Magyar Nemzet, 1946. szeptember (2. évfolyam, 194-218. szám)

1946-09-01 / 194. szám

I 2LJ Vasárnap, 1946 S zppfembe­i Magyar Nemzet A Népszava dörgedelmes hangon kioktatja lapunkat, mert a Parasztszövetségről azt mer­tük írni, hogy az voltaképpen a magyar parasztok szakszerve­zete. ..Mindenki tudja, hogy a szakszervezet elnevezés lefog­lalt valami azoknak a szakszer­vezeteknek számára, amelyek­ben a dolgozók folytatnak har­cot a munkáltatókkal szemben, saját érdekeik védelmére..." Rendben van. Tudomásul vesz­­szü­k, h­ogy a Parasztszövetség ilyen értelemben nem szakszer­vezet. Csak azt is mi értjük, miért kell ezért az ártatlan ha­sonlatért megsértődni? Miért sérelmes az, ha egy paraszti szervezetet a munkásság szer­vezeteihez hasonlítunk?! • Az egyik kommunista lap tá­madja­­a vállalati igazgatókat. A többi közt ezt írja. ..Valójá­ban rendesen nem az igazgatók, hanem a ranglétra sokkal ala­csonyabb fokán álló és sokkal rosszabbul fizetett tisztviselők szokták az üzemeket igazgatni." Édes. Köszönet a Roosevelt-térért ­ A Közmunkatanács Fisch­er József elnöklésével ülést tar­tott. Az elnök bejelentette, hogy Schoenfeld Artúr, az Egye­sült Államok budapesti követe kormányának köszönetét fejez­te ki, hogy Budapesten teret neveztek el Rooseveltről. A na­pirend tárgyalása során részle­tesen megvitatták az új házadó­­mentességi rendelettervezetet és az a vélemény alakult ki, hogy a 12 évre kontemplált rendes adómentességet legalább 15 év­re kellene felemelni. Tárgyalták a lakáshelyreállítási költségek beszámításáról intézkedő rende­lettervezetet is, majd a Várhegy nyugati lejtőjének szabályozási terveit vitatták meg. A Margit­sziget romépületeit lebontják­ A Palatínus, a Flóra és a Marga­­retta szállók helyreállításához hozzájárulnak, miután ezek az épületek aránylag csekélyebb sérülést szenvedtek. Engedélyez­te a Közmunkatanács a pesti Dunapart viaduktjának helyre­állítását is. H­áz­áss­ág. Zenki Valéria és Kiagg Sándor házasságot kötöt­tek. Minden külön értesítés he­lyett. Kovári Livia és Kovák Péter Szept. 1-én házasságot kötöttek. ■ Major Róbert és dr Kaittr­­Júlia házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.)­­ Almássy Kálmánná sz. Jánosi Margit kozmetikus és Czáh An­dor gabonakereskedő aug. 16-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Özv. Vidák Sándorné szül. Varga Rózsika és Rajtár István, a Pesti Magy. Keresk. Bank tisztviselője szept. 4-én házas­ságot kötnek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Lőwy Géza Budapest-Tanger- Madrid és Ana Mary Estebanez házasságot kötöttek. Minden kü­­lön értesítés helyett. Kulcsár Erzsébet és Riborszky György szeptember 1-én déli fél 1 órakor a Bazilikában há­­zasságot kötnek. M. k. é. h. Hámor Anna és dr. Sebán István a mai napon házasságot kötöttek. (Minden külön értesí­tés helyett.) Győr Erzsébet és dr. Sári József aug. 31-én házasságot kötöttek. Minden külön értesítés helyett. faragó Ági és Rados (Reis­­n­ann) Artúr f. hó 1-én d. e.­élt órakor a Csáky-utcai temp­lomban házasságot kötnek.­­Philip Rezsőné szül. Blum Piroska és Herling Vilmos há­zasságot kötöttek. özv. Wollák Henrikmé sz. Ehrmann Franciska édes­anyja, távollevő fivére Wol­­­­lák Ignác, Vámos Gézáné sz. Wollák Mariska (San Paulo), Wollák Ottó, Székely Sándor­né szilt. Wollák Olga, Wol­lák Ernő testvérei mély fáj­dalommal jelentik, hogy sze­retett gyermeke, a legoda­­adóbb testvér és rokon, Wollák Illa augusztus hó 31-én, türelem­­mel viselt szenvedés után ál­dásos és munkás életét be­fejezte. Temetése szeptember 1-én, vasárnap d. u. 2 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. teme­tőben. Iga­zol­ják még: Wollák Ignácné, Wollák Ottóné Wol­lák Emnődé sógornői Vámos Géza, Szél­dy Sándor sógorai, Wollák Erzsike unokahuga. Jói­ses emlékét H­anni­mák, szeretéi­vel őrizzük meg. . • A pénzpiac A hét üzletmenete azt mu­tatja a magánforgalomban, hogy a kereslet és kínálat meglehetősen kiegyensúlyozó­dott, ami javára vált a piac­nak, ahol túlzott kilengések nem fordultak elő. Számos részvényben igen komoly for­galom alakult ki. Szombaton az irányzat csendes volt és a zár­lat a többszöri hullámzás után javuló volt Árfolyamok: Ke-Telk. Bank 41—46, Nemzeti Bank 75, Szén 102—106, Cukor 118—127, Salgó 6—6­ 25, Rima 28.5—27, 27-es főv. 800—850, 11-es főv. 620—4540, Népszöv. fontkötv. 250—230, Speyer 650—610. Ez utóbbi kötvénybe, mely sokáig elhanyagolva fe­küdt, most nagyobb vásárlások voltak. 42 tonna csokoládé jön A Magyar Külforgalmi R. T. az új állami alapítású külke­reskedelmi vállalat értesítést kapott, hogy az amerikai le­szerelési anyagból kölcsönzött első szállítmány a magyar ha­tárra érkezett. A küldemény 42 tonna csokoládéból és 32 tonna gyógyszerből áll. A vagonok szigorú biztosítás alatt folytat­ják útjukat Budapestre. Páris­­ból jelentés érkezett, hogy to­vábbi 29 vagon árut raknak be Marseilleben és Le Havreban. A Bonus Textil működési körét átvette az elmúlt év elején alakult Textil Szövő és Kötő Ipari Szövetkezet. A kormány átlátta a szövetkezet­ben rejlő gazdasági lehetősége­ket és m­egbízta a vállalatot, a Textil Munkaközösségek Orszá­gos Központját, mint kisipari érdekképviseleti szervet a meg­valósításra kerülő feladatoknak lebonyolítására. Ezen a réren jelentős munkával kapcsolta be a szövetkezet az ország több mint ezer textilkisiparosát. Hi­vatalos szövetkezete a Buda­pesti Géps Purkolók és Taká­csok Ipartestületének. A szö­vetkezet altruista tevékenységet fejt ki és augusztus 22-én új igazgatóságot választott. Elnök: Sombor György, vezérigazgató: Simák Pál. A vállalatnál dr Susánszky János főtitkár kalau­zolt végig. Gazdasági talpraállásunk és pénzügyi egyensúlyunk szolgálatában új momentumot van alkalmunk regisztrálni. A patinás hírnevű Petőfi Sándor­­utcai Brammer és Pallai-cég avatott szakértelemmel ma is olyan megbízható és hasznos minőségű női ruhakelméket, ruhaselymeket és férfi öltöny­szöveteket hoz forgalomba, amelyek a közönség széles ré­tege számára hozzáférhetők. Minőségi anyagainak árát a cég a közönség teherbíróképessé­­geivel sikeresen hozta össz­hangba. Az amerikai autóárak a legújabb megállapítások sze­rint az előző árakhoz viszo­nyítva a következők: A gyárakhoz közelálló körök szerint az automobilszakmában további áremelések várhatók. Új ár Régiár d o 11 iirhán Plymouth lux* 1142 1069 Dodge luxé 1261 1176 Chrysier Royal 1452 1353 Ford luxé 1068 995 Lincoln 73 2059 1919 Mercury 1333 1241 Chevrolet Stjrl. 1005 936 Pontiac Torp. 8 1240 1152 Oldsmobile 66 1251 1163 Ruick 40 1346 1250 Cadillac 61 S. 1935 1794 Hudson Super 6 Iji60 1257 Nash 600 1206 1119 Backard 8 1682 1565 Studebaker luxé-1238 1158 A Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. Igazgatósága és al­kalmazottai mély megrendü­léssel jelentik, hogy szeretett munkatársunk Wollák Ilonka helyettes igazgató rövid szenvedés után elhunyt. Az elhúnyt közel három év­tizeden át hűséges, odaadó és áldozatkész munkájával, fá­radhatatlan szorgalmával mindannyiunk megbecsülését és szeretetét érdemelte fel. Temetése szeptember 1-én, vasárnap d. u. 2 órakor lesz a rákoskeresztúri szr. temető­ben. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. Bpteszt, 1016 augusztus . lgazdasági hírek Nem lehet többé infláció Most végre személyi garan­­ciákat is kaptunk arra, hogy nem lehet még egy infláció. Rácz Jenőt, az új pénzügymi­nisztert nagy közgazdasági tu­dása, gazdasági életünk minden ágára kiterjedő gyakorlati is­meretei, felülmúlhatatlan szor­galma és munkabírása szinte predesztinálják arra, hogy a mostani, legnehezebb időkben vigye hazánk pénzügyeit. Csej­­key Ernő, a Nemzeti Bank új elnöke gazdasági éleslátásánál, akaraterejénél, törhetetlen elv­hűségénél fogva bizonyára ki­tűnően fogja az ország valuta, és hitelügyét irányítani. Ezeket a férfiakat a pénzünk értékszi­lárdságáért folytatandó kemény harcban sem pillanatnyi nép­­szerűség,­ sem egyéni érdek, sem pártszempont, sem jövő elhelyezkedésükről való gondos­kodás nem fogja a sziklás, ve­szélyes, de felfelé vezető útról eltéríteni. Ma már­ közismert, hogyan lehet egy valuta értékállóságát fenyegető veszélyeket leküz­deni. Először is el kell tüntetni az állam és a főváros deficitjét. Ez kettős feladatkört jelent, ki egyik, hogy a törvények és rendeletek világosak és köny­­nyen alkalmazhatók legyenek. Nagyon sürgős lenne ebből a szempontból az újabb közszol­gáltatási rendeleteket gondos és gyakorlatias felülvizsgálatnak és alaposan gyomláló reform­nak alávetni. A második, hogy vessünk véget másod- sőt tized­­rendű kérdések elintézésénél az aktáknak — minisztériu­mok, ügyosztályok, íróaszta­lok közt végbemenő — időt, pénzt és munkát rabló tologa­tásának. Hogy mit vétkezünk ezen a téren még ma is, ezt vi­lágítsa meg egy példa a sok helyett. Afölött, hogy valamely demokratikus párt helyiségé­nek lakbére mely adókategó­riához tartozik, a miniszterel­nök kell, hogy döntsön a bél­és pénzügyminiszterrel egyetér­tésben! A B-listázás megtakarí­tás helyett költségtöbbletre fog vezetni, ha az adminisztráció észszerűsítését és a törvények és rendeletek világossá tételét nem avatjuk legsürgősebb teen­dőnkké. Ezzel párhuzamosan — országos viszonylatban is — kell, hogy érvényesüljön Kő­vágó polgármester jelszava: „A fukarságig menő takarékosság''. Ugyanezt a fukarságig menő takarékosságot kell a bankjegy­kibocsátás terén is alkalmaz­nunk. Bankjegyet — amint ezt Varga Jenő kitűnően kifejtette — csakis áruváltók leszámítása alapján szabad kibocsátani. Arra az ellenvetésre, hogy az iparnak forgótőkére is van szüksége, csak azt felelhetjük, hogy a jegybanknak nem hiva­tása az iparnak fogótőkével való ellátása. Bizonyos mérvű forgótőkére minden iparválla­latnak állandóan van szüksége. Ha erről a bankjegysajtónak kellene gondoskodnia, beállana a jegyforgalom függetlenítése a piacra kerülő árumennyiségtől, vagyis az infláció. A pénzintézetek valók arra, hogy az életképes iparnak hi­telt nyújtsanak. Fejtöréssel és fáradsággal, a hazai közönség és a külföldi tőke felfogásának és igényeinek kipuhatolásával és ahhoz alkalmazkodva, a jegybank igénybevétele nélkül, a saját erejükre, illetve hite­lükre támaszkodva juttassanak, illetve szerezzenek gazdasági termelésünknek forgó és álló tőkét. Mire való lenne hitel­szervezetünk, ha nem volna ké­pes ezt a feladatkört ellátni? Ha sikerül a következő esz­tendő nehéz gazdasági és pénz­ügyi problémáival megbirkóz­nunk és mindenekfölött valu­tánk értékállóságát biztosíta­nunk, akkor küzdelmeink és nélkülözéseink bőséges kama­tozást fognak abban a bizalom­ban hozni, amelyet helytállá­sunk itthon is, a külföldön is kellene. Egy erős meggyőződés kell, hogy mindannyiunkat ve­zessen: nem lehet többé in­fláció! Éber Antal Az ingatlanpiac Most, hogy a pénzünkkel együtt stabilizálódtak az ingat­lanok vonatkozásában is az árak és értékek, rovatunkat ismét feléleszthetjük és infor­málhatjuk a Magyar Nemzet olvasóit arról, hogy az előző héten milyen ingatlanok, mi­lyen árban cseréltek gazdát. Most az augusztus 1-étől a mai napig lebonyolított ingat­lan adásvételének adatait közöl­jük, így nagyobb áttekintést nyerhet az olvasó a közelmúlt ingatlanforgalmának jellegéről. Feltűnő, hogy bérházakban ez idő alatt semmi forgalom sem volt, egy bérházingatlan sem cserélt gazdát. Annál nagyobb volt a forgalom bérház-részek­­ben, helyesebben társasházzá átalakított bérházaknak társas­ház tulajdoni illetőségeiben,­­ népszerűen öröklakásokban. Eladták: Csengery­ utca 10. háromemeletes bérház, 275 n.­ölön, 23.000 P. adóköteles bér­­jövedelemmel, 2/60. részét 4000 forintért. — Pannonia.u. 19. sz., négyemeletes bérház, 125 n. ölön, 24 000 P. adómén, bérjöv., közp. fűtés, melegv., 32/1000 részét 4000 forintért. — Csalogány­ u. 4/6. sz. négy­emeletes bérház, 56.5 n. öl, 23.000 P. adóm. bérjöv., közp. fűt., melegv., 437/10.000 része, 3880 forintért. — (Érdekes, hogy e három ingatlanrész pengő bérjövedelmüknek fo­­rintban kifejezve négy-ötszö­röséért keltek el.) — Bartók Bélct-út 73. sz. ötemeletes, adóm. bérh. 19.500 P. bérjöv., 81 n. ölön 20/461. része 2100 forintért. (Bérjövedelmének forintban két és félszerese.) — Király-u. 103. sz. négyeme­letes bérház 266 n. ölön 34.600 P. adóköt. bérjöv. 44/10.000 része, 2000 forintért. (P. bér­­jövedelmének másfélszerese.) — Elkelt továbbá Bimbó-u. 11. sz. 270/10.000 része 5000 fo­rintért. — Sztv.u. 43. sz. há­­romemeletes bérh. része 1500 forintért. — Somogyi­ út 22. (Kelenföldi pályaudvarnál) két­emeletes bérhéz része 4360 fo­rintért. — Karácsony­ u. 4. sz. része 1000 forintért. — Győri­ül 1/a, sz. háromemeletes bérh. része 0000 forintért. — Hu­ny­ady János út 5/7. része 1760 forintért. Nem sokkal marad el a ház­rész, illetve öröklakásforgalom mögött a csalá­diházakban le­bonyolított ingatlanforgalom. Itt a következő adás-vételek jöttek létre: Erzsébet királyni­­út 18/b, egyemeletes, adómen­ ? I­­é­ Volt /Ár mmm V . helyén MEGNYÍLT „FŐVÁROSI ALKALMAZOITOK JÓLÉTI SZÖVETKEZET“-ének ÜZLETKÁZ, mely minden igénynek megfelelő osztá­lyokkal 411 a t. vevők rendelkezésére. tes ház, 91 n. ölön, 34.000 fo­rintért. — Nagy Lajos király­­útja 156. sz. egyemeletes ház, 286.60 n. jüvan, adómentes, 17.800 forintért. — Országbíró, u. 13. sz. adóköteles ház, 278 n. ölön, 12.000 forintért. — XIV. ker. Laky Adolf­ u. 78. sz. földszintes, adómentes ház, 88 n. ötön, 5400 forintért. — XIV., Ungvári-u. 9. sz. föld­szintes, adómentes ház, 54 n. ölön 2115 forintért. — XI. ker., Bártfai-u. 24/a, emeletes, adó­köteles ház, 300 n. ölön, 14.000 forintért. — XI. b­ér., Tétényi­ért 60. sz. földszintes, adómen­tes ház, 172 n. ölön, 300 fo­rintért. — Amint látjuk, a leg­nagyobb érdeklődés most is a zuglói kisebb házak és családi­házak iránt van, másodsorban mutatkozik csak forgalom ilyen kis ingatlanokban a lágy­mányosi részeken. Létrejött egy villaeladás is. Az ingatlan Mátyás király­ út 13. és Vilma­ út 8/10. sz. alatt fekszik, a Szabadsághegyen. A villa 2243 n­­ölön fekszik. Va­lamikor Mank Péter neves ma­gánbankár építtette saját cél­jára. Eladási ára 20.000 forint volt. Ha az ingatlanon lévő villa-felépítménynek semmi ér­téket sem tulajdonítunk, ha­nem az egész vételárat csupán a telek értékeként számítjuk, úgy 9 forint esik egy telek négyszögölre vételárként. Igen kevés telek cserélt gaz­dát. Eladták az Abonyi­ u. 3. sz. alatt 300 n. öles bérháztelket, 22.500 forintért (négyszögöle kb. 75 forint). — XI., Bürök­ u. 11. sz., 347 n. öles villatelket 4206 forintért (négyszögöle kb. 12 forint.) — Végül XII., Fészek­ u. 8. sz. 300 n. öles villatelek 5000 forintért (négy­szögöle kb. 17 forint) kelt el. Pórul jártak e Budapest—Esztergom—Fü­zi­­tői H. É. Vasút Rt. részvé­nyesei. A felszámoló vasúttár­saság most közli, hogy minden elsőttségi részvény után be­váltásul 0 66 adópengőt fizet. Magyar részvények legújabb árfolyamai augusztus 32-én a genfi tőzsdén: Általá­nos kőszén 65, Nasi­l1 20, Ofa 4. Az árfolyamok némi lanyhu­lásról tesznek tanúságot. Orosz ezüstöt adtak el hosszú idői után elő­ször az angol kormány enge­délyével az orosz piacon India számára. Az eladott tétel 200.000 uncia, tehát nem lé­nyeges mennyiség. A legköze­lebbi hónapokban további 2 millió uncia kerülhet London útján India számára. Külkereskedelmi tárgyalásaink Ausztriával Heinl kereskedelmi miniszter közlése szerint a leg­közelebbi napokban indulnak meg. Ausztria főként élelmi­szereket igényel, aminek ellené­ben Magyarország grafitot, mag­nezitet, vasat, papírárut, továbbá sót kapna. üzbelisztje valamosztása a moszkvai rádió jelentése szerint­­ egyre erősebb tempót vesz. Az első hatalmas villamos­­erőmű üzembehelyezése után már megkezdték a második erő­mű építését. Román kölcsönről tárgyalnak Londonban és az Egyesült Államokban. A köl­csönt gépekben és nyeranyagok­­ban vennék igénybe. m­iat­i? Az a baj, hogy míg a tényleg­­es közalkalmazottak régi fize­t­­ésük 60 százalékát kapják, ad­dig a nyugdíjasok csak is 60 százalék 60 százalékát, azaz a régi nyugdíj 36 százalékát. Ugyanakkor például a lakbér a réginek 120 százaléka. Miért? kérdik a nyomorgó nyugdíjasok. .* * Az a baj, hogy augusztus 24 óta a kerékpárosokat nem en­gedik át a Kossuth hídon ,és így naponta kétszer 35—55 per­ces kerület kell lenni. Nem ért­jük, miért rosszabbodott a helyzet azzal, hogy egy híd he­lyett, most kettő van. Szomorú kerékpárosok.* Az a baj, hogy bár a háztu­lajdonosokat állítólag kötelez­ték a lakóházak lakhatóvá téte­­lére, legtöbb helyen ez még most sem történt meg. Az új télnek megint csak lyukas ház­tetőkkel, hiányos korlátokkal, elromlott lépcsőház-világítással kell nekiindulni. Eddig nem so­kat kifogásolhattunk, hiszen valójában nem fizettünk ház­bért, de most a forint idején talán már megkívánhatjuk, hogy jó pénzért jó lakást kapjunk. N. D. A magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvétele Jelentettük, hogy Magyaror­szág és Törökország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat­ A magyar követség munkálatainak előkészítésére dr Fábry Pál kö­­vetségi titkár már kedden An­karába utazik a megfelelő see­gédszemélyzettel, hogy a kö­vetség munkáját előkészítse. Az osztálysorsjáték újra meg­indul. A játékterv szerint ismét a közkedvelt ötosztályos sorsjá­tékot vezetik be. A közönség nagy érdeklődéssel várja az új forintos sorsjátékot, amely mó­dot nyújt arra, hogy csekély befektetésért bárki hatalmas összeghez jusson. Az elérhető legnagyobb nyeremény három­százezer forint. Mindenkinek ér­deke, hogy időben gondoskod­jék a sorsjegyek beszerzéséről, mert előreláthatóan hamarosan elfogynak. A sorsjegyek a főárusítóknál­­ már kaphatók. Mozik műsora ADY: Gyere velem nyomom! (SÍT) BETHLEN: Aki mer, az nyer (4, 6, 8) BODOGRÁF: A notredamei toronyőr (Charles Laughton), Híradók (544, 546, 548, v.. 0. 542 is­ BELVÁROSI: Dr Jóm: Egy nflorvos naplója (Előadások 5, 7, vásár és ano. 3 is) CAPITOL: Tarzan a rettenetes (am.) (544, 546, 548, vas. 542-kor is) CITY: Öten voltak (amerikai) (3, 5, 7) CORSO: Hazugság nélkül (magyar) (544, 546, 548) CORVIN: Hazugság nélkül (544, 546, 548, vas. II. 542) DECSI: Hazugság nélkül (4, 6, 8) ELIT: Top-Hat (544, 546, 548) FÓRUM: Quadalcanal (544, 546, 548) FLÓRIAN: Egy asszony ,ki mer (546, 548, vasár- és ünnepnap 544 is) HOMEROS: A férj közbeszól. Hír­adók (Előadások kezdete: 3, 5, 7) HUNNIA: Pepita kabát (magyar) (546, 546, 548, v. és v. 11 és 542 is) IPOLY: Waterloo Briesé (544 546 548) JÓZSEF ATTILA: 7 szerelmes kislány (4, 6, 8, v. és v. 2 is) KAMARA: Tarzan a rettenetes (am.) (4.­­ 6, 8) KOSSUTH: (Telefon: 127—824), Villámlovas (amerikai). Éjféli keringő (magyar) (Kelemen Éva) (546, 548, v. és am­. 4, 6, 8) KÖRÚTI HÍRADÓ: Mafirt Krónika, Orosz Filmhíradó, Sporthiradó, Popey a tengerész sza­badságon, Argentin szerenád (Reggel 9-től este 10-ig folytatólag). LLOYD: Vágyakozás (francia) (544, 546, 548) MARX: Ördög konyhája (544, 546, 548) OMNIA: Boldog Ifjúság (4, 6, 8, v. és v. 2 is) OLYMPIA: VIII. Henrik (542, 544, 546, 448, ... a 5412 is) OTTHON: Modern idők (544, 546, 148) PALACE: Villámlovas. Éjféli keringő * (11, 542, 544, 546, 548) PATRIA: Asszony a vonaton (544, 546, 548) PETŐFI: Tóparti látomás (544 546 548) PHÖNIX: Sportkirály Fernandel (Irán­­ia film) (Előadások 11, 1, 3, 5, 7) RÁKÓCZI-ÚTI HÍRADÓ: Mafirt Kró­nika a hét magyar eseményeivel. India tigrise. Délután 3-tól este 10-ig. ROYAL APOLLO: Csak angyaloknak van szárnyuk (ameriki) C. Colbert (4, 6, 8) SAGVARI: Ezred angyala (544 546, 548) SCALA: Egy asszony aki mer (Corine Luchaire) (4, 6, 8, vas. és fr. 2) STÚDIÓ: Rajongás (ír) (544, 546, 548) SZABADSÁG: Mámoros ifjú­ság (544 , 546, 548) TATRA: Gibra,­Ar (541, 546, 548, vas. 542-kor is) TI­NÓDI: Vágyak a viharban (544, 546, 541) TUJ­AN: Rákóczi nótája (magy.) (2, 4. 6. 8, r., 0. 5412 is) URANIA: Égi szekér (4. 6. 8) VESTA: Er Fran­kenstein (11,­­ 3. 5. 7) VARQSI: Kirándulás az alvilágba (am.) (544, 546, 548) • Mély fájdalommal jelentjük, ha­­ szeretett Apánk, Du­slander Salamon f. hó 29-én hosszú szenvedés után elhúzott. — Gyászolják gyermekei Auslfinder Ignác, és Kemén­y Grünwald Józsefné sz. A. Ella és Szilassi Ist­­vá­nné sz. A. Margit, továbbá menye, vejei és unokái. Te­metése f. hó 1-én d. u. 11 órakor a rákoskeresztúri szr. temetőben.

Next