Magyar Nemzet, 1946. július (2. évfolyam, 143-168. szám)

1946-07-02 / 143. szám

2" Időjárás jelentés Budapesten hétfőn délben a hőmér­­séklet 29 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított légnyomás. 769 mm, gyen­gén süllyedt irányzatú. Várható idő­járás kedd estig. Gyenge légáramlás. Derült, száraz idő. A nőség­­okosodik. Itt a B-pengő A kormány rendeletet adott ki arról, hogy az egymillió mil­­pinges, vagyis 1 billió értékű bankjegyeket B.-pengős bank­jegyeknek kell nevezni. Váltón vagy csekken az összeg B.­­-­engőben is feltüntethető. Ke­reskedelmi könyvet B.-pengő­ben is­ lehet vezetni. Keretkedt­i nagyffvíiségt rendez jú­lius 2-án, kedden d­élután 6 órakor a kisgazdapárt V. kerületi szervezete Géza­ utca 4. sz. székházában. Fontos kereskedői problémákról dr Meizner­­­né kereskedelemügyi államtitkár, aktuális politikai kérdésekről dr Pfei­­fer Zoltán igazságügyi államtitkár, a kereskedők teendőiről, dr Szolnoki István, a KölvSz elnöke és egyéb kér­désekről dr Z­yömrei Sándor kama­rai főtitkár fog felszólalni. Bednárz Róbert, a belvárosi templom apátplébánosa hétfőn délelőtt hivatalában hirtelen meghalt. I Gyómorrontásokaát 1—2 po­hár Ferenc József keserűvíz a tápcsatornát kitisztítja és az emésztőszervek működését elő­mozdítja. Kérdezze meg orvo­sát!. Könnyű, nyári kötöttruhákat gyönyörű derűs színekben ké­pert: Gonda kötőműhely, régi­­ponta-utra 7/9, félemelet. A zsidóktól kapott támoga­tást a román „antiszemitizmus" atyja. Mint a román hírszolgá­lat jelenti, Couza Sándor, akit mint a román antiszemitizmus atyját ismertek, 300.000 lent kitevő anyagi támogatást ka­pott a „Zsidó központtól", amely szervezet Antonescu dik­tatúrája idején anyagilag ki­használta a zsidóságot. A szer­vezet egyik tisztviselőjénél megtalálták a Couzának folyó­sított összegről szóló nyugtát. (MTI) Mit kapni jegyre? Keddtől a budapesti gyufajegyek 1. számú szelvényére 1 doboz „Szikra"­­gyufa vásárolható 4000 adópen­gős áron.­­ A júniusi petró­­leumjegyek július 10-éig be­válthatók. Nem azonos. Dr Alách Fe­renc, ügyvéd felesége annak f­érjé vél­téri, hogy nm azonm­ázzál az Alács Ferencnével, akit a rézgálic-panama ügyében letartóztattak. Ezentúl naponta hallhatjuk „Amerika hangjá"-t. Az ameri­kai rádió közvetlenül Nawyork­­ból naponta sugározza az „Amerika hangjá"-t, magyar időszámítás szerint délután 18 óra 30 perctől 18 óra 45 percig a 19, 16 és 13 méteres hullámsávon. A londoni BBC pedig hétfőn, szerdán és pénte­ken 9 óra 30 perckor kezdődő félórás adásában az eddigi amerikai, közvetítés helyett is saját műsorát adja, ami a ma­gyar hírszolgálat kibővítését jelenti. (MTI) Orvosi hír. Dr Szegő Sándor szülész-nőgyógyász rendelőjét Budapest, Rákóczi-út 50. alatt megnyitotta. Kende!: d. u. 3­5-ig. Fiúinternátus Eötvös-u. 23/a. Előkészítés magánvizsgára, javí­tóra. A magyarság és a Jövő rímmé! A Polgári Demokrata Párt, Andrássy­ út 43. szám alatti helyiségében kedden délután fél 6 órakor Hsypál Béla fő­városi bizottsági tag tart előadást. a ■ III — 1 ■ IMF ■ —— SZABADSÁGHEGYI (SVÁBHEGYI) Vidtada Hincziá Mátyás király-út 29. Telefon: 361-975. Naíív park. Teljes komfort. Elsőrangú ellátás IE01 flriással Kapható! SZENES. IV., Somogyi Béla-út 16. Fotókópiák és amatőmmunkák kidolgozása_________ ilii 3 fficEm­i­tnHesté is készíti KANITZ IVÁN ÉS TÁRSA.­­ Budapest, IV., Vár-utca »tz. Üiém­ior Ipar) éa lázhőmens-rm ^eléseket elít^­gad. XII., Márto*hegyi-út 48/c. , Telefon: 415- -147 briliáns!, e fii sitit m­eduk. Jegygyűrű, ékszerké­­*zi­és. Javítások megvárhatófe no ii Sehwara »r»nvmflv Doháov­n *“• Magas isti annak, aki hirt tud adni május 23-án, Rákóczi-úton elveszett kicsi, barna, simaszörü, Dorka nevű, őzpincai ku­tyámról. Új gazdája a kutyát meg­tarthatja, csak értesítést kérek. VII., Rákóczi-út 54., III- 14 tel.: 223—685. BREITNER ÁKOS ÉKSZERÉSZ VT., Nagymező-utca 8. Állandó raktá­ron nagy választékban arany és bri­liáns ékszerek. Ékszereladós­ál és vé­telnél forduljon bizalommal hozzám. BUDAPESTI minim II., Júlia-utca 6 Belesek és üdü­lők részére. Kristály tiszta levegő, békebeli ellátás, gyöngy ifi kert A* 5-ös autóbusz végállomástól három perc. Telefon: 160—837. A hercegprímás látogatása a miniszterelnöknél Mint a Magyar Távirati Iro­dával illetékes helyről közült, azzal a néhány lapban megje­lent hírrel kapcsolatban, hogy Mindszenty József hercegprí­más pénteken a miniszterelnö­kön kívül más személyeknél is látogatást tett, a tény az, hogy a hercegprímás csak Nagy Fe­renc miniszterelnököt kereste fel hivatalában. Károlyi Mihály Prágában Károlyi Mihály volt magyar köztársasági elnök, Benes cseh köztársasági elnök meghívására Prágába utazott. Károlyi Prá­gából folytatja útját Párison keresztül Londonba. Felemelték amerikai hitelkeretünket Washingtoni jelentés szerint az Egyesült Államok kormánya hivatalosan közölte, hogy a Ma­gyarország részére az amerikai hadsereg Európában lévő hadi­­felszerelési feleslegének felvá­sárlását megkönnyítő hitelkeret összegét 15 millió dollárra emel­ték fel. Az erre vonatkozó rész­letes megállapodás aláírására rövidesen sor kerül (MTI) Mindszenty József herceg­­prímás Balla tájékoztatás­­ügyi miniszternél Mindszenty József hercegprí­más hétfőn délelőtt meglátogat­ta Balla Antal tájékoztatásügyi minisztert. Golyóhalálra ítélte a NŐT a Sztójay-kormány tagjait A NŐT hétfőn hirdetett ítéle­tet Sztójay Döme volt miniszter­elnök, továbbá Rátz Jenő, Re­­ményi-Schneller Lajos, Szász Lajos és Kunder Antal bűnügyé­ben. A NŐT az összes vádlotta­kat golyóhalálra ítélte. Az indo­kolás kiemeli, hogy a vádlottak mint a Sztójay-kormány tagjai, egyetemleges felelősséggel tar­toznak a kormány ténykedései­ért. Az elítéltek kegyelmet kértek. A tanács rövid tanácskozás után úgy döntött, hogy a kérelme­ket felterjeszti a köztársaság el­nökéhez. Csere miniszter felavatta az új Tisza-hidat Vasárnap nagyszabású ünne­pély keretében avatták fel az első állandó Tisza-hidat Tisza­füreden. A MÁVAG és a MÁV munkássága és mérnökei hősies teljesítményével készült el az első alföldi híd. Az ünnepségen megjelent Gera Ernő közleke­désügyi miniszter és felesége, Varga László, a MÁV elnöke és Borbély Kálmán, a MÁVAG ve­zérigazgatója. Gerő miniszter hosszabb beszédben hangsúlyoz­ta, milyen rendkívüli fontossá­ga van az új hídnak, azután arról beszélt, hogy a magyar­ság békésen és nyugodtan akar tovább építeni. Akadályozzuk meg a fasisztákat, a hazaáruló­kat olyan cselekmények elköve­tésében, m­int amilyen Budapes­ten a Teréz­ körúton történt, mert ezek zavarják az újjáépí­tés . Halálozás. Dr. Bolgár Gyuláné sz. Guttman Boriska június hó 29-én váratlanul elhunyt. Teme­tése f. hó 1-én volt a rákoske­resztúri izr. temetőben. Sagjartaz cíf Gazdasági hírek A pénzpiac A hétfői magánforgalomban csak kevés kötés jött létre, az irányzat azonban javuló volt. Árukínálat alig volt, úgy, hogy az árfolyamjegyzések nagyrésze a pénzajánlatokat jelzi. A stop­­kurzusok rendszerét elvetették, úgy, hogy az ügy­let a megszo­kott keretek között folyt Napi­pénzben alig volt üzlet, a ka­matlábat 50—60%-ra becsülik. Tájékoztató árfolyamok ezer­­adópengőben. Kereskedelmi Bank 30.600, Nemzeti Bank 60.000, Bauxit 106.600, Szén 96.600, Cukor 106.600, Salgó 4.660, Rima 22.600, 27-es Fővá­rosi kötvény­ 1.066.000 14-es fő­városi kötvény 820.000. ★ A Pénzintézeti Központ leg­újabb intézkedései az adópengő manipulációkat legszűkebb kor­­­áink közé szorították, ameny­­nyiben az árfolyameltolódások megjátszása egyik napról a másikra lehetetlenné vált. A bankokban adópengőre lefizetett pénzeket ugyanis 274-ig be kell szállítani a központba, 4 órakor pedig megjelenik a P. K. revi­zora, akinek jelenlétében a vég­legesen leszámolt pénzt el kell helyezni a főpénztárban. Bono­kat nem fogadnak el. A pénztár­szekrényt a P. I­. kiküldöttjé­nek jelenlétében lezárják és a kulcsot lepecsételt borítékba helyezik és ismét elzárják, úgy, hogy másnap reggelig a sima­­pengővel mindennemű manipu­láció lehetetlenné válik. A­­spe­kulációnak ilyen körülmények között nem marad más lehető­sége, minthogy a délelőtti ár­­folyamhullámzásokat használja ki, a rendelkezésre álló idő azonban rövid és az utóbbi na­pokban a zúgpiacon beállott váratlan visszaesések mutatták, hogy a délelőtti pénzromlás megjátszására ráfizetni is lehet. 10.000 B-pengős bankjegyek kibocsátása A Magyar Nemzeti Bank az 1946. évi június hó 3-i kelettel ellátott 10.000 B.-pengős cím­letű bankjegyeinek kibocsátá­sát 1946. évi július hó 1-én megkezdte. A 10.000 B.-pengőről szóló, fehér papíron nyomott és fehér szegélyű bankjegyek hossza 171 milliméter, szélessége 82 milli­méter. A bankjegyek előoldala egy tilajszínű alapnyomattal és egy barnaszínű Lapnyomattal ké­szült Az adópengő 1000 adópengő július 2 i hatállyal egyenlő 27 B. pengő­vel (27 billió pengővel). Aláírták a dán-magyar kereskedelmi egyezményt Június 26-án Kopenhágában aláírták a dán-magyar kereske­delmi megállapodást. (MTI) A pénzintézetek délután 4 óráig árusítanak­ adójegyeket A fővárosi pénzintézetek köz­pontjai és fiókjai az újabb rendelkezések értelmében min­dennap délután 4 óráig árusí­tanak adójegyeket Sportírek A „tízek” bajnoki ágának vasárnapi fordulója sem múlt el meglepetés nél­­kül A Ferencváros csapata újabb pontot veszített a Kispesttel szemben, Szeged csapata pedig gólözönös mér­kőzésben vereséget szenvedett Csepe­len. Az eredmények a következők: Ferencváros—Kispest 2:2 (2:1) Csepel —­Szeged 6:4 (2:2), Vasas—Szentlőrinc­ 3:1 (2:1). A bajnoki csapa sorrend most a következő: 1. Újpest 26 pont­tal, 2. Vasas (20), 3. Csepel (18), 4. Szeged (17), 5. Ferencváros (15), 6. Szentlőrinc (13), 7. Kispest (12), 8. Debrecen (10), 8. MTK (9), 8. Hala­dás (7). Osztályozó mérkőzése­k: Szolnok— Soroksár 3:1 (0:0), Dorog—Diósgyőr 1:1 (1:1), Pécs—Zugló 4:1 (01), Kő­bánya—Salgótarján 3:0 (1:0). Ebben a csoportban Dorog csapata* vezet 19 ponttal Soroksár (tg) Szolnok (sk) előtt. A KUK únóversenyén az egri Kádas 1 p 00.2 mp-es idővel legyőzte Szat­márit a 100 méteres gyorsúszásban. A 100 méteres hátonúszásban az egri Vakut győzött 1 p 13.2 mp-e­­yes­estménnyel. — Vizipólómérkőzések: MUE—Csepel 3:3 (1:1), FTC-Eger 5:0 (3:0). A Kerékpáros Szövetség vasárnapi nemzetközi versenyén a kihívásos ver­­­senyben Petresi (BSE) győzött az osztrák Goldschmidt ellen, az 1000 mé­teres főversenyben az osztrák Freitag győzött Tóbiás ellen, a 120 körös pá­rosversenyt viszont a magyar Nótás— Tóbiás-pár nyerte a bécsi Gold­­schmidt—­Ye­fl-pár ellen. Garai (Vasas) az Atlétikai Szövet­ség versenyén 3 p 57.6 mp-es jó idő­vel nyerte az 1.160 m-es síkfutást, Németh (Toldi) 50.45 métert dobott kalapáccsal. Kovács (BRE)­S 60 centi­métert ugrott rúddal és a főiskolai Kiss 35.4 mp-cel nyerte a 110 méte­res gátfutást. Az osztrák kerékpárnak $1.15 pont­aránnyal győztek a szombati verse­nyen, miután minden számban meg­előzték magyar elenfeleiket Legjobb­juk Goldschmidt volt, aki három számban volt első. Az egyéni Skó Vtvé-bajnokságuk győztesei a következők: Fogarasi (lég­súly), Kerényi­­ (harmatsúly), Csik (pehelysúly), Vajda (könnyűsúly), Sa­lamon (váltósúly), Papo Ikc(­nyasúly), Torma II. (félnehézsúly), Boné IIL (nehézsúly). A tornászok országos csapatbajnok­ságában az MTK csapata győzött 219­3 ponttal a Postás és a VÁC ellen. Keddtől 400 billió a­ villamosjegy Az adópengő árfolyamának változása következté­ben a Besz­­kárt kedden reggel a következő új viteldíjakat lépteti életbe: Gyermekjegy 200, átszállójegy 400, rendes hetikártya 4.000, dolgozók hetijegye 2.400, tanuló hetikártya 1.200, csarnoki cso­­roagjegy 1.200, havi útvonalbér­let 16.00­0, arcképes havibérlet 32.000, arcképnélküli havibérlet 48.000, autóbusz átszálló 2.000, operai járat 4.000, fogaskerekű térfijegy 800, hegymenet 480, lejtmenet 400 billió pengő. Lósport A szombat—vasárnapi fizetőverse­­nyek eredménye: Szombaton: I. ,­utam: 1. Jeanne d’Air (Zwidinger), 2. Er­­zsók. Tót. 10:10, befutó 14. II. futára: 1. Fenegyerek (Hévizy), 2. Riadó. Tót.: 16:15, helyre 18: 19, befutó 54. III. futam: 3. Fegyvernek (Hévizy), 2. Bolilika II. Tót. 10:10, be­f­utó 16. IV. futam: 1. Hannibál (Zwillinger), 2. Nik­ttu. V. futam: 1. Indokolt (Hé­­vizy), 2. Jegyes. Tét. 10:12, helyre­ 11, 13, befutó 27. VI. futam: 1. Pétopé (Jónnis), 2. Szellő. Tót. 10:13, befutó 27 VII. futam: 1. Nagyszél (Ravmer), 2. Véletlen Tót 10:13, helyre 10, 10, befutó 4­0. Vili. futam: 1. Izgató (Zwizinger). F. m. Futár. Tót. 10:16. IX. futam: 1. Judit, 2. Idegen, 3. Ér­dekes.­­ Vasárnap: I. futam: 1. Er­­zsók (Gálla), 2. Vera. Tot. 10:12, helyre 10, 10, befutó 55. II. futam: 1. Fantom (Raymer), 2. Merészke. Tót. 10:10, helyre 11, 22, befutó 40. III. futam 1. Híradó­ (Zwillinger), 2. Labda. Tot. 10:21, helyre 13, 35, 14, befutó 41, 43. IV. futam: 1. Drágám (Hévizy), 2. Bob. Tót. 10:24, helyre 14, 20, befutó 103. V. futam: 1. Fék­telen (Jónás), 2. Zsibó T. Tót. 10:24, helyre 18, 22, befutó: 69. V. futam: 1. Avanti II., 2. Kormos, 3. Béla. Tót. 10:37, helyre 11, 11. 10, befutó 64, 47. VI­., futam: 1. Elemér (Hé­vizy), 2. Pityu. Tót. 10:12, helyre 13, 51, befutó 167. VIII. futam: 1. Bűbá­jos (Szunomár), 2. Leónyka. Tót. 10:18, helyre 13, 26, befutó 177. IX. futam: L Judit, 2. Vargáné, 3. MUs England. Pasaréti Szanatórium,, BUDAPEST, II., SIZSÓ­ UTCA 27-29 TELEFON 361-750 elsőrangú ellátás, napi 4-szeri étkezéssel üdülőknek. Bete­geknek: orvosi kezelés, sebészet, nőgyógyászat, szülészet, gyer­mekgyógyászat. Szobarendelés a helyszínen vagy telefonon. ZSÁKOK, PONYVÁK, ZSINEGEK Vétel, eladás, javítás, kölcsönzés: SZEKES 3MÍMÁEY 13‘ “ Steyr Ktcckner-Deutz Dodga Hentschel Mercedes* Diesel Vomaa Ford V 8 Renault Büsslng NAG Ford OD Rex Klőckner-Dlesel PhSnomen typusú tehergépkocsik Í—S tonnáig „TiCHMGGLOBUS" C*engery-utca 28. Telefón: 221—659 Magyar-angol esküvő az Egyetemi-templomban Hétfőn délben fényes esküvő volt az Egyetemi-templomban. Csurgay Ilen­iette, Csurgay kö­vet leánya esküdött örök hű­séget Dennis Bloodworth-nek, az angol hadsereg századosá­nak. A házassági szertartást Mindszentiig hercegprímás vé­gezte. — Ez a házasság — mondot­ta a hercegprímás beszédében — egy kis nemzet és egy halal más világbirodalom összefogá­sának szimbóluma. A házasság tanúi: Velics László, Magyarország utolsó görög követe és Mr Clupter­oac, az angol hadsereg főhadnagya volt. Szigorú rendszabályokat tervez a kormány a valutázók ellen Az utóbbi idők túlzott valuta­­üzérkedése a kormányt újabb szigorú intézkedések megtéte­lére kényszeríti. Így elsősorban szigorúan végrehajtják a már érvényben levő valuta-beszol­­gáltatási rendszabályokat, me­lyek szerint minden külföldi pénzértéket záros határidőn belül be kell a Nemzeti Bank­nál jelenteni. E rendelkezés el­mulasztóival szemben a kor­mány a legnagyobb szigorral jár el A bejelentési kötelezett­ség a valután kívül kiterjed a minimális mennyiségen felüli törtaranyra, továbbá az arany­­érmékre is. Egyedüli kivétel a magyar veretű aranyérme lesz. Helm, az angol misszió vezetője Budapesten Az új brit politikai megbí­zott, Alexander Knox Helm szombaton Budapestre érke­zett. Az új brit követ igen vál­tozatos és érdekes diplomáciai múltra tekinthet vissza. Szol­gálati idejének nagy részét a Brit Birodalomnak politikailag és stratégiailag is legfontosabb zónájában, a Közel-Keleten és a Földközi-tenger keleti meden­céjének országaiban töltötte el. 63 éves. Diplomáciai karrier­jét 1920-ban Szalonikiben mint alkonzul kezdte meg. 1921- ben a konstantinápolyi nagy­követségen szolgált. 1927-ben konzuli minőségben Ankarába kerül, 1930-ban ügyvivő Kon­stantinápolyban Egy évi szol­gálat után Londonba, a Fo­­reign Office keleti ügyosztá­lyába nyer beosztást, 1936-ban a Birodalmi Védelmi Tanács­ban képviseli a brit külügymi­nisztériumot. 1939-ben Addis- Abebába nevezik ki konzul­nak. 1939-ben a washingtoni brit nagykövetségen teljesít kö­­vetségi titkári minőségben szol­gálatot, 1942-ben követségi ta­nácsos ugyanitt. A háború alatt, 1942-ben az ankarai brit nagykövetségen működik nagy­követségi tanácsosi minőség­ben, honnan Budapestre ke­rült mint a Brit Birodalom po­litikai képviselője. Elmarad a Magyar Békeegye­­sület alakuló közgyűlése, ame­lyet kedden délután 5 órára a parlament delegációs termébe hívtak össze. A postatarifákat július 1-től százszorosra emelték. A 20 ór-os levél hely­ben 24, vidékre 40 billió pengő. A rádió 400 billió. .Kedd, 1946 Júlin. * Rendőrségi fairek A rendőrség előállította Sza­bó János, Szabó Olga és Tubák István budapesti lakosokat, akik­nél 10 kg bőrt, megmotozásuk­­kor 20 dollárt és 108 márkát találak. Fizetési eszközökkel való visszaélés és áru rejtegetés címén eljárást indítottak elle­nük. Hétfőn hajnali 1 órakor még ki nem derített ok következté­ben kigyulladt a Ganz és Társa Fő­ utca 71. sz. épületének te­teje. A­ kivonuló tüzőrség csak hosszas munka után tudta a ve­szedelmes tetőtüzet megakadá­lyozni. A tűz okának kiderítésé­re a nyomozás megindult. Az éjszakai ellenőrző útja al­kalmával az E-csoport 14 sze­mélyt állított elő. Színraázi műsor *ed­: Nyár! szünet. Víg: Kis Katalin (7) — Fővárosi Operett­ Egy csók és más semmi (7) — Bilvárotti lij Isten Theualiati (7) - Mauárii: ti áj módszer (7) — Macsari Víg övegy (7) — Művész. Az erűbe*, hu állat és ai erecy (7) — Béke: 2uuu pengős férfi (7) — Pestis Váljunk ti (7) — Arthieyunisx;Kis Szapotál • gólya (7) — Kamuravarieté; A mi kis eirtusxunk (7) — Népvarieté; Aranymadár (7) — Erzsébetiért Sztaháx- Varázskorm­pó (Vali) — Jónef város!; Ártal!ett a feleségem (tyű) — A halkért; Finlango­­kis­asszony (7) aiozifa műsora ADY: Aswooy a vonalon (3, 1, 7) Eb. Juiz&N: Kitrácson­y ju susbau (am.) (4, 6, 8) trODOGftAF (S8b—137': Csapda, Híradó (&4, Va6, ^8, vas. 142-v.or is) CAPITOL: Aranyóra (m­a~­gyar ffei) (¥A, VíS, ^8, vas. ¥12 i.s) CjlTY: Villám­lovas, Éjfél keringő (3, 6, 7) COsilbO: Tökfilkók (3, a, 7) CORVIN: Villám,avas: Éjfeli befogó (Va4, Víg, vas. e­­ftiiti, 11 és ¥i2) DÉCSI: ítélnek a nők (amerikai) (5/a4, ¥jti, vasárnap ^2-kor is) ICLDORADKij Kalozszeritem (4, 6, .s) FÓRUM: A 225-ös korven (amerikai) (A/a4, Vátt, Vá8, vas., üna 2, 4, u, 8) HOMEROS: Bűnös vagyok (3­5, 7) HUNNIA (259—141): (Iryanu (magyar) O­4, 3/i*ö, v., ütin. 11 és ¥72 is) JÓZSEF ATTILA: Parancsolj a csil­lagoknak (am.) (4, 6, 8, van, 2-kor is) KAMARA: Szívdobogás (francia) ((U4. ¥26, ¥&) KOSSUTH: (Váci­ul 14): Ördög konyhája (am.) (&4. ^26, v. 2, 4, 8. üi KÖRÚTI HÍRADÓ: Niafrrt Krónika, a hét magyar ak­tualitásai, Új amerkai híradó, A jövő muzsikusai, a jövő muzsikusnevazedék. (Előadások: reggel 6-tól este le óráig) KULTUH: Cin a nyomor­úság (ma­gyar film) (Előadások: 34, 326, HA­­LLOYD: Nevadai hajtóvadászat (am) (Előadások: 3­24, ^6, T-8), OMM4: ítélnek a nők (amerikai ) Yung (4, O. 8, vas *1-kor is) OlYMPIA: Nyugati partraszállás (amerikai) (V*2 (Vi4, ¥*), ¥& vas. ¥A2) PALACK: Becsületből elégtelen (amerikai film) (11, *,& %4, Vas %*) PATRIA: Tűzön vizen át (angol) OM, H6, ^zS) PEVuFí: Lesz, ami tesz (magyar fim) Ezer isten országa (1,14, 126, PHÖNIX: Szürke sátán (amerikai) (11, 1, 3, 5, 7) RÁDAY: Néma tanú (Előadások kezdete: ¥*&, Va8, vasár­nap és önn. V14) ROYAL APOLLO: Esküvő hármasban (amer.) (4, 6, 8) küvő hármasban (am. film) (4, 6, 8) SCALA: 225-ös korvett (amerikai film) (4, 6, 8, vas., ann. 2 is) STÚDIÓ: VIII. Henrik magánélete, Chalsea Laughton (angol), Cá2 V14 V26 H8, v. d 12) TÁTRA: Potyautas (Fenvandel), Chaplin, a holdkóros OM, %6, ¥14, vasárnap 142-kor is) TINÓDI: Ahogy tetszik (amerikai film) (¥24, V26, A.8) TURÁN: Táncolj és szeress (ara.'i, Nürnbergi nagy per. Híradó (Előadá­sok kezdete: 2. 4. 6, 8, vas. (212 is) URÁNIA: Halló Moszkva (protz film) (4. fi, 6, vas, ü»n). á is) VA­ROSIG Az én lányom nem olyan (V14. 126. V28 órakor) — VESTA: Dr Jöra naplója (11. 1, 8, 5, 7) Gondoljon »l­ép«és!épp, jövöjár© és használjon Hermonitli-krémet. É Elisabeth­­Sergner AHOGY TETSZIK TINÓDI Tel.: 420-17* BECSÜZ­ETBŐL, El£fimg» ORIENT—OBJEKTÍV­ FILM. PALACE FŐSZEREPBEN: JAMES STEWALST ÉS JEAN ASSTO1K I issonteladóknak ROSENBERG ISTVÁN nagykereskedő. Budapest, VI. Király­ utca 6, v. Paulay Ede­ u. 1. Tel.: 424-341 Kiraktállvány? IStll TEXTILÁRU-VISZONTELADÓK! KARTON, FLÓKON, IMPRIMÉ KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK­ 70 és 140 cm női gyapjúszövet pantel színekben Dr KISS GÉZA és MÜNSTER LIPÓT divatéri nagykereskedés. Budapest, VII., Madách I -út 6. Rumbach­ utca Mfok. Telefon­ 213—07.

Next