Magyar Nemzet, 1947. március (3. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

­ A fVnreSri Sícoéíksp Hádi ítireyú (vAzalracvol végződétt, d« a veneuz ín ui me^wpelésü nob rvatodik he­ya, bútott 41­ méter hán'Ancsai jódul, a távolit Verecc­in-igött, ajrety vis.totu ísljewo ienaaratU, m-ven-igy mint Cáraikor. A papirk­ricsk «Áiítijét :«■­­mesaeteifa i sárta, mily pályával mdgyamiih, de 6 haj­ók­öt».ét elto­­t adii előbb magyar­ázatot adhatdinek. Míta eyef.vl­rf.í 30dté form.ot fisc­­tsd­ a lotsUisrtdr. A többi verseny ■O-eréi a kövedkezdk votak: I. l Ale­­mhteee (tAlS), U. Zvartwk T. (10:10), HI.­ lAAdy Jeé.nyu tiihi S). V. Andría d. (soi-tat. vi, Kupotece­ae­..s), vn Pei­via (ifbtt­, vm. Miss Enskud AW:17), IX. Csibész (10:39).­­ Az ötödik futaroo! két rī(;j!i.en futottá!.. Ai e'se futamet Andrea D., * mÁso­­d­iket Napokon lu’erte Élelmezési üzem Eud»í»£»t teraktfo abszolút ftonkurrendamentes iíti mects jdvedf.lmezéségíje!. iomr*­­Itli Trodam gépeiitett ber«*t*«H»o­ kivéti hvrtra Jtuett «».«» forintért áfádé Tárgyalási megbízottól érinttezé* fel­­vehet# 125-461 talefonon d. e. 8—4 közt IPARVÁLLALÓT keres S minden tételben Jó Kipőségfil mmh GUMICSIZMÁT ínegrételre. Ajánlatokat ,,Ipar­­vállalat 2420“ jóiig. Brockatt J. hirdető­ érc«, Városházá nica 10. V­erseny tárgya­l­ási hirdetmény. A Budapest Székesfővéroei Ktel»­­kedesi P.t. nyilván** v.i­eecsztárig»­­Ust hirdet SOO derek ITHABODA s sálit fá­éira. Őrlapok te feltétel­k VII., Ahác­s­­ütcs II. IV. O­ve. alatt átvehetők. A* ajánistok beeyvj'.é*' határ ideje: VM7. d­árcius 18. 6. e. 9 óra. Bsiraewl öséhesISvárstl KSztekrdSsI Rénvénytár*saá­. CakniVeekvát. trrmrgé.* h^!l ki­mondottam tveveeatelt hatyi kés­­vivelöt keresünk konkcrrcccia­­mentea jtyirtrsinja'nk terjooz.teére kizárólag szakmabeli o!»írendé érák leütnie*­séf kár­­jak HKÍIEL'LEL ÉDEsít'AR. VI. R&zaa-utca nyolcvanban Írnék Garázs nappal is megmossa kocsiját Ság­vári-tér 1. Te­.. 123-229 • jútN ru. Víz a f ii* 3 A. reakció fogalmát nagyon L.elyeáiw. i.ssárta Gerő minisz­­ter, midőn parlamenti beszédé­­bi.'i kijelentette, hogy «a tiak­­emberekre nem szabad azt sa cudar.!, hogy reakciósok, mert sikl dolgozik az nem reakciói. » ■— Ebből aztán nyi van a* is lííiVeikesk, hogy a l egeredm­é­­n­yezőbb han; a reakció ellen. Munkához juttassz mindenkit, aki dolgozni szeretne. PártV. M tárgyalások a városfelaáa A városházán március 4-én, kedden pártközi megbeszélések kezdődn­tek. Megtárgyalják as­zkhiáns teendőket. A pártközi m­egbeszéléten döntenek a fő­városi alkalrmazottafe­stitziszen. Jölétének részteleiről la­ FevToVíJÁk a Roraánlftbati lövis magyar Javakat A liomtfcfl­iában eér alá helyt­ S':'X magyar vagyonokat (ingó) vagy ingatlan vsgyont) a román I.Wef reformja. Az érdekeltek birtokbolletyezésüket a K­omé­­iJed Maij­or Javak Bizottságától terhelik. A taijyl­lság címe: ?minisz'erdl­nökség, Országház. owstí". A» Ih vss­zinüke »55 Kietgfc g.orgsb­atrCH A Balkán Bi­zotság idegenfor­galmi­ szakosz­tálya pénteken fiatatá meg ala­kuló ülését, me­­lyen megválásai viták a tiszti­­jítót. A* eájniki tisztség egyelőre bafak­etlen marad míg ügyvé­­v,m .Kfelnökké át Markos Bélét változtották meg. A feőügyülés soré. V­ár Burányi Nándor, az ÍBUSz e­lnöke nagy­­oi dekli előadást tart bt! «A mn­­­isster idegenforgalom ét a Bal. kint címen, Előadásénak beve­­:'■•is részében várolta i.fdt idegeit­­) .irgn­om nagy jelentőségét a rwccyaiT­écmoUrádtft r peri pont­jából és ismertette Rigókat a helytálló totéskedásekre, ame­lyeket Franciaországba-í­, Cseh­szlovákiában, Orszor­szágban, Svájcban, Belgiumban tíz ido­­i'criiéirgalom újjá»*enreilé*e ér. f'eXébíni életbe léptettek). Beje*­­ mtette, hogy a Balkán-illamot: ' i'rlé’ rövidesen, valóhi infitSég már március 1M61 forintért adnak 7.1 menetjegyeket. Bárrrfnnylrz .M›nyohiitak zn›!$ az iitk­ítósi vi~ •Sürjyok — mondotta ,dr Seré. ?‹yf '— kölcsönösen Uspaaztal­­j­.rrió »z érdeklődés állandó emelkedés* a Bpikán-áltjsmok és A’ill'ynrország között. Az értékes előadást a nagy senmhz­n meg., jelent közönség nagy fáleséssel ■ fogadta, Politiéa, hétvég. kíí'inul'jlísí Tiesth dpRkiVi Emlt&fte! ^ífugotm. Lllí/Cook­ ne EltRtoH. sajtólennékek, A Winnipegben Nemes Gusztáv szerkeszté­sében -m­egjelentő Ka­­nadai Magyar Újság ii­, vala­­iaik­t a Bécsben kiadott Die ' Presse című sajtóterméktől « • postai szállítás jógiit r»eg- ; 'TOtiták. f­ebrub- hó 27-ín. teb­feek ‘0-ifc, heldíis bizetetaának 29-ik évében. Siesezae. arlyen türe.em­mel v­olt azenvedés íj­án r'ssssodta pensoi Jenser us Ünsífii. Ti­rwléw ntercii.i ké­tte d- *. ts |2 órskur Írás ■ karer­esiali teCMló hiloKso­­háziból a rvlormnánus egy­ház szerisisáns szeriB'. Kelléke Sríkké Ulatík­fint, éh JDadea kö.én teteaftte kelsvtt. Kovács Ahn férje, Pál ié­­itc.ni se. Keváts f.». esve­­n ett*. Fél rlaszS. v«je, Aerél S­.itvJw. Aczél rjsvett. Reati iáit. testvérei, tlpb s scsRtik, va­lmint ts ecéuz rokonság névében m­él?3ét­e». lák­í sinRt-Biat öidatják. l:oey « forrón Méretett Fdesést. édzsanya, testvér te roV in, |f ik i ha vau SO.&VOtorínto. . U JJ Á 4 VI T | I I ÁLLAMI smsm e.etétZ Sarsfé^tjiSf •fdhZ’SOé | Bély«»^gyiB|­©k Lapja | LexrÁdi Dezeó szerkezt­­ében | ajásfél évtized óta. Érzőke:­Lór­it 41. | L'utatvén friéu' \ JEGYKIADÁS K­ÜLPÖIOSSI ANGLIÁBA, AUSZTRIÁBA, BELGIUMBA, BULGÁRIÁBA, CSEHSZLOVÁKIÁBA, FRANCIAORSZÁGBA, HOLLANDIÁBA, JUGOSZLÁVIÁBA, LENGYELORSZÁGBA és LUXEMBURGBA F­ORINTÉRT vághatja meg vasúti jegyeit az IBUSZ bpesti menet jegyirodáiban: V, Vigadó­ utca 1—3. (Főiroda.) Tel. 189-200, 380-674, 180.079 V, Vörösmarty.tér 7—8. (Autobua Tours.) Tel. 380-607. VI, Oktogon-tér 8. Tel. 420-683, 421-714. VII, Rákóczi-út 70—76. (Magyar Divatcsarnok.) Tel 225-164. I, Krisztina-körút 141. (Nemzeti Hitelintézet.) Tel.­­120-430. XI, Bartók Béla-út II (Péch M. Ker. Bank.) Tel. 258.192. V, Szent István-körút 21. (Gárdonyi Áruház.) Tel. 120-425. és vidéki fiókirodáiban. Jegyét kívánságra, csekély téríté­s ellenéiben házba* szitlitjah. U,f a m mm mm r m m mm m mm m m m m m mm mm ffiffll S tartunk az libKiai MKI&OK! Illfif gfill ICI URÁNIA Vas ímvAe. 11 tatomm­atom Wtotom to H^IniMia 0 a wsmtP a FILMSZIN 9 AS 8AH ) Üss lat «*. AGBÉL IRÁN NagyvilLatai ktm wapüsoKü 6­.Séi^n cefjáro k­isztett üietetes fe!,r®léii! , reitalAn­b st« rs» beépi­sttséggel, keit* t.l, Ethél-virl-út közeléb­en. Ajánla.o­­k*t „Kenyvá loiut" sctirtre Hirdelvite, So»roryi Bé­a-e­tts. 61Grydst»«jjS SfiáreSa A tőz«d« pénteken változatlanul cae­­tely volt a lözsdei forgalom. A kínálat laegeitp^ödje és az ár­folyamok úgy a részvény, mint kotiiingpiacon govilek estek. A zár­­áskor is c*e»de» volt a han­ginál. Árfolya­mok: Nemzeti Bank 2­0, Kereskedelmi Bank 17, K­rasciie 16, Kőszén 152— löl, Salgó 12.50, Ganz 8.60— 8.35, Kun­a 24—23.75, Trusil 34.60, Magyar cukor 740, Geor­gia 30.60, Dreher 200—100, Gschwíndl 1.1­00, Vasút tor. 15—14.50, 14-es fővárosi ISO. A Népszövetségi font ''80—800, a Népszövetségi kölcsön hol­landi font Wai'aa 220 péna, kö­ Vés nél­kül. 27-es fővárosiban semmiféle jegyzés nem fordul elő, Leszámítoló Bank 7 és fél­­száza­lke­r, do­lárkötvény 1350 áru. Baux­­ban is 230 forinttyi kínálat volt anélkül, hogy vé­teli ajánlat jelentkezett volna. Büntetések és jutalmak a NIK-nél A NIK nagy értesü­léseket tesz, hopp a m munkajegyeknél megszilárditsa. Igazolatlan mu­­lasztás címén a nehézipari vál­lalatoktól 252 elbocsátás történt. Kből 86 esik a MÁVAG diós­­győri telepére, 43 a Rima ózdi ki­öveire. A Weiss Manfrédnál Sz­essibe­n volt szü­kség ilyen ilijérdcedévre. Egy MÁVAG autó­­szerelőnek, KiHr.János­i József. ttak 600 forintot fizettek ki ju­talom fejében első részlet Gya­­nánt, ezért az új karbur­átor szerkesztése ízörtt­ érdemeket szerzet. Két alkalmazott félhavi fizetést kapott, mert a raciona­­lizálást elősegít­ette. A WM házi­ nyomdájának fit alkalm­azottja ICOO—10419 forint futamat ka­­pot, miert a nyomdai Jewsazeket házilag eléshitette. Kiiléznél s férnie József lke­serűval! elősegíti a gyógyulást. Kérdezze meg orvosát. A Adtjsvtiszt btjgyel ks­­etaég koR­­Enti fortélya értesiti e iwisyel éltsin­­pelgiTOka!, Itegji a vertó M­ögy*n­­­öluUriviti a Magyarorsíésoa bki lengel AllahripolKárolt uvi'vátu(irtásba vátelk­ek határidejét 1947 rcárcitia bi-is mcRhoEEi'Rb'at­­ot!» Bbdána a Magyar Nemzet éa Szabad száj részéra előfizetést és hirdetést felvesz Beda és Hódra Iroda, 11. Mártirok­ útja - 46. sz­al. Telefon: ISI—020. Vegyem PLOIIETTE rooget, ajándék szejkendővel. A NSlsíntsó Ipssz teszül* 8 va­­sárnap tak­íntta meg közgy­íilé­­sát, melyen e­sté­kké egyhangú­lag Dmzankó Györgyöt válasz­tották meg. A­­­özgyűlési során az ipar jeleseit éktoklvl és aranyérmével tü­ntette.", ki. Az ipari kérdések kapcsán fel­szólalt dr Sipeki Géza iparü­gyi min. tanácsos, a polgárm­e­ster képviseletében dr Halász Pál főjegyző ía még­­trónus ki­küldőtt. ­agyark­at! Blffiusílárségi hírek GAfK­O.-Rökön­­ kora esti órák­ban a stegya!Ja­úl és Sárhegyi­ül tar ki in három Mmcreden férfi megn­árrmolta Horváth Lajos szómadarabi földművest.. Telje­sen levetkőztették és pénzát el­­'■aboilik. — Éjfél t­tán egy óra­kor Lertgytl József mozdony­­vezető!­f Ferencváros, pálya­­udvaron, demik­or a sínek között haladt, három ismeretlen férfi leütötte. A nyomozás szerint vonatfosztogatók a tettesek, Lengyelt a MÁV-kórh­ázba vitték.­­ Fissz Gyula taxisofőr kocsi­ját éjszaka fél 3-kor a Gyön­­gyösi­ úton négy férfi meg akarta állítani, a sofőr azonban tovább hajtott. Az egyik férfi a kocsi után lőtt, de nem találta el. A gengsztertámadások ügyé­ben a rendőrség nyomozást in­­dított Tenk­r Mór is­ keretes arany­­ügyével kapcsolatban s gazda­ság­rendészeti ügyosztály nyo­mozói házkutatást tartottak LVeL-sz Lipótné Isákóczi­ út 14. számú házban levő lakásában, ahol összesen mintegy két kiló súlyban ékszereket, tízkoronás aranyakat és egy­éb aranytár­gyakat találtak­. A lakásban tartózkodó Réti Sándor órásnál néhány gras­sm törtarany volt A lakásba megérkezett a ház­kutatás alatt Schiller Miksa ék­szerész, aki azt, vallotta, hogy a megtalált aran­ytárgynak az a tulajdona, m­iután nemrégen feleségül vette Weisznét Be­vallóim, hogy a közös lakáson kívül a József­ körút 2. számú házban egy ír­ bérleti szobája van. A detektívek ott fe ház­kutatást tartottak és mintegy fél kiló súlyú be nem jelentett aranytárgyat találtak. Schillert letartózta, Schillerné és Réti ellen pedig eljárás indult. Vincze Mihály 43 éves állás­­nélküli pincér a Népszínház­­utca sarkán lévő Tinódi-söröző­­ben felemelt karral, nyilas módon köszönt, éltette Szálasit, a de­mokráciát és a pártokét pedig szidta. Az államvédelmi osztály népügyészségi kirendeltsége őri­zetbe vette. Ugyancsak őrizetbe vették Borsos Juliánon 83 éves kór­házi ápolónőt, aki a Nőszövet­ség egyik legutolsó ülésén a csónakok beszéde alatt a demo­kráciát szidta, faj és felekezet ellen izgatott Péntekre virradóra hmnerett a tettesek kasszafúrást kíséreltek meg a Pischinger-tortagyár Vö­­rösmarty­ utca 61. számú ház­ban lévő helyiségében. A be­törőket megzavarták, tómene­­kültek.­­ Sikkasztás miatt előzetes le­tartóztatásba helyezték Stein Zsigmond kereskedői, aki több­ségtől bizományba árakat vett át, azok ellenértékével azonban nem számolt el. A Szent Imre-gyógyfürd­ő 7. számú kabinjában felakasztotta magát egy ismeretlen férfi. Mellette a földön egy üres rumosüveget találtak. Még nem tudják, kicsoda. Káli Nagy Kálmán jogszigortől, akinél egy csőre töltött pisztolyt találtak, átadták ez állam­védelmi osztály népügyészségi kirendeltségének. Rögtönít­élő bíróság elé szerv. Péntekre virradóra a mag­­dolnavárosi pályaudvarig ki­gyulladt egy tehervagon, amely­ben a Magyar-Angol Cérnagyár tulajdonát képező gyapotszállít­­m­ány volt. A tűzoltók másfél­­órai munkával eloltották a tű­zet. A rendőrségen őrizetbe vették Schmitz Arnold András 55 éves ügynököt, aki a különböző vál­lalatoktól textilvásárlásra át­adott 2­­000 forintot elköltötte. Model Jenő 28 éves kertész többizben pretektívnek adta ki magát és kisebb szélhámossá­gokat követett el. Elfogták. Barna Istvánnak, a Tip-Top­­espresso tulajdonosának Fial­­gyítrlmán­yú autóját ellopták. Most a kocsit Duna,haraszti köz­ség határában — leszerelve — megtalálták. ty­árosítási Isarelá­k­ Március 7-én és 8-án, valamint 19-én és 20-án ismét kukorica­­napokat tartanak, ezekre a na­pokra érvényes kenyérjegyekre kétnapi adagnak megfelelően 40, illetve 30 dk. tengeritisztet osrtan el. A Fővárosi Földhivatal fel­­hívta az illetékessége alá tar­­tozó községi elöljáróságukat az új gazdák és telepesek fokozot­tabb támogatására. A fővárosi fürdőkben az ost­rom után sok lopás történt, amelyekért a főváros kénytelen volt U0­ százalékos kártérítése­ket fizetni. A tisztifőügyész most olyan értelmű felterjesztést in­téz a kormányhoz, hogy a für­dők kár­térítési kötelezettségét a jegyár, ötvenszereséig kor­é­tozza, nagyobb ötszög erejéig csak ab­ban s­z esetben, ha a fürdő­­vendég a tárgyat letétbe helyezi és az onnan veszne el A fővárosi törvény előkészí­tésére kiküldött bizottság foglal­kozik a főváros törvényható­sági bizottsági tagok össze­fér­­ve­­letlensségének rendezésével A főváros közel­mezési al­bizottsága József Móré elnök- ü­lésével tértős! ülésén foglalko­zott a tojáspiac helyzetével. Fel­kérik a Gazdasági Főtanácsot, szorítsa korlátok közé a tojás­­exportőrök tevékenységét. Elő­­terjesztést tesznek a közellátás­­ügyi miniszternek, hogy a vágó­­hidakon­ termelt fehéráru 50 százalékát a főváros vehesse át a kórházak és a hatósági kárty­­hák számára, a másik 50 száza­lékot pedig általános közellátási­­ célra fordíthassák. Kérik a kor­mányt, hogy az Amerikából ér. Érkező R30 vagon gabonát a vető­mag leszámításával kizárólag a lakosság kenyérellátására hasz­nálják fel. Megsürgette a bizott­­ság a burgonya-­elszállítás sza­baddá tételét, majd a pest­ környéki kertgazdaságok támo­gatásával foglalkozott. A Jugoszláv klub március 3-án, vasárnap délelfk­t fél 11 órakor a klub helyiségeiben (VI. Andrásov-4­­77. U. em.) évi récden házsg ülést tart. AszisiSzáid hircsá VidAta­líísértet Művész Színház Várkonyi Zoltán nemrég Lon­­donban járt és Pestre hozta az angol főváros egyik legkedvesebb színházi sikerét, az immár szám­­ta harvszor játszott Noel Coward vígjátékot Eredeli címe: lil­ihe spirit. Film is készült belőle és Noel Coward megint egyszer bizonyíthatta, hogy ő az angolok Molnár f­erence. Hason­ló színpadi rutin, leve­gős, áttetsző szerkezet, melyet egyetlen ötlet köré építettek, pattanó kezekre korongolt dia­lógus, ami, azonban belü­lről épp­­oly üres és könnyű, mint az asztali teniszlabda, mindez meg­engedi a párhuzamot a k­ét szín­­padi szerző között. Szívesen el­­ismerjük, hogy a Vidám kísérte! az idei tél legügyesebb vígjáté­k­a és mindenképpen tündéri csacsiság Nem igényli a nagyképűséget és talán Noel Coward sem venné tőlünk sokan, ha a mit­­itész frázisai helyett egyszerűen női szpiminel közelítünk vidám kísérletéhez. Minden nő tudja, hogy egy öreg év megszokott ruhadarab tavaszán átfrissü­lhet, ifjabbá és ingerlőbbé válhat, ha a díszítéseket, az accessoire-nak nevezett kiegészítőket, kalapot, táskát, kesztyűt, kicseréljük, di­­vatosítjuk. Nos, Noel Cowards rém tett egyebet. Itt van egy már ócskának­ érzett, öreg ruha­darab- a francia háromszág. Senki el nem hinné, hogy ez milyen friss és mulatságos lehet abban a pillanatban, ha egy egészen új díszítést találunk írt, meglepő környezetváltozást, amennyiben a háromszög egyik tagját — zsupszi — áthelyez­zük az aszklói dimenzióba és mint hazajáró szellemet szere­peltetjük. A régi háromszögre ásítunk, erre a spiritizáltra gu­rulnunk kell a nevetéstől. íme, ilyen egyszerű egy jó trükk! Persze a kísértetek az asztrál dimenzión kívül, előszeretettel tanyáznak Angliában, ahol az i­de hozzátartoznak egy-egy ház hír­nevéhez, úgyhogy a vígjáték otthon még mulatságosabb, mint nálunk. A téma annyi, hogy a divatos író, aki első feleségének hét esztendővel ezelőtt bekövet­kezett halála után boldog házas­ságban él második feleségével, tréfának szánt spiritiszta szeánszon megidézi az első asz­alon­ szellemét. A kísérlet be­telepszik a régi fészekbe, de te­­kinetikus tünemények tucatjait produkálja, viszont látni és hal­lani csak a férj látja és hallja, ami groteszk bonyodalmakra gombolyítja szegény fejét. Vé­gül a második feleség is elhalá­­rozván, nagynehezen mind a két hölgyet el lehet tanácsolni és a férj felsóhajtthat, végre egyedül. Gomboszfinyi szentimentalizmus nincs az egészben. A kísértetek olyanok, mint az igazi id­om­­alökök, minden valószínűtlensé­gen keresztül mindig hívek ön­magukhoz. Szóval: jellamvíg­játék ez is. Az előadás könnyed és sima. Tolnaii Klári elbűvölően gonosz kísértetké, meg kell dicsérnünk testetlennek ható, csont­os hús nélküli mozgásáért, ami a szí­nészi elültetésnek kellemes cso­dája. Örü­ljünk a viszontlátás­nak Gombaszögi Etával, ő a médium. Komikai erejét nem JSxeml Mit, mi asfedn ! kell méltatnunk. Hesusgal­laa és Ráday Imre, m­it a heroffite szög két élő alakja, vidított. A fiatal Fónay Márta hatánosat­lan tehetséges. A fordítás Stella Adoesta kissé pesties, de nagyon vicces műve. A díszletek és rendezői kifocástalan. Várna* Magó* SvinSzáxS­k­íft*3é‘ saa ésisy «­k Hölgy va lasz Bemutató c fioval Revű Varietében A közönség zajos ünneplés* közben mutatta be pénteken este uj, látványos revűparádé­­ját Er­entha Tedd? sz nháza, a Roifal Varieti. Két rem­ek bohó­zat áll a mű­­or központ álta­l. ,mi ndkettőrcen Sál­amnőn Béla re­meke). Helffiivánsz címmel Ná­­dassy László írj­a.sp­.-ered­et Szterényi Dénes rendjévé. Nagy sikere volt. Az artistaszámok közül br. Alexander-csoport szenzációs mutatványa tetszett a legjobbak: Halálugrás a zsi­t­­lrin. Ha­moy Imre új magán­­számaival aratott tapsokat. A műsor női főszereplői: Tihanyi Magda, Gyene* Magda Dar­mi Marika Szárit­hó Kiári Barna Anni é, Béri­k Na* ’y. Férfi fő­szerepeket pedig :W *olfer László, Körflsny Zoltán, Herthy Andor, Csonka Endre, Surányi Győző és Korda Frigyes alakították. Az előadást Lórfinth Vilmos rendezte, kitűinően A szólótásn­­cosnők közt: Morirtln Farkat Éva, Vértes Köri, Gorfo Margit, Ursu­a. Kor­rakatva Farkat Ven és­­Verne* Hedy tetszettek a kö­zönségnek. Ha Hermoeith-kréik­et vitaest, Jót választott Asazongofli. Koncert rendezései: Koncert mesterbíró, 8 nagy hangú. Jeanne Marié­t hírré, Nino Martini, Oibiopoeoff. Dó­rát!—Fischer Annié, FalkMti, t.o. lelre Banda Ede gordonka est 5-éig. Szlóv. kamarazenekar közt Voits&y Emmy zongoraest 14. Beethoven—Schubert est. Jeanne MMe Darré 19. Cho­pin—Liszt est. Zongorabérlet. HANNA BEMER (Wen) táncestje 12.én A mo­dern táncművészet nagy esemé­­nye (Rózsavöllgyi) LIBERTÁS RENDEZÉSEI A ZENEAKADÉMIÁN Kovács Aladár 9-i­­ (vasárnap Vas) konferanszdélutánján Ka­­rády, Honthy, Fényes K., Kapi­­tiny, Nagykovácsi, Tolnay, Ben­­kő—Ráthonyi, Bródy—Fejér, Dénes—Pethes, Feleky C.—­ Hlisky—Ujbizy, Holéczy, Karaj, Lantos, Urbadi szerepelnek. Ba* vete­lilt mond Balogh Erzsi. MIHAIL STIN­BEY, vígjátékos Eredeti címe: Blithe tenoristája M.én Árts Fioresca és Gábor? Magda közreműkö­désével ragyogó műsort énekel. Zongora- Ferencsik János. Jancsin vonósnégyes 22.en . Pisztrángötös zongoraszólamát Oláh Gusztáv játssza Birday Dénes ssersei­­tje 23-án Máthé Passió 29-én. Eljigylés, Engel Anna (Buda­­pest—Paks) és Munkácsi Láss­ó jegyesek.

Next