Magyar Nemzet, 1946. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1946-11-09 / 252. szám

Színházi hírek Színházi életünk válsága Ismét megkongatják a ha­­i inget: válságba került szín­h­ázi életünk, különösen a vi­déki színészet. A válság nem­­ művészi természetű, hango­­­s-írta Simon László kultusz­­á­llamtitkár azon az ankéton,­­ melyen színházi életünk ve­­gyítői és kritikusai vettek részt­ént­eken. A válság az általános ,­ tálsági helyzettel függ ösze. A színjátszás különösen vidéken olyan súlyos anyagi ondokkal küzd, ami ebben az é­vben teljes válságot, csődöt jelent. Az államtitkár ezután arról szólt, hogy a színház kénytelen a­zok közízlésének engedni, akik képesek ma is színházba járni és ezek többnyire nem a nemes szórakozást keresik. Az a vészi­g fenyeget, hogy szín­­ha­ázaink a legalacsonyabbrendű igények kiszolgálásához szok­nak hozzá. Színházaink lénye­gé­ben m­ég mindig arra a kö­zönségre akarnak támaszkodni, amely a múltban megvolt, ez a közönség azonban megvékonyo­­dott és láthatólag ízlésében is leromlott. Ezért szükség van a színházi organizmus lecsökken­tésére és új közönség nevelé­sére. Ezt az iH közönséget a k­ultuszálamtitkár, a széles dol­gozótömegektől várja. Meg­állapította az államtitkár, hogy az állam a színháznak a mai keretek között újabb artyagi se­gítséget nem adhat. A Vidéki színigazgatók, főleg a szakszer­vezetek és a kulturális szerve­zetek kapuin dörömbölnek se­gítségért. Kifejtette ezután Simon államtitkár egy munka­­közössség felállításának tervét, amely úgynevezett „műsor­irodát" szervezne, azután egy akció tervét, amly­­ kultúr­­szövetkezetekkel kapcsolatos. Ennek keretében a­ dolgozók „részletfizetésre" kapnának színházjegyeket, a kultúrszö­vetkezetek központja pedig előlegeket folyósítana a szín­háznak. Az ankét résztvevői azután előadták, hogy vidéken a kü­lönböző pártok és szervezetek műkedvelői szinte legy­űr­he­tet­len versenyt támasztanak a színészetnek. Egy­­felszólaló be­számolt arról, hogy vidéken minden valamirevaló termet a különböző pártok és egyesüle­tek foglalnak le. Baján az egyet­len színháztermet a város egész évre egy tánctanárnak adta bérbe, Baján színtársulat ezért nem is működhet. A szolnoki színházban az egyik párt mozija játszik egész éven át Az adók is rendkívül súlyosan terhelik a vidéki színházakat. Nem ritka eset, hogy 500 forint bevételnél 700 forint az adó. A prominens fővárosi színészek horribilis gá­zsit, nem egyszer 2500 forint fellépti díjat kérnek vidéki sze­replésekért. Volt olyan véle­mény is, hogy a műkedvelőket meg kell adóztatni a hivatásos színészet javára. Az egész vita során nem esett szó a lényegről. Nem helytálló az a megállapítás, hogy a kö­zönség kívánsága a legalacso­­nyabbrendű igények kiszolgálá­sét hozza magával. A közönség egyszerűéül jó színházat, jó elő­adást kíván és bizony az sem baj, ha­ a darabot véletlenül Moliere, vagy Shakespeare írta. Siók Zoltán Magyar szerző díjnyertes filmje az angol királyi pár előtt A londoni rádió magyar adása megszólaltatta „Az első királyi filmbemutató" magyar szá­rk­­a­­jtású íróját, Pressburger Imrét Hét angol és kilenc amerikai film közül a versenybíróság íté­­lete a „Matter of Life and Yeath“ című angol filmre­ esett, amelynek elkészítésében Press­burger Im­re jelentős mértékben vett részt. Nevét már az „Esős délután“ és az „Egy gép nem tért vissza“ című filmek tették ismertté. Pressburger elmon­dotta, hogy díjnyertes filmje rendezése és felvételezése telje­sen táj eljárás alapján történt. A fi­lm megtekintése után a ki­rályi pár hosszasan elbeszélge­tet Pressburger Imrével és be­hatóan érdeklődött a részlet­­kérdések iránt. A jótékonycélú filmbemutató 15.000 fontot jö­vedelmezett. A Vígszínház a­­Claudiai bemutatóját Gál Franciskával a főszerepben a hó közepére halasztotta. A Pesti Színházban e jövő héten kezdik próbálni Illés Endre «A mostoha» című új színdarabját. Színházi mű­sor* Oparatisz: Faust E bérlet 4. (6) — Nemzeti: Csongor és Tünde (7) — Kan-­ara: Férjek iskolája, Kotnyelesek (7) Vís: Ismeretlen város (7) — Magyar­ Janika (7) — Belvárosi­: Rómeó és Júlia (7) — Madách: Olyan szép, hogy nem lehet igaz (7) — Mű­vess: Trójában nem lesz háború (7) Madrigoszay: Ki a papa (7) Főt. Ope­­retj: Csicsónénak ■ három lánya (7) — Pesti: őszinteség (7) — Pódium: M­oden' hegy elkelt! (18) — Ka­timra: Garszonlakás átadó (7) — Vi­dám: János (7) — Józsefvárosi: Cserebogár (7) — Royal: Hajrá (7) — Budc: Szíuház: Forgószél (7) — Sör­­k­i­baré: Kabaré és varieté !­) Jersey ruha Pullaver l­elenkgességek Tricot Párisién IV, Kígyó-utca 4—6. Amerikai állampolgár Svájcom keresztül Énafir­iatezik tavasszal visszatér, csak komoly meg­bízásokat vállal. Budai Nagy Antal­­­ utca három, földszint kettő. November tizenhatig bezárólag, 4—6-ig. §11 is pisili, adok annak, aki 7.-én este 17 órakor a Somogyi Béla­ út 3. számtól a régi Nemzeti Színházig télitaziban felejtett irattáskában lévő Mi­szMi isywaet (pénz nem volt benne) vissza­ír­­za. BENYOVITS SÁNDOR: Rágipajzs­ utca hat. Zilahy Lajos előadása Génfben November 7-én Genfben a nemzetközi diákházban Zilahy Lajos nagysikerű előadást tar­tott «Tizenkettedik óra: világ, béke vagy világvége? címmel. Ha Hormoeith-krémet vá­laszt, Jól választott Asszonyom. November, új Demok-Colectiv 5 Fen!a Manyinál. ■« JAZZ-PAJIADÉ Zeneakad. vas. délután 5 óra Fényes Kató, Lantos, Kazal, Lugosi, Bardy, Tobár­yi, Szim­fonikus Jazz, stb. Ablaküveg és lakásbér A következő sorokat kaptuk: A «Magyar Nemzet* novem­ber 8-án megjelent számában «Az ablaküvegezés költsége le­húzható a lakbérből* c. közle­ményre a közvélemény helyes tájékoztatása céljából szükséges­nek tartjuk az alábbi kiegészítő közleményt: «A háborús esemé­nyek, vagy a háború által elő­idézett helyzet következtében betört ablaküvegezés egyrétegű üvegezési költségeit a helyreál­lító bérlőnek a 11.800/1946. M. E. sz. rendelet értelmében ak­kor van joga a háztulajdonostól visszakövetelni, illetve a lakbér­be betudni, ha annak költségei (vagy egyéb munkák együttes költségei) a havi lakbér kétsze­resét elérik és a Közmunka­­tanács elnöke a hozzá benyúj­tott számlák alapján a költsége­ket megállapította.* Dr Gyöngyösi István min. o. tanácsos. Shhími A Szovjet Tuniomáányos Akadémia eln­öke az atomkiiitatásról A Neue Zürcher Zeitung is­merteti S. Wachlow professzor­nak, a Szovjet Tudományos Akadémia elnökének azt a nyi­­latkozatát, amely szerint az orosz tudomány a következő öt évben minden erejét az­­ atom­­problémára és a kozmikus su­garakra kívánja koncentrálni. Egy neves orosz fizikus rend­kívül nagyjelentőségű módszert talált fel az atommag tanulmá­nyozására. Ezzel a módszerrel bizonyítani tudta az atommag kozmikus kisugárzásait. Want­­lom professzor a továbbiakban elmondta, hogy a Szovjet Tudo­mányos Akadémia 200 kutató­­intézettel, laboratóriummal is kísérleti állomással, továbbá 10.000 tudományos munkatárs­sal rendelkezik. Szviridov altábornagy és Puskin követ fogadása Szviridov altábornagy, a Szö­vetséges Ellenőrző Bizottság he­lyettes elnöke és Puskin, a Szovjetunió magyarországi kö­vete október 7-én este, a nagy októberi forradalom huszonki­­lencedik évfordulója alkalmából fogadást rendezett. Megjelentek a fogadáson: Til­da Zoltán köztársasági elnök és felesége, tíz Ellenőrző Bizottság tagjai, a Magyarországon akkre­ditált külföldi diplomták, Ká­rolyi Mihály és felesége, Nagy Ferenc miniszterelnök, Rákosi Mátyás miniszterelnöki helyettes, a magyar kormány tagjai és a magyar tudományos, irodalmi és művészeti élet sok kiválósá­ga. A vendégek a késő éjszakai órákig együttmaradtak. (MTI) A II. és XII. ker ihleti há*h*si&ásatás a Közmtankatamirca elő tt A Közmunkatanács pénteken Fischer József elnöklésével ülést tartott. Felterjesztést intéznek a földművelésügyi miniszterhez a Közmunkatanácsnak a házhely­­osztással kapcsolatos feladatkö­rének megállapítására. Bemutat­ták Nagy-Budapest általános városrendezési munkálatainak Jelenlegi állását és felhatalma­zást adott a tanács a munkála­tok továbbfolytatására. Elhatá­rozták, hogy az elkobzott ingat­lanok kezelésére Fővárosi La­káspolitikai Alapot létesítenek. A Rózsadombon tervezett trol­­leybusz felépítményeihez a ta­nács nem járult hozzá, mert a felsővezeték és a tartóoszlopok rontanák a villanegyed város­képét. Ugyancsak nem engedé­lyezte a tanács a Somogyi Bélá­ikon, a Madách Imre­ tér mellett tervezett villamosvégállomás lé­tesítését sem. Nagy vita folyt a budapesti földigénylő bizottságnak a II. és XII. kerületi ingatlanokra vonatkozó megváltási javaslata körül. Kimondották, hogy csu­pán olyan arányban vehetők igénybe ingatlanok, hogy min­den egyes érdekelt családtagnak legalább annyi területe marad­jon, mint amennyi az illető övezetben a legkisebb építési te­lek nagysága. A II. és XII. ke­rületben ezzel a határozattal befejeződött az igénylés.­ A Közmunkatanács több kon­krét panasz nyomán elrendeli az engedély nélkül felszerelt üzleti reklámtáblák felülvizsgá­lását, mert sok reklámtábla a közlekedésre veszélyes módon van elhelyezve. A Személynök­­utcai szemétler­ak­odót megszün­tetik. Lakáshelyreállítás, lakbér, építésel­len­őrzés Az alábbi leveleket kaptuk: A legutóbb megjelent lakás­helyreállítási rendelet szerint a lakó által végeztetett munkák fejében a bér hetven százaléka visszatartható. Ha például egy tízlakásos bérházban két lakó él ezzel a jogával, akkor már ■fi ház tiszta jövedelme majdnem rámegy erre a törlesztésre. Az ingatlan jövedelmezősége a há­­borúelőttivel szemben 1 : 15 al­­­apú, az építési költségek pedig a háborúelőttivel szemben hat­szorosak. Ennek következtében a tervezett kázközösség olyan terheket ró az Ingatlanra, ame­lyek egyértelműek a házbirtok hosszúidejű elkobzásával. A már kiadott rendelkezések jórészben bizonytalanná teszik a csekély bérjövedelmet s ennek kihatása van a gazdasági életre, sőt az államháztartásra is. Meg kellene találni az utat az érdek­eltekkel való összhangra és az építési és helyreállítási rendelkezéseket ez­után kellene kiadni. (Aláírás.) Az októberi lakásrendeletet célszerű lenne még néhány könnyen érthető pótlással kiegé­szíteni. Vannak lakók, akik a házon kerestek lelépések, magas albérlői díjak által. Ezeket meg kellene előzni a helyreállítási költségeknél a többi lakóknak. Azután: előnyösen kellene so­rolni a háztető, menyezet, ké­mény, esőcsatornák kijavítását. Azonkívül összegben és időb­eli­ határt kellene szabni a helyre­állító lakók követelésének. Egy ingatlantulajdonos Az Építőipari Munkaszervező Intézetet a házhelyreállítás finanszírozásákra alapították. Ez azonban nem mondható szeren­csés intézkedésnek. Ha például 25.0OO forint egy lakáshelyre­állítás költsége, akkor a ház­­tulajdonos ad 10 százalékot, a vállalkozók és anyagárak 40 szá­zalék, az állam pedig 20 száza­lékos kölcsönt folyósít az épít­kezés folyamán. A kölcsön ka­matai és kezelési költsége körülbelül 25 százalék. A vállal­kozók hitelét egy év, az állami kölcsönt fél év alatt kell vissza­fizetni. A Nemzeti Bank engedé­lyezi a kölcsönt, tehát az igénylő személyének kiválasztása tőle függ. A helyreállítási költ­ségeket a lakók egymás után bekebeleztethetik az ingatlan­ra. De várjon ki ad kölcsönt egy ilyen telekkönyvre? Az az elgondolás pedig hogy a bérlő egy összegben fizessen építési hozzájárulást, antiszociális, mert így csak a jómódú ember juthatna lakáshoz. Azonkívül: az egész intézet számadójuhász­­nélküli nyáj. Nincs ellenőrző szakértő. d­e ez már az alap­rajzra, a lakás beosztására is vonatkozik. Xr P Stévéhez MITrOPOL Étterem MINDENNAP 5 ÓRAI TEA — TANGI Komplett uzsonna (kávé v. tea, szendvics v. tortával) S.— Frt HEINEMANN SÁNDOR 12 tagú zenekara. HALMOS, MORETTI, Buzogány Anci, Hamvay Mária, Alföldi Rózsi énekelnek. Minden este 10 órától BÍITTÓLA EDE zenekarai Vacsoramenü: sültek v. szárnyai, gyümölcs v. sajt és egy kis üveg bor 1.80 F TÁNC REGGELIG! V- RAKÓCZI-OT 58 -1 Sportoljál és szórakozzál a MŰJÉGPÁLYÁN Nyitás f. hó 10-én, vasárnap ^ ^ ^ ^ vess­mk. Uránia, II., Fő­ utca 19. BIZTOS ŐSI|) MEGÉLHETÉSE háziipari kisüzem, teher- és kon­ v . kurzcusmetizes, lesón átvehető. ^ „Bevezetett vevőkör 64 jel. Temer hirdetőbe, IV, Szervita-tér nyolc. $$3 ESB^IMHÉI Házi és mezei gyű­­rt és piszéi! legmagasabb áron vesz aSCHER MAILAI'CIYÁIS Budapest, XIV. Gizella­ út 44. sz. falisipla nagykereskedés sürgősen keres komoly helyiséget • Lehetőleg félemeleti* jelig. Patak hirdetőbe, VI. Bajcsy- Zsilinszky­ út 29. szám. Kisebb­ mérvű­ lesz a kereskedői B-listai Az iparrevízióról már megír­tuk, hogy ha nagyobb tömegben elvonják a kereskedőktől az iparigazolványt, akkor ennek káros hatása lesz a stabilizáció­ra. Az iparosok és kereskedők ma nem a tényleges forgalom után, hanem ipargazolványon­­ként fizetnek fix összegű adót. Minden ipar­igazolvány-megvonás tehát egy bizonyos adóösszeg kiesését jelenti. Úgy látszik a ke­reskedelmi minisztériumban kez­­denek rájönni erre a közgazda­­sági és állampénzügyi igazságra. A kereskedelmi és iparkamará­hoz leirat érkezett, hogy az iparrevíziót ne az eredetileg ki­gondolt keretek között hajtsák végre. Elsősorban azoknak az iparigazolványét vizsgálják if­iül, akik ellen bejelentés érke­zett, tehát politikai felfogás me­­rült fel ellenük, azután egyes túlzsúfo­t szakmák kerülnek sorra. Illetékes árk­ereskedői kö­­rök felfogása szerint azonban nem belső körrendeletre van szükség, hanem arra, hogy a kiadott alaprészde­tet és végre­hajtási utasítást kormányrende­lettel módosítsák, vagy véglege­­sen érvénytelenítsék. Párisi memfgrgar fak­rh A párisi Magyar Szemle be­számol arról, hogy milyen ba­­rátsággal fogadták a francia fő­város magyarjai az Amerika felé átutazó és néhány napig Párisban tartózkodó Jávor Pált. A párisi Magyar Házban be­mutatták Karinthy Frigyes Bo­lond Istók cím­ű színdarabját , Désy Zoltán gyűjteményes ki­­állítást rendezett Nizzában. ★ Trauner Sándor, aki a legelső franciaországi film­dekoratőrök közé tartozik, meghívást kapot Londonba két színesfilm díszle­­teinek elkészítésére. ★ Nemes Lajos új könyve, a La paix éternelle est-elle une uto­­pier (Utópia-e az örök béke?) egyik fejezetében ismerteti M örök béke egyik utópistájának, Montesgaieu-nek egykori ma­­gyarországi utazását Pozsonyba, Eszékre, Temesvárra és Orso­­vára.• Halottak napján, a franciaor­szági Magyar Függetlenségi Moz­galom vezetői megkoszorúzták a magyarság különböző nagyjai­­nak párisi temetőkben lévő sír­jait★ Georges Joseph, a Front Na­tional főszerkesztője nagy cik­ket írt Nincs vasfüggöny Ma­gyarország és Franciaország kö­zött címmel Kifejti benne, hogy­­ Franciaország Magyarországot ma demokratikus országnak is­meri, nem másodrendű ország­nak, finnem fejlődő köztársaság­nak, amely céltudatosan halad egy boldog, szabad jötrő fél­. Újabb UNRRA-adományok a vidéknek Szombathelyre újabb UNRRA- szállítmány érkezett A külde­ményben 1000 pár cipő van. Ezenkívül 1558 kg ruhaneműt tartalmaz az adomány. Szegeden megkezdték a leg­utóbbi UNRRA-küldemény szét­osztását. Körülbelül 8600-en ré­szesülnek ruhasegélyben. A legközelebbi napokban Deb­recenben is megkezdik a kiutalt 75 mázsa ruhanemű kiosztását. Itt az igénylések elbírálására háromtagú albizottságot küld­tek ki. A Nyíregyházára érkezett 4984 kg M­RRA-ruhanemű osz­tályozása folyik és a kiosztást rövidesen megkezdik. A Rádió műsora BUDAPEST . 6.80: Falurádió. 0.45: Torna. 1i H. 7.20: Áttelepítési közlemények. 7.50: Reggeli zene. 8: E. 8.15: Szórakoztató muzsika. 0: Jazz. 10: H. 12: II. 12.15: E. 12.36: Várhelyi Antal orgonát. IIs E. 15.20: Szalonzene. 14: H. 14.10: Vö­röskereszt. 1920: Hajdú József énekel 15.15: Gyöngyi László csevegése. 15.21 Hanglemez. 15.55: E. 15.551 Műsorisa­. 10: H. 18.19: Raics István zongorázik. 1&S9: A rádió gyermekújsága. 16.M: A Holérzy-együttes. 17.Sü: E. 18: H. 18.03: Tildy Zoltánná felhívása a ma­glóm társadalomhoz. 18.15: É. 18.30: É. 18.40: A dada. Erkölcsrajz S felv. Irta Bródy Sándor. 20: H. sport. 20.20: A Budapesti Kamarazenekar. 21.15: Hangos Híradó. 21.50: H oroszul 22: H. 22.20: Magyar chansonok. 22.08: Műsorism. 22.35: Vöröskereszt 22.45: Verses összeállítás. 21.10: H angolul. 23.20: H franciául. 23.30: Tánclemezek. BUDAPEST D­*0: Tánczene és dalok. 21. H. 01.15: Jazz. 22.15: C. Franck: Szimfónia. Az Ady kör díszhangversenye. Az Ady kör szombaton este 7 órakor rendezi első nyilvános díszhangversenyét a Zeneakadé­mián, amelyen részt vesz a köz­társasági elnökön és minisztere­ken kívül a diplomácia testüle­tek képviselői is. 1 2 3­4 5 6­7­7 KÖLNI VIZET MÉM VETT MÉG? Újra kapható a régi jó MilLíi LíEÉLliii KÖLNIVÍZ és PARFÜM Forgalomba hozza: PANTOCHEMIA KFT., AH, Eötvös­ utca 38. iMi­liSIE!?! NEUFELB-tól ARANY, BRILIÁNS, EZÜST VETELE-ELALlSA Ó lí A J A V ! TAS VII.. MÁKÓrxI-líJr­e­ , ■■ ‘ ■ ........................... Szombat, 1946 novemberi Mozik műsora ADY: A flotta Kyox lamer.) (3, 5,7) BELVÁROSI: Bácanélkül börtön (un.) (Előadások: 1, 7, vásár és ünnep 8) BETHLEN: Négy toll (színes) (4,6,8) BOYOGUAF: Assxcay akarok lenni 144, 148, v.. a­ tita és 142 is) CAPITOL: Zűrzavar a mennyország­baz (amerika­i film) (2, 4, 1, A v.­n. 4412) CITY: ismeretlen imádó (144, 446,­­48, az.. V.. tt. tó-kor is) CORSO: őrség a Rajnán 044, 446, 448, sz. 142, v„ a. 11, 442) CORVIN: Ismeretlen imádó (amerikai film) 044, 446,­­4s. V., finn. 11 és tó is) DECSI: Ricamondi rejtély (amerikai) (4, 6, 8, szomb., vas., finn. 2 is) ELITI Tünemény (amerikai film) (tó. 446, 448, sz., vas. és tron. 4421 FÓRUM: Operaház fantomja E. Nelson (444, 448, tó, sz. v.. v. 2, 4, 6, 8) N­OMERÜS: C­seres­znyeva-ág (amer. Kisérő műsor. (5, 7, vas. fino. 8,5, 7) HUNNIA: Tarzan a rettenetes (amer.) (444, 446, 448, vas., fan. 11 és 442 is) IPOLY: Asszony akarok lenni (amer.) (444, tó, 448) J. ATTILA: Táncoló kalóz (színes amerikai) is Kanadai véreb (amerikai) (4, 6, 8) KAMARA: Moszkvai éjszakák (fr.) (444, 446, 448) KOSSUTH: Pamiri sakálok (444, tó, tó, 4, 8, 8) KÖRÚTI HÍRADÓ: Mafirt krónika. Orosz, An­­gol, Francia híradó, Sporthiradó a Szovjetánióból, Zöld hó megyék (ang.) 1 órás előadások 9—22-ig. IXOYD: A flotta gróz (amerikai). Híradó (444, 446, 448, Momb, vas. 442 is) OLYMPIA: Örökké a Tiéd (442, 444, tó, 448, vas. és ütm. 4412-kor is) OMNIA: őrség a Rajnán (amerikai) (4. 6, 8. szomb., vas. és finn. 2 is) PALACE: Pieri törvénye, Sandy a fel­hőkarcolón (11, 1, 3, 5, 7, 8) PATRIA: Dalolj szivem, dalolj (orosz) (tó, 446, 448, szomb., vas., és finn. 442 is) PETŐFI: Jelmezbál­om.) (444, 446, 448) PHÖNIX: Modem Pimpernel (amer.) (11, 1, 3, 5, 7) BOXI (volt Rákóczi-úti vasárnap 4412, 442, 444, tó, 44SO ROYAL APOLLO: Nagy Péter (orosz) Péntektől kezdve: York őrmester (am.) (4, 6, 8. sz., v.­fi. 2 is) SÁRVÁRI: Tigriskarmok (amer.) (tó, 446, 448) SCALA: őrség a Rajnán (amerikai) (Előadások: 4, 6, 8, szomb., vasár., finn. 2) ETUDIO: Viharos esküvő (an.5 (2, 4, 6, 8, vasár- és ünnepnap 4412 is) SZABADSÁG: Viharos alkonyat (orosz) (tó. 446, 448) TÁTRA: Vadnyugat bosszúja (tó. 446, 448, v., fl., 442 is) TINÓDI: Dalolj szivem, dalolj (amer.) (444, 446, 448) TURÁN: Örökké a tied (2, 4, 6, 8, v. fl. 4412 is) URÁNIAI Kővirág (orosz) (4, 6, 8). VÁROSI: Mozivarieté. A színpadon: Egervári Bea, Heinemarm-jazz, Kazal László, Pogány László stb. Film: Gyilkos tükörkép (amerikai) (E. G. Robin­son). Híradók (3, 5, 7). VESTAs Villámlovas (10. 12, 2, 4, 6, 8) 4 k ^Lgl CSilÍ ÍROR ÉS VILÁGIT­ ÍSl Í-C&­- ^4!.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék