Magyar Nemzet, 1946. április (2. évfolyam, 73-94. szám)

1946-04-02 / 73. szám

A magyar politikai Életnek régóta nem volt olyan fontos és ünnepélyes megnyilatkozása, mint Nagy Ferenc miniszter­elnök pécsi beszéde. Ez a be­széd mérföldössző köve lesz a magyar demokráciának, amely­nek megtisztulását, egyben meg­szilárdulását és új fejlődését je­lenti. A koalíció az elmúlt hetek vi­harából megizmosodva és meg­erősödve került ki. Nagy Fe­renc úgyis mint a kormányzat irányítója, úgyis mint a koalí­ció vezére, őszinte és becsületes politikájával ismét beigazolta a régi angol közmondás igazsá­gát: „Honesty is the be­st po-Fer“, 17 becsületesség a legjobb fink­tika. Ezzel a becsületes, nyílt és higgadt politikával megszerezte maga számára, a magyar népnek és a koalícióba tömörült pártoknak teljes bizal­mát. Kifejezésre jtt volt ez a pécsi utazás külsőségeiben is. A mi­niszterelnököt Pécsre nemcsak az összes kisgazdapárti miniszter és államtitkár, félszáznál több kisgazdapárti kép­viselő kísért­ le, hanem a többi párt is kép­­viseltette magát. A kommunista párt részéről ott volt Sínyi Lászlót belügyminiszter, akinek a szombat esti vacsorán mondott beszéde igen m­ély benyomást gyakorolt a hallgatóságra: a szociáldemokrata pártot Tiles István igazságügyi m­iniszter, a parasztpártot Kreszto­ry Dezső k­irtuszmin­iszt­er ké-pvis"!" A miniszterelnök különvonala pontosan indu­l és érkezett meg. Nagy Ferenc láthatólag meg van itatva, mert mint mondja, két év óta nem utazott a Budapest— pécsi vonalon, amelyen azelőtt mikor a­ Gestapo pribékjei még mm vetették börtönbe. Zveten­­ként járt haza a Lisei ősi szülő­házba. — Ismertem ezen az úton minden fűszálat, bokrot és fát !— mondta megindultam miköz­ben tekintete nagy gyönyörűség­­g­é szemléli a vonat ablakából a reg nem látott kedves tájékot. Van is ok a gyönyörködésre. Tolnában. Baranyában nincs egy tenyérnyi megműveletlen föld, nincs egyetlen bevetetlen barázda. Magyarországnak pa­raszti származás­s miniszterel­nöke büszke lehet a fajtájára. Ez a parasztság pedig büszke Nagy Ferencre. Amerre a vonal elmegy, minden faluban a sín­­párok mellett seregük fel a nép é­s ott is, ahol nem áll meg a vo­nat lelkesen ünnepük a minisz­terelnökül. Sárbogárdon, Domb­óváron, Szentlőrincen azonban megáll a vonat és mindenütt ünneplő tömeg élén köszöntik Nagy Ferencet. Az embereknek egyformán nyílik meg a szíve és szája. A különvonaton az újságírók Balogh István államtitkárt ve­szik körül. Ezáltal sem tagadta meg vérbeli újságíró voltát. A miniszteri kocsit elhagyva az egész utat oda-vissza az újság­írók között teszi meg, akiknek kérdésözönére, még akkor is, ha a legkényesebb kérdésekről van szó, szívesen é­s é­rdekesen vá­laszol. A mecsekalji metropolis ün­nepi ruhába öltözve várja Nagy Ferencet. Baranya fővárosa a saját fiát várja haza és olyan szeretettel fogadja, ahogy csak a szülő ölelheti magához gyer­mekét. Pécsett mindenki ismeri Nagy Ferencet. Itt aggódtak érte, amikor a pécsi Gestapo letartóztatta és addig, míg Pestre szállították, heteken át itt tartották fogva. Már szombaton délután az állomáson sokezer ember várta a miniszterelnök megérkezését. Másnap soha nem látott hatal­mas tömeg gyülekezett a Szé­­chenyi-téren, hogy meghallgassa a nagy érdeklődéssel várt­­pé­­csi beszédet­. A hatalmas tár­saiknek bizonyult az óriási tö­meg befogadására. Ezért a vá­ros más terein és utcáin is hangszórókat állítottak fel, hogy a tömeg hallhassa a beszédet. A miniszterelnöknek nemcsak­­ mint politikusnak, Baranya szü­löttjének, de mint szónoknak is frenetikus sikere volt. Beszédét mély erkölcsi komolyság, a szó­virágok tudatos elkerülése, egye­nes nyíltság, felelősségtudat és bizakodó reménység jellemezte, tehát azok az erények, amelyek Nagy Ferencnek, a politikusnak és az euibernek egyformán a sajátosságai. A beszéd nyomán az embere­ket reménység és bizakodás töltötte el. Reménykednek a maguk sorsában, a demokrácia fejlődésében és az ország jö­vőjében. Tv a legnagyobb aján­dék, amit ma az ország minisz­terelnöke az ország népének nyújthat. Parragi György gyár nép van s ennek az egy magyar népnek, csak egy Ma­gyarországa. Az összes pártok, ennek az országnak felvirágozta­tásáért küzdjenek. Az a közös cél, amely a demokratikus pár­tokat összetartja, nemcsak arra jó, hogy ünnepeljü­nk és lelkesed­jünk, hanem tetteknek is kell következniük. Amit a demokra­tikus pártok közösen váltottak, azt közösen végre is kell hajtani. Rajk László után Balogh Ist­ván államtitkárt kívánta a kö­zönség hallani. Néhány kereset­len szóval köszönte meg a fo­gadtatást,­ rámutatott arra, hogy bár igaznak szokták tartani azt a közmondást, hogy sen­ki­­sem lehet próféta a hazájában, Nagy Ferencet azonban szőkébb patriarchájában mindenki sze­reti és tiszteli. Azután dr. Kazár Andor üdvözölte a külföldi saj­tót és a külföldi vendégeket, aki­nek beszédére Székely Imre USA kapitány válaszolt néhány keresetlen szóval. A kisgazdapárt pécsvárosi és baranya megyei szervezete va­sárnap délelőtt a város főterén rendkívül nagy érdeklődéssel kísért nagygyűlést tartott. A monstre-gyűlésen az egész Dél­­dunántúl és a Duna—Tisza déli részének gazda társadalma adott egymásnak találkozót. A kör­nyező megyékből különvonato­­kon, szekereken és kerékpáro­kon, a közeli falvakból gyalog­szerrel indult meg a vándorlás Pécs városa felé. A Széchenyi­­tér ünnepi díszt öltött. A temp­lom elöli Bajcsy-Zsiilinszky Endrének óriási arcképe dísz­lett, előtte pedig festői ruhában baranyavidéki magyarok nem­­zetiszínű zászlókkal gyülekeztek. A nagygyűlésen a kormány ré­széről megjelentek mindazok, akik a miniszterelnököt elkísér­ték, de itt volt még Antall Jó­zsef újjáépítésügyi miniszter, Oltványi Imre, a Nemzeti Bank elnöke, a szövetséges ellenőrző bizottság képviseletében a Nádor szálló erkélyén nagyszámú szov­jet­­­liszk­kü­ldöttség jelent meg, élén Ocskány ezredessel és Vi­­tuzijev őrnagy városparancs­nokkal. Megjelent a nagygyűlé­sen azonkívül U­nderwood USA kapitány és igen sok más kü­l­­földi előkelőség. Nagy Ferenc miniszterelnököt, aki a Himnusz hangjai mellett hitvese társaságában érkezett a nagygyűlés színhelyére, szűnni nem akaró lelkes taps és éljen­zés fogadta. Pert Viktor, a kisgazdapárt [■ccsi tagozatának elnöke meg­nyitó beszédet mondott. A meg­jelentek üdvözlése után hang­l­goztatta, hogy a magyarságnak félelemmentes és nyomormente­s életre van szüksége. Ebben az, országban és a határokon túl a magyarságnak ne legyen féle­lemre oka. Nagy Ferenc miniszterelnök Pécsett "mo­ st tárgyalom kötelességeiről, a kormány kül- és belpolitikai programjáról és a gazdasági élet szanálásának legsürgősebb feladatairól mondott nagy beszédet Szombat déltől a nagy beszédig Szombaton délben 12 órakor indult el Budapestről N­agy Fe­renc miniszterelnök és az állam­titkárok különvonata, számos képviselő és újságíró kíséretében Pécsre, hogy ott a miniszterel­nök programot adjon. A mi­niszterelnökkel együtt utazott Z Zombor Jenő honvédelmi mi­niszter, Gyöngyösi János kül­ügyminiszter, bárányos Károly közellátásügyi miniszter, Gordon Ferenc pénzügyminiszter, Dobi István földművelésügyi minisz­ter, II. Szabó István államminisz­­ter a koalíció pártjainak megbíz­­s­ából, a kommunista párt ré­széről Cr­ajk László belügyminisz­ter, a szociáldemokrata párt részéről Ries István igazság­ügyminiszter, a Nemzeti Pa­rti­sztpárt képviseletében Keresz­túri­i Dezső kultuszminiszter, továbbá Balo­s István, a minisz­terelnökség politikai államtit­kára, Varga Béla házelnök, Csorba János a közigazgatási bíróság elnöke. Útközben az állomásokon mindenütt díszbe öltözött rendőrök és ünneplőbe öltözött küldöttségek előtt rolon­­gott el a vonat. Sárba' ‘r ’on, Dombóváratt, Baranya cn'.I 'r b­­en állt meg útközben Nagy Ferenc különvonata. A domb­óvári állomáson Baranya, Tolna is Somogy vármegye üdvözölte a kormány rajzáit. A kivonat ►enekarok mindenütt a Him­nuszt játszották. A pécsi pálya­udvarra 5 óra után futott be a vonat. Amikor a mozdony fel­túrt a pályaudvaron, a feldíszí­tett állomáson felhangzottak a Himnusz akkordjai A miniszter­elnököt, valamint a négy párt képviseletében megjelent minisz­tereket a pályaudvar zsúfolt fogadócsarnokában Tolnai Jó­zsef polgármester üdvözölte. Este a színházban Koós Károly Budai Nagy Aida! című paraszt­tragédiáját adták elő a pécsi Nemzeti Színház tagjai, majd este a belvárosi Katolikus Kör­ben a budapesti vendégek tisz­teletére vacsora volt. A vacsorán Kertész Endre Baranya vármegye főispánja és Münich József Pécs főispánja, valamint Izerr Viktor, kisgazdapárt elnöke mondottak pohárköszöntöt, majd Nagy Fe­renc miniszterelnök emelkedett szólásra, hogy válaszoljon az üdvözlésekre — Nagy jelentőséget tulajdo­nítok, — mondotta — hogy ma Magyarország miniszterelnöke egyszerű parasztember, akinek szüleit Pécsett mindenütt i­ller­­ték. Demokráciánk lehetővé tet­te, hogy a nép ügyeinek intézői, valóban a nép gyermekei lettek. Úgy gondolom, hogy ez komoly biztosítéka annak, h­ogy itt való­ban demokratikus, a réginél­­sokkal boldogabb Magyarország épüljön fel. Ezután Raik László belügymi­niszter emelkedett fel szólásra s a következőket mondotta: — ürömmel és megelégedéssel látom, hogy Pécs városa kitart a koalíció mellett. Nem szabad el"el­,il"n., h­ogy Magyarország n lehet több piti, 4* csak egy pia- Tízezrek előtt milliókhoz szól a miniszterelnök Ezután általános és feszült figyelem közepette Nagy Fe­renc miniszterelnök emelkedett szólásra. Beszéde elején felele­venítette életének egyik, mint­egy 16 esztendővel ezelőtt Pé­csett lejátszódott eseményét, amikor egy népgyűlésen, mint fiatal és ismeretlen parasztem­ber a Budapestről jött hatal­masságok előtt felsorolta Ba­ranya népének kívánságait és megmondotta, hogy amennyiben 60 nap alatt megnyugtató vá­laszt nem kap, akkor a megye paraszt népe szembefordul a kormánnyal és ellenzéki politi­kát folytat. Miután a megnyug­tató válasz nem jött meg az­­időtől fogva a felszauillán­sk­ egyfolytában vívta ellenzéki küzdelmét a megyében és az országban egyaránt. — A világ nagyot változott — folytatta Nagy Ferenc —, érde­mes és szükséges is megállani és visszanézni,­ mi történt az­óta velünk, magyarokkal. A m­iniszterelnök ezután az első világháború végétől kezdve áttekintette a magyar politikai élet alakulását. Megállapította, hogy az első világháború után visszanyert állami függetlensé­get a népszabadsággal kellett volna alátámasztani. Azonban éppen ennek ellenkezője tör­tént, letörték a demokráciának a munkás oldalról feltörő for­radalmi megjelenését, szétzül­lesztették a paraszt demokráciát és intézményesítették a reak­ciót, a világ legüresebb, legtar­­talmatlanabb és legléhább jel­szavának, a szegedi gondolatnak a jegyében. A határozatlan és cselekvésre képtelen nép még megosztani is képtelen volt a h­áztimat, nemhogy magához . Ezt az állapotot nem ma­gyarázhatja meg a reakció soha, sem a trianoni állapottal, sem a gazdasági válsággal, mert bár mindkettő sújtott bennünket, mégis a magyar fejlődés igazi akadálya az volt, hogy nem a nép kormányzott. A miniszterelnök ezután a második világháborút megelőző időkre tért át és megállapította, hogy a nemzeti szocializmus csak azért törhetet­t be Magyar­­országra, mert nem a dolgozó nép irányította a külpolitikát, tudta volna ragadni. A reakció ugyanakkor érvényesítette ezer­éves tapasztalatait és a politi­kai szolgaság, a népnyom­orúság, az általános tudatlanság és el­maradottság állapotát akarta megörökíteni. Gazdaságilag szol­gaságba hajtotta a dolgozó tár­sadalmat és még a XX. század harmadik évtizedében is állan­dósította a föld népének job­bágyi állapotát. A miniszterelnök ezután vá­zolta a magyar dolgozók szo­morú helyzetét az 19­10-as évek elején: baletta, adósság, végrehajtó sújtotta az évi 110 pengős­ átlagkeresetű nincstelen mezőgazdasági munkást, az ipari munkás pedig nem él­te, jött ki érdekeinek védelmében, m­é­g helyébe százan és százan kívánkoztak az életnek még mostohább területein élők kö­zül is. — Ímn ezt a képet, ezt a ha­misítatlan képet állítom mind­azok elé — folytatta Nagy Fe­renc —, akik nem akarnak el­mélyedni a régi és mostani, a reakciós és demokratikus világ összehasonlításában, hanem könnyen ráhagyják a mai sut­togó reakcióra, hogy milyen jó is volt az a régi világ, amikor békesség volt, nyugalom volt és volt mit enni. Igen, békesség volt, az elnyomatásnak a bé­kessége, volt is kenyér annak, aki meg tudta fizetni, ha fillé­rekért is az élelem árát. A re­ménytelenség országa volt Ma­gyarország, ahol egy-egy képvi­­selőválasztás után vérig elkese­redett dolgozók adták fel a re­ményt arra nézve, h­ogy az or­szág valaha is megfelelő lem­­ekkel indulhat el a fejlődés útján, majd a következőképpen foly­tatta: — Ebből az állapotból kellett nekünk átlépni a szörnyű há­ború, a mérhetetlen pusztulás és az ország összeomlása árán abba a világba, amelyben ma élünk, a demokráciába. Sok ember arcán még ma is meg lehet látni a nyilvános és el-­itkolt fintort egyaránt, amikor ez a szó: demokrácia elhangzik. I­zt a fintort a demokrácia ál­dásainak bebizonyításával kell eltörölni. Ezért kell tanulnunk a múltból. Meg kell fogadnunk azt, hogy a nép kezébe adott hatalmat soha többé nem engedjük el­venni tőle, sem erőszakkal, sem a mai helyzet nehézségeinek igazságtalan felhány­torgatásá­val, sem szép szóval, sem ravasz­sággal. (Éljenzés.) —• A történelem ritkán ad al­kalmat népnek arra, hogy le­rázza magáról az elnyomatás igáját, de ha egyszer megadja. — A demoráciában a ma­gyarságra, a társadalomra és a vezetőkre egyaránt két nagy fel­adat hárul. Az első feladat a demokrácia biztonságának a megteremtése, a második a demokráciában a nép boldogu­lásának és megelégedésének biz­tosítása.­­ A demokrácia örök időkre való bebiztosításának sok fel­tétele van. Először mindjárt arról szó­lt néhány szól, hogy miért nem tér át a demokrácia az abszolút b­ékés eszközökre, miért nem ad egészen szabad utat minden, akár reakciós vé­lemény nyilvánításának is, miért vonja ki a rendőri szolgálatot a maga biztonságánál, védelméből, miért hirdeti állandóan a har­cot a reakció ellen, miért akarja megmerevíteni a demokráciát a mai formájában? — Lehetne felelni a kérdé­sekre általánosan, egy-két szó­val is, mert kísértetiesen oit áll előttünk a múlt, amikor gyengeségből veszítette el a nép a játszmát. De mégis feleljünk ezekre a kérdésekre külön­­külön. _ A nemzet minden dolgozó tagja nincs tisztában a mai ne­hézségek igazi okaival. A sza­badnn szálaló reakció könnyen hitelre találhatna itt-ott, ha félre akarná vezetni ebben a t­e­kintetben a népet. Szabad uszí­tással elérhetné, hogy néhá­­nyan szembefordulnának azzal a rendszerrel is, amelytől egyedül várhatják jövendő bol­dogulásukat. Láttuk a n­yilas­­időkben, hogy a diktatúra szol­gasága mellé is tudtak sze­rezni elégedetlen tömegeket. A régi vágy, talán éppen a fasiz­mus útját egyengetnék néme­lyek, ha korlátlan szabadsággal szájalhatnának a demokrácia ellen. _ A másik kérdésre azzal felelhetek, vájjon a reakciós banditizmumok milyen elfaju­lásával találkoznánk, ha elő­vigyázni kell az alkalom gondos felhasználására, mert ha egy- két esztendeig rosszul gazdálko­dunk a szabadsággal, évszázados zsarnokság következik utána. — Arról lehet beszélni a de­­mokráciában, hogy időről-időre melyik párt milyen mértékben részesedjék a hatalomból a népakarat folytán, csak egyről nem lehet szó, hogy mégegyszer kiadja a nép a kezéből a hatal­mat. (Ügy van.) szakos fellépésével szemben nem állna ott a demokrácia fegyvere? Ig­isis, ha az elnyo­más i.­t­óma mellett ott állott­ a csendőr, akkor a népuralom mellett is ott kell állnia a de­mokratikus rendőrnek. Ennek azonban valóban demokratikus­nak kell lennie, (úgy van, úgy van ), a demokrácia igazi kár­tevőit kell üldöznie. (Helyeslés.) — A harmadik kérdésre az a Válaszom, hogy ezekben az időkben harcos demokráciára van szükség. Legalább olyan energiával­­ kell harcolni ne­künk a reakció ellen, mint ahogy a régi világ vezetői har­coltak a demokrácia ellen. Ha ők önös érdekből féltették a­nyaguk önkényes világát, akkor nekünk több erkölcsi jogunk v­an védenünk a magyar nép felemelésének rendszerét.­­ És végül az utolsó kérdés­re, hogy miért akarjuk a de­mokráciát mai formájában megmerevíteni, azt felelhetem: erről szó sincs. A demokráciá­nak fejlődni szabad és kell is (Úgy van ), fejlődni és formá­lódni kell úgy, ahogyan a nép kívánja és akarja, ahogyan a magyar nép lelki sajátosságának megfelel. (Úgy van, úgy van.­ Csak egy a fontos, maradjon a nép kezében a hatalom és soha ne adja ki kezéből Ha még­­egyszer elveszne a magyar de­mokrácia, ki tudja, mikor jönne ellenkező fordulat, vagy lennének-e áldozatos férfiak, hogy visszaszerezzék. Harcolni k­el tehát a demokrácia bizto­­sításáért és őrködni kell a biz­tonsága felett . A második nagy feladat a nép boldogulásának megterem­tse a demokráciában. Ennek a feladatnak a szolgálat­a egy­formán oszlik meg a társada­lom és az ország között. L­e­­gyen szabad először a társada­­lomról hiszélnem, miután a kormányzat kapcsán már a kormányprogramot is ismertet­nem kell. 1945-ig nem a nép kormányzott A demokrácia két nagy feladata A demokrácia örökös és végleges politikai életformánk . Azért vethettem a múlt­nak a képét, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy a demokrácia a második világ­háború után már nem lehet pol­­itikai kísérlet, amelyet felvált­hat a régi rendszernek valami­lyen javított formája, hanem örökös és végleges politikai élet­forma, amelyért élni, dolgozni és ha kell meghalni is érdemes. (Éljenzés, taps.­ Érdemes érette és benne élni, mert reményt nyújt a legszebb hármas poli­tikai eszménynek: a szabadság, egyenlőség, testvériség eszmé­nyének a megvalósulására. Re­ményt nyújt a szegénynek, a megvetettnek, az elesettnek a felrmel' ‘ *, a­­r r'pl­erwlt és réljesülesáf*, júj Jiagyar lelkiségnek a kialakítására. (Úgy van, úgy van.) Érdemes érette dolgozni, hogy tökéletes legyen, hogy megadja a dolgozó magyar embernek­­a nyugalmat, a békességet, a tisztes meg­­élhetést, hogy megszüntessük hibáit és levessük róla úgy a múltnak a csök­vényeit, mint a jelennek a túlzásait, hogy tiszta és eszményi legyen az a magyar demokrácia, amelyért harcos politizáló nemzedékek i­ly sokat szenvedtek és áldoztak Ma­gyarországon.* (Éljenzés.) — De inkább érdemes trig­­halni is érette . Ica kell,­­mint mégegyszer vállalni a bukást, vissza erjedni a múltat a c'p él­ig . . Iá,. I, új r.k­ft n r.s •­­sorozatának megindításával. _ A demokrácia életformáját nem a könnyű élet gondtalan­ságával kezdte érti a magyar nép, lvin *m.t c k szenvedésnek, gondnak és tehernek a hordo­záséval. l­e súlyosabbak a g­az­­dasági hajók. Kevés az életem, í szinte Ii0zzáférhatet'en a ru *á- s znt és a"vszó!v;'n nótol'intíV,,'n­­! nők az elvérz'ek és el, tisztult munkaeszközök. — A napi megélhetésért is örv'ös küzd-’met kell fon­­t: ' i. A r.almló harc n: r' *1- inat arra, hogy minden nehéz­ségért a demokráciát tegye fele­lőssé. A t­em­okratikus társada­lom első feladata tehát, hogy a demokrácia sikere ér­dek­ében méltóságteljes türelemmel vi­selje a gazdasági nehézséget. Ili­­yje el a magyar nép, hogy nincs olyan politikai rendszer a világon, amely a ma! nehézs - ! r': közön könnyebbé tehetné a hal­ózó társadalom életét. A de­­mokrácia messz^mmiőan k'méni a r*—”.r r’~ ! ’7 . i ..t r i I gatni, másrészt elhárítani felőle A Icasúl csribbr­k a gazdasági bajok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék