Magyar Nemzet, 1946. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1946-11-09 / 252. szám

Stowba?, 1948 november? i Berkerts Szalon SZERVITA-TÉR OT. ELSŐ EMELET. ÚJ irányelv: Olcsó modellek, olcsó fazonárak. Txádása rossz vagy serceg: megtartja gyorsan 'Jiex'zegfi VI. Andrássy-út 14. sz. Telefon 121-877. 31 MT­ miLllDOMSOK! Szíves figyelmét felhívom 30 ÉVE FENNÁLLÓ autóüzememre, FŐTENGELY CSISZOLÁSA, CSAP AGYÖNTÉS, GOLYÓSCSAPÁGY gyártása és javítása, saját üzememben készül. FftISCH KÁROLY " SacSU1! 1 y Elvetheti ezt a gondját, bevásárlási forrás. — Vétel eladáa Vegyen Szeletetés PONYVÁT SZELEI Ru­ffAUY „ , H ** . finnes 311 ponyva-, zsák- és zsinegnagykereskedés, Kossuth Lajos­ utca 14 Tel. 188-376. Budapest, IX. Szvetenay­ u. tizenhárom. záróra után nytt | STrungária fürdési | Vasárnap 5-kor, hétköznap 6 órakor ARTNER ALAJOS ||| Taxival a taxinélküli pesti éjszakában Botrány: igen, ez az egyetlen kifeje­zés, amelybe röviden belesűrít­­hetjük a biztonsági rendészet csődjét. Az, hogy csütörtökön éjjel tizenkét órakor a buda­pesti taxik­­leálltak*, mert a sofőrök élet- és vagyonbizton­sága a nullával egyenlő, csak egyik szimptómája a csődnek, mindenesetre alkalmas azonban arra, hogy a székesfőváros közönségének figyelmét fokozot­tan a közbiztonság kérdésére te­relje. Az elmúlt héten — így mondják a sofőrök — huszon­hat taxisofőrt gyilkoltak meg, raboltak ki, majd vetkőztettek le. A taxisofőr szívesen dolgo­zik éjjel-nappal a saját megél, hatásáért és az utasok kényel­méért, de a saját életét még­sem kívánja feláldozni,­­ ez ugyanis nincsen benne a kol­­lektív szerződ­ésben. Csütörtök éjjel tizenkét óra. Az Oktogon-téri taxistandnál valóságos sztrájkhangulat ural­­kodik. Egymásnak kiabálnak a sofőrök: (Tizenkét óra, leál­lunk! Éjfél van, vége a forga­lomnak!* Az arra menő taxikat figyelmeztetik, hogy fejezzék be a fuvart. Néhány perc alatt hatan ke­resnek autót. A sofőrök határo­zottan kitartanak álláspontjuk mellett, inkább ott állnak reg­­gelig a standon — a legtöbb autónak garázsa sincsen, mert éjjel-nappal üzemben van­­—, d­e nem szállítanak senkit. Csi­náljon rendet a belügyminisz­ter és a főkapitány. — Uraim, taxira van szüksé­gem! — Szó sem lehet róla! — Pedig éppen az önök érde­kében volna szükségem rá, egy­két óra hosszat a városban sze­retnék cirkálni és megnézni, mi­lyen a taxinélküli Pest. Azt hi­szem, ez pillanatnyilag elsősor­ban önöknek érdeke. Összeül a nyolc­ sofőrök ku­paktanácsa az Oktogon-téren. Az autóknak támaszkodva vitat­koznak, mindenki belátja, hogy okvetlen autóra van szü­ksé­­gem, viszont mi lesz akkor, ha valaki feljelenti őket a szak­­szervezetnél Megkötjük az Ok­togon-téri gazdasági és bizton­sági egyezményt. Elmegyünk az első taxitelefonig, ott kérnek utasítást, rendelkezésemre áll­­hatnak-e. Az engedélyt először megtagadja a szakszervezet tisztviselője, néhány perces vita után azonban az autó el­indulhat velem szomorú felfe­dező körutamra. Egy kis korrupció Először végigjártuk a taxi­állomásokat Fél egy van már, a standok üresek. — Itt van pe­dig mindig a legnagyobb forga­­lom — mondja a sofőröm és csodálkozik azon, hogy egyetlen autó sem áll a Vörösmarty­­téren. Menjünk az éjszakai szó­rakozóhelyek és kávéházak elé­ A k­ávéházak közönsége rend­­szerint közel lakik ahhoz a helyhez, ahova kávéházba jár, így a taxihiány itt nem okoz komoly problémát. Más a hely­zet a lokálok esetében. Innen a vendégek legnagyobb része taxi­val szeretne hazamenni és — hála a portások élelmességének — mindenki, aki akar, taxival mehet haza. A processzus a következőkép­pen történik: A sofőr felhívja a taxivállalatot és saját szemé­­lyében vállal felelősséget a „jó vendégért". Ha a szórakozóhely látogatója nem gyakori vendég, a portás a pesti éjszakában taxi után vágyódó utasjelöltet sza­bályszerűen leigazoltatja és az­után ismét ő vállal felelősséget a taxi utasáért a vállalattal é­s a sofőrrel szemben. Az eredmény az, hogy a taxi­sofőrnek valóban nem kell fél­nie attól, hogy utasa az egyik mellékutcában revolverrel kény­szeríti őt a kocsi elhagyására és eredmény — ez már a mu­lató portásának az eredménye, hogy aki eddig kalapot emelt a portás udvarias köszönésére, most busás borravalóval hono­rálja a lokál portásának „ház­­bizalmi" tevékenységét Tehát kicsinyben ismét korrupcióval állunk szemben, a szomorú tó­ Tojásdrágításért háromévi fegyház Váradi Sándor kispesti keres­kedő ez év szeptember 80-án 2500 díjrab tojást vett egy tyúk­­farmon és azt a megengedett 18 filléres ár helyett 60 fillérért akarta eladni a nála próba­­vásárlásra jelentkezett, detektí­­veknek. Az árdrágítási ügy ez Uz5orabíróság elé került, ahol Váradi azzal védekezett, hogy szeptember 30-án vette a tojást és a tojás árának szabályozásá­ra vonatkozó rendelet szeptem­ber 29-én, egy vasárnapi napon jelent meg, amiről nem tudott. A bíróság nem fogadta el a vé­dekezést és Váradit 3 évi fegy­­házra, 1000 forint pénzbüntetés­re és 2000 forint vagyoni elég­tétel megfizetésére ítélte, öt év­re kitiltották Budapestről és ke­­reskedői gyakorlatát 10 évig nem folytathatja. A főkapitány szerint kedvező Budapest közbiztonsága Mürasich Ferenc rendőraltá­­bornagy, a budapesti főkapi­tányság vezetője a közigazga­tási bizottság hétfői ülésén ter­jesztette elő jelentését Budapest közbiztonságáról. A főkapitány beszámolója szerint az elmúlt hónapban az ember élete és testi épsége ellen 367, vagyon ellen 9897 bűncselekményt kö­­vettek el. Ennek ellenére a fő­kapitány a közbiztonsági állapo­tokat kedvezőknek mondja, mert az előző hónappal szem­­ben kevesebb gyilkosság, keve­sebb rablás, kevesebb lopás tör­tént. Emelkedett ellenben a be­törések, csalások és sikkasztá­sok száma. Az elmúlt hónapban 1547 betörés történt Budapes­ten, 39 százalékkal több, mint az előző hónapban, csalást 1071,­­ sikkasztást 1870, lopást 4167 esetben követtek el. A múlt hó­napban halálos végű öngyilkos­­ság történt és 48 öngyilkossági kísérlet. A balesetei száma 79 volt, ebből húsz halálos. Az internálótáborokban még 3370 egyént őriznek és 5439 személy áll rendőri felügyelet alatt. Közli a főkapitány, hogy a létszám-összevonás nyomán az őrszemek száma 392-re csök­kent, de valóságban csak 235 rendőr­őrszem van szolgálatban. A B-lista folytán a rendőr, alhadnagyok száma a múlt hó­napban 70 alhadnaggyal és 111­1 közrendőrrel csökkent. A most tartott újonc-toborzáson 379 egyént vettek fel, a női rend­őrök száma 39. Magyar Nemzet. net velejárója minden korláto­zásnak és nélkülözésnek, a kü­lönbség csak az, hogy egyszer a mulató portásának jövedel­mez, egyszer másnak... Sztrájktörők Tehát szorgalmasan járjuk az­ utat a körutakon kávéháztól kávéházig, mulatótól mulatóig. Éjjel egy óra van. És éjjel egy­kor megjelenik a pesti utcán a sztrájktörő. Szemünk láttára ál­lít meg valaki a Körúton egy taxit, az autó megáll, az utas beszáll. Azaz csak beszállna, de sofőröm, aki komolyan veszi saját életének biztonságát és az ennek érdekében lezajló de­monstrációt, a hathengeres Mer­cedes teljes sebességével a taxi mellé robog és megállítja: —­ Nem tudja, kortárs, hogy tizenkét óra elmúlt? —■ Dehogynem, na és? — Tizenkét órakor leálltak a taxit Csak telefonrendelésre le­het fuvart vállalni ! — Én nem tudtam. És külön­ben sem érdekel. Nekem csalá­dom van. Pénzt kell haza vin­nem. Ha beledöglöm is. Gye­rünk uram, mehetünk — fordul az utasához és tovább hajt. A Palais de Dance előtt az a sofőr vár fuvarra, aki az Oktogon-téri nyolcas kupaktanácsban a leg­hevesebb harcot folytatta a sztrájktörő kollegákkal szemben Utas sok van, sztrájktörő Ke­vés, kihalt a pesti utca. Negyed­­kettő felé alig látni élőlényt, csak néhány konflis baktat szo­morúan. Aránylag ők vannak a legnagyobb biztonságban, mert konflist nem akar rabolni senki és az öreg határokon nincsen pneumatik. Megkérdezem a ko­csistól, hogy megy neki ma éj­jel. Klasszikus kocsisnyelven fe­lel: — Megette a fene, csakúgy nem megy, mint máskor. Kelemen István Százhuszon- ezer „Twist Olivér' szemlén, november hó. Anglia 80 millió fontot költött el egy évben a németországi an­gol zóna német lakosságának el­tartására. Az angol kormány bejelentette, hogy további 30 milió font ster­linget irányzott elő a most kö­vetkező m­éreet téli várható ín­ségének enyhítésére. Az angol kormány kijelentette, hogy ez év végéig egymillió pár cipőt szállít az angol zónába, fő­ként gyermekek részére. Mialatt az angol közvélemény némán figyeli kormányának te­vékenységét a német nép tagad­hatatlan nyomorának enyhíté­sére, ugyanakkor olyan botrány vihara száguld át az angol éle­ten, amire alig akad példa. Egy bátor és energikus asszony, Myra Curtis, a Newnham College főnöknője, mint az angol­­Gyer­mekgondozó Bizottság út vezetője leleplezte a szinte hihetetlenül hangzó tényt, hogy Anglia 435 menhelyében 125.000 t nem kívá­natos* gyermek és szörnyű el­­hanyagol­tságban’ rongyokba bur­kolva, sokan cipő nélkül, kis­lányok nadrág nélkül,­­Twist Olivér* korszakára emlékeztető omladozó épületeidben össze­zsúfolva. Curtis asszony százezerszavas­­vádiratban* ismertette az egy éven át tartó vizsgálat meg­döbbentő adatait. Négyszáz­­harmincöt jóléti intézmény gyer­mektelepét látogatták meg és igen kevés kivétellel szörnyű ál­lapotokat találtak. A gyermekek sok helyen önmagukkal tehetet­len aggastyánokkal, súlyos bete­gekkel, elmebajosokkal élnek együtt, iskolázásuk minimális. Sokan közülük még születési évü­ket sem tudják megmondani. Tömérdek gyermeknek nincs ci­pője, vagy olyan cipőt hord, amelynek talpát madzaggal erő­síti fel. Nadrágtalan kislányok, rá is akadtak. A gyermekek leg­többje pamutrongyokba burkol­ja testét. Játékot sehol sem ta­láltak. Fekvőhelyük is rémes, penészes, szennyes matracok. Valamennyi angol napilap is­mertette a leleplezést. Természe­tesen a kormány is felfigyelt Curtis asszony vádiratára és e percben négy miniszter foglal­kozik vele. Rendőrségi hírek A hegesztett Hidd­ Kft. al­tisztje a vállalata számára né­hány nappal ezelőtt 35.000 fo­rintot vett fel Amikor később a szabályos ellenőrző zárószalag­gal elütött pénzkötegeket fel­bontották, megdöbbenve vették észre, hogy a 100 forintos köte­gek­ben minden második bank­jegy 100 pengős, amelyeket kö­rülvágtak, hogy nagysága egyez­zen a 100 forintoséval, a 16 fo­rintos kötegek­ben pedig csak az alsó és felső bankjegyek voltak forintosok, a többiek 10 pengő­sök. A főkapitányság intellek­tuális csoportja a 72. számú úgynevezett irányító postahiva­talban kezdte meg a nyomozást, amelynek során megállapította, hogy ott visszaélés nem történt, mert a pénz számolását és kö­tegelését négy tisztviselő végzi egymást ellenőrizve. A detektí­vek most más nyomon elin­dulva igyekeznek a különös csalás hátterét leleplezni. Jelentettük, hogy október 29-ről 30-ra virradóra Rákospa­lota határában meggyilkolták és kirabolták Felnagy Istvánná született Szabó Erzsébet süket­­néma­­ szövőnőt. A feltűnően csinos­ asszonyt teljesen levet­kőztetve, felsőkabátjával leta­­karva találták meg a járókelők. A nyomozás során a gyanú Predenovszky Pál süketnéma férj,Ju­­r­nyan, aki hosszanb idő óta szerelmével ostromolta Felnagynét és — az egyik tanú vallomása szerint — meg is fe­nyegette, hogy megöli. A rend­­őrség most rádiókörözést adott ki Predenovszky ellen, aki z­ű negyet fojtotta meg áldozatát. A gazdasági rendészeti osz­tálynak a debreceni kapitány­sághoz vezényelt csoportja fla­­nelldrágításért őrizetbe vette Blum Jenő és Kesztler Vilmos ottani textilkereskedőket, vala­mint Harsányi Istvánná és Szi­lágyi Sándor textilkereskedőket árurejtegetésért Kozma Gyuáné cipőkereskedő csizmadrágításért került a rendőrség őrizetébe. Átadták őket a debreceni állam­­ügyészségnek. A gazdasági rendészeti osztály még a hét elején őrizetbe vette Jux­itsz Mózest azért, mert a típuscipőket mint luxuscipőket hozta forgalomba a megenge­dettnél jóval magasabb áron. A gazdasági rendőrség a nyomo­zásról, valamint az őrizetbe­vételről nem adott ki jelentést. freszántolt, a párisi autóStiállfieeszál Gregoire elsőkerékmeghajtásos megoldásban hozta ki 2 henge­res, léghűtéses 600 kcm-es csu­kott, 4 üléses modelljét. A­ Mathis­ gyár 3 kerekű csukolt kiskocsival mutatkozott be. Haj­tóműve: 2 hengeres, vízhűtéses, 700 kcm-es boxermotor, amely, szintén az első kerekeket hajt­ja. Figyelemreméltó, hogy ezek a kiskocsik 100 kilométeren fe­lüli teljesítményük mellett 5—4 liter benzint fogyasztanak. Simca az olasz Fiat licencia gyártott és nálunk is jól ismert 500 kera-es típusát állította ki 4 üléses csukott karosszériával. A csehszlovák Jawa-Minor 2 hengeres, 600 kenyen kiskocsi technikailag egyike volt a leg­sikerültebb konstrukcióknak.­­ Az ismertetett miniatűr autók hatalmas túrakocsiknak tüntető fel a frovin és Julien gyárak, 250, illetve 350 kcm-es motor­­kerékpár-m­otorokkal felszíe­lt 2 üléses­­sportkocsijaik mellett. A kiállított kiskocsik arányos méreteikkel és a leegyszerűsí­tett vonalaikkal esztétikai szempontból is előnyös benyo­mást keltettek. Az 1 liter hengerű­ k­artalnvo­rt felüli motorok között feltűnt a Georges Irat 2 üléses, 4 henge­res, 1100 kcm­-es szépen i­tán­­vonalazott sportkocsija. Peu­geot, Citroen, Belaye, Talbot és Delahaye még nem hozták ki új típusaikat és így inkább csak szép karosszériájukkal vonták magukra a figyelmet. A Franay által karosszált 3­1 li­teres, 2 üléses Delahaye sport­kocsi a kiállítás egyik legszebb darabja volt. Feltűnést keltet­tek a Fl­oni, Saoutchik, Henry Chapron, Letoumeur és Fa­­laschi karosszériái. A nálunk főleg versenykocsi­­jai által híressé vált Bugatti új modelljeinek elkészültéig két miniatűr motort állított ki. Az egyik kis óramű 330 kem hen­gerűrtartalmú, 4 hengeres, kom­presszoros és percesizint tíz­ezret forog. Amerikát a Ford, Hudson, Packard és a háború után ala­kult Kaistr-Fraser-gyárak re­prezentálták 1946-os, minden kényelemmel félizerelt, gyö­nyörű vonalvezetésű és kiállí­tású kocsikkal Technikai újításokat — mint már közöltük «­ csak a kis­kocsiknál találtunk. Ezeknél is mind nagyobb tért hódít a füg­getlen, többnyire spirál-rugózás és az elsőkerékmeghajtás. A már régen elfelejtett keréktár­csás felerősítés számos márká­nál ismét renalisapceát élt. Drá­gább kocsiknál előszeretettel al­kalmazzák a Cotal elektromos és a Wyson-féle előválasztói sebességváltókat. Francia ko­csiknál is mind sűrűbben talál­kozunk a kilincxnélküli ajtó­zárakkal, amelyek ujjnyomásra pattintják e4 az ajtókat. Sajnos,­ a kocsik árairól ke­­veset írhatunk, mert a francia frank leértékelése miatt a gyá­rak nem készültek el kalkulá­cióikkal Tájékoztatásul közöl­jük, hogy a Citroen 4 hengeres modellje 160.000, a 6 hengeres 240.000 frank körül mozog. Egy luxuskivitelű francia elitmárka, ára rendelés után készült ka­rosszériával megközelíti az 1 millió frankot. K. F. A párisi autókiállításnak nem várt közönségsikere volt. Mű­szaki és minőségi szempontok­ból a kiállításra került anyag még nem érte el a békeévek színvonalát. A kiállítást egyébként a kis-, sőt mondhatjuk a törpe­kocsik uralták. A francia gyárak túl­nyomó része 1.100 kcm-nél ki­sebb hengerűrtartalmú moto­rokkal felszerelt kocsikkal je­lent meg a Salonban. Az 1946-os új modellek csaknem kizárólag a kiskocsikra korláto­zódtak. Tagadhatatlan, hogy a közönség érdeklődése is első­sorban a kiskocsik felé irányult. A kiállított kocsik között nagy sikere volt a fib­ault-gyár 760 kem-es, 4 hengeres, fam­o­­toros, csukott modelljeinek. Panhard 610 kem-es, léghűté­ses, 2 hengeres motort épített be hasonló kocsiszekrénybe. Három nyilas gyilkost akasztottak pénteken A népbíróság pénteken tár­gyalta Bottka Márton föl­dműves bűnügyét, aki mint a 101/10. munkaszolgálatos század kerítő­legénye Ukrajnában halálra vert és kivégzett több munka­szolgá­latost. Bottkát a súlyos tanúval­lomások után a népbíróság kö­­télhalállra ítélte.­­ Ugyancsak pénteken tárgyalta a népbíró­­ság Lukács Ferenc és Emesei Pál nevű volt SS-katonák ügyét. Megállapították, hogy Lukács 18 munkaszolgálatost végzett ki sajátkezűség. Lukácsnak sikerült megszöknie. Ekkor Emesei Pál­lal Németországba akartak szök­ni, ezért nagybácsijától kértek kölcsön 10 gramm aranyat, majd megállapodtak, hogy meg­ölik. Felcsatták a Rózsadombra, ahol Emesei az idős Lukács Ist­vánt agyonlőtte. A népbíróság mindkét vádlottat kötélhalálra ítélte. A vádlottak kegyelmet kértek. Pénteken a késő dél­utáni órákban kihirdették előt­tük kegyelmi kérvényük eluta­sítását és az ítéletet végrehaj­tották. Városházi hírek A fővárosnál tervezet készül a munkások nyugdíjigényéről. A üzemekben dolgozó és státusba tartozó munkások ugyanolyan feltételek mellett, mint a tiszt­viselők, nyugdíjat kapnak. A fő­városnál több mint 10.000 mun­kás dolgozik. A tervek szerint 35—40 évi munka után kapná­nak a munkások teljes összegű nyugdíjat, ami a mostani 077 öregségi járadéknak négy-ötszö­röse lesz. A polgármester utasítására Gö­mönczy Béla közélelmezési ta­­nácsnak felhívta a Községi Élelmiszeriüzam vezetőségét, hogy a Községinek a piaci és csar­noki fiókjai rendszeresen árusít­sanak burgonyát és fejeskáposz­tát. A polgármester hozzájárulá­sával a Budapesti Kisipari Hitel­intézet igazgatósága dr Wagner Istvánt vezérigazgatóvá, Módig Józsefet igazgatóvá, Szabó Lász­lót igazgató-helyettessé, Farkas Arthurt és László Gyulát cég­vezetőkké léptette elő. Az inté­­zet egyébként már a közeljövő­ben többmillió forint keretében megkezdi a kisipari és kiskeres­kedelmi hitelek folyósítását. K­is- és apróhirdetéseit Mis­­e$ aproh­irdetesefe rssttttiS&isa ahhkrraSzálílBÍÓBÉPEl Osiijómn ,a§rg£^!£.l aBldMdg^sgBlaldiig __ üveggel egyenértékű Teszünk. E N G E L.­­ BCB7(N­OlAttVft'CJ a hőálló és olcsó Terdz-körét ét. kévét legmagasabb áron ADAS, VÉTB. yEjZSdSZO^EOkt prpM|jg«——-------- VESZEK m~~n ws íWcs5ff­?'c* T10"- a fMIflIff gfilsaflS JVjfc *■.» ....... — . — 1 .rv­. Vármegye-utca 11. - A, Podmaniczky-utca 13. MEGYINTMpOGALOM» PanirhlliyM Modem ~ Cakarkogyfc­ak,tee-urt, harm'inchtt't. «lJjll IIUIIBIN­JSÍU! ^ U°m kát "vitetMk.11*50" Qp piffiamrt olcsón a készítetés : —----------- “ hoz rojtorntt^* vétel, eladás, csere. Oulu|lpU­JiS i VÁRNAI ÍSJELYE Ít- selyeai papsr i veszek. ................... ... gyűjteményt, magyar, minden színben. Csont* Petroleunsgáz zaf|nlfa ^n,W hv2: lámpák /Jllld idill! p tr SomofK‘puB^ ,b­­SCH*t»aSVö«GY Jssl BP.Msa­u.5Hnntirfl^7^ p;iiFSt J&hMin T- 425-598 MülJtlfiP j­séget, festményt (sérül- ' l ' szórt és gubancot min *el ***%, ríírlí^if/t' ooíl KalyllO Budapest, VII. Rákóczi­ Márkáé den tételbeg^ ^njnt són silbermnnn zománccsjWelikd, csit­e&rtSi, ntoámm k*­Gyors­itériesete Orvosi­h­of úf 52. I. 6.­­L a. ettél. ■ cikkeket, anyagokat,.1 r|!]| jif(|||| j maszrr-szekrény eladó. RUS L’ilataab JIO i -----------iberend­ezési tárgyakat.sylj! UlwEUU I TVesselényi-u. •*. lií-Tévé: Fejlődéstanért, maraddk raktárakat.! ---------------------------~~ -r. . « Kétezer év festészetéért esetleg eatdsz üzletet minden »ér»tben ve- Cjanffl'tis’ arftJ fi-~, e.,] —a, rvsárot tészpénzért. , k Nagyobb tété! *. , £ £t *** .. nvc:."rm«« ti-et S^íge. iAlaphtTOdl­ jel. ";CK' , , K, nnmát, veszek. Yao­.Népszink­iz-ntea 31 j­ó­sgym­es S­u. hamm­e- Bo­o- hirdeti be. And- himsialag e.adó. rét,. utca 1j/g Stílt pénsié, V74 -á­y.ét M.___________378-678. 2—3 között.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék