Magyar Nemzet, 1946. augusztus (2. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-01 / 169. szám

A m­agyar Iiefiieszerzísties® tervezet h­ivatalos szövege A Magyar Távirati Iroda Pá­rjából közli a külügyminiszterek tanácsa által elfogadott, július 13-áról keltezett magyar béke­szerződés tervezetét, mely nyolc részből, 37 cikkelyből és hat mellékletből áll. A tervezet bevezetőben meg­állapítja, hogy Magyarország szövetkezett a hitleri Németor­szággal s ezért a háborús fele­lősség ráeső részét viseli. Min­­togy Magyarország 1944 decem­ber 28-án megszakította kapcso­latait Németországgal, annak hadat üzent és 1945 jan. 20-án fegyverszünetet kötött a Szov­jetunióval, Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal, a szö­vetkezeti hatalmak támogatják Magyarország azon kérését, hogy a békés állapotok alapjául szol­gáló békeszerződést köthessen, tagja lehessen az Egyesült Nem­zeteknek s csatlakozhassák min­den olyan megállapodáshoz, amelyet az Egyesült Nemzetek keretében kötöttek meg. A szer­ződés részletes rendelkezései a következők: A teatározó Az I. rész Magyarország tatáraira vonatkozik. Meg­állapítja, hogy­ Magyarország ausztriai és jugoszláviai hat­­tárai ugyanazok maradnak, amelyek 1838 január 1-én voltak. Az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntés ren­delkezései semmisnek nyilvánít­tatnak Ezáltal a magyar-román határ az 1838. január 1-ji álla­potnak megfelelően visszaállít­­tatik. A Magyarország és a Szovjetúnió közti határ­­eme két ország és Románia közös határ­pontjától kiindulólag a Magyar­­ország, a Szovjetunió, valamint Csehszlovákia által alkotott kö­zös határpontig a Magyarország és Csehszlovákia közötti határ­vonal mentén az 1938 január 1-i helyzetnek megfelelően álla­­píttatik meg. Az 1933 november 2-án hozott bécsi döntés rendelkezései sem­misnek és meg nem­ történtnek tekintetnek. A Magyarország és Csehszlovákia közötti határ e két országnak Ausztriára­ való kösés határpontjától kiinduló­­lag a magyar-cseh­ határnak a Szovjetunióval alkotott közös határpontig az 1933 január 1-i állapotnak megfelelően állítta­­tik vissza. Jelen szévén csak kis­érl­éti megoldásnak tekintendő mind­addig, amíg Csehszlovákia és Magyarország kormányainak al­kalma nyílik a békeértekezle­ten, vagy pedig a külügyminisz­terek tanácsa előtt álláspontju­kat e tárgyban kifejteni. A szabadságjogok A II- rész politikai záradéko­kat tartalmaz. Rendelkezik az alapvető emberi szabadság­jogokról, amelyeket Magyar­­országnak a közigazgatása alatt álló személyek számára bi­t­­tosítania kell, intézkedik a szövetségesek ellen irá­nyuló tevékenységek megaka­dályozásáról, a háborús bűnö­sök felelősségrevonásáról, majd megállapítja, hogy Magyaror­szág teljes érvényűnek tekinti az Olaszországgal, Bulgáriával, Romániával és Finnországgal kötött békeszerződéseket, vala­mint a szövetségesek részéről osztrák, német és japán vi­szonylatban elért egyezségeket. Magyarország és Románia kö­­zött a háborús állapot megszű­nik a szövetségesekkel kötött békeszerződések életbelépésé­­vel. Minden szövetséges hata­lom a jelen szerződés életbe­lépte után 6 hónappal közölni fogja Magyarországgal, hogy a há­ború előtt kötött melyik két­oldalú szerződést óhajtja élet­­ben tartani vagy megújítani. A III. rész a katonai záradé­kokat tartalmazza. A már ed­dig ismert és hiteles adaton túlmenően megállapítja, hogy a magyar légi és szárazföldi erőkhöz nem tartós é személy­­■Bt acalmínemű katonai kikép­­zésben nem részesülhet. A ma­gyar hadifoglyokért a lehető leghamarabb hazaszállítják a Magyarország és a magyarokat hadifoglyokként fogvatartó egyes hatalmak közötti meg­­állapodásnak megfelelően. A hazaszállítás költségeit a ma­gyar kormány viseli. A Mvoisions A IV. rész a szövetséges had­­erők kivonulásáról intézkedik. Eszerint a jelen szerződés elit­­belépésétől számított 90 napon belül valamennyi szövetséges haderőt kivonják Magyar­­országból, de a Szovjetuniónak jogában áll Magyarország terü­letén annyi fegyveres erőt tar­­tania, amely szükséges ahhoz, hogy az ausztriai szovjet meg­szállási övezettel a Vörös Had­sereg közlekedési vonalait fenn­tarthassa. Magyarország köte­­lezi magát, hogy a közlekedési vonalak fenntartásához szüksé­ges könnyítéseket biztosítja, amiért a magyar kormány té­­rítést kap. A Jóvátétel A béketervezet V. része a jóvátételről és a javak visz­­szaszolgál­tatásáról intézkedik. Az Egyesült Államok delegá­­ciója fenntartja magának a jo­got, hogy ezt a kérdést a béke­­konferencián újra felvethesse. A VI. rész a gazdasági fel­tételekkel foglalkozik. Intéz­­kedik arról, hogy amennyiben Magyarország ezt még nem tette meg, vissza kell adnia az Egyesült Nemzeteknek és azok állampolgárainak és I­V. terhé­­nyes jogait és érdekeltségeit az 1941 április 10-i állapot szerint azok mai állapotában. Magyarország elismeri annak szükségességét, hogy az Egye­sült Nemzetek vagy azok ál­­lampolgárai kártérítést kapja­nak olyan tulajdonukért, amely a háború alatt elveszett vagy megsérült. A magyar kormány megszünteti ezeknek a javak­nak és érdekeltségeknek min­den felü­gyeletét és hatálytala­­nítja mindazokat a jogügylete­ket, amelyeket a tengelyhatal­mak vagy­­azok ügynökei az Egyesült Nemzetek állampolgá­rainak javaival kényszer vagy erőszak alkalmazásával létre­­hoztak. Magyarország elismeri, hogy ez Szovjetuniónak joga van mindazon magyarországi német követelésekre, amelyeket a né­metországi ellenőrző bizottság átruházott a Szovjetunióra és kötelezi magát arra, hogy min­den olyan intézkedő­t m­eg fog tenni, amely ezeket az átruhá­zásokat megkönnyíti. Magyarország lemond a sz­ö­­vetséges hatalmakkal szemben minden olyan követelésről, amely 1939 szeptember­­-e után egyenesen a háború kö­vetkeztében támadt. Magyar­­ország beváltja a területén ki­­bocsátott szövetséges katonai fizetési eszközöket és kötelezi magát arra, hogy addig is, amíg kereskedelmi szerződése­ket köt, az Egyesült Nemzetek a legtöbb kedvezmény elvében részesülnek. Gazdasági tekintet­ben a vitás kérdések eldöntése paritásos békéltető bizottság elé tartozik. A VII. rész a Duna-problé­­mára vonatkozik. A Vili. a befejező záradék, amely megállapítja, hogy a szerződések hivatalos szövege az orosz és angol. A szerződés a szövetéges hatalmak és Ma­gyarország által történt ratifi­kálás után lép hatályba. A vitás békepontok A békeszerződéseknek azon pontjait is közzétették Pakisban, melyekre vonatkozóan a négy külügyminiszter nem tudott megegyezni. Ez a publikáció tartalmazza a két különböző amerikai javaslatot a r­i­szter­­olasz határvonalról A jóvá nem hagyott bék fő­pontok szövegében a legnagyobb helyet a dunai kérdés foglalja el. A Szovjetunió nézetei itt el­térnek Nagy-Britannia és az A jóvátételi kötelezettségeken kívül a békeszerződések ter­vezete különböző gazdasági rendelkezéseket is tartalmaz. Ezek részben egyöntetűen vo­natkoznak a Balkán-államok A békekonferencia kedden a két angolszász és a kínai kül­döttség vezetőinek felszólalásá­val akadémikus jelleget öltött és azt a következő napok során is meg fogja őrizni, mert az egyes delegációk elnökei egy­mást követik a szónoki emelvé­nyen, hogy kinyilatkoztassák a békébe vetett hitüket. De ha a plénum ülése akadémikus és ezért eseménytelen is, a sza­­bálybizottságban már fellángol­tak az izgalmak. Szerdán délelőtt elsőnek a jugoszláv megbízott szólalt fel, aki azzal érvelvén, hogy egyes nemzetek jobban vannak érde­kelve bizonyos béketervezetek kidolgozásában, mint mások, úgy ítélte, hogy a konferencia minden döntést csak kétharmad szavazattal hoz­hat meg, nem pedig egyszerű szótöbbséggel. A jugoszláv kül­döttek ezenkívül ajánlották Albániának, mint Olaszország által megtámadott, megszállott és kifosztott országnak a kon­­ferencia 22. tagjaként való fel­vételét. Ezután megkezdődött a kis nemzetek ellentámadása. A hol­landiai delegátus élesen bírálta a nagyhatalmak által megálla­pított és a jugoszlávok által tá­mogatot procedúrát, amely fö­löttébb kedvezőtlen a kis né­pekre. Lényeges az, mondotta, hogy a határozatokhoz csak sima többség kelljen, mert ha kétharmadot kérnének, szinte lehetetlen lenne pozitív eredmé­nyekhez jutni. (Tanácsnoki sze­repre kárhoztattak benünket és ezenfelül ellenőrizni akarják te­vékenységün­ket» — kiáltotta. — Eivatt ausztráliai delegátus ha­sonló értelemben szólalt fel. A vita folyik. A békeértekezlet illetékes kö­reiben nyert értesüléseink sze­rit csehszlovák emlékiratot terjesz­tettek a békeértekezlet elé a szlovákiai magyarság problémá­jával kapcsolatban. Ez az em­lékirat tíz sűrűn gépelt oldal­ból, egy bevezető részből és három fejezetből áll. A beve­zető rész a csehszlovákiai ma­gyar kisebbség teljes likvidá­lásának szükségességét’ hang­súlyozza és igyekszik bizonyí­tani. A három fejezet ezután en­nek a likvidálásnak három állo­­­mását ismerteti. Az első a je­lenleg érvényben lévő magyar­csehszlovák népességcsere-egyez­­ménynek olyan módosítása len­ne, hogy a kicserélendő magya­rok sz­ám­a százötvenezerre eme­­lődjék fel. Erre a­ csehszlová­kok­­a konferencia engedélyét kérik. A második rész 200.000 elmagyarosított szlováknak visz­­szaszlovákosítását jelenti be. Az emlékirat hosszas statisz­tikai táblázatokkal 200 eszten­dőre terjedő történelmi vissza­pillantással, községről-községre haladva, bizonyítgatja, hogy a megjelölt 200.000 lélek egy magyari­zálási folyamat eredm­­é­­nyeképen szakadt le a szlovák testről. A fennmaradó 220.000 ma­gyart Csehszlovákia egyszerűen át akarja tenni a határon, még­pedig a Magyarországról hiter Egyesült Államok javaslataitól. A különbség lényegét párisi tu­dósítónk lapunk szerdai számá­ban már ismertette, és Finnország területén az Egyesült Nemzeteknek és ezek polgárainak javaira és érde­keltségére. Az amerikai javas­lat az Egyesült Nemzetek pol­gárait ért károk teljes kár­­ért­­lepített svábok helyébe. A me­morandum ezt a részét táblá­zatokkal igyekszik alátámasz­tani. A magyar béketervezet ren­delkezései mélységes leh­­angolt vágót váltottak ki párisi magyar körökben is. Illetékes magyar személyiségek első reflexióikat a következők­ben foglalják össze a Magyar Nemzet számára: — Először területi rendelke­zések,­­4 trianoni döntés ismét­lődik meg, az eredetinél talán még rosszabb kiadásban. Azt a tényt ugyanis, hogy a csehszlo­vák-magyar határkérdés függő­ben maradt, nem, leját biztató jelenségként felfogni. A csehszlovák kormánydele­gáció minapi utazása, amely e kérdésre is vonatkozott, sike­res volt nemcsak prágai, ha­nem más nagyhatalmi főváro­sok jelentése szerint is. Másod­szor: szomorú jellegzetesség a kisebbségvédelem teljes hiánya. A tervezet ugyanis tartalmaz egy teljesen platonikus nyilatkoza­tot az emberi jogokról, de e jogokat semmi szabályzat, sem­mi szankció, semmi testület sem biztosítja. A béketervezet­nek ez a része fedezetlen váltó­nak tekinthető. Harmadszor: a gazdasági szakaszokban sok az ellentét és kevés a precízió. Az ítélettel várni kell. Először és utoljár: az egyetlen kielégítő, sőt talán fölösen kielégítő pont a katonai szakasz, amely kétszer akkora haderőt engedélyez, mint Tria­non. Kérdéses, hogy Magyaror­szág mai helyzetében képes lesz-e hatvanötezres keret fenn­tartására. Lehet, hogy az enge­dékeny paragrafussal nem tu­dunk majd élni — fejezi be nyilatkozatát az illetékes ma­gyar személyiség. Mikes György (Gallicus) A szabadságjogok biztosítása Valamennyi békeszerződéster­­vezet tartalmazza azt a záradé­kot, mely kimondja, hogy az egykori ellenséges országnak biztosítania kell a területén élők számára az emberi jogokat és az alapvető Szabadságjogokat, beleértve a sajtószabadságot, a vallásszabadságot, a politikai véleménynyilvánítás szabadságá­nak és a gyűlésszabadságnak jogát. Az­ orosz békeszerződés A benyújtott békeszerződés­tervezetek közül Olaszországé a leghosszabb. Hetvennyolc cik­kelyből áll. A Franciaország ja­vára megállapított határmódo­sítások jelentéktelenek. Jugo­szlávia megkapja a teljes szu­­verenitást mindazon területek felett melyek az 1938. január­jában fennállott olasz-jugoszláv határ és a trieszti kérdésben el­fogadott, úgynevezett (francia vonal) közé esnek. Zára városa ugyancsak Jugoszláviának jut. A Doltekanezosz szigetcsoport pe­dig Görögországnak. A trieszti terület függetlenségét a bizton­sági tanács szavatolja. Olaszország minden jogcímé­ről lemond líbia, Eritrea és Saomári teüm­etában, viaszer­zését kívánja, a Szovjetunió csupán az érték egyharmadát. A külföldön élő román, ma­gyar, finn és bolgár javakat az USA, Nagy-Britannia és Franciaország lefoglalhatónak vagy felszámol­hatónak tartja, Finnországgal viszont kivé­telt tesz. A Szovjetúnió azt kí­vánja, hogy Magyarországot és Bulgáriát ugyanúgy kezeljék, mint Finnországot. A francia, brit és északamerikai javaslat azt kívánja továbbá, hogy Ro­mánia, Magyarország, T­im­or- Szág és Bulgária mondjanak le Németországgal szemben min­den igényükről. A gazdasági rendelkezések alkalmazása során felmerülő ellentéteket különbizottság elé kell terjeszteni. Izag elismeri Albánia függet­lenségét, kötelezi magát Etiópia fenségjogának tiszteletben tartá­sára és az Etiópiából elszállított tárgyak és ereklyék visszajutta­tására.. A béke­tervezet katonai és jó­vátételi cikkelyeit a New­ York Herald Tribüne nyomán már ismertettük. Az Egyesült Nemzetek mind­egyikének javára Olaszország is köteles kereskedelmi téren a legtöbb kedvezmény jogát biz­tosítani. Másfél éven keresztül a négy nagyhatalom római nagykövetei együttesen fog­ják képviselni szövetséges hatalmakat és ők tár­­gyalnak minden kérdésben, mely a békeszerződés végrehaj­tására, vagy értelmezésére vo­natkozik. A fost r#v­ax és a ró­mai fődelegátus beszéde A békeértekezlet második napján felszólalt Attlee minisz­terelnök, Byrn­es és Vang-Li-C­sie külügy­miniszterek. Byrnes azt mondotta: Demokráciát nem lehet szuronnyal tanítani. A megfélemlítés félelmet szül, a jóindulat jóindulatot. Az Egyesült Államok szilárd elhatározása, hogy nem térnek vissza többé az­­ elszigetelődés politikájához Az amerikai külügyminiszter reméli, hogy a konferencián megjelentek szabadon ismerte­tik majd kormányaik álláspont­ját. Attlee miniszterelnök, a kö­­vetkező felszólaló, hangoztatta hogy a négy nagyhatalomnak figyelembe kell vennie a tizen­hét kisebb nemzet véleményét. A békeszerződések célja, hogy visszatereljük az európai család körébe annak öt eltévelyedett tagját — mondotta Attlee. Törekvésünk, hogy boldogabbá tegyük Európát. Fő feladatunk", a Németországgal való bánás-* mód­ hátramarad, de sok múlik azon, milyen szellemben intéz­zük el az öt kisebb nemzet ügyét. . ■ A kínai külügyminiszter se­­­rint nagyfontosságú, hogy nem szabad olyan feltételeket szabni a legyőzött nemzetek számára, amelyek elősegíthetik a reak­ciós elemek újabb erőrekapását ezekben az országokban. A román és bolgár békseszerződésé is. A román békeszerződés-ter­vezet bevezető része a magyar­hoz hasonlóan megállapítj­a Románia felelősségét a hábo­rús részvételért, de szövege el­tér a magyar szerződéstől, amikor leszögezi, hogy Romá­nia 1944 szeptember 12-én va­­lamennyi Egyesült Nemzet ér­dekében cselekvő részt vállalt a Németország elleni háború­ban. A román tervezet szövega továbbá nemcsak azt mondja, hogy Romániának lehetőséget kell nyújtani az Egyesült Nem­zetekhez való csatlakozásra, hanem azt is­­ kifejezésre jut­­tat­ja, hogy a román békeszer­ződés baráti kapcsolatok alap­ját alkotja majd a szerződő felek között. Románia határai megfelelnek majd és 1941 január 1-én fennállott határoknak, kivéve a román-magyar határt, mely a trianoni vonalat követi, és a szov­iet­-román határt, melynél az 1940 június 16-án megkö­tött szovjet-román redriktvtá­­sok irányadók. A szerződés eggyéb rendelke­zései a magyar tervezethez ha­sonló sémát követnek. A . ' bolgár békeszer­zd­ést nyitvahagyta a­ görög-bék­ei hatá­r kérdését, melyre vonat­kozóan a döntést a két érde­kelt fél meghallgatása után, a héberrte Voztrire, iletve a k­ül­­ügyk­omisiterek tanácsára bíz­za. Bulgária jóvátétele Juno­­szláviának és Görögországna­ak csak részleges lesz, mert Bul­gária résztvett a németek­­11-ei háborúban. A Székesszerű töt­ések gazdasági i*ctmií©lk©3£csci Párisi tudósítónk szerda esti tetefonjelentése a békekonferenciáról A sz­lovák síépisstóiságok mogásosseiác stéi­ttel A csehszlovák-magyar lakos­­ságcsereegyezmény 8. §-ának ér­telmében a csehszlovák kormány létszám felett telepítheti át azo­kat a magyarokat, akik a szlo­vák nemzeti tanács 1945 május 15-én kiadott 33-as számú ren­delete hatálya alá esnek. Ennek megfelelően a szlovák népbíró­ságok eljárás alá vonhatják azokat a magyar nemzetiségű személyeket, akik az említett rendelet szerint háborús és nép­­ellenes bűncselekményeket el­követtek. Á­ltalános büntetőjogi elv az, hogy a büntetőjogi szabályok kiterjesztően nem értelmezhetők. Az estek túlnyomó részében eme szabályok­­kiterjesztő értel­mezése egyéni kilengésekre nyújt módot. Mint a Prágában megjelenő Svobodne Novin­y jelenti, a kas­sai népbíróság az elmúlt na­pokban 40 magyar nemzetiségű kassai polgár ügyében tárgyalt, akik 1938. novemberének elején fogadták a magyar megszálló csapatokat és megjelentek azok bevonulásán. A népbiróság 1S személyt bűnösnek talált, eze­ket 38 napi kényszermunka­táborra és teljes vagyonelkob­zásra ítélte. További 23 ma­gyar nemzetiségű személy ügyé­ben a népbiróság további ki­vizsgálást rendelt el. Galánta városkában népbiró­­sági eljárást indítottak többek között Kovács Jenő ottani lakos ellen,­ mert följelentőjének val­lomása szerint 1938 november­ 2-án táviratot adott fel Bécsbe a következő szöveggel: (Magya­rok leszünk.* Ezekből az esetekből azt a következtetést vonhatjuk 1®, hogy a szlovákiai népbíróságok eljárása során nem bizonyos er­­kölcsi helyzetek tisztázása a döntő szempont, hanem a la­kosságcsere-egyezmény­­ kereté­ben áttelepülésre kerülő ma­gyarok számának növelése. maffggarellenes tiészteréts&A Békés­csisbárm A magyarországi szlávok an­tifasiszta frontja egyetemes szláv kongresszust rendezett vasárnap Békéscsabán. A gyű­lésen a csehszlovákokat kelle­metlen meglepetés érte, mert az alföldi szlovákok kiküldöt­tei kivonultak a kongresszus­ról s a delegátusok egyharma­­dát magukra hagyták, így csak a­ budapesti és nógrádi kiküldöttek voltak jelen. A népgyűlésen három-négyezer ember jelent meg, akik­ Cseh- Szlovákiából odaszállított zász­lókkal mondtak fel. A veérat­háza is csehszlovák zászlókkal volt díszítve. Egy-két magyar zászló szerénykedett az ünne­pélyen. A népgyűlésnek az volt a célja, hogy a párisi bé­kekonferenciát impresszionálja azzal, hogy Magyarországon 450.000 szlovák van, akik mind haza akarnak menni, hogy annál könnyebben fogadtassa­nak el a csehszlovákok Pári­ban olyan javaslatot, mely 450.000 magyar kitelepítését eredményezné Csehszlovákiá­jáé. A kongresszust, a Hej Simonét fázná fasiszta, tmMfeBfl

Next