Magyar Nemzet, 1947. február (3. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

*$**»■' 3 HS0ST^E92d? Swwr­hrt. I»4T Wmfc I A köztársaság ünnepe Egy évvel ezelőtt iktatták törvénybe a harmadik magyar köztársaságot , választották ennek első elnökévé Tildy Zoltánt. Az újjáépülő Magyarország belső és külső helyzettét három törvényünk és cselekedetünk determinálta és tel-és erősebbé: a földreform, a demokratikus, t­árta választások és a köz­­társasági államforma beveze­tése. Mindhárom mu­hatatlanul agfikséges volt és döntően hoz­­zájárul ahhoz, hogy a magyar* tág megtalálja helyét és élet­­e ’töm ei­­­tz tyjSiem’ezendő Európában. A köztársaság első születés­napján, sok nehézség ellenére is, jó eredményekre leh­et büszke. Éppen ezek az ered­mények biztosítják számára az ország többségének észszerű és érzelmi támogatását. Az, ahogyan a magyar nép 1915 eleje óta viharaival és válsá­gaival megbirkózott, életképes­ségünket illetően feljogosít az optimizmusra. Ezért tudjuk és hisszük, hogy a harmadik köz­társaság, az új magyar állam­­forma első évfordulóját mért sok jubileum fogja követni emelkedő műveltségi és anyagi színvonalú társadalom meg­elégedésétől kísérve. A „Magyar Nemzet*" vasárnap megjelenik Bejelentettük, hogy a köztár­saság ünnepe miatt a vasárnapi Számunk szombaton reggel je­lenik meg. A kormány in­téz­ke­dése folytán ebben most válto­zás következett be és a Magyar Ii­em­zet vasárnapi száma a szö­­kott időben vasárnap is megje­lenik. Kivágó polgármester köszü­nete­tt honvédségi alakultoknak A közelmúltban egy éjszaka az Elektromos Művek kelen­földi erőműtelepének vízhiány miatt le kellett állnia. A telep segítségért a honvédséghez for­dult. A honvédelmi miniszter utasítására műszaki és folyam­­őrségi alakulatok vonultak ki a h helyszínre s az Iszapgát átvágó, sával a vízmedence és a szabad Duna közötti kancsolatot helyre­­állították. Kővágó József polgár­­mester a főváros közönsége és vezetősége nevében most a hon­­védelmi m­iniszterhez levelet in­tézett, amelyben megköszöni a kivonult honvédségi alakulatok önfeláldozó munkáját. Stínltnzi műsort Operahox: Köztársaság Ünnepe (7) Nemzeti: Antonius és Cleopatii­­Wi­­c- Kamaraj Hullámzó vőlegény (7) — Vígopera: Úrhatnám szolgáló­it. Bastion és Bastione (7 órakor) Víz: Nemzeti drogéria CT Bel­városit Jakobovszky és 01 ezredes (7) Madár!*: Egerek és emberek (7) — Magyart Mimóza (7) *— Martész: Tizenhét éves irányok (7) — Afeájfranzam­ Uraim csak egymás után (7) — Fővé­rosi Operek­: Fekete liliom (7'­ — — Festi: Váratlan varlép (7) — Fadlisim Mi lenne ho?«. (7) — Kamuro Varieté: Karnevál (7) — Józsefvárosi: Ki babája sziftyok ép (7) Boysh Tavasz a Körúton (7) Megnyitották­ a szociál­demokrata párt harmincötö­dik országos kongresszusát Pénteken délután 16 órakor tartották meg az Operaházban, amelynek színpadát erre az al­kalomra ünnepélyesen feldíszí­tették, a szociáldemokrata párt kongresszusának megnyitó ün­nepségét. A nézőteret és az emeleti páholyokat teljesen megtöltötték a pesti és vidéki delegátusok. Nagy figyelemmel fordult mindenki a külföldi test­vérpártok megbízottai felé. An­gol, francia, olasz, csehszlovák és más országokból­ szocialista vezetők érkeztek ugyanis a magyar szociáldemokraták har­mincötödik kongresszusa alkal­­mából Budapestre. A Marseillaise hangjaival kez­dődött­­ a megnyitó ünnepség, majd Lehotig Árpád és Lado­­merszky Margit Ady és Kassák verseiből szavaltak. A Munkás­­dalegyletek S­ilvetségének egye­sített énekk­ra a Fél­szocialis­ták círtrsi munkásindulót adta elő, majd Feetboix'n IX. szim­fóniájának fináléját játszotta a Félharmonitai Társaság Zene­kara. A szóló­ részleteket Neme­­tud Lily Németh Anna, Udnardy Tibor, és Jámbor László mutat­ták be. Ezután megkezdődtek az üd­vözlő beszédek. Az üzlethelyiségek védelme Számos külföldi országban külön törvény gondoskodik az üzlethelyiségek bérlőnek védel­méről a háztulajdonossal szerv­ben. Magyarországon az intéz­ményes védelem még nincs. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara 1936-ban készített elv ilyaranyú törvénytervezetet, de ezt az akkori reakciós korm­á­­nyok ő­ süllyesztették. Miután rev­desen sor kerülhet az ü­z­et­­hel viségek forgalmárak felsza­badítására, ez a kérdés újból időszerűvé vált. Éppen ezért a Magyar Jogászegylet és az Ipar­­jogvédelmi Egyesület a keres­kedelmi és iparkamarába ülést hívott össze ebben a tárásban. Ezen­ a törvénytervezet kama­rai előadója, dr Solti­­hszky György kamarai titkár ismer­tette a külföldi jogalkotást és a magyar törvénytervezetet. Az ül­lés végül megállapodott abban, hogy az iparkamara a terveze­tet öntse a mai szellemnek megf­elelően végleges törvényja­­vaslatba és azt terjessze fel a kormányhoz. Orow.h! la men'olen* Tolth Tlhttnér píjgyök könyv® A Magyar Kurír jelenti: 4 ka­rácsony utáni magyar könyv, piacnak megvan a maga érde­kessége. Ugyanis pár nappal ezelőtt jelent meg a nagy ifjú­sági írónak, Tóth Tihamér püspöknek a Vallásos ifjú* című világszerte isme­rt könyvének első része, „Nagy az isten“ orosz­­nyelven. Érthető feltűnést kel­tett a magyar könyvpiacon ez a könyv már csak azért is, mert hiszen orosz nyelven ed­dig bizony alig-alig hagyta el a magyar sajtót ilyen természetű könyv. A könyvhöz az előszót Mindszenti­ József bíboros, Ma­gyarország hercegprímása írta. JIK­BS" AS­a­SSARBEY&R II AJTÓK, ABLAKOK MINDEN 5 MÉRETBEN KIÍSZEN KOLONEL, ÉS STÍLBÚTORA­K, REKAMIÉK GYÁRTÁSA, ÁTDOLGOZÁSA. SÜLŐS*1 LUBTOSABBGYAK­ 11 KOVÁCSOLTVAS LÁMPÁK, ÜLŐKÉK, ASZTALOK, DOHÁNYZÓK EXCENDERPRÉSEN BÉRMUNKA — JEÉPKAROSSZÉRIAK „SÜLŐS" BÚTORVERESVEREIM!­N­­­­ŰJ ÉS HASZNÁLT, MODERN ÉS ANTIK BÚTOROK KORABELI KOMMÓDOK, BIEDERMEIER-SZOBÁK „STÍLUS” MŰKERESKEDELMI 11 MŰVÉSZI KÉPEK, SZOBROK, NIPPEK, VÁZAK, SZERVIZEK CSILLÁROK ÉS PÁRATLAN FINOMSÁGÚ HANGULATLÁMPÁK TELJES OTTHONBERENDEZÉS OLCSÓN, RÉSZLETRE! BUDAPEST, V„ FALK MIKSA­ UTCA I. — TELEFONI 124.969 ! JEGYEZZÜK ELŐ! Magyar fáé ni­tel szerkesztésébre és kiadóhivatala csakis 125-340, 125-347, 125-348, 125-349 számokon hívható. JEGYEZZI­K ELŐ! Okos tanács mt­d a nőnek. Porron-h­i­-krém száraz bőrnek. ELVESZETT I. 30-án irattárcám, okmányok­kal. Megtalálót jutalmazom: Barth, Rákóczi-tex lt. A Magyar Szíinháj a m­agyar szerzők színházai Második eredeti magyar bemutató: * Szántó Armand — Szécsén Mihály — de Frfca Károly | xenés vigjátéka: | MIMÓZA! m «›• Előadások minden este 1 órakor, vasár- S K­rec­a2jiWMSitueM9 | ^ uiKiepcap délután fél 4 órakor a| MAGYAR SZÍNHÁZBAN | Szereplők: Kiss Menyi Pataky Jenő Szigeti Jenő a Rettkay­ Éva Solt­­y György Sugár Lajos | Halassy Mariska Soós Lajos Zách János | FŰTÖTT NÉZŐTÉR! fie kísérletezzen! használja rendszeresen a híres aacxan­edi Kovács-krémet Et­fintell bi arcból szépséjthibáit csodálni fogja Ön is bámulatos hatását. Az arc n.ei,szépül lel­­ifinóen lisita üde­l-et Éjjeli használatra kék, nappali használatra sárga csomagolásba a. Versnytárgyalási kird­etmény. A Budapest Székesfővárosi Közle­kedési Ht. nyilvános versenytárgyalást hirdet; 400 g nátriumeklorat (gaz­, tó) 3000 fm. 2"-os országos, egységes 85 mm. lapos kender nyom at ondó számítására. Uránok és feltételek VII., Akácfa­­utca 15, IV. 438. sz. alatt megtekint­hetők, illetve megszerezhetők. Az ajánlatok benyújtási határideje 1947 február 14 én. 0 óra. Budapest, 1947. január 29. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RT LORETTA YOUNG IZGALMAS VADNYUGATI FILMJE: ÍTÉLJJEKANÖK (Univertal—Mopei-film Mától: ELIT­E ® A ROYAL APOLLO 3. bék­e pralongályi BUDAPEST RÉGI FÉNYE ÉS HANGULATA VÁRJA A BALATON KÁVÉHÁZBAN Gazzdasági fairek — A USA gazdagsága ■ ■ Az első lényeges ellentét • győztes köztársasági párt és Truatan elnök között abban A nagy elvi kérdésben fog kiüt­közni, mi történjen az állam­háztartás fölöslegével? A kor­mány által most előterjesztett büdzsé 37.730 millió bevételt és 37.528 millió kiadást, tehát 202 millió fölösleget irányoz elő. Az 1946— 47 évi költségvetés még 2293 m­llió deficittel szerepelt. Trum­an javaslata az, hogy az 1947— 48. évi fölösleget az ál­­lamadósság törlesztésért fordít­sák. Az elnök üzenete utal arra, hogy az államadósság tetőpont­­je 1940 februárban volt 279 milliárd adóssággal. De ebből december végéig már 20 mil­­liárdot törlesztettek, úgy, hogy az év végén az adósság 259 mil­liárd volt. s Adóleszállítás —­­mondja Truman üzenete — most nem­ volna igazolható. Addig, míg az üzletmenet, a foglalkoztatás és a nemzeti jö­vedelem oly magas színten van­nak, adóbevételeinket oly ma­gas színvonalon kell tartanunk, hogy ne csak folyó kiadásain­­kat fedezzék, hanem az állam­­adósság törlesztésére fordítható felesleget is adjanak.* Ezzel szemben a republiká­­nus párt vezérférfia, Taft, 3—4 milliárddal akarja csökkenteni a kiadásokat és ugyanennyivel leszállítani az adókat. Állás­pontját azzal támasztja alá, hogy az állami adók 39, a helyi adók 10, összesen tehát az adók 49 milliárdot vesznek igénybe, a­ról kb. egyharm­ada a nemzeti jövedelemnek. Va­gyis manden ember 3 mmikanafixá­ból­­—1. a közületi kiadásokra megy. *Ha az adók ennyire fer­ i­hesik — mondja Taft — akkor az adósok ezt a tert! a "Mun­­kabérek és fizetések emelé­ével akarják magukról elhárítani. Ex emelkedő költségeket és emelkedő árakat jelent. Valójá­ban a magas adókat az infláció könnyű eszközével fizetjük. Mindig csak az. infláció az a fegyver, amelynek segélyével a túlzott nyomás kivédhető.* Azt hisszük, hogy a deficittel küszködő európai országok Irigyléssel tekinthetnek a USA-ra, ahol az államháztartási fölös­leg felhasználása a vita tárgya. A jólét mérvét plasztikusan domborítják ki a kölcsönös ta­karékbankok betétgyűjtési ada­tai is. Ez a kb. 15.000 takarék­bank csak a kis betevők meg­takarított pénzét kezeli. A beté­tek átlaga kb. 1000 dollár. Be­tevőik­ száma 1946 január 1-től 1946 július 1-ig 533.090-rel emelkedett és júnlius 1-jn 17.4 milliót tett ki. A betétek össze­ge ped­g egy év alatt, 1945 jú­lius 1-től 1946 július 1-től 14.4 milliárdról 16.2 m­iliárdra, vagyis 1.8 mlliárddal emielke­dett. A «New York Hérald Tribü­ne» egyik legújabb, párisi ki­­adá­s számában A. Verdurand nevű francia olvasó ezt a nyílt levelet Intézte a szerkesztőhöz: «A francia nép többsége tudja, hogy a háború a USA-nak óriási k­adésokat okozott­, a franciák örülnek annak, hogy az Egyesült Államok jóféle en­nek ellenére fennmaradt, mert ha az egész világ tönkrement volna, akkor ki segíthetne most a régi világrésznek abban, hogy helyreállhasson? Ki lenne ak­kor, aki eurónaiak és ázsiaiak millióit képes megmenteni ex éhínségtől?... Amerika jóléte je­­lentős szerepet játszik a világ jólétének helyreállításában.* Tekintsünk mi is ezen a szemüvegen át a USA jólétére és gazdagságára. A tőzsde Pénteken jobb volt a hangu­lat az értéktőzsdén. A nyitás­kor szilárd volt az irányzat, élénkebb üzletmenet mellett. Később a piac elcsöndesedett, de a­ hangulat vég­e barátságos maradt. Árfolyamok: Nemzeti Bank 250—21­0, Kér Bank 73— 72, Pesti Hazai 25, Bauxit 300, Szén 221—218, Nagybátonyi 14, Salgó 14 50—13­50, Ganz 10 25, Rima 34—33,75, Magyar Cukor 290, Georgia 34, Izzó 225, Pre­­her 245—255, Gsehw­adt 1390—­ 1430, 14-es fővárosi 205—215, 27-es fővárosi 2850. Az Autó­­taxira­­150, a Trösztre 50 pont volt. A Kereskedelmi Bank üzemi bizottságának felkérésére Felner Pál, a bank alelnöke előadást tartott amerikai uta­­zásáról. Feilner a Nemzetközi Munkaügyi Bizottság montreali konferenciáján vett részt, de­­ ellátogatott New­ Yorkba és Kaliforniába is. Nem tarthatók vissza a nyugdíjra megérett tanerők A sta­tuszminiszter rend­letet adott ki, amelyet megküldött a főváros polgármesterének is. Ebben súlyosan kifogásolja azt az állapotot, hogy a szó­gála­ti idejüket betöltött pedagógusok nem vonulnak nyugdíjba, ha­nem minden úton-módon pro­tekció igénybevételével szolgála­tuk megho­szabbítását kérelme­zik. Ennek alapján a polgár­mester elrendelte, hogy a teljes nyugdíjra igényt t­artó, szogálat,­­idejüket, ill­eve 05. életévüket betöltött közoktatásügyi alkal­­mazottakat a jövőben minden esetben nyugdíjazzák. • Színházi hírek Váratlan vendég Az utóbbi években Priestley darabjai mind olyanok, mint az angol anyakirályné ka apja. Sem a divatjuk nem változik, sem a szabásuk. Milyen for­mára készülnek ezek a dara­bok? Együt­ül vasból egy jóképű, szépen öltözött, vidám­­társaság. Csupa derű, csupa szív, csupa simaság minden és mindenki és aztán történik valami és egyszerre csak rá­jövünk, hogy...­Különböző közmondásokra jövünk rá. Először is, hogy — „ilyen az élet“. Sőt, mindig ilyenebb lesz. Azt­­án folyton gondolhatunk a kedvenc angol sző ásra: faere is a skelett in every coupboard. Magyarra for­dítva talán ilyesféle: „minden jó család szekrényében ott rej­tőzködik egy csontváz". Végül — és ez a legke­lemesebb — mindg újra rájövünk, hogy Priestley virtuóz szerző, aki tudja, mitől színház a színház. Ez biztos. „Gyomorégész Ship­­szedar — mondja a pesti mozireklém. „Üres németért PriestleyNagyon örülünk, hogy a többféle válságokban evickélő Pesti Színház talált gyorsan egy szabad Priestleyt és legalább is húsvétig bizto­sítva látjuk a telt és jó három, negyedes házakat. A darabról még ennyi köze­lebbit mondhatunk. Nincs is négy hónapja, hogy Londonban bemutatták. Ott most is játsszák. Eredeti ríme: Art inspector calls, ami jóval kifejezőbb a magyar címnél, mert az inspector rendőrfelügyelőt jelent ugyan de a szó ebben az esetben szimbolikus, mert gyökerénél fogva lélekvizsgálatra, bele­­nézésre utal. A történet 1910- ben játszódik egy bőségben, biztonságban élő manchester­­környéki textilfamilia otthoná­ban. A család éppen a gyáros lányának eljegyzését ünnepli, amikor beállít a Váratlan ven­dég, a rendőrfelügyelő és há­rom felvonáson keresztül tartó technikailag remekül megoldott vallomássorozattal kibogozza, hogy egy fiatal lány öngyilkos­ságáért minden szereplő vala­milyen módon felelős. Az In­­spector semmi más, mint a rá­­döbbenésnek valamilyen meg­testesülése. Amikor a felügyelő már az egész családot felrázta, mint coctailt, otthagyja őket, hogy a darab kettős csattanóval végződjék. Ez olyan okos és ügyes, hogy — ami különben ritka — megint az utolsó fel­vonás a legjobb. Priestley en­nek meslene. Az előadás, Sorrsa István ki­vételével, lehetne" jobb is, de az egyes szerepekben esetleg el­képzelhető sztárokat a közön­ség nem fogja nélkülözni, mert a kevésbé hivalkodó erők is szépen helytállnak. Egri István intelligens, dramatikus tende­­xise pedig gondoskodik az egész produkció egyenletesség­éről A kolőnő Somló mellett Leftofot­, Sinkó Sándor, Ráthonyi a férfi­­szerepplők. Hertelendy Hannáé és M­edszenthn Magdáé a két női szerep. Főleg az utóbbi lilnszerű Reesével jód­eparálta az 1910 körüli félnatricius pol­­gárasszony hangját. Stella Andor fordítása tip­­lop, mint egy angol úr a ló­versenyen. Nem lesz itten sem­mi baj. Vámos Magda • A Casablanca „hollywoodi** bemutatója Hétfőn este fél • Arakor a Városi Színházban díszbemutató keretében kerül vászonra Ker­­téss Mihály világfilmje, a Casa­blanca. A színlap, amely e­gy nagy szerelem és egy izgalmi,* kaland története* alcímmel je­löli a film műfaját több ma­gyar nevet sorol még fel így Szőke Szakáll és Peter Lotte nevét, attól eltekintve hogy a film hőse is magyar fiú a já­tékban, László Viktornak hív­ják. A film főszereplői Ingrid Bjergmann, Humprey Bogart és Claude Rannis. A MCPEX „hollywoodi» dísz­­bemutatót rendez, amelynek so­rán Pluhár István konferálja mikrofon előli a megjelenteket, majd a művészi, társadalmi és politikai előkelőségeket kéri fel, hogy néhány mondatot mond­janak a mikrofonjelölt Ab Ifjúság­­ Ünnepe volt a genfi és párisi verseny kitün­tetetteinek csütörtöki díszhang­­verseny-jellegű estje. Rég nem látott tömeg gyűjt egybe . • Zenefőiskola zsúfolásig telt nagytermében az emberek, fő­leg fiatalok, karéjban álltak, hogy meghallgassák Cserfalvit Mendelssohn-, Lchneider Schu­mann- és Lengyel Beethoven, verseny tolmácsolását. A közel­­múltban méltatott művészek hatalmas sikert arattak, a Fő­­városi Zenekar élén pedig most Somogyi állt. Mozik mámra CITY (128-129): Szépek »tép- Olt.) s» v fl U'Zkor ») COP.SO (182-818): Larry Hamillon (sn.) (Előadásért: 144, tó fi szombat 412. vsa.. ö*m 11 V44. WG, Híj CORVIN (339-933): Uda Hsmitk­a (4 fi. 8 vasár és 8uner*ap II. 1 fsj DEOSI (121-313): Lady Hamilton (no.) (EMa'MsoV I fi 8 sz 9 2 is) FÓRUM (139-707): Mrs. Ml-ivor (am. (3. VlS. 8. sz., vas. Cim. Hl2-kor ia) KASVARA (423-901): Szépek szépe (sm.) (I A. K, szomb. vas­ga 0i m. 2 fa) KÖRÚTI HÍRADÓ (Tel.: 222-499): Mafirt Krónika. Orosz, francia híradó. Paripák. A versenytenyésztés esn­­i. Poraid, az autogrammvadász (szülés) Rézkarc. Magyar művészek méterei*. E­ vé­rén előadások: 9-tól 22 óréig. OMNI A CT­: 139- 693): VéRzM (fel M 6­8. S zomh vas 4» finn tsl ROVAL APOI.I.O­­T.: 222-2921. Hová let­ét. dráva viltavfink (amer fi'm) (V.1 !tfi. 8. sz., vas. önnep. Ml is) SCAt.A­CT: 120-150): Pa.izón ht-Ió-ja (4. f 8. sznmb., vas. (inn 2-kor­­t) URftUA (T: 136-888): ffiu'á* On­nét^ Vének b­élószéke (CArinv é- tár, snjeak kfine és kaohódésv (4. 6 9) Vipovj (136-456): Arat a viharnam.) (3.­­ifi. M 8) UTÁNJÁTSZÓ MOZIK. ADY. Szín*; pori tiniwnó D Lenno* (amerikai) (Éióariások­­ S 7) BELVÁROSI­ Várlak (am.) Ch. Boger 'Előadások S 7 ea . és ünnep S) BETHLEN. Boszorkányt ves rni fete­­ecafil (amerikai) Veronika Laka 1H4. 446. ‘'8. vas.. Aon. 2 4. B. 8) RODOGRAF. Hazugság né küt (ma.) (* ;4 'fid l-5. vas ötv. 11*2 ko.­­1 CÁRITÓL: Gőtém (francia) H. Bánj (2­4 fi a vasár finnem­an Hl.' ’’*) ELIT. Ítélnek a nők (a neriksi tit.nl l'ó­ Kfi *48 sz.omb vasárt.ap .:’2) HOMEROS: Csal­lan a csók Hír­adó (3. 7. vas és Ont). S. 3, 7) HUNNIÁS Ismeretlen imádó (amer.) ' S­­ófi vas finn 11 .• kJ Is) IPOLY: Emlékszel mée? (amerikai) (144. M.6. V18. v.. 6 HJ) I. AtTIl Ai Hazuesue nélkül (4. 6. 8. v.. 6. 2 is) KRISZTINA: Öten voltak (ameri­kai) (Előadésok: 3. 5. 7, vas., finn. 1 is) KOSSUTH (Telefoor 127—824): York őrmester (amer) Garry Cooper (H4, V.6, V-8, vasár- és Onnop. 2. 4, 6. 8) I.I.OYD: Társbérlet (amer.) 1 Ak­kor !’-'.l­­46 V»8 sz v 8 142-kor !*­ OLYMBIAs Szeretem nen* tréfa (am.) VW 04 ’fifi (41* V fi 41$ in) OTTHON: Véd* szép s világ ismer.) ('Ál. 46. 48) PAI­ACEi York 4c mester (11. 1. S. 5. 7. 9) PATRIA* Kelet leánya, HiredA (Kosdások 4. 6. 8. szombat. val. és finn. 2 órakor sz) PETŐFI: Ka’.olaszeal Madonna (m.) IM4 ’Afi HU v , fi 43 *44.44. 48) Pi'ÖMX: Gonca Din (amerikai fam) (Flaadások kezd­ete: II. 1. S. 5. 7) RÓNI: Kaviráe (orosz színez) (2. 4. 8, 8. vas., finn. 412. Hl 44. 46. Haj SAVOV. Eskü (orosz film) Híradó 11 .­­(fi U.fi vasár és flm.ep­lé? is) STUD'Ó. f^boR as álstr (fraorfa)­­*4.2 44 46. 48 vas finn 41? (i) RV4RADSAG (Telefon. 2S9—finn). Fe*·er vonat (magyar) (44. 46. 48} TATRA: Nasy kfrviva (amerket) ‡4› U›1 48 vas Onnrnnan 4'› is) TINÓDI. Amtr11 ne» h­'-dfink (4.4. 48. 48) TÚR II. Raffle* * frol­ ko, he'fire (2. 4. 6. 8. V. « V”2) VFSTAt Fiola! Grdfi«ok (amerikai) (10. 15, 2. 4, 6. 8)

Next