Magyar Nemzet, 1946. október (2. évfolyam, 219-245. szám)

1946-10-01 / 219. szám

A munkapiac válsága Írta: Éber Antal A termelésben a természet in­gyenes adományain kívül ter­melt termelési eszközökre, vagy­is tőkére és munkára van szük­­ség. Nemzeti tőkénk nagy ré­sze elpusztult, vagy elveszett. A munkára tehát sokkal súlyo­sabb teher nehezedik, mint nor­mális időkben. Megfogyatko­zott, leromlott termelési eszkö­zökkel kell dolgoznia és emel­lett a rettenetes arányban meg­csappant tőkejavakat is pótolni kell, vagy azokat legalábbis használhatóvá kell tenni. Ezekkel a gigászi feladatok­kal szemben a munkapiac vál­ságban van. Nemcsak nálunk, de többé-kevésbbé szinte minde­nütt. A USA-ban egyre gyakrab­ban ismétlődő óriási sztrájkok, a francia közszolgálati sztrájk, az olasz ipari munkabeszünte­tések, az­ angol­ és francia szén­bányászat rossz eredményei, mindezek a munkapiaci válsá­gok tünetei. Nálunk a válság nem nyilatkozik meg sztrájkok­ban, de világos, hogy a mi mun­kapiacunk is súlyos válságban van és hogy ezt gyógyítani a pénzérték sikeres stabilizálása után legsürgősebb, de egyúttal legnehezebb feladatunk. Mi teszi annyira nehézzé ezt a feladatot? A­ fent mondotta­kon kívül a következők: Az or­vostudomány és a betegápolás nagy haladása folytán az öreg, tehát nem, vagy csak korlátol­tan munkaképes emberek szám­aránya óriási arányban megnö­vekedett. A fiatalokra, a telje­sen vagy részben munkaképe­sekre , tehát egyre szaporodó, improduktív vag­y csak részben produktív lakosság eltartása is nehezedik. Másrészt éppen a fia­talság az, amelyet a háború és annak velejárói megtizedeltek és a megmaradtak is mind fi­zikailag, mind lelkileg meg­gyengültek. Mindehhez járul a táplálkozás elégtelensége, a reál­­munkabér nagyarányú csökke­nése és a munkaképességen és munkakészséget­, tehát a mun­kateljesítmény mennyiségén és minőségén rágódó mindennapi gondok. Végül aláássa a nem­zeti munka hatékonyságát a dolgozók jobb ellátására, mun­kája termelékenységére és a nemzeti jövedelem szociálisabb megoszlására irányuló hatósági tevékenység, amely a bürokrá­ciát szörnyűséges mértékben felduzzasztotta, így munkaké­pes emberek tízezrei improduk­tív, sőt igen gyakran a terme­lést hátráltató és késleltető te­vékenységet fejtenek ki. Mi legyen a segítés útja? Első és legfontosabb a nemzeti munka megszervezése. Széche­nyi mondja, hogy „nem a mun­ka, hanem a jól elrendelt mun­­k­a­ fontos. Majd hozzáfűzi, hogy a holland és angol gaz­dáknál­­iyen kevés munka lesz haszontalan, nálunk pedig nagy a munkapazarlás.» Ma is ez a helyzet. Ha már a tőkehiány egymagában is nagy, improduk­tív munkatöbbletet jelent, leg­alább ne szaporítanék azt még bürokratikus nehézségekkel. Ha számvetést csinálnánk arról, hogy a különféle hatósági ren­deletek a nemzeti munkának mily mennyiségét kötik le, meg­döbbenve látnék legfontosabb vagyontárgyunkban, a munká­ban végbemenő pazarlást. Chase, a technokrácia egyik apostola még a békeidőben kiszámította, hogy a USA-ban a helytelen munkafelhasználás folytán a munka 30—40% -a megy ve­szendőbe. Vajjon milyen ered­ményre vezetne ilyen számítás most és nálunk? Az újjáépítési minisztérium legfontosabb hivatása, hogy ve­gye kézbe a munka megszerve­zését. Ne leh­essen semmiféle hatóságnak akár építészeti, akár élelmezési, akár városrendezési, akár adóztatási, akár egészség­­ügyi, akár szociálpolitikai szem­pontból akár minő rendelkezést kibocsátania, mielőtt az újjáépí­tési minisztérium illetékes osz­tálya tárgyilagos és szakértő vizsgálat után megállapítja, hogy az elérendő eredmény arányban áll-e azzal a munka­többlettel, amelyet a rendelke­zés egyrészt a bürokráciának, másrészt a polgárságnak okoz. Azután hozzuk be a hatósági­­ adminisztrációban a felelősség­­ elvét. Ezzel az íróasztalok ezreit­­tüntethetjük el. Az «Échos» is­merteti Crozetnak a sfelelős­­ség­­ről írt kis könyvét, amely­nek tárgya a tisztviselők had­serege által gyakorolt papiros­­gondviselés megbélyegzése. Ezek a tisztviselők — írja — impro­duktív tevékenységet fejtenek ki, eltekintve az egész rendszer fantasztikus költségességétől. A «N. Zr. Zig.» külön tudósítója így írja le a perzsa bürokrácia­­ tevékenységét: «Egy okmányt­­ az egyik igazgatási ág helyettes­­ vezetője aláírja és megküldi a társ­igazgatási ágaknak. A má­sodik aláírja ezzel a megjegy­zéssel: ,Az elsőnek a véleménye alapján.’ A harmadik elbúvik a második, a negyedik a harma­dik mögé. A fővezető szignálja, ,a negyedik javaslatára’, ezzel az akta visszakerül az első alá­íróhoz. Ez látja, hogy a felelős­ség tulajdonkép ráhárulna, te­hát aláírása elé odabiggyeszti, hogy ,a fővezető rendeletéből’. Ing a felelőtlenségi kör bezá­rult. » Ennek a perzsa rendszer­nek kell véget vetnünk, ha bol­dogulni akarunk. Nem folytat­hattuk tovább, hogy éhbérért dolgozó tisztviselők ezrei akta­tologatással és felelősségelhárí­­tással töltsék a saját és a sze­rencsétlen polgárok idejét. Elfogadták a magyar Isák­esaarik falus­­zervezet kaliomi határozsnástyait A katonai bizottság hétfőn délelőtt tartott ülésén elfogadta a Magyarországgal kötendő békeszerződés T0 cikkét, amely kimondja, hogy Magyaro­rszág szárazföldi hadserege — bele­értve a folyami hajóhad sze­mélyzetét — összesen 65 000 fő­nyi lehet, légi ereje pedig 90 repülőgépből állhat 6000 főnyi személyzettel. A 19. cikkely a magyar hadifoglyok hazaszállí­tását írja elő. Az utóbbi cikkely értelmében a magyar hadi­foglyok, amilyen gyorsan csak lehetséges, hazaszál­ítandók, oly megállapodások szerint, ame­lyeket erre vonatkozólag az egyes hatalmak kötnek Magyarország­gal. A költségeket a magyar kormány viseli (MTI) Tru­mass, Sismts és Eiseoliftner a világn­élkáról Truman elnök — mint az MTI jelenti New Yorkból — a következőket mondotta a west­­pointi katonai akadémia növen­dékeihez intézett beszédében: —­ Az Egyesült Államok népé­ben megvan a remény és a biza­kodás, hogy a világ a tartós béke felé halad. Smuts délafrikai miniszter­­elnök a rádióban kifejtette: a flgg emberöltő idejére valószínűtlen minden nemzet­közi háború kitörése. Ugyan­akkor azonban kívánatos, hogy a világ problémáinak megoldá­sára új módszereket találjanak, őszinte és közvetlen tárgyalé­sok szükségesek a nagyhatalmak között, ha a jelenlegi béke­­csinálás elhibázott kezdetét jóvá akarják tenni. Smuts délafrikai miniszter­elnök örömmel üdvözölte Sztá­lin nyilatkozatát, de hangoztatta, hogy tekintettel a közelmúlt konferencián történt esemé­nyekre, sürgős szükség van arra, hogy a nagyhatalmak a részletkérdésekben is összhang­ba hozzák nézeteiket. Eisenh­olwer táboraik Majna- Frankfurtban kijelentette, el­érkezett az ideje, hogy az embe­riség intézményesen szakíjon a háborúval. Párisi tudósítónk hátn­á esti ssk­iszióev a bákokonferenciáról: Asahf®l Javasl­at: • Szatapest és Prága a kitelepítést kölcsönös területi kiigazítással kösse össze A történelem — hogy fran­ciás szófordulattal éljünk — az utcán szaladgál. Miután az első kilenc hetet a legképletesebb kilenc hetet a legképtelenebb mondatképzésekkel, definíciós meg értelmezési vitákkal veszte­gette el a párisi gyülekezet, most percek alatt igyekezik be­hozni hosszú napoknak és órák alatt még hosszabb heteknek késlekedéseit. A konferencia úgy dolgozik, mint az ördög malma, a szakaszok és fejezetek, in­dítványok és ellenin­dítványok­ őrjöngő áradatban ömlenek szavazómasináján és e szörnyű ütem nem ismeri még a vasár­napot sem. A hét utolsó napján a gépkocsik végeszakadatlan áradata gördült be a Luxem­­bourg-palota udvarára és az ősi ívboltokat a hangos viták zűrzavara verte fel. Ilyenkép a történelem — he­lyesen mondja a galliai szó­játék —­ valóban az utcán sza­ladgál. Míg ugyanis a história ennekelőtte csak időpont volt a párisi értekezleten, addig most időtartammá változott. Megsza­kítás nélkül szindrén sorozat­ban követik egymást az orszá­gok és a népek sorsáról döntő elhatározások. E nagy aratás­ban már csak a leglényegesebb eseményeket lehet és érdemes számontartani. A folytatólagos­ság kedvéért vessünk egy utó­­pillantást először azokra a moz­zanatokra, melyek szombat este és vasárnap következtek be. Jugoszlávia «non coronat» Az olasz területi és politikai bi­zottság a trieszti határok kér­désében még egyszer meghall­gatta Kardeljt, aki a végpilla­­natban, már minden vita lezár­tával is megpróbálta a belgrádi álláspontot legalább részben ér­vényre juttatni. —Ha a konferencia nem tel­jesíti követeléseinket, Jugoszlá­via nem írja alá a békeszerző­dést* — kiáltotta konklúzió­képpen. Az Egyesült Államok küldötte hevesen tiltakozott e bejelentés ellen: — Kardelj úr ama fenyege­tése, hogy nem írja alá a szer­ződést, nem rémít meg senkit. Azt mondani, hogy amennyiben önök nem teszik azt, amit én akarok, akkor én nem ismerem el azt, amit önök tesznek, ösz­­szeegyeztethetetlen a békekon­ferencia szellemével és nem de­mokratikus, sem nem republiká­nus — vágta vissza. Visinszkij azonban máskép analizálta a jugoszláv határo­zatot. — Hogy az ember demokrata lehessen, vakon alá kell vetnie magát a többség döntésének? — kérdezte. A Szovjetunió tehát Jugo­szlávia mellett foglalt állást. Az azonban már a konferencia számos ellentmondásainak egyike, hogy — ellene szava­zott. Erre kényszerítette a négy nagyhatalom közt előre létre­jött megállapodás. Ilyenkép az utolsó jugoszláv ellenjavaslatot 12 szóval 5 ellen elvetették, míg az eredetileg javasolt trieszti ha­tárt 12 szóval 5 ellen elfogadták. A jugoszlávok fájdalommal ál­lapították meg, hogy ,,egy Silam csoport rá akarja kény­szeríteni akaratát a jugoszláv nemzetre”, tehát Jugoszlávia nem írja alá a békeszerződést és nem vonja vissza csapatait Isztriából. Ezzel a hosszú hetek, sőt hónapok óta tartó trieszti problémát lezárták. Anélkül, hogy a probléma még csak tá­volról is megoldódott volna, már megírtuk, a döntő tizen­harmadik hang Franciaországé. Ez a hang előreláthatólag, szinte biztosan, Csehszlovákiára esik. Nem kis részben azért, mert Franciaország vezekel Münchenért. Bekövetk­ezett tehát az a ponyvaregényes fordulat, hogy azért, mert Daladier 1938-ban a bajor fővárosba utazott, 1919-ban kétszázezer magya­rt elvernek földjéről és házából. Végül a két bizottság után a huszonegy nemzet plenáris ülé­se vitatja meg a kérdést. Az iz­galmak már most előrevetik árnyékukat, mert a teljes ülés állásfoglalása részint döntő je­lentőségű, részint a legbizony­talanabb. Fordulat a szlovákiai magyarok ügyében Az angol békekü­ldöttség kö­reiből kapjuk az utolsó pilla­natban az alábbi, feltétlenül hiteles információt: Az angol delegáció vasárnap közvetlenül a magyar-csehszlo­vák küldöttség közvetlen tár­gyalásának megkezdése előtt, egy-egy azonos szövegű átiratot terjesztett a budapesti és a prá­gai megbízottak elé, azt sugal­mazván nekik, hogy a kit­ele­pí­­tés kérdését a kölcsönös terü­leti kiigazítással kössék össze és ezen az alapon próbálják az ügyet rendezni. Ez az átirat a két delegáció vasárnapi tárgyalásán még nem éreztethette haláját, de az angol küldöttség meg van győződve arról, hogy javaslatát a felek nem hagyják figyelmen kívül és így a két állam közt a köz­vetlen megbeszélések nem zá­ródtak le véglegesen. Az angol delegáció reménykedik abban, hogy a szlovákiai magyarok problémája a békekonferencia hatókörén kívül oldódik meg. Ezt az információnkat egé­szítjük ki azzal, hogy a londoni rádió hétfő délutáni jelentése szerint a magyar és a cseh­szlovák küldöttségek között a közvetlen tárgyalások újabb fel­vétele küszöbön áll. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a vasár­napi tárgyalásra vonatkozóan mind a magyar, mind a cseh­szlovák küldöttség megtagadja a tájékoztatást, akkor az a fel­tétlen benyomás kerekedik ki, hogy Budapest és Prága meg­bízottai új elgondolásokkal meg­kísérlik a kérdés kétoldalú ren­dezését. A dunai kérdés a békekonferencia előtt A béke­konferencia gazdasági bizottsá­ga hétfőn délelőtt tárgyalta a Duna problémáját. Az első fel­szólaló az orosz küldött volt, aki azt az álláspontot képvisel­te, hogy ez a kérdés nem tar­tozik a békekonferencia elé, hanem a parti államok tanács­kozásán vitatandó meg. Az amerikai és az angol kül­dött az orosz állásponttal szem­ben ellenkező véleményt nyilvá­nított és a kérdésnek a béke­­konferencián való letárgyalását kérte, állást foglalván a dunai hajózás feltétlen szabadsága mellett és kérvén a Duna-kon­­ferenciának hat hónapon belül való összehívását. Végül a bizottság 9 szavazat­tal 5 ellenében az orosz állás­pont ellen foglalt állást és ugyancsak 9 szóval 5 ellen egy közvetítő francia javaslatot fo­gadott el, amely nagyjában megegyezik az angol álláspont­tal Mikes Imre !Wef­k is@slford Sít# a nüimfeergi ítélet kihrdeté­se Hétfőn délelőtt megkezdődött Nürnbergben a náci főbűnösök ügyében az ítélet kihirdetése. A Barnbergi -aszazszkai hadi­törvényszék egyébként — mint az MTI közli — a következő szervezeteket nyilvánította fő­benjáró bűnösöknek: Führer- Korps der NSDAP, SS, SD és Gestapo. Ezzel szemben a bíró­ság alapokmánya értelmében elhárította a következő szerve­zeteknek egyetemleges bűnössé való nyilvánítását: SA, birodal­mi kormány és véderő főpa­rancsnokság. A pápa beszéde az egyhás ellen • terjesztett rágalmakról A vatikáni rádió — az MTI szerint — közli, hogy a pápa az olasz keresztény munkások szervezetének küldöttségéhez beszédet intézett és Istenhez, va­lamint az egyházhoz való hű­ségre hívta fel a híveket a lelki és erkölcsi hanyatlás sötét nap­jaiban. — Az egyház nem csalja meg vagy játssza ki a nép várako­zásait. Az elmúlt hét esztendő eseményeiről egymásután nap­világot látó okmányok megcá­folják az egyház elleni rágalma­kat, s teljes mértékben igazol­ják: az apostoli szék mindenkor állhatatos magatartását, amely­nek fő jellemzője a következő: kikerülni a háborút, megrövi­díteni a háborút, megmenteni a népeket a mészárlásoktól, megelőzni a borzalmas konflik­tus végzetes következményeit is mindenekétől­ elébevágni a gyű­lölködésnek. A külpolitika híres A moszkvai rádió szerint­ a Közelkeletről angol csapatokat szállítottak partra különféle gö­rög kikötőkben, különösen Sza­­lonikiben. A partra tett ang­ol katonákat Tesszáliába és Mace­dóniába vitték tovább. A Sunday Times moszkvai tudósítója táviratot kül­dött Londonba, amelyben meg­jegyzéseket fűz Sztálin nyilat­kozatához. A távirat szerint: Sztálin nyilatkozatának fő célja az volt, hogy eloszlassa a nö­vekvő háborús félelmet és han­goztassa a szorosabb angol­orosz együttműködés lehetősé­gét. (MTI) Döntés a pozsonyi hídfő ügyében A magyar albizottság szombat délutáni ülésén 4 szavazattal 1 ellenében úgy döntöttek, hogy a Csehszlovákia által igényelt öt magyar község közül hár­mat: Oroszvárt, Horvátjárfalut és Dunacsúnt Csehszlovákiához csatolják, míg Bezenye és Rajka Magyarországnak marad. Míg az albizottság megfogalmazta ezt a határozatot, négy és fél vitával teli óra telt el. E vita részleteire visszatérni időszerűtlen lenne, egy mozza­natot azonnal le kell rögzíteni. Miután a pozsonyi hídfőt a tiszta lelkiismeret és a legneme­sebb eszmények nevében ketté­osztotta az albizottság, egy rög­tönzött késő esti ülésen újabb határozatot fogadott el arról, hogy a magyar és csehszlovák békedelegációt a 200.000 cseh­szlovákiai magyar kitelepítésé­­nek kérdésében közvetlen tár­gyalásra szólítja fel. E tárgyalásra vasárnap dél­után négy órakor került sor a Luxemburg-palota VII. számú termében. A magyar küldöttség Gyöngyösi külügyminiszter ve­zetése alatt teljes létszámban jelent meg ez összejövetelen, amint teljes létszámmal jött el Masaryk külügyminiszter veze­tése alatt a cseh delegáció is. A gyűlés, amelyen az albi­zottság által megfigyelőül kikül­dött Pepe tábornok elnökölt, az újságírók kizáratásával kezdő­dött és feltétlenül titkos vol. A tanácskozás 58 percig, illetve a két felfüggesztést leszámítva, 45 percig tartott. Ennek leteltével a nyilvánosság számára két mon­datból álló száraz kommünikét tettek közzé, amely szerint az összejövetel nem hozott megol­dást. A két delegáció megegyezett abban, hogy az ülés lefolyásáról nem ad ki közleményt és oda­hat, hogy a tanácskozás sem a tudósításokban, sasa­t hasai Ez a mozzanat az, hogy az ausztráliai küldött javaslatára beiktassák a szövegbe, hogy «Ez a javaslat az Atlanti Char­ta elveinek és az Egyesült Nem­zetek Alapokmánya 55. §-ának megfelelően hozatott.­ Vagyis a bizottsági urak meg­állapítanák a feketéről, hogy fehér, az éjszakáról, hogy vakí­tóan fényeskedik és így meg­nyugtatva aggódó lelkiismeretűe­ket, a problémát levették a na­pirendről, publicisztika útján ne komm­en­­táltassék, ennélfogva mi is el­tekintünk e történelmi össze­jövetel anyagának ismertetésé­től és csupán annyit jegyzünk meg, hogy a rövid megbeszélés elején Gyöngyösi francia nyelvű deklarációt olvasott fel, ezt kö­vetően pedig a csehszlovákok tízperces szünetet kértek vála­szuk megfogalmazására Miután a válasz felolvasása után az el­nök menten konstatálta hogy a gyűlés hoppodra jutott, a helyzetkép tisztán áll előttünk: Gyöngyösi megjelölte a minimá­lis magyar feltételeket, amelye­ket a csehszlovákok visszevet­et­tek. Vita a szavazatok körül A pil­lanatnyi balsiker­ köreiben ter­mészetesen nem látszott más lehetőség, mint, hogy a két­százezer szlovákiai magyar drá­mai problémájában a békekon­ferencia mondja ki a döntő szót. Megindultak a szenvedé­lyes kalkulációk, hogy melyik fél hány szavazatra számíthat. Az öttagú albizottság állás­foglalása nyilvánvaló: három voks Prágáé, kettő pedig Buda­pesté. Innen a tizenháromtagú főbizottság elé kerül a kérdés, amelyben hat szó kétségtelenül Csehszlovákiát, hat pedig Ma­gyarországot illeti S mint A magyar és csehszlovák bizotts­ág közös tárgyalása Inflációs történet A „Time" magazin egy remek kis történettel illusztrálta, mi­lyen lehetőségek kínálkoznak azok számára, akik — mint minden időkben — hasznot akarnak húzni valuták elérték­telenedéséből, vagy csak valuták bizonytalan helyzetéből. Egy angol „sixe­“ 75®fonttal elröpült Svájcba. Ez a maxi­mum, amit legálisan ki lehet vinni. A megérkezésnél átválto­ta pénzét a hivatalos árfolyamon. Minden fontért 17 svájci fran­kot,­­összesen 1275 svájci fran­kot kapott. Ebből vett magának 75 frankért egy ezüst öngyújtót és egy selyeminget. A meg­maradó 1200 frankot átadta egy „bizalmi emberének” és eluta­zott Franciaországba. Ott el­ment egy emberhez, akinek cí­mét Svájcban­ kapta odasúgta neki a titkos jelszót és eladta neki a Svájcba­n maradt 1200 frankját. Hivatalosan kellett volna kapnia 36.000 francia frankot. A zugban kapott 120.000 francia frankot. Parisban az ágyas angol jól mulatott, több pezsgős vacsorát betett és a fekete piacon vett magának egy autót is. Mindezért fizetett 8000 francia frankot. A megmaradt 112.000 frankot elhelyezte egy francia „bizalm­, emberénél” és visszarepült Londonba. A lon­doni fekete piacon eladta a Pá­­risban fekvő 112.000­­szabad) francia frankot és kapott érte 160 angol fontot. Mindez egy weekend alatt zajlott le és az angol nemcsak ingyen szórakozott, de „muti­­ká,ja“ gyümölcseként még kapott egy ezüst öngyújtót egy selyem. ...

Next