Magyar Nemzet, 1946. december (2. évfolyam, 271-294. szám)

1946-12-01 / 271. szám

maA, MtvaUdséU. A sinMó­­fiai rends­zerek, a pártok fülel­nek, növekednek és meghalnak, a nép azonban örök, mint az Is­ten és a természet Exirt a nép­it kell hallgatni és nem a szoba­fal­ós doktrinerekre, a Nagy­­ihkvizk­or poroszlóira, mert a nép ösztönei mutatják m­eg az egész­séges fejlődés útját amely soha­sem szakad el az égtől és a földtől. Az egyénnel s­zemben támaszt­ja Dosztojevszkij a legnehezebb és a legkönnyebb feladatot. Ne­héznek vagy könnyűnek tekinti ezt minde­n ember a saját termé­szete, vérmérséklete szerint. " Akiben közösség, érzés van, könnyen tudja teljesíteni azt, am­it Dosztojevszkij követel az embertől. Aki csak magának vagy egy szűk körnek él, annak tehetetlen. Le kell győzni azt a felfogást, melyet a francia köz­mondás fejez ki:­­Chacun pont­tói, Dieu pettr toush. .Minden egyes ember magáért felelős, magáért tevékenykedjék, Isten m­­inden emberért.* Dosztojevszkij ezzel szendén azt hirdeti, hogy mindenki mindenkiért felelős, mindenkinek mindenki jólétéért, szellemi szabadságáért, boldog­ságáért dolgozzon, küzdjön, ha kell, meg is haljon. Az ember főbb­ életének leg­főbb célja, amelyet az emberi lélek halhatatlansága ír elő szá­mára az, hogy minél inkább személyiséggé, autonóm lénnyé fejlődjék. Szerinte az a legtöké­letesebben kifejlődött emberi személyiség, az rendelkezik a legtöbb szabad akarattal, az kö­zelíti nyáig leginkább a krisztusi im­itát, aki önként adja oda él­et­ét a többiért, aki kész mo­ttóra venni mindenki keresztjét és­ hajlandó a máglyára is lépni. Befejezésül hadd foglaljam össze Dosztojevszkij evangéliu­mát a­zokban a szavakban, me­lyek Zásaim* sztárén ajkáról hangzanak el a Karom­arov test­vérekben: / — Szeressétek Isten minden munkáját, az egészet is,és min­den kis porszemét. Szeressetek minden kis falevelet, Isten min­den sugarát Szeressétek az álla­tokat, szeressétek a növényeket, szeressetek mindent. ha min­dent szeretsz megérted, a dol­gokban Isten titkát... És a vé­gén megszereted az egész vilá­got mindent átölelő, egyetemes szeretettel. Ezt üzeni Dosztojevszkij a messzi orosz mélységekből. Hir­deti az Isten titkát, a szeret­etet, nekünk magyaroknak *­, akik­nek leghalálosabb bűnünk, hogy még egymást team tudjuk szeretni. Mit kapni jegyre? A buda­pesti 1 éven aluli csecsemők decemberi tejjegyének A 17-es külön szelvény­ére és Az övezeti csecsemők közellátási jegyének A 17-es különszelvényére 40 dkg tejkonzervet adnak 70 fillérért december 15-ig . Községi és az Általános fiókjai.­­­ A 12 éven aluli gyermekek Szappanjegyé­­nek december­i 3. szelvényére és a felnőttek élelmiszerjegyé­­nek decemberi C-szelvényére egy darab "a dekás mosószap­­pant adnak december 25-ig . Községi és Általános fiókjai, a fekték és fűszerkereskedők, drogériák, illatszer­tárak és piaci árusok. Tenyésztett gyöngyök Cirkom tóig Szerv­.ta-tér 5. j Fi sn a g v a r fel i á | É 8.111­8 p Iái luPlB szenzációs tartalommal, párat, lajj világi h­írszolgálattal, meg­­érkezett. Kapható minden újság­árusnál. — Ara 1 forint. ffingm , kapnak a SZWSZfl KöBYVBiRftTOX Útijai a negyedévi illetmény­köteteken felöli Ás évi előfizetési lav»«il­ 80.— forgat részjetekb­en is fizethető Az első rész­ig­­?.~ . forint ellenében mé­g,kaphatja bárki az első illeménykötetet, Steínberk: KEDVES CSIRKEFOGÓK című nagysikerfl redőnyét. A második ré ?.letfize*é­k. r megkapj* a KAPTA RÉVKÓXY­VET és , ítélteny nappal karácsony előtt Hírs László: Táblán o­­ttava órián , költői szépségű mesegyűjteményét.­­ Kérjen részletes ismertetést. vmmv Budapest, VII. Ersséb­et-kórAtu­mhét A világ technikusai úgy lát­szik komolyan veszik az általá­nos béke­kilátásokat, mert po­koli hadigépezetek feltalálása helyett sokkal békésebb dolgo­kon törik a fejüket. Most pél­dául külföldi lapok beszámolói szerint feltalálták a. .örökíró töltőtollat,­ amely ellentétben Karinthy híven kifigurázott töl­tőtollával, örökké ír. Illetőleg a töltőtollak élettartamához ké­pest örökké, négy évig. Páriá­ban és Zürichben sorban állnak az emberek ez új töltőtollért, amelyet soha nem kell megtöl­teni, mégis négy évig ír, erről a bámulatos tulajdonságáról a gyárak négy évre szóló garan­cialevelet adnak. A töltőtollat tintával sem kell tölteni, tehát a külvilágtól teljesen függetlenül, négy esztendőn keresztül telje­sen saját hatáskörében teljesíti feladatát, lehet vele írni, raj­zolni, dönthető jobbra, balra, vagy bármerre, rázni sem kell, hiszen nincs benne folyadék, mert semmiféle folyadék nem tartana ki eredeti halmazálla­­potában négy esztendeig. •Atombombák­ tehát a békés termelésben is léteznek, a meg­szokott töltőtoll gyártást való­ban atombombaként éri a for­radalmi újítás, mert valószínű, hogy a világ polgára, — ez kü­lönösen vonatkozik a budapes­tiekre is, — nem fog olyan töltőtollat venni, amelyet na­ponta, vagy hetenként töltenie kell, amikor kap olyat is, amely négy évig minden külső beavat­kozás nélkül működik, — nem szó, hogy a pesti emb­er mikor kap, az egyelőre titok A fbtdm.1 vetési iffyl ministá­­rban törvényjavaslatot készí­tett a földigénylő bizottságok feloszlatásáról. Ezeknek mű­ködési körét a megyei föld­hivatalok veszik majd át. Megnyílt a csomagforgalom több kül­földi országgal. A postavezérigazgatóság közli, hogy december 1 -étől kezdve Belgiummal, Németalfölddel, Lengyelországgal, Dániával, Finnországgal, Luxemburggal, Norvégiával és Bulgáriával a csómn­a "dorgalom megindult. A Budapesti Társaskör (V., Szent Istvánokrt.­­) december hé­t-én, szerdán este MP-kor előadó filért re­­­­dett,­­melyet­ Gyöngyösi János kfd­­­finyminiszter .,A párisi békék­onferen­­ce tanulságai" cílen tart előadást. Vendégeket szívesn látnék. A Boldog béke ajándékai: TURKAN­Z AS-nál, Petőfi S.-n. 8. A badtrokkantak javára ren­dezett előadások a legújabb rendelet szerint vigalmiadó­mentesek. Churchill most 72 eszten­dős lett. Szombati születés­napját vidéki birtokán töltötte. A British Council első ma­gyar nyelvű kiadmányát, a Nagy-Brit­ánnia is a br­i nép című munkát minden magyar iskola ajándékul kapja. ARKANZAS az ajándékok specialistája (Petőfi S.­utca 8.) Az Olaszországban üdülő magyar gyermekek — milánói értesülés szerint — megfelelő elhelyezést kaptak részben csak Indoknál, részben pedig a Mál­tai Lovagrend üdülőhelyén.­ ­ Megéri! ! nézze m­eg! látványos kirakatait ! Teréz-körút 4. A 75 év a gyermek szolgála­tában Lechner bácsi JÁTÉKBOLTJA képes árjegyzéke újra meg­jelent. Címanyagunk elpusz­tult, kérje levelezőlapon. LIEBNER ZSKIMOND ■mnoMaííamlw«ma«a^^ HQFFECKE h­mmm füss Imre és Társai Hunyadi tér 9 Telefon: 428-405 . IMIÉI térfií­­­ísredőnyők, részonredőnyők készítés* tavítéss. békebeli m nőség. Budapest. V. Szent István körút­i*v. Műszaki Kereskedés folytatá­sára feljogosító érvényes I. F. T. Keretet SportgaraSfáso­­nys! keresünk pegyételre, fagy részesedési alapon. Szíves ajánlatokat kérünk „Műszaki kereskedés 88“ jelig. • kiadóba. Házi és mezei tipirt és sfüszert legmagasabb áron vesz FISCHER KALAI’GYÍn Budapest, XIV. Gizella­ út 44 sa Keresi­k 1 hosszabb bérletre, esetleg 9 megvételre kb. 1500 m* gyári­elyisétet S lehetőleg iparvágánnyal. Vá­ M löszt „Jövő évre" jeligére a Bezúr hirdetőbe, Bajcsy-Zsilinszky-út 65. sí. H A--------------------- | AMERIKAI FÉRFI MELEG ALSÓRUHA EGYSÉGÁR: F. 30.­­SZEYEK PETŐFI SÁMDOR-U. 17. M#JárAsfel«at«4ji Radtocatcai awnCeiM team* a mérséklet f­­ok C. # teogerszimr® át­­szémított légnyomás 761 ram, mérsé­kelten süllyedő Irányzatú. Várható időjárás vasárnap es­­ig. Magélénkíd­é­ssél. Több helyen nan. A hőmérséklet alig vétezik. As Örök író volt .Harte# Caadósági fak­ért ------Megnyílik a tőzsde —— Heianraa­sotosz­­tón újból megnadul a budapesti tőzsde hi­vatalos forgalma. A kormány elhatározását, amellyel a meg­nyitást engedélyezte, csak he­lyeselni lehet. Még pénzpolitikai szempontból fa sokat láthat a hi­vatalos tőzsdei forgalom mellett felhozni Például Halton, az an­gol szocialista pénzügyminiszter, akinek nagy pénzügytani mun­kája most jelent meg 13. ki­adásban, szívesen veszi, ha a fe­les pénzmennyiség az értéktőzs­dén nyer elhelyezést, ahol az in­flációs árak nem okozhatnak annyi kárt, mint a gazdasági élet egyéb ágaiban. A kérdés ugrópontja persze éppen az, várjon a tőzsdén a feles pénz­­mennyiség keres-e elhelyezke­dést, vagy pedig csak árfolyam­­különbségeken elérhető vagy re­mélt haszon az alapja a tőzs­dei ügyleteknek. Azt, hogy az emberek meg­takarított pénzüket értékpapí­rokba fektették és működjön a tőzsde mint átvatalon mmv, amelynek segélyével az érték­papírok megvásárolhatók is adott esetben eladhatók legye­nek, minden gondolkozó ember szívesen koncedálhatja. Viszont minden eszközzel meg kellene akadályozni, hogy a tőzsde ár­folyamai)­fer­enciákat és azokra alapított játékot kitermelő spe­kuláció színhelye legyen. A tőzs­dei játékosok és­­ tőzsdén el­ért vagy remélt árfolyamnyere­ségek keltik életre a fényűzés olyan jelenségeit, amelyek a mai nehéz időkben érthetetlenek és elviselhetetlenek azok előtt, akik a legszerényebb megélhetés napi gondjaival alig bírnak megküz­deni. Mindenki, aki a tőzsdei forgalmat a maga komoly le­folyásában zavartalannak sze­retné látni, örömmel fogja venni, ha a hatóságok a tőzsdei autonómiával karöltve a legszi­gorúbb rendelkezéseket léptetik életbe a tőzsdejáték kiirtó** ér­dekében. Az ingatlanpiac Az Ingatlanforgalom e héten, nagyon erősen meglendült, úgy hogy alábbiakban annak csak érdekesebb tételeit soroljuk fel. Figyelemre méltó, hogy a nagy tömegű öröklakás és házrész eladásokon felül, igen jelentős bérház eladások is jöttek létre. Egy ingatlan 200.000 forintért és további három 1­00.000 fo­rint feletti vételáron kelt el. Öröklakások: I., Tárnok-utca 26-ban 12.000 ft. III., Margit­­rakpart 25-ben 10.000 ft. II., Káplár-u. 27 : 6000 ft. II., Tö­­vis-u. 18/c: 10.000 ft. V., Szent István-krt 4: 7500 ft. V., Pan­­nonia-u. 17/b: 13.000 ft. VI., Szív-u. 9: 9000 ft. VII., Dob-u. 13: 15.000 ft. XI., Verpeléti út 13 : 8000 ft. XI., Szíj Korona-u. 35: 10.000 ft. XI., Móricz Ék­kere. 3: 10.000 ft XI., Késmárki­­u. 12: 15.000 ft. XII., Böször­ményi-út Vele: 8000 ft. XII., Melinda-út 20: 10.000 ft. IX., Foniváry-u. 7: 24.000 ft. XIV., Kassai-u. 104: 14.000 ft. XIV., Editon-köz 10: 6000 ft IV. Béla ldr.-út 20-ban 7000 ft.­­ Házrészek: II., Buday László, u. 3, 4/40 része 18.000 Ft, VI.,­­Szív-u. 43, 1/33 része 2500 Ft, VII., Vörösmarty-u. 7, 1/21 ré­sze 7000 Ft, VII., Vörösmarty, u. 7, 1/26 része 4400 Ft, XIII., Apály-u. 2/c 95/1000 része 4000 Ft Családi házai­: X., Delej-u. 34, 50.000 Ft, XI., Nagyajtai-:u. 21, 31.000 Ft, XII., Hidegkúti, út 81/b. 26.000 Ft, XIV., Fran­­cia-út 51/c. 17.000 Ft. Telkek: II., Hermán Ottó-út 2/c. 16.000 Ft, XI., Rozsnyó-tér 2430 Ft, XI., Rozsnyó-tér 2800 Ft, XII., Zalai-út 3, 12.000 Ft, XIV., Jávorka Ádám-u. 14/b. 4500 Ft Bérházak I., Logodi-u. 25, 547.00 ft-ölön háromemeletes adóköteles ház 50.000 Ft, VI., Andrássy-út 108, 381.84 n.-öl­ön egyemeletes adóköteles ház 75.000 Ft, VI., Andrássy-út 123, 469.96 n.-ölön egyemeletes adó­köteles ház 200.000 Ft, IX., Fe­­renc­ körút 43. 255.60 n.-ölön négyemeletes adóköteles ház 100.400 Ft, XI., Soproni­ út 35, 75.40 n.-ölön kétemeletes adó­mentes ház 60.000 Ft, XI., Szű­reim. 11. 300.20 n.-ölön föld­szintes adómentes ház 120.000 Ft A Nenaseti Bank enyhítette a valutabeváltás ellenőrzését Amíg eddig a bankok pénz­táránál a feleknek igazolni kel­lett, hogyan jutottak az általuk felajánlott valuta birtokába és esetleg be kellett mutatniuk a kü­lföldi levelet, amelyben a valutaküldemény érkezett, addig a jövőben csak a nevüket kell bemondani. Az új rend decem­ber 6-án már életbe lép. A pénzpiac A tőzsdei hét igen szilárdan zárult. A hivatalos forgalom hétfőn megnyílik és az fiziét erre a hírre erősen emelkedő tendenciát mutat. Úgy a részvé­nyek, mint a kötvények erősen emelkedtek. Az árjavulás, amely minden kategóriára kiterjedt, 10—12 százalékot fa kitett. A na£v áremelkedések láttára a zárlat felé realizálások voltak és a forgalom elcsendesedett. Az árcsökkenések azonban mi­nimális keretek között mozog­tak. Az árleszállítások és a kereskedők A folyamatban lévő árteszilá­­tások­kal kapcsolatban az or­szág kereskedői testületeinek, részvételével értekezlet volt az Anyag- és Árhivatalban, Varga István ír elnök, Jancsár József alel­nök, Cserzi Béla és Varen­­nay Aurél tájékoztatták az egy­­begyüteiket. A kereskedelmi minisztert Szolnoki István államtitkár képviselte Főkép a kiskereskedők részéről hangzot­tak el panaszok, a 10 százalé­kos haszonkulcs további leszál­lítását kifogásolták, melyet ke­­reszt­ül ve­hetet­lennek tartanak a 46 százalé­kot kitevő adóteher m­el­ett. Nehezményezték, hogy az árleszállító rend­eletek a ke­reskedők meghallgatása nélkül lépnek­ érvénybe Szolnoki államtitkár javaslatára úgy döntöttek, hogy ezentúl az ár-­­ leszállító rendeletek csakis a kereskedők észrevételeinek meg­hallgatása után és azoknak fi­­i­gyelembevételével léphetnek ér-­­­vénybe. frff­.A fcirJTnni.lr ImWi iMfftgasf ta­rfiaml MzdBtszáhf Novtk­aber hó 28-i számunk­­bsa * Miért hallgat a legfőbb áll­atni iilniwft 7» címmel meg­­jelent közleményünkre illetékes helyről a következőket közlü­k: A* 1945­.X., a* 1946:XVII. és a* 1946:XXVII. törvénycikkek­ben kapott különleges feltailam­­­­azások alapján a kormány az 1945. és 1946. év­ben tételes költségvetés is összegszerűen megállapított hitelkeretek nél­kül gazdálkodik. Ezért ezekben az években — az új költségve­tési törvény életbeléptéig — sem túlkiadások, sem előirány­zat nélküli kiadások nem for­dulhatnak elő. A legfőbb szám­­ezeknek tehát, éppen az emlí­tett törvényes rendelkezések folytán, előirányzattól való el­térésekről a nemzet­g­y­űl­és­nek­ jelentés­t tenni nincs is módjá­ban. Ez a helyzet mindaddig fennáll, amíg az államháztartás vitele költségvetések helyett ilyen különleges felhatalmazá­sokon alapul A pamutips? A pamutipaxban nagy a nyerő­­anyaghiány. A vidéki fonodák­ban alig van pamut és a buda­pesti fonodák ia csak nehézség­gel dolgoznak. Az ipar abban reménykedik, hogy az útban levő félmillió kiló orosz pamut idejében megérkezik. Ugyanak­kor a kormány nagy­ mennyiségű amerikai pamutot vásárolt: a Magyar Külforgalmi RL mintegy 6090 bála amerikai pamutot kö­tött le. A pamut nagy része Gé­­niájaan fekszik. Ajánlat érkezett egy amerikai cégtől is, közel 100 000 bála p­amutb­a. Ennek egy része Antwerpenben, egy rés­ze Génuában tárol. A Magyar Kfil­­forg­almi Rt. tételei december végére megérkezhetnek, a máso­dik amerikai ajánlatból szár­mazó pamut azonban aligha fut­hat be január közepe előtt. Ilyen körü­lm­ények között a pa­mutiparinak nyersanyag szem­pontból súlyos hetei lesznek. Az olasz államközi egyezmény ke­retében 400 000 kiló műselyem­­fonalat hozhatnak be gyáraink kompenzációs alapon, ezenkívül szabad devizáért 1.200.000 kiló műselyemi behozatalbról tárgyal­nak. Árcsökkenések A hitelszűkítő politika és a bankjegyforgalom csökkenése fontos piacokon­­ árlemorzsoló­dást indított meg, így az utóbbi napokban olcsóbbodott az arany és erősen esett a briliáns ára. A lanyhulásban szerepet játszik a nehéz ultimó is. Érdekes tü­net, hogy a hetipénz-piacon nagy a pénzbőség. Ennek az a magyarázata, hogy részvényvá­sárlás céljára nemigen vesznek fel hitelt, a valutaspekuláció megszűnt és a spekuláció lehe­tőségei egyéb vonalon is össze­szűkültek. Komoly vá­llalatok pénzszükségletüket legálisan is fedezni tudják, úgy, hogy a kosztpénzpiac klientúrája elsor­vadt. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy a pénzüzle­teket szigorúan ellenőrzik. öt ragyogó kirakatból vá­­laszthatja ki Mikulás-ajándé­kait: ABRANZAS-ütő, Petőfi Sándor-u­tca 8. Párok Mrélj­­t Oroar Halmdallah­nah udvari zínésze Herrer Fái har­­monikaművész és együttese dec 15-én a gmeak­ailémián a John harmonika­­hangversenyen szerepel. A római Magyar Intézet új igazgatója, dr Kardos Tibor megkezdte munkáját. Felvette a kapcsolatokat a római angol, belga és lengyel missziókkal is. Szereti a szépet? Vegyen ka­­rácsonyra Hoffmannál egy ké­pet! Gerlóczy­ utca 6. Mindenki fiSnsi« J. WEISSMCI.LER rfSlS-fM M titkos brRSSS r^kr vAtfOSM ssr l+..A IV. Váci-utca 16. szára alatt vett Oy/v/v.árvaB divatterme ismét megnyíltW cím: V. Klotild-utca 22. telefon: 127-745. %EMm­­bTjtir 2 fekhelye* katotp­ápy kárpitozott bútorok kedveek­ény. TílSkölf-Út FOTELTISZTITAS KÁRPITOZOTT BÚTOROS TÖKÉLETES VEGYTISZTITASA V ÁTFESTÉS* HELYSZÍNEN M­­ A _­T A ! g» Fereodek-lerc ! FELELŐSSÉGGEL íN 8» fané “ %m 8a Telefon: 3SU. ütttnnazt m«*«r Op­raházt Rigoletto (11) BohéfwB«i| (7) — Nemzeti: Ötödik hadoszlop (S) Csongor és Tünle (7) — Kivipaxtu Férjek iskolája, Kolnyeksek (7) Víg: Claudia (^4, 7) — Magyar: J*~ nika (7) — Belvárosi: Uj isten Taé~ bábán­aA, Romeo és Júlia (­7) —• Madách: Olyan szép, hogy «M*m is 1** hét igaz (7) — Művész: Tíz kicsi né­ger vrais 7) — Medgyaszay: Csak vei no (VA, 7) — Fővárosi Op­ren­.* Csicsóiutvak három lánya (V4, 7) — Pesti: Napsütés (VA, 7) — Padrom: Minden kogy elkelt (Va, V18) Ka­mara Varieté: Kezeket el (í£5, H8) — Vidám: Kék róka (7) — Józsefvárt­ól— Egymillió dollár (7) Royal: Hajrá (7) Budai Színház: Bulla Élni a vend­ég­ jétéka (7) Szli-Jinborés T'arra néni (7) MoaiSk­i*MS©ra ADY: Asszony az örvényben (3, 5,1) BELVÁROSI: Tóparti látomás (ma.) (Előadá­son­; 4. 7,­ vasár és ünnep 3) BETHLEN: Dalolj szívem, dalolj (amerikai) Híradó­­VA, Mifl, VÁ) DODOGRÁF: Színes fátyol (amerikai) (V 4, Vjü, Vi8, vas., vön. TV-kor is) CAPITUL: Cálvarab (am.) (2, 4, 6, 7, v., v. H12) CITY: Újvilág asszonya CV14, vö, V., sz., v. , Ví­2-kor is) CORSO: Férfiak kedvence (amerikai) (IM, M16, sz. Vs2, T­. u. 11) CORVIN: Autós banditák (amerikai) (Ví­4, 1-1í6t ,8. vas., am­. 11 Vj2 is) DÉCSI* Amiről nem beszélünk (am.) (Előadások: 4, 6, 8. sz., v­ü. 2 is) ELIT: Moszkvai éjszakák (fr.) (VA. ■ Vj8, szombat, vaáái*nap Vi2 is) FÓRUM: Lehull az álarc (sfraopia) (V­A. VA. sz­v.. v. 2. 4. 6. 8) ISOMEROS: Árvíz Indiában (amerikai) Kísérő műsor (5, 7, v, finn 3 is) HUNNIA: Halálos tavasz (magyar) OM. Vitt. V^8, vas . am­. n ¥*2 is) IPOLY: Hét szerelmes kislány (amur.) (Va, Vai VjH) József attilai Modern Pimpennel (4, 6, 8) KAMARA: Őrség a Rajnán (am.) (l,Á, VA, Vi8i KOSSUTH: Asszony az örvényben (VA VsJh. VjH, vas., finn. is? KÖRÚTI HÍRADÓt Magyar, Francia híradó, Titó népe. Filmeposz a jugoszláv nép szabadságharcáról. Folytatólagos* 1 órás előadások 9—22-ig LLOYDt Zűrzavar al mecmnyországban (amer.) (H4, lvO, szomb. vill. Vz2 is) OLYMHAt Assxooy a vonaton (am.) (V­ 2 VA. VjG. VA, v.. ö. VA2 ts D­OMNIA: Újvilág asszonya (amerikai) (4, 6. 8. szomb., vas. és finn. 2 PALACK: True Glory (Így történt. (Előadások: 11. 1 3. 5, 7. H) PATRIA* Eszményi asszony és Halálgát hőse (amerikai) (4, 6. 8. szomb., v.­ 0 2) PETŐFI: Gróf Monte Christo (Mind­kat rész egy műsorban) (VA, VA, VA) PHÖ­NIX: Akik az eget szántják (am.) (11, 1. 3, 5. 7) KOXI (volt Rákóczi-úU híradó): Szerelmi recept (amerika) (2. 4, 6. 8, v., fi. VX %4,­­M. %8) ROYAL APOLLÓ: York­e­rmetter (am­.) (Előadások: VA. ^6. 8? SAC.VAUKi (juadalcanal H6, VS8. v . fi SCALA: Szép kis család (francia) (Előadások: 4­8. 8, szotub., vasár., fi 2) STÚDIÓ: Zűrzavar a menny­­országban (2. 4. 6, 8. v., a V­i2 ia) SZABADSÁG* Fiúk a gáton (orosz) (Mii. VA. VA) TÁTRA: Asszony akarok lenni (VA. VA, Vi­, v., fi. V2 is) TINÓDI: Később majd elválunk (201.) (VA. VA. VA) TUBÁN: Asszony a vonaton (amerika) Claudette Colbert (2, 4. fi. 8. v.. fi 4*12 is) URÁNIA* Mandzsu bestiszk (Előadótok: 4 6. 8) VÁROSI* Tarzaft titkos kincse (til Ilim) ezenkívül 5 és 7 óra i előadáson slágereivel (3, 5, 7) V'ESTA* Fekete Chappy­s „Tavasz 9 Broadwayn'* ha lál (10. 12. 2. 4 6. 8)

Next