Magyar Nemzet, 1946. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1946-11-09 / 252. szám

SbhímI Szombat, 1946 novemberi Színházi hírek Színházi életünk válsága Izmét megkongatják a ha- i ingót: válságba került szín­: ázi életünk, különösen a vi­déki színészet. A válság nem ! tűvészi természetű, hangox­­i-ílta Simon László kultusz­­. ’lamtitkár azon az ankéton, . melyen színházi életünk ve­­y.itői és kritikusai vettek részt ént eken. A válság az általános :: tájsági helyzettel függ ssze. A színjátszás különösen vidéken olyan súlyos anyagi ondókkal küzd, ami ebben az c oben teljes válságot, csődöt jelent. Az államtitkár ezután arról szélt, hogy a színház kénytelen . zok közízlésének engedni, okik képesek ma is színházba járni és ezek többnyire nem a nemes szórakozást keresik. Az a vésziig fenyeget, hogy szín­­,';dza‘nk a legaiacsonyabbrendű igények kiszolgálásához szok­nak hozzá. Színházaink lénye­gé-ben jnég mindig arra a kö­zönségre akarnak támaszkodni, amely a múltban megvolt, ez a közönség azonban megvéionyo­­dott és láthatólag Ízlésében is leromlott. Ezért szükség van a színházi organizmus lecsökken­tésére és új közönség nevelé­sére. Ezt az iH közönséget a k ultaszáHamtitkat: a széles dol­gozótömegektől Várja. Meg­állapította ez államtitkár, hogy az állam a színháznak a mai keretek között újabb artyagi se­gítséget nem adhat. A Vidéki színigazgatók, főleg a szakszer­vezetek és a kulturális szerve­retek kapuin dörömbölnek se­gítségért. Kifejtette ezután Simon államtitkár egy munka­­közössség felállításának tervét, amely úgynevezett „műsor­irodát" szervezne, azután egy akció tervét, amly i kultúr­­sxövetkezatekkel kapcsolatos. Ennek keretében a, dolgozók „részletfizetésre" kapnának színházjegyeket, a kultúrszö­vetkezetek központja pedig előlegeket folyósítana a szín­háznak. Az ankét résztvevői azután előadták, hogy vidéken a kü­lönböző pártok is szervezetek műkedvelői szinte légy űr he tét­len versenyt támasztanak a színészetnek. Egy •felszólaló be­számolt arról, hogy vidéken minden valamirevaló termet a különböző pártok és egyesüle­tek foglalnak le. Baján az egyet­len színháztermet a város egész évre egy tánctanárnak adta bérbe, Baján színtársulat ezért nem is működhet. A szolnoki színházban az egyik párt mozija játszik egész éven át Az adók is rendkívül súlyosan terhelik a vidéki színházakat. Nem ritka eset, hogy 500 forint bevételnél 700 forint az adó. A prominens fővárosi színészek horribilis gá­zsit, nem egvszer 2500 forint fellépti díjat kémek vidéki sze­replésekért. Volj olyan véle­mény is, hogy a műkedvelőket meg kell adóztatni a hivatásos színészet javára. Az egész vita során nem esett szó a lényegről. Nem helytálló az a megállapítás, hogy a kö­zönség kívánsága a legalacso­­nyabbrendű igények kiszolgálá­sét hozza magával. A közönség egyszerűéül jó színházat, jó elő­adást kíván és bizony az sem baj, ha- a darabot véletlenül Molíere, vagy Shakespeare Irta. Siók Zoltán Magyar szerző díjnyertes filmje az angol ksraiyl pár előtt A londoni rádió magyar adása megszólaltatta „Az első királyi filmbemutató" magyar szá rir.a­­iíúsú íróját, Pressburger Imrét Hét angol és kilenc amerikai film közül a versenybíróság líé­­íete a „Máttér of Life and Veath“ című angol filmre- esett, amelynek elkészítésében Press­burger Inrre jelentős mértékben vett részt. Nevét már az „Esős délután“ és az „Egy gép nem lért visszaC című filmek tették ismertté. Pressburger almon dotia, hogy díjnyertes filmje rendezése és felvételezése telje­sen táj eljárás alapján történt. A fi hm megtekintése után a ki­rályi pár hosszasan elbeszélge­ted Pressburger Imrével és be­hatóan érdeklődött a részlet­­kérdések iránt. A jótékonycéiú filmbemutató S5.000 fontot jö­vedelmezett. A Vígszínház a tClaudia» bemutatóját Gál Franciskával a főszerepben a hó közepére halasztotta. A Pesti Színházban e jövő héten kezdik próbálni Illés Endre «A mostoha» című új színdarabját. Színházi mtisoi* Oparatiíz: Faust E bérlet 4. (6) — Nemzeti: Csongor és Tünde (7) — Kau-.ara: Férjek iskolája, Kotnyelesek (7) Yís: Ismeretien város (7) — Magyar! Janika (7) — Belvárosi!: Rómeó és Júlia (7) — Madách: Olyan szép, ho^y nem lehet igaz (7) — Mű vess: Trójában nem lesz háború (7) Mndjjyoszay: Ki a papa (7) Főt. Ope­­rcíí: Csicsónénok ■ három lánya (7) — Pesti: őszinteség (7) — Pódium: M'oden' kegy elkelt! (M8) — Ka­timra: Garszonlakás átadó (7) — Vi­dám: János (7) — JózstfTárosi: Cserebogár (7) — Royal: Hajrá (7) — BudcS Szluhár: Forgószél (7) — Sör­­ltr.baré: Kabaré és varieté í&) Zííahy Lajos előadása Géniben November 7-én Genfben a nemzetközi diákházban Zilahg Lajos nagysikerű előadást tar­tott «Tizenkettedik óra: világ, béke vagy világvége? címmel. Ha Hormoeith-krémet vá­laszt, Jól választott Asszonyom. November, új Dem!k-ColectI<5 Fen!a Manyinál. ■« íAZZ-PAJIADÉ Zeneakad. vas. délután 5 óra Fényes Kató, Lantos, Kazal, Lugosi, Bardy, Tobár.yl, Szim­fonikus Jazz, s{b. Ablaküveg és lakúsbér A kővetkező sorokat kaptuk: A «Magyar Nemzet* novem­ber 8-án megjelent számában «Az ablaküvegezés költsége le­húzható a lakbérből* c. közle­ményre a közvélemény helyes tájékoztatása céljából szükséges­nek tartjuk az alábbi kiegészítő közleményt: «A háborús esemé­nyek, vagy a háború által elő­idézett helyzet következtében betört ablaküvegezés egyrétegű üvegezísi költségeit a helyreál­lító bérlőnek a 11.800/1946. M. E. sz. rendelet értelmében ak­kor van joga a háztulajdonostól visszakövetelni, illetve a lakbér­be betudpi, ha annak költségei (vagy egyéb munkák együttes költségei) a havi lakbér kétsze­resét elérik és a Közmunka­­tanács elnöke a hozzá benyúj­tott számlák alapján a költsége­ket megállapította.* Dr Gyöngyösi István min. o. tanácsos. A Szovjet TmiomtJnjos Akadémia elüsökc as atomkifitatásról A Neue Zürcher Zeitung Is­merteti S. Wawilow professzor­nak, a Szovjet Tudományos Akadémia elnökének azt a ny'­­latkozatát, amely szerint az orosz tudomány a következő öt évben minden erejét az - atom­­problémára és a kozmikus su­garakra kívánja koncentrálni. Egy neves orosz fizikus rend­kívül nagyjelentőségű módszert talált fel az atommag tanulmá­nyozására. Ezzel a módszerrel bizonyítani tudta az atommag kozmikus kisugárzásait. Wawt' lom professzor a továbbiakban elmondta, hogy a Szovjet Tudo­mányos Akadémia 200 kutató­­intézettel, laboratóriummal is kísérleti állomással, továbbá 10.000 tudományos munkatárs­sal rendelkezik. SzviridoT altábornagy és Puskin követ fogadása Szvlridov altábornagy, a Szö­vetsége* Ellenőrző Bizottság he­lyettes elnöke és Puskin, a Szovjetunió magyarországi kö­vete október 7-én este, a nagy októberi forradalom huszooki­­lencedik évfordulója alkalmából fogadást rendezett. Megjelentek a fogadáson: Til­da Zoitán köztársasági elnök é» felesége, tíz Ellenőrző Bizottság tagjai, a Magyarországon akkre­ditált külföldi diplomták, Ká­rolyi Mihály és felesége, Nagy Ferenc miniszterelnök, Rákosi Mátyás miniszterelnökihelycttes, a magyar kormány tagjai ét a magyar tudományos, irodalmi és művészeti élet sok kiválósá­ga. A vendégek a késő éjszakai órákig együttmaradtak. (MTI) A II. és XII. her ihleti há*h*si&osatás a KöKmtankatamiíca ei&tt A Közmunkatanács pénteken Fischer József elnökléséved ülést tartott. Felterjesztést intéznek a földművelésügyi miniszterhez a Közmunkatanácsnak a házhely­­osztással kapcsolatos feladatkö­rének megállapítására. Bemutat­ták Nagy-Budapest általános városrendezési munkálatainak Jelenlegi állását és felhatalma­zást adott a tanács a munkála­tok továbbfolytatására. Elhatá­rozták, hogy az elkobzott ingat­lanok kezelésére Fővárosi La­káspolitikai Alapot létesítenek. A Rózsadombon tervezett trol­­leybusz felépítményeihez a ta­nács nem járult hozzá, mert a felsővezeték és a tartóoszlopok rontanák a villanegyed város­képét. Ugyancsak nem engedé­lyezte a tanács a Somogyi Bélá­ikon, a Madách Imre-tér mellett tervezett villamosvégállomás lé­tesítését sem. Nagy vita folyt a budapesti földigénylő bizottságnak a II. 6i XII. kerületi ingatlanokra vonatkozó megváltási javaslata körül. Kimondották, hogy csu­pán olyan arányban vehetők igénybe Ingatlanok, hogy min­den egyes érdekelt családtagnak legalább annyi területe marad­jon, mint amennyi az illető övezetben a legkisebb építési te­lek nagysága. A II. és XII. ke­rületben ezzel a határozattal befejeződött az igénylés.' A Közmunkatanács több kon­krét panasz nyomán elrendeli az engedély nélkül felszerelt üzleti reklámtáblák felülvizsgá­lását. mert sok reklámtábla a közlekedésre veszélyes módon van elhelyezve. A Személynök­­utcai szemétlej'ak odót megszün­tetik. Az alábbi leveleket kaptuk: A legutóbb megjelent lakás­helyreállítási rendelet szerint a lakó által végeztetett munkák fejében a bér hetven százaléka visszatartható. Ha például egy tízlakásos bérházban két lakó él ezzel a jogával, akkor már ■fi ház tiszta jövedelme majdnem rámegy erre • törlesztésre. Az ingatlan jövedelmezősége a hi­­borúelőttivel szemben 1 : 15 ard­­npú, az építési költségek pedig a hábQrúelőttivel szemben hat­szorosak. Ennek következtében a tervezett kárközösség olyan terheket ró az Ingatlanra, ame­lyek egyértelműek a házbirtok hosszúidejű elkobzásával. A már kiadott rendelkezések jórészben bizonytalanná tesíik a csekély bérjövedelmet s ennek kihatása van a gazdasági életre, sőt az államháztartásra is. Meg kellene találni az utat az érdelteltekkel való összhangra és az építési és helyreállítási rendelkezéseket ez­után kellene kiadni. (Aláírás.) Az októberi lakásrendeletet célszerű lenne még néhány könnyen érthető pótlással kiegé­szíteni. Vannak lakók, akik a házon kerestek lelépések, magas albérlői díjak által. Ezeket meg kellene előzni a helyreállítási költségeknél a többi lakóknak. Azután: előnyösen kellene so­rolni a háztető, menyezet, ké-Jersey ruha Puüaver l ulenkges&égeh Tricot Párisién IV, Kígyó-utca 4—6. Amerikai állampolgár Svájcom kérésziül ÉwYfiriiatezik tavasszal visszatér, csak komoly meg­bízásokat vállal. Budai Nagy Antal­­' ítca három, földszint kettő. November tizenhatig bezárólag, 4—6-ig. §11 ff pisili; adok annak, aki 7.-én este %7 órakor a Somogyi Béla-út 3. számtól a régi Nemzeti Színházig téktaziban felejtett irattáskában lévő Ml üzMi isywaei (pénz nem volt benne) vissza­ír zza. BENYOVITS SÁNDOR, Rágipójts-utca hat. Stévéhéz MiTlOPOL Étterem MINDENNAP 5 ÓRAI TEA — TANGI Komplett uzsonna (kávé v. tea, szendvics v. tortával) S.— Frt HEINEMANN SÁNDOR 12 tagú zenekara. HALMOS, MORETTI, Buzogány Anci, Hamvay Mária, Alföldi Rózsi énekelnek. Minden este 10 órától BíJTTÓLA EDE zenekarai Vacsoramenü: sültek v. szárnyai, gyümölcs v. sajt és egy kis üveg bor 1.80 F TÁNC REGGELIG! V­­RAKÓCZI-OT 58 -J Sportoljál és szórakozzál a MŰJÉGPÁLYÁN Nyitás f. hó 10-én, vasárnap ^ ^ ^ ^ vesiimk. Uránia, II., Fö-utca 19. BIZTOS ŐSI|) MEGÉLHETÉSÉ háziipari kisüzem, teher- és kon- v ; kurrcusmetites, lesón átvehető. ^ „Bevezetett vevőkör64 jel. Temer hirdetőbe, IV, Szervita-tér nyolc. $$3 ESB^íMHÉI Házi és mezei gjiiirt és piszéi! legmagasabb áron vesz nSCHER MAILAI'CÍYÁIS Budapest, XIV, Gizella-út 44. sz. falifipla nagykereskedés sürgősen keres komoly helyiséget • Lehetőleg félemeleti* jelig. Patak hirdetőbe, VI, Bajcsy- Zsilinszky-út 29. szám. Klsebltmérvti less a kereskedői B-lfsfai Az lparrevlzióról már megír­tuk, hogy ha nagyobb tömegben elvonják a kereskedőktől az iparigazolványt, akkor ennek káros hatása lesz a stabilizáció­ra, kz iparosok és kereskedők ma nem a tényleges forgalom nlán, hanem ipargazolványon­­ként fizetnek fixösszegű adót. Minden ipar igazolvány-megvonás tehát egy bizonyos adóösszeg kiesését jelenti. Ugylátszik a ke­reskedelmi minisztériumban kéz. denek rájönni erre a közgazda­­sági és ábampénzügyi igazságra. A kereskedelmi és iparkamará­hoz leirat érkezett, hogy az iparreviziót ne az eredetileg ki­gondolt keretek között hajtsák végre. Elsősorban azoknak at iparigazolványét vizsgálják if­iül, akik ellen bejelentés érke­zett, tehát politikai felfogás ma­­rült fel ellenük, azután egye* túlzsufo t szakmák kerülnek sorra. Illetékes-rlcereskedőí kő* rök felfogása szerint azonban nem belső körrendeletre van szükség, hanem arra, hogy « kiadott alapreszdeUtet és végre­hajtási utasítást kormányrende­lettel módosítják, vagy véglege. zen érvénytelenítsék: Párisi memfgtgar fairrh A párisi Magyar Szemle be­számol arról, hogy milyen ba^ rútsággal fogadták a francia fő­város magyarjai az Amerik, felé átutazó és néhány nnpij Párisban tartózkodó Jávor Pált. A párisi Magyar Házban be­mutatták Karinthg Frigyes Bo­lond Istók cíinű színdarabját * Désg Zoltán gyűjteményes ki. állítást rendezett Nizzában. ★ Trauner Sándor, aki a legelső franciaországi film dekoratőrök közé tartozik, meghívást kapót Londonba két szinesfilm díszle. telnek elkészítésére. ★ Nemes Lalos új könyve, a La patx éternel‘e est-elle unt uto­­piet (Utópia-e az örök béke?) egyik fejezetében ismerteti M örök béke egyik utópistájának, Montesgaieu-nek egykori ma­­gyarországi utazását Pozsonyba. Eszékre, Temesvárra és Orsó­­vára. • Halottak napján, a franciaor­szági Magyar Függetlenségi Moz­galom vezetői megkoszorúzták a magyarság különböző nagyjai, nak párisi temetőkben lévő sír­jait ★ George* Joseph, a Front Na­tional főszerkesztője nagy cik­ket Irt Nincs vasfüggöng Ma­gyarország és Franciaország kö­zött címmel Kifejti benne, hogy . Franciaország Magyarországot ma demokratikus országnak Is­meri, nem másodrendű ország­nak, finnem fejlődő köztársaság­nak, amely céltudatosan halad egy boldog, szabad jötrő féUF, Újabb UNRRA-adományok a vidéknek Szombathelyre újabb UNRRA- szállftmány érkezett A külde­ményben Í0Q0 pár cipő van. Ezenkívül 1558 kg ruhaneműt tartalmaz az adomány. Szegeden megkezdték a leg­utóbbi UNRRA-küldemény szét­osztását. Körülbelül 8ö00-en ré­szesülnek ruhasegélyben. A legközelebbi napokban Deb­recenben is megkezdik a kiutalt 75 mázsa ruhanemű kiosztását. Itt az igénylések elbírálására háromtagú albizottságot küld­tek ki. A Nyíregyházára érkezett 4984 kg UNRRA-ruhnnemü osz­tályozása folyik és a kiosztást rövidesen megkezdik. A Rádió műsora BUDAPEST L 6.80: Falurádió. 0.45: Torna. Ji H. 7.20: Áttelepítési közlemények. 7.50: Reggeli zene. 8: E. 8.15: Szórakoztatö muzsika. 0: Jazz. 10: H. 12: II. 12.15: E. 12.36: Várhelyi Antal orgonát. ISs E. 15.20: Szalonzene. 14: H. 14.10: Vö­röskereszt. 1A2C: Hajdú József énekel 15.15: Gyöngyi László csevegése. 15.21 Hanglemez. 15.55: E. 15.551 Müsorisn). 10: H. 18.19: Raics István zongorázik. 1&S9: A rádió gyermekujsága. 16.M: A Holérzy-együttes. 17.Sü: E. 18: H. 18.03: Tildy Zoltánná felhívása a ma­glóm társadalomhoz, 18.15: É. 18.30: É. 18.40: A dada. Érkólcsrajz S felv. Irta Bródy Sándor. 20: H, sport. 20.20: A Budapesti Kamarazenekar. 21.15: Hangos Híradó. 21.50: H oroszul 22: H. 22.20: Magyar chansonok. 22.08: Műsorism. 22:35: Vöröskereszt 22.45: Verses összeállítás. 2J.10: H angolul. 23,20: H franciául. 23.30: Tánelemezek. BUDAPEST D­*0: Tánczeno és dalok. 21: H. 01.15: Jazz. 22.15; C. Franck: Szimfónia. Az Ady kör díszhangversenye. Az Ady kör szombaton este 7 órakor rendezi e’ső nyilvános díszhangversenyét a Zeneakadé­mián, amelyen résztvesz a köz­társasági elnökön és minisztere­ken kívül a diplomácia testüle­tek képviselői is. Mozik műsora ADY: A flotta Kyóx lamer.) (S, 5,7} BELVÁROSI: BácanélküU börtön (un.) (Előadások: i, 7, vasár és ünnep 8) BETHLEN: Négy toll (színes) (4,6,8) BDÜOGUAF: Assxcay akarok lenni Ü44, 148, v.. ü. ttia és 142 is) CAPITOL: lürzavar a mennyorszig­hao (amerika.i film) (2, 4, í, A v„ ü. 4412) CITY: ismeretien imádó <144. 446. )48, az.. V.. tt. tó-kor is) CORSO: őrség a Rajnán 044, 446, 448, sz. 142. v„ ű. 11, 442) CORVIN: Ismeretlen imádó (amerikai film) 044, 446, )4s. V., finn. 11 él tó is) DECSI: Ricámondi rejtély (amerikai) (4, 6, 8, szomb., vas., finn. 2 is) ELJTt Tünemény (amerikai film) (tó. 446, 448, sz., vas. és tton. 4421 FÓRUM: Operaház fantomja E. Nelson (444, 448. tó, sz. v.. ü. 2, 4, 6, 8) IIOMERÜS: C seres znyevu-ág (amerj Kisérő műsor. (5, 7, vas. fino. 8,5. 7) HUNNIA: Tarzan a rettenetes (amer.) (444, 446, 448. vas., ínn. 11 és 442 Is) IPOLY: Asszony akarok lenni (amer.) (444. tó, 448) J. ATTILA: Táncoló kalóz (színes amerikai) is Kanadai véreb (amerikai) (4, 6, 8) KAMARA: Moszkvai éjszakák (Ír.) (444, 446. 448) KOSSUTH: Pamiri sakálok (444, tó, tó, 4, 8. 8) KÖKÜTI HIBADÓ: Mafirt krónika. Orosz, An­­goi, Francia híradó, Sporthiradó a Szovjetáoióból, Zöld dó megyék (ang.) 1 órás előadások 9—22-ig. IXOYD: A flotta gvóz (amerikai). Híradó (444, 446. 448, Momb, vas. 442 is) OLYMPIA: Örökké a Tiéd (442, 444, tó, 448, vas. és ütm. 4412-kor is) OMNIA: őrség a Rajnán (amerikai) (4. 6, 8. szomb., vas. és finn. 2 is) PALACE: Prerí törvénye, Sandy a fel­hőkarcolón (lí, 1. 3. 5. 7. 8) PATRIA: Dalolj szivem, dalolj (orosz) (tó, 446, 448, szomb., vas., és finn. 442 is) PETŐFI: Jelmezbál Cm.) (444. 446, 448) PHÖNIX: Modem Pimpernel (amer.) (11, 1, 3, 5, 7) BOXI (volt Rákóczl-útf vasárnap 4412. 442, 444, tó, 44S> ROYAL APOLLO: Nagy Péter (orosz) Péntektől kezdve: York őrmester (am.) (4, 6, 8, sz., v„ fi. 2 is) SÁRVÁRI: Tigriskarmok (amer.) (tó, 446, 448) SCALA: őrség a Rajnán (amerikai) (Előadások: 4, 6, 8, szomb., vasár., finn. 2) BTUDIŐ: Viharos esküvő (an.5 (2, 4, 6, 8, vasár- és ünnepnap 4412 Is) SZABADSÁG: Viharos alkonyat (orosz) (tó. 446, 448) TATRA: Vadnyugat bosszúja (tó. 446, 448, v., fl., 442 is) TINÓDI: Dalolj szivem, dalolj (amer.) (444. 446, 448) TÚRÁN: Örökké a tied (2, 4, 6, 8, v„ fl. 4412 is) URÁNIAt Kővirág (orosz) (4, 6. 8). VÁROSI: Mozivarieté. A színpadon: Egervári Bea, Heinemarm-jazz. Kazal László. Pogány László stb. Film: Gyilkos tükörkép (amerikai) (E. G. Robin­son). Híradók (3. 5, 7). VESTAs Villámlovas (10. 12, 2. 4. 6, 8) k^L g l CSilíÍRORÉSVILÁGIT/ÍSl Í-C&}- ^4!. 4 meny, esőcsatornák kijavítását. Azonkívül összegben és időb.ell' határt kellene szabni a helyre­állító lakók követelésének. Egg ingatlantulajdonos Az Építőipari Munkaszervező Intézetet a házhelyreáliitás finanszirozásákia alapították. Ez azonban nem mondható szeren­csés intézkedésnek. Ha például 25.COO forint egy lakáshelyre­állítás költsége, akkor a ház­­tulajdonos ad 10 százalékot, a vállalkozók és anyagárak 40 szá­zalék, az állam pedig 20 száza­lékos kölcsönt folyósít az épít­kezés folyamán. A kölcsöh ka­matai és kezelési költsége körülbelül 25 százalék, A vállal­kozók hitelét egy év, az áliami kölcsönt fél év alatt kell vissza­fizetni. A Nemzeti Bank engedé­lyezi a kölcsönt, tehát az igénylő személyének kiválasztása tőla függ. A helyreállítási költ­ségeket a lakók egymásután bekebeleztethetik az ingatlan­ra. De vájjon ki ad kölcsönt egy ilyen telekkönyvre? Az az elgondolás pedig hogy a bérlő Vgy összegben fizessen építési hozzájárulást, antiszociális, mert így csak a jómódú ember juthatna lakáshoz. Azonkívül: az egész intézet számadójuhász­­nélkúli nyáj. Nincs ellenőrző szakértő. I)e ez már az alap­rajzra, a lakás beosztására is vonatkozik. Xr P L&káshelyreáüítás, lakbér, építősei Jen őrzés 1 2 3 4 5 6 7 7 KŐLNi VIZET MÉM VETT MÉG? Újra kapható a régi jó MilSíi SiEÉLliii KÖLNIVÍZ és PARFŐM Forgalomba hozza: PANTOCHEM1A KFT., AH, Eötvös-utca 38. iMf-liSIE!?! NEUFELB-tól ARANY, BRILIÁNS, EZÜST VETELE-ELALiSA Ó lí A J A V í TAS VII.. MÁKÓrxI-iíJr > \ , ■■ ‘ ■ ...........................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék