Magyar Nemzet, 1947. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

9 merít, kapcsálaikat ind­oton­ tudják érvényesíteni. Félreállított, s demokráciából kiközösí­­tett embereknek érzik magukat. Mindenkit meg kell nyerni or­szágunk szűk falai között, aki dolgozni, alkotni, építeni akar. Nem az emberek félreállítására, hanem megnyerésére van szük­ség, hogy a sok üszkös rom el­takarítása után viruló, lüktető élet bontakorítassék ki. Ki ne tartaná helyesnek, hogy a vihar­­elmúltával az addig il­legalitásba, ■ vagy elnyomatásba szorított pártok vették kézbe az ország életének irányítását. De ki tarthatná helyesnek, hogy közhivatalok legalsóbb állásaiban egyes hivatalnokok úgy visel­kednek, mintha nem az ország, hanem csak valamely párt szol­gái lennének? Nem feledkez­hetünk meg a jövő esztendőben sem arról soha, hogy maguknak a pártoknak a létjogosultsága is azon múlik: mennyire hűsé­ges szolgái a magyar köztársa­ság egyetemes érdekeinek. A közhivatali ténykedés nem le­het pártfunkció, mert a nemzet egyetemének hallatlan közös erőfeszítése teremti meg az óriási apparátus fenntartásának lehetőségét s arról se feledkez­nünk el, hogy a múlt rendszer egyik, a tömegekre igen érzé­kenyen nehezedő átka éppen az elvakultan reakciós szell­emű­ bürokrácia nőtt A régi elnyomó közhivatalnok helyébe ne ültes­sünk új elnyomókat, akik el­nyomók maradnak akkor is, ha demokratikus pártok tekinté­lyére támaszkodva próbálnak u­raskodni népünk felett. Talpig demokratákra van szükség a hivatalokban, a szó klassziku­san tiszta értelmében, akiket magas szakképzettségük, tiszta és feddhetetlen jellemük, a nép iránti rajongó szeretetük a ma­gyar nemzet egészének önfel­áldozó szolgáivá avat. Ha a postai küldeményeket figyeljük, feltűnik a völlöske­­resztes csillaggal ellátott sok sárgaszínű levelezőlap, figyel­meztet, hogy hadifoglyaink dol­gaival szüntelenül foglalkoz­zunk. Mennyi anya várja meg a fiát, mennyi feleség a férjét, mennyi lány a vőlegényét A világ népei számára kibonta­kozó egyetemes béke és a Szov­jetunió kormányának megértő, emberi jóindulata valószínűleg ütővé teszi, hogy az új esz­­éfűen hazakerüljenek, főváros és vidéki városok nagy számban láthatók az elmúlt bűdös háború fél­karú, féllábú, megrokkant ál­dozatai. Sorsukon segítenünk kell. Az északi szomszédos állam­ból megdöbbentő brutalitással kiüldözött honfitársaink kezébe is munkát kell adnunk és re­ményt kell öntenünk csüggedő szívükbe. Minden magyar egy­forma hazája vagyunk. Ha az ember a gyermeksta­­tisztika lapjait tanulmányozza, két dolgot állapíthat meg. Az egyik, hogy az elmúlt évben a gyermekek sorsának javítása terén szinte csodák történtek, a másik, hogy a végeredmények még mindig nem teljesen kielé­gítő­ek. Táplálkozás és egész­ségügyi ellátás terén a további előrehaladás szükségessége me­rül fel.­ Szilárd utat kell mutatni a magyar ifjúság számára, hogy n­e a most hazug meséibe ka­paszkodjék, hanem a jövő ön­tudatos, lelkes építője legyen. Az ifjúság nevelésére fontos eszköz a felnőttek példaadása. Gyűlölködés, erkölcsi és jel­lembéli gyengeség megfertőzi a fiatalságot. Márpedig a gyűlö­let lángjai sokszor csapnak még ma is az egek felé. A szellemi vagy testi munka himnusza le­gyen a legszebb melódia ifjú­ságunk számára. A fizikai és szellemi munka hordozóinak az életmódja még nem kielégítő. A dolgozók életszínvonalát meg­felelően emelni kell. Bizony, ha belenézünk az íj­­esztendőbe, a feladatok mérhe­tetlen sokasága tornyosul elénk, elvégzett gyönyörű eredményeink annak a zálogát jelentik, hogy a jövő esztendőben még na­gyobb lendülettel haladunk az eredmények kemény, de fel­emelő útján. A sokrétű felada­tokkal sem egyes egyének, sem egyes pártok elszigetelt erői megbirkózni nem tudnak. Csak úgy érhetünk el nagy eredmé­nyeket, ha a pártok, társadal­mi egyesületek szervezeteivel átszőtt társadalom egész ereje felsorakozik a magyar kormány mögé. A­ pá­rttal szélesebb alapokra való helye­zése, az autonómiák kereteinek tartalommal való kitöltése biz­tosíthatja egyedül, hogy a nép és a nép fiaiból lett m­agyar kormány között a kapcsolatok nap, mint nap intenzívebbek le­gyenek és így az ország veze­tésére hivatott kormány köz­vetlenül a nép erejére és ösz­tönző befolyására támaszkodva, gyürkőzzék neki naponta a ne­hézségek leküzdésének. Világos, áttekinthető újjáépí­tési tervre van szükségünk, hogy az irányítsa a fizikai munkás és az íróasztal mellett görnyedő szellemi munkás min­den kalapácsütését és minden tollvonását. E nagy terv kidol­gozása, mely az ország gazda­sági és szellemi életének fel­építését tartalmazza, a magyar kormány egyetemének fel­adata, abba kell, hogy harmo­­n­ikusan belekerüljön minden párt, minden szakember és minden tudós ötlete és elgon­dolása. A terv részletei sok he­lyen készülnek. Most már in­­kább csak arra van szükség, hogy az összes részletek egybe­­hangoltassanak, az indulási energiát és az időpontokat ösz­­szeegyeztessék­ benne. Anyagi vonatkozásban lényegében két setető kérdést tartalmaz: a föld intenzívebb megművelésének le­hetőségén keresztül a magyar parasztság életszínvonalának ja­vítását és az ország iparának talpraállításán és kiszélesítésén keresztül az ipari dolgozók életnívójának emelését. E két nagy feladatot fogja körül a szellemi tevékenységek kalei­­doszkópszerű hálózata és ge­rincét alkotja a termények ki­cserélését célzó jó közlekedés. Ez fogja biztosítani, hogy az ország három nagy társa­dalmi osztálya, a parasztság, az ipari dolgozók és az értel­miség munkája és élete szoro­san és szétvá­laszthatatlanul összekapcsolódjék. Az új esztendő első napján emelkedjenek ki gondolataink saját szűk körünkből, csapong­­janake a magyar demokrácia sorsdöntő problémáinak színes sokaságában és érlelődjön meg bennünk az a tudat, hogyha ké­pességeink kimeríthetetlen tár­házába továbbra is merész kéz­zel belenyúlunk, ha nem gyű­lölni, de megbecsülni akarjuk egymást és mindnyájan együtt az ország további felépítésére vetjük latba minden energián­kat, akkor 1947 a magyar fel­­emelkedésnek, demokratikus szabad életünknek termékeny és gazdag esztendeje lesz. E nagy és felelősségteljes or­szágépítő munkánkhoz ajánlja fel segítségét Budapest Székes­­főváros. s. 18=2= Gazdasági hírek A tőzsde Az év utolsó tőzsdenapján a korábban szokásos „árfolyam­­kozmetika" elmaradt. A pénz­­intézeteknek ma nem fűződik érdekük ahhoz, hogy évzárlatkor magasabb részvényárfolyamokat jegyeztessenek. Ezzel szemben — pusztán a jegyzés és a tájékozás kedvéért — számos pénzajánlat érkezett olyan papírokra, ame­lyekben egyébként csekély a for­galom. A kötések mellett ezeket a pénzajánlatokat és közöljük, hogy a közönséget a ritkán jegyzett papírok értékéről leg­­alább hozzávetőleg tájékoztas­suk. Egyébként a tőzsde szilár­dan nyitott, később azonban a kínálat kerekedett felül és az ár­folyamok visszaestek. Az árvesz­teségek azonban szűk keretek között mozogtak. Kötések: Ma­gyar Bank 18, Leszámítoló Bank 23, Nemzeti Bank 240—250, Ker. Bank 92—90, Pesti Hazai 27.50, Békéscsabai Malom 14.75, Bauxit 300—295, Cementia 105—100, Drasehe 17, Szén 255—250, Nagybátonyi 16, Salgó 17.75— 17.25, Urikányi 20, Ganz 13.25— 12.75, Rima 39—37.50, Nasici 70, Trust 54, Magyar Cukor 327.50, Georgia 39.50—39, Dre­­her 220—237,­ Gschwindt 1150— 1270, Polgári Sör 420, Hungária­­szálló 180, 14-es főr.­kötvény 220—215, 27-es főv. kötvény 2825—2875. Pénzajánlatok olyan részvé­nyekre, amelyek a forgalomban az utóbbi időben ritkán szere­peltek! Dermed 10, Jelzálogbank 5,50, Belvárosi Takarék 6, Kő­bányai Takarék 8, Nemzeti Ta­karékpénztár 50, Foncsére 95, Királymalom 25 (26 áru), Révai 25 (26 áru), Vasárugyár 18 (20 áru), Taxi 130 (135 áru), Auer 55 (60 áru). Vasvármegyei Villamossági 12.50, Royal-szálló 50, Lukács-fürdő 60, Óbudai Fehérítő 15, Chinoin 48, Brassói 2, Népszövetségi kötvény hol­landi formt-tranche 180, svájci tranche 400. Ezer mezőgazdasági tanfolyam megvalósítását vette tervbe a földművelésügyi miniszter, ezek­ből már ötszáz tanfolyam mű­ködik Magyar Állami Gazdasági Tanfolyam címmel, a további ötszáz tanfolyam pedig mosd valósul meg Szabadművelődési és Magyar Állami Gazdasági Tanfolyam címmel. A földmű­velésügyi miniszter felhívta a parasztság különböző érdekvé­delmi és társadalmi szerveit, hogy a tanfolyamok szervezé­sében vegyenek részt. Szövetkezeti ismeretekre fel tanítanak a mezőgazdasági iskolákban és tanfolyamokon. Bárányos Károly földművelés­ügyi miniszter a mezőgazdasági szakoktatási intézményeknek kö­telességévé tette a szövetkezeti életre való nevelést. A különbö­ző tanfolyamokon most meg­kezdik a szövetkezeti elméleti és gyakorlati kiképzése és az oktatás a szövetkezeti tudni­valók minden problémájára ki­terjed. Az iskolákban a diák­kaptára­k keretében valósítják meg a gyakorlati oktatást. Bán Antal visszaérkezett Belgrádból Kedden délelőtt 10 óra után a belgrádi gyorssal Bán Antal iparügyi miniszterrel az élén hazaérkezett az a küldöttség, amely Jugoszláviával hosszabb ideig tartó tárgyalások után egy évre szóló gazdasági egyez­ményt kötött. Az újságírók kérdésére ki­jelentette a miniszter, hogy az eredményekről részletes sajtó­­tájékoztatót fog adni a minisz­tertanácsnak történt beszámoló után, addig is azonban közöl­het annyit, hogy az egy évre megkötött magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény különösen a magyar ipar fejlődése szem­pontjából igen nagy jelentőségű. Ez az egyezmény tovább erő­­södő gazdasági kapcsolatnak vetette meg az alapját. Ennek a kapcsolatnak a kiépítése ér­dekében a közeljövőben jugo­­szláv gazdasági küldöttség ér­kezik Budapestre. Illetékes katolikus egyházi hely válasza a prágai rádiónak A prágai rádió különböző megjegyzésekkel kísérte Mind­ezen, a bíboros hercegprímás tervezett prágai útját és annak elmaradásét. Ezzel kapcsolato­san illetékes katol­kus egyházi helyről közölték, hogy e bíbo­ros hercegprímás azért ejtette el prágai útját, mivel Prága olyan kikötést támasztott, hogy a bíboros hercegprímás — út­jának egyházi jellegén túl — minden más magnyilatkozástól tartózkodni köteles. Sporthírek Bécs— Budapest Jéghokki roorftíiép Idi (1:1, 2:7, 6:2). Az osztrák c­apat vasárnapi összeállításában játszott,­ a magyar csapatban viszont fiatalokkal cseréltek ki néhány játékost. Az elsői két harmadban jól játszott a buda­pesti csapat és ismételten meg is sze­rezte a vezetést, de az utolsó har­madban kifulladt ,­ a gyorsabb és technikásabb bécsiek magukhoz ra­gadták az irányítást és biztosan győz­­tek. A magyar csaptnak ezúttal J a Miklós volt a legjobb embere. Filmközlemények Fehér vonal Jávor Pál magyar filmje„ A film amelyet Fehér vonal címen mutatnak be a Soola­l-on és az Onmid-ban, Jávor Pál utolsó magyar filmje, amelyet 1946-ban fejeztek be. Cselek­ménye a háború előtti és a há­borús években játszódik és kö­zéppontjában egy orvosnak és asszisztensnőjének és egy har­madiknak szerelme áll. A szana­­tórium főorvosa asszisztensnője segédletével ,egy földbirtokost operál, aki különös körülmények között kapta mellébe a revolver­golyót. A beteg és az asszisz­tensnő között szerelem támad és ez elszakítja a főorvost meny­asszonyától. De még inkább el­szakítja a háború, amely szét­szórja, de­ végül is összehozza a szerelmi regény szereplőit, akik a kórházvonaton, a „Fehér vona­ton“ találkoznak ismét A sze­relmes fiatalembert a frontról sebesülten teszik a vonatra, ahol élete kockáztatásával ismét ugyanaz a főorvos operálja. Az asszisztensnő, a vöröskeresz­tes nővér pedig­­ a régi szere­lem. Ebből támad ismét a kon­fliktus, amely csendes, finom és mponyurr*­*!) he-béddel vővőrült. Ez a film egyike azoknak a magyar filmeknek, amelyek az átlagnál jobban sikerültek, le­vegője komoly, Jávor Pál színészi alakítása pedig meg­­rendítően realisztikus. A film másik főszereplője Bilicszy Tiva­dar. Az érdekes filmet Zalabéry János regényéből készítették. A Rádió műsora BUDAPEST L­ti Reggeli zene. 8: H. 8.26: Peskó Zoltán orgonái. S: Református isten­­tisztelet. 16: Római katolikus egyházi ének és szembeszéd. I: Vonósnégyes. 6 é: H. 12.16: Anyák 5 perce. 12.26: A Bazilika énekkara. IS: E. 13.16: Szalonzene. 14: H. 14.10: Művészle­mezek. 15: Költők új évet köszönte­nek. 15.26: Medgyaszay Vilma énekel. 15.45: E. 16: Cigányzene. 17: H. 17.ll A Munkás Kulturszövetség. 18: Rádió­vita a rádióról. 18.20: E. 18.80: Zenés részletek Kálmán Imre: Cirkuszher­­cegmő c. operetttéből. 20.20: Karády Katalin énekel. 21: Hernády Lajos zongorázik. 21.39: Tildy Zoltán köz­társasági elnök újévi rádiószozata. 21.50: H oroszul 22: H. 22.20: Mit hallunk holnap? 22.80: Másfél óra muzsika. 24: H. 0.10: B franciád. 0.20: H angolul. BUDAPEST n. 10—13: Újévi muzsika. 17: Jazz. 18: K. 18.05: Falurádió. 10: Kamarazene. 20: Operarészletek. 21: H. 21.15: Ci­gányzene. 22.15: Tánczene. B. u­­. k. a kedves vevőinek rétié 1941 f­mért ! S­snh­á*1 métor Operaház: Tosca (7 órakor Nemzeti: Légy jó mindhalálig (7) — Kamara Színházé A buffu* (7) — víg: Claudia (7) — Belvaroslí Jakobovszki és az ezredes (7) Madáchi Olyan szép, hogy venn­is lehet igaz (1} Magyar Színház: Janiké (7) — Művész: Tíz kicsi néfer (7) — Medgya&Mart Csak nővel ne (V&4, 7} fővárosi (Jisurett: Fekete liliom (7) — Pesti Színház: A tőzsd­elovag (7) Pódium: Túl a konferencián (4,­­8) Vígopera: Csodaoktor Kincskeresők l/jB Kamara Varieté: Amiről beszélünk (71) Vidám: Egy asszony hazudik (7) Jólibe!* Júrosi: Az ördög nem alszik (7) Royal­ Royal Színház fan maja (7) Buda* Nép­színház: Csárdás (7) Előzik műsora ADY: Társsán titkos kincse 43, 5, 7) BELVÁROSI: Modern idők (Chipl­a­ iElőadásuk: 5­7. va­á, és ünnep 3) BETHLEN: Ismeretlen imádó (amorf) (144 146, Var vas , finn 2­4, 6, 8) BODOGRÁF: Fiú vagy lány (magyar) (h.4. 06. vas., finn M-kor is) CAPITOL: Végre egy jó házasság (2­4, 6, 8. vasár­, ünnepnap 1412 is) CITY: Nagy kaland (színes amerikai) (lál. Vsfl VS8. sz . fi 142-kor .­) CORSO: A szerető két arca (amer.) 614. he. 148. sz Hz V . 0. ttj CORVIN: Nagy kaland (amerika) (144. szö. 128. vas., finn 11 é 142 is) DÉCSI: Tavasz a Brodwayon (ara.) (Előadások: 4 e. 8. sz. , 0 2 is) ELIT: Nagy ábránd famer.) (144, 146, h., szombat vasárnap 142 is) FLÓRIAN: Titokzatos bőrönd és Vas­­öklü kormányos (146, 148, v.,­­ 144) FÓRUM: Tavasz a Broadwayn (am.) (144, He, 148, szomb., v., finn. 143) HOMI­ROS: Alvilági szűz (amerikai) Kisérő műsor (5. 7. v finn 3 is) HUNNIA: Waterloo Bridge (amerikai) (M.4. lé# 1 48, vas finn 11 V­,2 is) IPOLY: Karoly csalódik a nőkbell (144. 146 148) JOZSFP ATTILA: Könnye­mfi fiatalság (4. 6, 8) KAMARA] Operaház fantomja (144 146 vi. v. a. 11) KOSSUTH: Tarzan titkos kincse (144, M­. 148, V., fi. 2. 4, 6. 8) KORUTS HÍRADÓ: Mafirt krónika Francia és orosz híradó. Tavaszi álom. Sárdy János énekes filmje. Houvan, és m» Németország lakossága Jég királyd, új amerikai sportfilm. Folytatólagos 1 órás előadások S— 22-ig LLOYD: Férfiak kedvence (amerikai, finní) (144, 148, 148. sz., v 1­0. 142-kor is) OLYMPIA: Kísért * múlt (amerikai) (142 '44 1'16 148. v fi '412 is) OMNIA: Fehér vonat (magyar) Jávor ! (4 6 8 szomb­­ai és finn 2 is)­­ OTTHON: Egy bolond százat csinál ! (114, 146, 148) PALACE: Társbérlet (Előadások: 11 1 3 5 7. 8) LATRIA: Férfiak kedvence (4 6- 8. sz. v. .fi. 2) PETŐFI: Opiumkeringő (magyar) (MA. 146 lóg, v. o V72 s­,4. 146 148­ PHONIX: Tűzön, vizen át (amerikai, (Előadások kezdete: 11. 1. 3. 5 7) ROXI (volt b­radó): Csoda-epóJA (2. 4. 6 8. V . fi 1412.142 ’M He­m) ROYAL APOLLO: Utolsó pillanat (sv.) ' (144. jác. 8. sz., v. fl. 2 4. 6. *) SAGVARI: Jég hátán is megér fini (V.4 145 148. vssár. és finnen 142 is) SCALA: Fehér vonat (magyar) Jávor (4. 6. 8. azomb., vas., finn. 2 kor is) STÚDIÓ: Titkok útja Allda Vallj (Előadások: 2. 4 6 8 v fi '41? is) SZABADSÁG: Hazugság né­ kfil­­m.) (Előadások kezdete: 144. KG 148) TATRA: Mégis szép a világ (amer.) (144. Hé. 148 vas., flune-ulap W? fs) TINÓDI (126-172): Fővirág (orosz) (144. HG. 1481 TÚRÁN: I.á'ha's­iao ember visszatér és Kaniadai V- b (2­4 8 8. v fi 8412 isi UPI'Y’As Eskil (orosz) (144. V.6. 8. Orm. K-2 is) VÁROSI: Szinu-pori táncosnő (am­r.) (3. 5. 7) VESTA: Texas (amerikai) (10. 12 2. 4. 6. S) kávéház- és üzletberendező NépszínMz-utca Sí KEDVES VEVŐIMNEK E. ü. É. K. II oseiaf­öld SZŰCS !▼, Tátr­atcn 22, félemelet. SVHOtSzEIN É. n V^rTElEKI 9 U1 WT Vr­­ TELEFONJAI# fi. IS. IJ. É. A . BAZSÓ !.­ Gakésiító B.U-É.K. Z­A­LA psnoreltesj elölt TERÉZ-KÖRÚT 2 SZENT ISTVÁN-KÖRÚT 24 BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN kedves vevőinek LÓRÁNT gzűcsszalon. Boldog újévet kíván KELEN MIKLÓS JELVÉNY-, ÉREM-, FÉMÁRUKÉSZÍTŐ AULICH- UT­CA 4—6, n.n. é. k. SZEMEM sxues | £SirsSetó£rtieSa i I nagy főútvonali Czsebhelyi- Ej iS néggel, régi ismert vállalat, M h vezetés keres. Kimerítő alán­­g] ■ latot ..Szakember" jeligére *9 H Dr Strauss, Molnár-utca 36, fj 2.3-as MERCEDES | (cabrioist) mint ez új: AUTÓIPAROSOK SZÖVETKEZÉSE | VT, Szond­-ol­a 77. Tel. 127-708­9 b­ ej. á k. Kedve* vevőinek özletf­eleinek és barátainak ||lgg fszava elásszéné VII. Alpár-atta tíz. Tel 424-S3L BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK ÜZLETFELEINKNEK ÉS JÓBARÁTAINKNAK KOBOZ és MAYER ÉKSZERÉSZEK VI. NAGYMEZŐ­ UTCA 1.- SZ. Telefon 450.126. RUMOSIÜHL­­KIERLOCK ét más újtipusú KÖSZÖN­­ GEPEZET megvételre keres szakmai gyárválla­­lat. Ajánlatokat „Részvénytársaság 3332“ jeligére Bloekner J. hirdető* jébe, IV, Városház-utca 10. B . ü. É. K. fzeteM ügyfeleinek a* ESPE K­OOS-­ES ÖREM­­SZEr­VEZŐ-KÖZPOHt V, Kiss József-utca 29 (ezelőU Visegrádi-utca). Tel. Lipót 429. Belvárosbajs: Kossuth Lajos-utca 4.. VK­VÖK VÁWlÍM­i jóminőségű ALMA-PULPRA vagy ALMAVELŐRE Ajánlatok­at „Komoly vevő 3830*' jeligére Brockner J. hirdetőjébe kérünk, IV, Városház-utca 10. " B . I. É. M. tisztelt vevőinek a REZERV KONZERVÜZEM Sttrklly Pálné Reisner Jolán IX­, Száday-u. 53. Tel.: 389-12« ÜZLETFELEINKNEK boldog újesztendőt kívánunk HA­VAS ÉS KARDOS mÜszaki kereskedők, Budapest, VI,­­Vximaníczky­ utca ^8. szám ........................... ............ gyorsan és jutányosan síétül, Xlll^ Vápkát 98* Telefon 180-98?, 189-688B­ODRON? R

Next