Magyar Nemzet, 1946. június (2. évfolyam, 120-142. szám)

1946-06-01 / 120. szám

2_ Időjárás jelentés Budapesten pénteken délben . A hő­mérséklet 22 fok­­, a tengerszintre átszámított légnyomás 761 mre, alig változik. Várható időjárás szombat estig: Mérsékelt délnyugati, nyugati szombaton ismét déli szél. Többfelé záporeső, zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik. Churchill apróhirdetése a „Times“-ban A Times egyik múltbeli Sza­jnában a következő nem min­­isfennapi apróhirdetés látott nap­világot: „Churchill ez úton mond­ köszönetet annak a névtelen levélírónak és ajándékozónak, aki egyfelől Napóleon császár remekművű miniatűr-szobrával okozott számára nagy örömet, másfelől pedig érzelmeit meg­ható módon kifejezésre juttató levéllel tette még feledhetetle­nebbé a csodás ajándékot." Világkiállításra készül London 1951-ben A miniszterelnök budai beszéde Jelentettük már, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök vasár­­nap mond először nagy beszé­det a főváros polgársága előtt. A gyűlésen még Balogh István miniszterelnökségi államtitkár, és Dulin Jenő belügyi államtit­kár és Pásztor Tamás, a II. kerület nemzetgyűlési képvise­lője is felszólal. A gyűlés a Pa­saréti BBTE sportpályán lesz vasárnap délután fél öt órakor. A gyűlés rendezősége a csopor­tokat és szervezeteket arra kéri, hogy már négy órakor foglalják el a helyüket. Városházi hírek Shakleford és Atkins, az UNRRA gyógyszerutánpótlási osztályának vezetői meglátogat­ták a Rókus- és az Új Szent János-kórházakat. Megállapí­tották, hogy a két kórháznak nincs kötszere és altatószere. Közlésük szerint kérni fogják, hogy a prágai UNRRA-bizottság adjon kölcsönképpen altató­­szert a budapesti kórházak­nak. Hahn Sándor közegészség­­ügyi tanácsnok egyébként szombaton Bécsbe utazik, hogy a­­z oda már megérkezett kötsze­reket továbbítsa. A kerületi elöljárók értekez­­lete foglalkozott a hastifusz-ol­­tás lebonyolításának kérdésével. Húsz-negyven éves kor között az oltás kötelező. A kerületi tisztiorvosok javaslatára város­részekre, vagy foglalkozási ágak­ra, korra való tekintet nélkül, kimondható a kötelező oltás. Az oltást június 30-ig be kell fejezni. Aki elmarad, megbünte­­­tik. A belügyminiszter leirata alapján a polgármester utasí­totta a fővárosi hivatalok és üzemek vezetőit, hogy a hiva­tali helyiségekben esetleg fellel­hető, királyt ábrázoló, vagy a volt királysági államformára utaló képeket és szobrokat ha­ladéktalanul távolítsák el és azokat szolgáltassák be a Fővá­rosi Képtárba. A Gázgyár fokozott mérték­ben kíván áttérni különböző ér­tékes melléktermékek előállítá­sára. E célból kísérleti intéze­tét fejleszti és modernül felsze­reli. A polgármester jelentős összeget bocsátott a kísérleti intézet korszerűsítésének céljai­ból az üzem rendelkezésére. Lósport A csütörtöki tiffetőverseny részletes eredménye a következő: 1. futam: 1. Gazella, 2. Pannika. Tot: 10:10, hely­re: 10, 10, befutó 17. II. futam: 1. Széke, 2. Jéke.­­Tót: 10:27, helyre: 17, 16, befutó: 108. Il. futam: 1. Job­bágyi, 2. Merészke., 3. Élelmes. Tót: 30:12, bekre: 10, 10, befutó: 11, 92. IV. futam: 1. Majka, 2. Drágám. Tot: 10,22, helyre:­­ befutó: 35. V. futam 1. Luca, 2. Borosa II., 8. Totya. Tót: 10,36, helyre: 10, 10, 10, befutó: 45, 105. VI. futam: 1. Kormos, 2. Béla. Tót: 10,23, helyre: 11, 12, befutó: 61. VII. futam: 1. Avanti II., 2. Lacy, 3. Igazgyöngy. Tót: 10,17, helyre: 28, 34, 39. befutó: 88, 98. VIII. futam: 1. Ba­­■dallo, 2. Erzsók, 3. Elemér. Mágisr fezét Gazdasági hírek A monopol-üzem és a fogyasztó Egy darabig az volt a vezér­elv, hogy a monopolisztikus nagyüzemek ne terheljék túl a közönséget. Aztán az lett a vezérelv, hogy az üzemek saját­­maguk gondoskodjanak pénz­ügyi egyensúlyuk fenntartásá­ról. Az állam, a főváros hozzá­­járulására többé nem számít­hatnak. Azóta ezek a monopol­­üszervek hétről hétre — még az adópengő emelkedését is jóval meghaladó mértékben — eme­lik tarifáikat. Elviselhetetlen terhet zúdítanak a fogyasztó­i közönség nyakába. Senki sem kívánhatja józan ésszel, hogy inkább legyen az üzemeknek deficitjük. A fo­gyasztók nem kívánhatják, hogy a nem fogyasztók vegyék le vállaikról a terhet. Da vi­szont azt sem lehet fenntartani, hogy a fogyasztó, aki az üze­m­ek monopolisztikus jogainak teljesen ki van szolgáltatva, bekötött szemekkel, vakon bízva, semmiféle irányban sem tájékoztatva, semmiféle ellen­őrzési jog birtokában szen­vedje el példátlan mérvű meg­terheltetését. A Szovjetunióban a közüze­mek egész gazdálkodása szak­értelem, hatékonyság és pénz­ügyi eredmény szempontjából a legszigorúbb, tökéletesen meg­szervezett felügyelet és ellen­őrzés alatt áll. A londoni nagy­üzemek szakszerű vezetését és pénzügyi gesztióját maga a fogyasztóközönség saját szer­veivel irányítja és ellenőrzi. Nekünk is afelé kell haladnunk, hogy amikor az üzemeket egyedül és kizárólag a fo­gyasztó tartja el — és helyes is, hogy ő tartsa el —, akkor az ő joga és csakis az ő joga legyen az irányítás, a beleszó­lás és az ellenőrzés is. Az ed­digi módszer lehetett nagyon kényelmes az üzemek vezetői­nek, de nagyon kényelmetlen a fogyasztóknak, mert az ő pén­zükkel — tudtuk és megkérde­zésük nélkül — mások rendel­keznek. Juttassuk ezen a pon­­ton is érvényre a demokrácia igazságos elveit. Az adtópengős : június Irén egyenlő 160.000­­ pengővel. Az ildőpengő-bizottság az adó­­pengő május havi középarányát 22.000­­-ben állapította meg. * ‘ Villámkonferansz Kolumbus szakálláról Olvastuk a Magyar Nemzet csütörtöki számában, hogy Bécsben kiállítást rendeztek hibás bélyegekből és míg az egycente­s példány borotvált arccal ábrázolja Kolumbust, addig a kétcentesen már hatal­mas szakálla nőtt a nagy tenge­résznek. Nem értem, mert mondják hibásnak ezeket a bélyegeket, holott mily bölcsesség, mond­hatnám látnoki erő nyilatkozott meg bennük. Részemről ia­gyon is érthető­nek és a tények hűséges ábrá­zolásának tartom, hogy amíg valaki egy centről két centre tesz szert, a­közben kinő a szakálla ... Rex A háború alatt és háború óta megjelent magyar könyvek kiállítása a Fővárosi Könyvtár helyiségében (Reviczky­ utca­­) minden nap 5 óráig díjmente­sen megtekinthető. A HONSz V. ker. csoportja június 3-án délután 5 órakor a Kereskedelmi és Iparkama­rában gyűlést tart, amely a többi kerület hadigondozottjait is elvárja. Az eszperantó iskolai taní­tásáról rendez ankétet hétfőn délután 5 órakor a nemzet­­gyűlési képviselők eszperantó­barát csoportja, több eszpe­rantó szervezettel karöltve. Tűz az olajtelepen. A Shell­­olajraktár telepén Oszlár Lajos 20 éves lakatostanonc társaival meggyújtotta a csatornában lévő olajos-benzines vizet. A tűz továbbterjedt egy ak­nába, amely felrobbant Színházi hírek Opera. Megyesi Pál mint mantuai herceg és Rinuccio, új feladatait jól oldja meg. Ügyes és használható, de még a m­ai tenorválságban sem szabad ár­folyamát magasan jegyezni. Szezon végén általában fárad­tak a hangok, ám több, mint árnyék a Jámbor szép bariton­jába lopódzó mellékzönge és komoly aggodalomra ad okot a hangfenoménnek indult Fodor romlása. Annál örvendetesebb a játékban és kifejezésben gazda­godott Sik Olga fejlődése. A hangok általános kopottsága el­lenére is kiemelkedett a keddi köpeny. Az először vezénylő Komor jó munkát végez s ki kell emelnünk zenekara álmo­dozó, szépen egybeolvadó zson­gását. Megkapó kivirágzás Wal­ter pompás Georgetteje. Veszte­ség, hogy a lényeget adó Palló kihagyta az éjjeli monológot. Élvezetes a játékban fejlődött kitűnő Schicchi együttes mun­kája. Kenessey előadás fegyel­mét biztosító pálcája adós , hangzás könnyedséggel. Az ősi humorú komédia végrendelke­zési jelenetének világítása túl­adagolt. (G. E.) Üt a boldogsághoz egyetlen tubus Hermodith B.-krém. TÁNC- ÉS FILM­DAL. Zeneak, jön. 2., vas. d. u 4 órai Sárdy, Nagykovácsy, Pol­gár, Páka, Kazal, Kordy, Kál­mán, Sal­ay, Ákos, Harangozó, Hamala, Csányi, Ilona Carry, Téry, Sugár—, Rudas, Vasady dr. (Magyary-rendezés.) Derby és Casanova, IV., Semmelweis­ utca 2. összes he­lyiségeiben június 1-én, szom­baton nagy arlistaműsor keretében Hacsek és Sajó, Rácz Vali, Ilona Fred, Barry, Csornai-nővérek. Tánc reggelig. Asztalrendelés 181—288. Zene Goilein—Kenéz. A Parasztbecsület szerdai elő­adásán nem Farkas, hanem Virágos Mihály szerepelt. Alfie alakítása Losoncig és Maleczky után nem kis feladat, s a da­liás Virágos kedvező benyomá­sokat csak addig kelt, amíg meg nem szólal. Ragyogó ifjúságá­val szemben hangja öreges, kifejezése zeneileg kezdetleges. Helytelen a kitűnő komikai vé­nával megáldott Szilvássy Mar­git drámai szerepben való ki­állítása s miután nem hősi or­gánum, Megyesi Pál sem éne­kelhet Turridut. (G. E.) A Fészek Művészek Klubja szombaton, június 1-én este­­,10 órai kezdettel fővárosi művészek közreműködésével műsoros tarkaestet rendez. Utána tánc. Az akadémiai növendékek csütörtöki bemutatóján a Mű­vész Színházban Tamási Mimi 111. éves növendék tűnt fel, aki a Liliom Marikáját adta elő nagy átéléssel és komoly szí­nészi kvalitásokkal. .Zsidók és arabok Paleszti­nábann címmel tart előadást a Magyar Keleti Társaság elő­adássorozatában június 1-én, szombaton délután fél 6 órakor dr Scher Tibor tanár (Vil­., Múzeum-körút 6.1. és még 15 remek szám .­­ "A City Observer jelenti, hogy­­lelkészültek az 1951-es londoni világkiállítás tervei. Most már befejezettnek tekinthető, hogy a slágkiállítás pavilionjainak túl-­n­yomó része a Hyde­ Parkban lesz, amelynek méretei kiválóan­­alkalmasak a hatalmas építke­zések, elhelyezésére. Károlyi Mihály angliai moz­galmának gyógyszeradományai megérkeztek Budapestre. Az angliai Új Demokratikus Ma­gyarország Mozgalom 1200 dol­lárért vitaminokat, ultra M­ptyV, insulint és más gyógyszereket küldött Magyarországra. A Szovjetunió hanglemezeket ajándékozott a Kód­iának. Eze­ket a hanglemezeket F. Mar­­csenko százados és Mátyás László szovjet főlhadnagy pén­teken délben adták át a Rádió­nak. Morbnyi Ödön gyűjteményes kiállítása június 2-án, vasárnap 12 órakor nyílik meg a Szal- Jatrissg-galériában. A kiállítást Tildy Zoltán köztársasági el­­nök nyitja meg. ELŐFIZ­ETŐINKHEZ! Felkérjük előfizetőinket, hogy­­az előfizetési díjat a minden hónap 1-én a laphoz csatolt befizetési lapon küldjék be, leg­később 10-ig a kiadóhivatal­nak, hogy a lap zavartalan szállításában fennakadás ne következzen be. A kiadóhivatal. A Magyar Nemzet előfizetési ára egy hóra 12.500 müpengő. » Halálozás. Dr Bogdán Gyula jiv. min. tan. holttestét ideig­lenes sírhelyéről május 30-án a kerepesi temetőben helyeztem örök nyugalomra, tár 4. parcella, ’1 sor, 69. sz. sírhely. Áldás poraira. emnmmm­mmi ! Az Emetti rRammaeher) csa­­­lád szomorú szívvel tudatja,­­ hogy szeretett Édesapjukat, Miértet ■ május 24-én csendesen eltér-E­mették. D Engesztelő szent mise júniu* K 4-én 9 órakor a Rózsák-terér­e tévő r. k. plébániatemplomban. ■ (Minden külön értesítés helyett) L Felejthetetlen jó férjem I Kész Sándor H sírkőavatása f. hó 2-án 11 óra- I H kor lesz a rákoskeresztúri szr. I n temetőben, V. C pár. 12. sor. I­szt. Vadász Sándorné. n H _ Felejthetetlen drága jó fér- I EJ­jem, Édesapukánk, I BRAUN MÓZES sírkőavatása | június 2-án tesz a rákoske­rész- f­­­lúri izr. temetőben, 22. pár- I I cella, 33. sor, 28. sír. * I Közvetleüi utána tartjuk I drága kicsi fiúnk. * BRAUN GYURIKA hírkőavatását. H özv. Braun Mózesné, Dénes I in Gyu­rgyné (Braun Katalin), I r­ Braun Lászlóné, Dénes György, I B Braun László. * I H Felejthetetlen,­ drága, egyet­­­­len fiúnk, s Solhr László H sírkőavatása június 2 án, m a­­a­sárnap d. e. 11 órakor lesz a­­ rákoskeresztúri szr. temetőben. N­ 22 parcella, 44. sor, 33. sir. Sohr Ignác és neje. A pénzpiac 1 A hetipénz 75—80, a napi-­­ pénz 20 százalék volt pénteken.­­ Az irodaközi forgalomban a­­ pénzhiány miatt teljesen meg-­­­állt, a forgalom, az árfolyamok­­ visszaestek és az irányzat ki­mondottan lanyha volt. Tájé­koztató árfolyamok ezer adó­­pengőben: Cukor 3150, Szén 2960—3200, Kan­zit 3330, Keres­kedelmi Bank 1110, Rima 690, Salgó 690. A kötvénypiacon némi érdeklődés mutatkozott, üzletkötés azonban nem jött létre. 700.000 telefont kell üzembehelyezni évente Nagy-Britanniában — írja a Daily Herald —, hogy vala­mennyire enyhítsék a szigetor­szág telefonhiányát. Az utolsó hónapban 50.000 új telefont kapcsoltak be. Autóhiány van az Egyesült Államokban — írja a La Ration Belgc, amely rámutat arra, hogy az utolsó négy esztendőben évente csupán körülbelül 300.000 autót gyártottak az­ Egyesült Államok területén, míg 1929-ben 4.587.400 gépkocsi készült el az amerikai gyárakban. Legalább 17 millió új gépkocsira lenne szükség az Egyesült Államok­ban. Az angol bankjegyforgalom a háború előttihez képest majd­nem háromszorosára emelke­dett. De azért Angliának sike­rült minden inflációs veszélyt elhárítani. Erre mutat az is, hogy a bankbetétek megkét­szereződtek. Éber Antal előadása A Magyar-Amerikai Kereske­delmi Kamara keretében jú­nius 4-én délután 5 órakor Éber Antal előadást tart .Az Egyesült Államok és a szabad­­kereskedelem» c. alatt a Buda­pesti Kereskedelmi és Iparka­mara (V., Szemere­ u. 6.) dísz­termében, a LEGJOBB TIP J (ossdien KORNIS-nál. 128-213 vr. teréz-koret ötvenkettő. Dr Ki­sék­i és feleséget i­kMi­fiéi «, BOGDÁN IRÉNT 1944 december 30-án Budapest VII. Aréna­ út 17. számú házból a nyilasok elhurcolták. Aki nevezettek sorsáról tud, magas jutalom ellenében jelent­kezzék mielőbb dr. Meitner Hugó budapesti (V. Báthory­ utca út, III. 7.) _____________ügyvédnél.____________ KKSS GYÖRGY (1914 március, anyja Márton Jolán) munkaszolgálat ősit keresem. Alsódabasi (Sári) 101/50 sí. századdal ment e], utolsó megbízható hír ALEXEJ F.VKA, 1942 karácsony. SOLTÉSZ ÉVA, Pozsonyi-öt tizenkilenc. V. emelet 51. ARANY! EZÜST! Sch­ülz Jenő cég óra ég ékszer . V­esselényi-utca 6, a régi házban VÉTEL! ELADÁS!­­ Gergely Miklós aranyműves-ékszerész, órajavítás jótállással, Wesselényi-utca 6, M.I. K. teniszszakosztály Vasárnap, június 2 án kezdi működését a BBT1£ Pasaréli-uti pályáján. SKM­M, ak­tiáz­i, ezüstül eenek, eladok. Jegygyűrű, ékszerké­­szitet. Javítások megvárhatók. 50 I­I Sehwara aranymáv Dohány-u. II. I.ia IBUSZ különvonat PI A KŐLÓKOR A BALATONRA És hévízre Siófokon át le- és felszállással a fon­tosabb balatoni állomásokon. Indulás: június 8-án Budapest déli p. . u.-ról 13.00 órakor. Visszaindulás: június 11-én Keszthely­ről 5.30 órakor. Biztosított ülőhelyek! Szobafoglalás­­ Jelentkezési határidő: június 15. Felvilágosítás és előjegyzés az IBUSZ irodákban. Vil­lát veszek jó helyen, magas áron. MTEG iroda. Semmelw­eis-u. tizennégy! __________Telefon 185-394.__________ Horganyzott drótkerítést minden méretben kap VASS és KOVÁCS-nál ! II. Fő­ utca 48. Tel­efon 161-340. Kossuth-híddal szemben. I­REDTE KÁVÉHÁZI LIDORJE étteremI JÚ­NIUS 1-TŐL | J VEZETÉS^ — VI., NAGYMEZŐ-UTCA 30 |gj wm ojo m IXSOXXA JEnE d VACSORA BALOGH LÁSZLÓ SZALON. JAZZ-ZENEKAR A H Kárpitozott bútortisztítás hé^ai ^ Telefon 382-390. „Tempó*4 V", József Attila-utca 10, az udvarban ! Kérek még egy po­hárka MECSEKIT! Képviseli: ZALA KÁROLY, Dessewffy­ u. 30. T.: 123—963. 3 ] Mindennap 2 előadás urclus ““ A NAGY*ATTRAKCIÓK MŰSORA! A 4 REPÜLŐ ÖRDÖG Szombat, 1046 f­ií tíí n­s fi Színházi műsor Opera* Kékszakállú, fából faragó!# A csodálatos mandarin E. 21. (6. — Nemzeti: Isten, császár,, paraszt (7) — Nemzeti Kamara: Veszélyes fordu­l (7) Vitt: Kis Katalin (7) — Fővárosi Operett: Fiorentin kalap (Viz) — Bel­városi: Conway család (7) — Madách: Megtört szívek háza (17). — Magyar: Víg özvegy (7) — Művész: A makran­­nds hölgy (7) — Béke: Válóok (72?) Festi Váljunk el (7) Medgyassza­ új Szabotál a gólya (7) Hóval:­­Májusi randevú (7) — Karparavareté: A­ mi kis cirkuszunk (7) ?— Népvarieté: Aranymadár 027) .. Mozik Binsom­ ADY: Mégis szép se élet (3, 5, 7) BELVÁROSI: Mi ketten (amerikai) (.5, 7, vas. 3, 4, 5, 6, 7) BETHLEN: 6(16. kísérlet, Híradó (4, 6, S) BODOGRÁF: Gáncsnélküli bandita (V­A, HG. 11­8, vas., üm­. *á2 is) CÁ­RITÓL: Egy ember aki sokat tud (M2, VA, V26, J/á8, vasárnap J/al2 is) CITY: Életre halálra (angol) (3, 6, 7) CORSO: Új­hold J. M. Donald (amer.) (MX stb, Ml. vas. és a­n. 21 is) CORVIN: Életre halálra (angol) (Vi4. 1,60, Ml. vas. 31 és 162) DAM­JANICH: Törvényen kívül (amer.) (3,­ 5, 7) DÉCSI: Asszony a vonaton (am.) Claudette Colbert (Vír4. *­&6. 418, v, M2 is) FÓRUM: Álarcosbál (amer.) OH. *46, 3/28, vas., ann. 2, 4, 6, 8) HOMEROS: Örök Éva, Híradó (3, 5, 7) HUNNIA: (259-441) Fra Diavolo tam.­ (3. k*8. %8, v.. v. H12, 1, Val. ?*6, 8) IPOLY: Tanítónő (magyar) (%4, Mü. y28, v. 2, 4, 6. S. JÓZSEF ATTH­A: Szerelemből nősültem (4, 6, 8. v. 2 is) KAMARA: Nagy riport (amer.) OH. #6, MS) KOSSUTH (Váci­ út 14). Cirkusz (orosz) (Előadás: Mi. M*8. v. 2, 4. 6. 8) KÖRÚTI HÍRADÓ. Mafirt Krónika. Karácsony Moszkvá­ban. A hós kandúr. Színes rajzfilm. Tündérszép Budapest. Színes film a főváros háború előtti életéről. Orosz híradó. Magyarul beszálő angol film. 6 -10) LI.OYI­: Gyanú árnyékában OH. MS. Mfl) MARX: 1 fiúnak a fele (magyar) O14. 31-6. %8) OMNIA: Cirkusz (Előadások: VA. M8. va­sárnap 2. 4. fi. 8) OI.YMPU: Kadetszerelem (magyar) Tta.may (H2. 1.4. MS. vas. 4*12 is) OTihoN: Vihar után (magyar) (Mi. 116. 1/&8) PALACE: Vadnyugat bosszúja (amer.) dl. 122. Mi. H6. H8) Pátria: Bio ördögsziget (amer.) OH. M6. V18. PETŐFI: Pajkos hercegnő (amerikai) (e­lőadások: J,14. U6. MA) PHÖNIX: Dr Jörn, Egy nőorvos naplója (11. 1, 3. 5. 7) RAKÓCZMITI HÍRADÓ Maik­t Krónika: Karácsony Moszkvá­ban. A hős kandúr. Színes rajzfilm. Tü­ndérszén Budapest. Színes film a főváros háború előtti életéről. Orosz hiradó. Magyarul beszélő angol film. 9 órától vele 10-ig. ROYAL APOLLÓ: Villamosszék felé (amerikai film) (Előadások: 4. 6. 8. vas 2 Isi SaG­­VARI: Modern Pimpernel 0.H, 5.2Fi. M&) SCALA: Tűzzel, vassal (amerikai) (4­6. 8. vasárnap 2-kor is) STÚDIÓ: Fsös délután (francia film). Híradó (U2. U4. Hfi. M*. v MVJ Is) SZA­BADSÁG: Zene varázsa (amerikai) (U4. Mfí. vasár­nap V**2-kor is) TÁTRA: Tilos utakon (francia film) OH. HG. Mt. vasárnap V2-kor is) TINÓDT I.­ (Nagymezőn. I.T. 420-172) Gibraltár Románcél Híradó (Előadások: V24. M9. vas. 11 is) TÚRÁN (123-578): Virrasztás (angol) (Előadások: 1.*12. 3X-2. Mi. H8) URÁNIA: Mindenkit érhet sze­rencse (4. 6, 8. vas., ami. 2 is) VÁ­ROSI: Tátk­ók­ és szeres* (amerikai) OH. 3/16. VÁ 8) VESTA: Gibraltár (Előadások: 11. 1. 3. 5. 7) FILM­AKADÉMIA: Botrány a cirkuszban 31—1: Sequioa, 2—3: Olajzáros (am.) (3. 5. 7) A rádió napsora 6.43: H. 7.05: Reggeli zene. 8: E.­­ 8.15: Cherubini m­űveiből. 0:­­­okor­­szky György zenekara. 10: H­ 10.10: Dalok. 19.30: Rádióiskola. 10: N­ 12.15: Az 1. honvédkerületi zenekar. . 12.40: E. 13: Szalonzene. 18.23: A leg­régibb magyar szakszervezetek. 11.M: Jazzrapszódiák. 14: H. 14.10: Vörös­kereszt. 11.20: Cigányzenekar. 15: Rá­diólexikon. 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16: H. 16.10: E. 10.25 Beethoven: B-dúr vonósnégyes. 17: Vi­­lághiradó. 17.15: Párisi muzsika. 17.10: A bűvös kocka. Rádiójáték. Irta Barsi Ödön. 18: H. 18.05: Vöröskereszt. 18.15 : rádiózenekar. 10.20: Ketten beszél­nek — aktuális párbeszéd. 19.35: Csil­logó dallamok keringő ritmusban. 20: H. sport. 20.20: Jazz-zenekar. 20.40: E. 20.50: Orosz h. 21: Műsorismerte­tés. 21.05: Vöröskereszt. 21.15:­Hangos heti híradó. 21.50: Angol h. 22: H. 22.20: Turnéi!: Fantázia. 22.50: Francia h. 20: Néni hírösszefoglaló. 23.10: Hanglemezek. TINÓDI Gibraltár VIVIANE ROMÁNCÉ ERICH J. STROHEIM A JÖVŐ HÉT MŰVÉSZI FILMESEMÉNYE: VIll. HENRIK MAGÁNÉLETE. Szőnyegjavítás­­ VÉRTES. IV. Váci-u. 78/80 T. 18-47-34 . IBUSZ külön Mld­oinat PÜNKÖSDKOR MISKOLC - GÖRÖGIBOLYA TAPOLCÁRA Indulás: Június 8-án Budapest Kdeti pályaudvarról 13.00 órakor. Visszaindulás: Június 11-én Miskolcról 6 órakor. BIZTOSÍTOTT III.OHFXYEK Szobafoglalás GÖRÖMBÖLYTAPOLCÁN Felvilágosítás és előjegyzés az IBI­SZ irodákban. . Jelentkezési­­határidő: június­.

Next