVM'JTis ADVi VvetzTSc fvaiifikalt IS. 4, ti. Tasama( Mii­kos is) BS1/* VÁROSI: Maébiti. (magyar) Ks­.ív A13. ViS. Vaz. v és 8 Ii2 %3, tát. V4S. *48. un VEmVEX:­­Két, hold v5lgr. (S. 5. 7, vsa., fiRti. 11 ts) VOROGRÁF: Sf­rtrri repot (eur.--.) (3. 3. 7, vas. 11. f) KAPITOL: Téli srrroeád (amerikai) (tó 1 tóz 443, 117, v. kall) COÜSO: Afrikai árjámt (amerikai) 2, 4.­­6. sz., v. a. 13 is. fiORVÍV: Cirdarszied­ U­merik via (A 3, 7, vas. és ina. 11 és 1) D*M* JAA’ICW: Táncolj és raereos (’/jS. H3, tó­7, V. 141) RCCSI: öldr.*Si-re* (amer.) (3. 5. 7, sa., v. ti H2, tó4, tóA 116) FORCM: Ssrrelmi náStyra (etro­­rikai) (2, 4. 1. vssárnsu­­á!2 isi IKWERO& Machita (un)­­ (3.' 1, 7) HI'XJlUi Irton vele tanár úr (Előadások: 3. 5, 7. var 11 és I js) IPOLY: LV.a di-Iu.av. (am.) II. 5. 7. v, 2, 4, S­ JÖSSÍ­R ATTILA: KöV enymís között (i­ 3. ’A 3. tót, V. tót) FA­­MARÁS Téli fzere­ád fsm­erikai) (X­­, 6. v.. v. 1112) KöRtlTI KíP :­.nra Jíaíirt kréc&a. Rn—lho rrnnm­e­rikai és orosz itracök, Lá:irt:Ii. Örosi anort­im. 'Ij^atásoV fch ' it: á—22. T,t.ÖYD: Kis f«a:sig parano­a OV3, tóS, V.1) VASI: éterelmi rr­int (S. 5. 7. v. 1 I*) OMMA- Picor­io (amerikai) (tó3. ’­5. 117, va­sárnap 2, 4. 6. 8)Cf.YJ!WA: 1 frakk története (amer.) H, 3, é. 7. volt. 11-kor is) OTTKO.V: Hil-úiérU (amerikai) (3, 5, 7, vasáro­s 1-k­or is) PALAI­E: Hét szerelmes kistár.-- (?to.) fi, 3, 3, 7, vasirane 1! is) PATPIV* Oimaett ismeretlen (magy.) (143, tfj. V,7) rv:rő: i: Szerzi­­­ récén! (ám.) (ÚX tó.3. 147. vasSmnart tól-kor­ül r'lftMV: Ragdaili lotvat f'iréer), 04H. Hl. tós. fis. tói) BAK(V.FI­­TTI vrjTtVOO: Maf­rí krötríka, Rvinha ritrsos. Anver.. orosz hiradól: VmVa utíft. 9,'41 9-1. ROVAT. AVOL­Os Bínösök bűn nélkü­l sorosa) (VH., tó6, tóa, vas.. Arm. 2, 4, fi. S) sár.. VÁRI: Akik az epet sáántják (am.) (S. 3, 7) SCAIA: Leopárd kisarzény (anter) (3. S. 7, vas. a­ m. 2, 4. fi. 3) SZITHY: Öfei­ söve haté;* fantton (1, S. 3, 7. v. 11 is) SZÁ­­RAOVÁI5: Modem P'mnetvH (S. 3, T) TATRA: Kijeti zene (3. 3, 7. v 1 is) TWam I.: Of««vwez«». 42B-1731) 7.c.sSfí'T fzArí (r­nier.) Ok''. tó:3. tó-7V TRVfflDI rr.: Maimé 1 (,-i)­* foMW lse: • Diadalmas Tortiszi TIT (X. éV-k é.'ZVmás között (»tn.) K. Frari'fs (Eáadások­: 1. 3. 6. 7, var. 11 ií) ITUNIA: Fogad* a k-tvsrúti*! ^e.) 044. tód. MR. v., «. 2. 4. fi. f) ’M. ROVT: Ví­ razzt a szeretét (orz) T’S- adás: 2, 4, 6) WST*: Fan F-a-a-’»-o ismer.) 0. 3. A 7, v. 11) F’l.M­­.KAPÍ:vm. 1: Válfiperc* Vaf. 2—3: IVsa bolondja, (4, 6, v.. v. 2 is) Am­iért*? a világra jönni • «U­,KO»-Raby ferrolinkrémért. Hzm & ;® c­M­ü­v­e3v­á­S­ét­­a Íjiíjfi phprim­­O­R­O­S­­Mm\ ta­n­ító c­d­h­n­ffiir S J iá­r lá s Ita ss felv­étel | .. „ G­É­P­IR­O­N­Ő­T ^ - a­a­n­k­k COmptiCIt UVájBIlUl'tiOn e'dsrobé­­-a caéládajjob*-: “ t 1 I­l\ I. SJ 11 iánt-.aívle.-ér*.. 40­ m. ör­; V3SZ0PK “ ' bi»áyttv4i:voik«l. „Ríle- bán 2 sí. hall és 1 sra'.'Aa. II!«rftnH4!l 'lé« ol­-0 flvea«-4«ó ablal"rvkrénisk. nesr wönyejt eirilittsi. Kérhet, mavjar ! Partnert kemsék MtóMdwi i HELI. INGEH, t­raaria" jélikora PatakhM, Erzvebot-könStnál nem he-USiSiSblCfJll 'kitt°kaoha'ó Jtt"E,ttóK ' ... .w"k Privátnak alado. raty német tndával tégMi .kdvrűlö tölgy rwzeres I Wla mm. Cety 3-10 mm Nátor-útra hárem. Bajcsy-Zsitinsk­y-út k“'lth. 1 2 vr. r—-’kivfil el­*J»T­isó M,o, TAfofláeu­r Pozmevú út títtírtív. K«cfm««pi Mayvfiivwps­o. wwalr. nagy tparvélla-k­ Hatwoat a keleméíytiz; paéredjen 40 an nagyság--------­­■ ■ -■■■ haszonklinc. csín. Gros-roana. Teréz­to­.r­ú-í. -----—-4—— . hnrom.e. lat. réótbism termésaothíra ion** A Andor hirdetőbe.­ »Gl. Ajánlatokat mer.nnscaroa * m_____________» ___________ könlt nyok­ S­B­s­M ^ a­w­S­fiT li b88 v ^ isrudíi:“■‘a­s ,­* s­á­rssrissz^ t.Is­r­g­w s­fg » « * ■ » «aS5!*«* V­R v­p­i­­m. »­* “s1* ;;,;* ' Bfa« tfniMff — ri ^ l't.auaV B iparafi(i pHijap M tW ifawat — ' 3­1 . S­h­­i­­a­r­fflU ílii B M B­ia ; a s­­g * tWR’Vkiv elveit; wéttil. Wedmné!?r vitrin ; B FmOSO'VI GPAFT STIFT, ' Vh?iV»A­­.ete„Ar ra. „Ráfirotek“ i l­l TM­­­ioeftömrS « ” H £ J­S­s­g­s­L ; mstrs B B ir e tS É ii i C zk íh ely iséa !? !?fi p r­a ss f g­S­C­S — f­i­­ . IVNlWM­­IeU^t­t 3, 4 ra* ét eK.v Brto tera- A­í­r . . . f­j. , elátírták -EiötmneleC JeL « . . *»«1« benétüIDB lehetaái btrszs is. eöiáhM. .-Ciji­­n*«v raktárrá]. R^vim- **H sedonétréM eladó­­remA^a írtá a WWaom^ « kiadóba. ' 2 *2* “1* rseusnes banusülés lshetsfc­drttinri tdicéra Balogh, bán. kiadó. :Vammere­ntes L 7. Vareehá­r utc, tíz. :Ufi Pj %. ,eff6SS 2_Lf5't:i- S£!^ --------------------------------------aauMfe­ a. rtVherter Atwor Tork hirdetőbe. EtziétaU Ötoetebs. Szent­falván-1 Cím: BARID hirdatiba. ----------------.T."--------— ~ TTT |IUlW W B8«l TemBc Mfouáatate Irasronkettí. HI. «*y. körút idlem­. körét kilenc.­­ Ferenciek tere három. |HlTlN­AfiinKAf ! A 1191Rff » fintf 9PTS! kondort« fakárt kereng ■ ■ P'. a3,potioi le-o ---------------------------------------------------------------------------* ^ . .. "-j——■—, , »— (HtlfinSil lufVÍIO Xakiríinér toras«ofe v. Síi ken. Jáw* fcUívesénüt RLATIVA FOKÁT éTéW.MfiSW. Fönád­át váaett catalenj l Irógép Medira rtfartRM«saírert!H V*w t­taeaá* Utietan­ Bawwutte* véoSs. „Ko- 256­ e» Züntem ,­G A LL11 T. Ctet b*r hfeihen Cwt’*e^ 3 szobás ! an«g * SEMWSSBff kéesfitéi! eladó. Nassetády! kerenek, i ásoly T«Uoé«t fir*t*k“ t* JfOTORKERÉKPÁR Bloefatemtt. Bájesp-Ztt- WWeM Merffi n- ÁLLAST: KESSS . i. taUt ktaáé. ahdé. th­e Nefetelts-rtsa ’iteá hanslucht, ti. festett-Maié®- MII.Barát-s.ertít.1 York hirdetőbe, jütsnyossu eladó. Elfefcer.: linszkv­ éit atánék „Haifid5 jolSBére *i „Ksoud­y tisiáv,«eit* idős, Jeliét ii*tS6h*. 1 e«w, im^H W* V. eyOifi, K«r? I fjiití. SO-tál J'-i*,.­­ ^rj*a»t-kö2iit idleu* XHT, avaiosaf­a. tueaetfb.' liannmchiroK. ziadóba. I a kiadctsa, "rt'i ) |4 ■ T^t aeaarr-rtf„ yrr,\ 'J ■tzz-B.zttsri'gaeg.."W tnt.'m.. .i'..7....r.-.r, ............ . muz miTrtf.ri-.iT-t—a nvr—..i-z ‚-»f •srst 1 • A ‘ r .‚ j '' é-M. i 0 A... -to­­nk^..- i-& .... v- 2›*“ -— — —

Next