Magyar Nemzet, 1947. április (3. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

Bocsássa meg G Gábor Andor, hogy felhívjuk a figyelmét l­eg­­utóbbi cikkének egyik nem egé­­sz­ szabatosan fogalmazott mondatára. Gábor Andorról el­ismerjük, hogy kitűnő stiliszta, d­e az újságírás lázas tempójá­ban még a legkitűnőbb írók is elkövethetnek hibákat . A ma­gyar úri osztályról írja a követ­kezőket: „Feltétlenül vissza akar kerülni az államkassza mellé. Hogy őn lopja el...“ Szerintünk ez utóbbi mondatot így kellett volna fogalmazni: „Hogy el­lopja." Mert az eredeti fogal­mazás kínos félreértésekre ad­hat okot. Rákosi Mátyás mondotta So­­nyban, hogy „a Magyar Kom­­pon­ista Párt többízb­en bebizo­­nyította, hogy egészséges, demo­kratikus viszonyt akar fenn ár­tani az egyházakkal és nem célja eltörölni a vallást". — Nem is lehetne feltételezni józan­­eszű emberekről, hogy megváló­­■ ilhatatlan célt­­ űznének maguk Mit kapni jegyre? A nagy­­budapesti felnőttek és 12 éven aluli gyermekek áprilisi élein, i­­smér jegyének 1 számú szelvé­nyére összesen 30 deka finom­­lisztet, vagy száraztésztát kell kiadni április 15-éig a Községi-, az Általános- és a Lóhúsüzem fiókjainál­ — A nagybudapesti felnőttek áprilisi jegyének cu­­korszelvényére 25 deka, a 12 éven aluli gyermekek szelvényé­re 10 deka, a terhes- és szép­­lató anyák pótjegyének B-szel­­vényére 115 deka cukrot adnak hatósági áron április 15-éig a k­őkereskedők, a Községi-, az Általános- és a Lóhúsüzem fiókjai. A közjegyzői kamara közgyű­lése. A­­ budapesti közjegyzői kamara vasárnap tartotta köz­gyűlését, amelyen a kamara cipőkévé dr Krenner Zoltán, elnökhelyettesévé dr Kis Dezső, titkárává dr Hirkó Boldizsár közjegyzőkét választották meg. A­ közjegyzők és közjegyző­­jel­étek nyugdíjintézetének el­nöke dr Borza Ernő budapesti közjegyző lett. A Magyar Pen Klub igazga­tósági­­ és­ elnöki tanácsa , ülést társott és, elhatározta, hogy a júniusban Zürichben összeülő írói világkongresszusra hivata­los delegátusokként kiküldi Kioit­ai Jenőt és Rubinyi Mózest. A Pen Klub rendes tagokká válaztotta Balázs Annát, Baku Imrét, Tiszai­ Andort, Eckhardt Sándort, Habinot­szky Máriust, Sziráki Juditot, Zsiray Miklóst és Bihari Klárát. (MOT) Dr Hirschler Henrikné pet- H­e­nellázi Brettner Sári fájda­­m­lomtól megtört szívvel se. M­i­lenti, hogy életének értelme, H férje, i • H dr Hirschler tienrik 1! ügyvéd : a legnemesebb ember, a leg- 9 jobb férj és rokon március­­ 31-én, súlyos szenvedés után SS v sszaadja páratlanul nemes fl Telkét Teremtő jelnek. /f Temetése április hó 3-án, fi csütörtökön d. u. 3-kor lesz a a­ Kerepesi-úti temető halottai- M héjából a görögkeleti egyház fi szertartása szerint. j^' Özv. Hirschler l.eóné só-* H­­tömője. Lándori Rezsáné sz. t* Hirschler Éva és Lándori B Rezső. Minden külön értesítés helyett. B 5211—0230—3280. V£rs6!igiáro?a!ás! hirdetmény. Budapest Székesfővárosi Közlekedési III. nyilvános versenytárgyalást hirdet: I com ím. fürdőlepedőanyuig 1300 kg Spanyolnád, 200 db ő*F őr v. Marva'* bőr. 200 db kocsimo ésxivacé*. 4 db írógép (gyári út), •1 d­b fajt **ániástó­­rgyár­ új s szállitására. A meghirdetett anyagok tételenként is migtónlhatók. Az űrlapok és felté­elek VII. Akácfa­­utca 15* IV. cm. 438. Az tiszt me.fi* tekinthetők, illetve mejhr^terhetők. A­z ajánlatok benyujtásának határ­ideje: 1947 április 10-én 9 óra.______ _ NEMZETI | SPORTUSZQDB­­ április 1-én megnyílik Közlekedés: motoros komp-­­ járatlal (oda-vissza összesen 1­80 fillér) pesti oldalról, Szi­­j­get-utcától, budai oldalról a S Manci-híd helyéről. ram! Ki tud­om Mártáról, született 1923-ban, akit legutóbb 1013 május végén, a felszabadulás után megbízható tanuk állítása szerint tel­jes egészségben láttak. Továbbá leérem azt az Eta nevezetű­ hölgyet, ki vele jó barátságban volt hogy kétségig esett édesanyjánál jelentkezzen az alanti címen. Minden értesitést jutal­mazok. Hajdú Imréné, Bpest Szövet­ség­ utca tizenhét, V. 2. vagy Burth­a lakás, Aulich­ utca őt. KŐSZEGEN a fasizmus áldozataiként ideiglenesen elhantolt 2500 mártkrhalért halt bajtársunkat a kőszegi Nemzet Bizottság, Kőszeg városának demokratikus vezetősége és a kevésszámú megmaradt hozzátartozók é­s­­ baljtársak segítségével hazahoztuk és április 3-án, a Felszab­­­badulás évfordulóját megelőző napon, csütörtökön d. e. 11 órakor temetjük a rákoskeresztúri izr. temető hősi parcel­lájában. Koporsóikat a fasiszta tébolyt megbélyegző demokrati-­i­kus magyar társadalom részvéte kíséri utolsó útjukra. Emléküket gyászoló szülők, hitvesek, gyermekek, test­­i vérek, rokonok, barátok és bajtársak soha el nem múló kegyelettel őrizzük. MUNKASZOLGÁLATOSOK ORSZÁGOS ANTIFASZISTA SZÖVETSÉGE és a KŐSZEGI EXHUMÁCIÓS BIZOTTSÁG Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky­ út 5. rem akarok menészülni s­­: „HEINZELMÜINCHEN“-féle Physiolaos B-val renovátor­ral hírtallan szer az egészséges, ter­mészetes hajszín visszanyerésére és az őszülés ellen való védekezésre. Ez a hajvíz erősíti és szépíti a ha­jat, remekül fokozza a haj növését és megakadályozza az őszü­lést a legma­gasabb korig. HEINP­ ICH MÄNNCHEN WIEN Ára: 15 forint. Magyarországon gyártja: TÜKÖR PATIKA BUDAPEST, VI., KIRÁLY­ U. 12. VÁMHÁZ-KÖRÚT legforgalmasabb helyén üzletem ré­­szére női és gyermek CIPŐT bizományba termelőtől vagy nagyke­reskedőtől átvennék. „Egész kirakat'*' jeligére Bra­kner 1. hirdetőjébe, IV. Városház­ utca ui*. A Sexvita - penicillint szállító amerikai Dakota-repill 7000 kgr visszárut vállal Zürich, London, Ne­w Yorkba indul április 3—4-én. TRANSPRODUKT Általános Szállítmányozási R. T., Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky­­út 18. Tel: 127—567, 127—863. .GARBÓ " . A KÉTARCÚ NŐ // SZERDA ESTE dgja DÍSZBEMUTATÓ ROYAL APOLLO­­ CORSO . ÁTRIUM JÖN­ JÖN! KORDA SÁNDOR produkció MERLE O B­E­R­O­N LYDÍA Szerdától: Csütörtöktől: DÉCS! OMNIA SZÍNES EXOTIK­US FILMCSODA ALOMA a Délsziget királynője. Főszereplő: DOROTHY LAMOUR (Paramount—Mopex-film) MÁTÓL PALACE Folytatólagos premierben mutatja, be mától: I | Új előadások kezdete Vsá, y46, 8 fafoW a 3^] jfycmit' fxC cvermellralia //xv^ különlegességek J 'p IV, Kígyó­ utca 5 A világ leghíresebb táncosa: FR­ED ASTAIRE, a világ i leghíresebb éneke­se: BING CROSBY, a világ leghíresebb slágerkomponistája: IRVING BERI­IN egy filmen -EC£S2 ÍVBEN FARSANG HOLNAP PREMIER! Paramount—Mopex-film ________________I T I T I — A .-I -UI.­ Finanszírozót keres 24 éve működő részvénytársaság bankszerű üzletek lebonyol­lásá­­hoz, legalább 20.000 forinttal, in­gatlan és egyéb fedezetre. Haszon­­részesedés biztosítva. Közreműkö­­dés kívánatos, de nem feltétel. Ajánlatokat ,,N­ázk­i­elés“ jeligére Tenzer hirdetőbe, Szerslla-tér 8. Gerő miniszter a bányászokról Vasárnap a rádióban bányász­félóra keretében Gerő Ernő köz­lekedésügyi miniszter „A három­­éve­s len- és a széntermelés­eimmel előadást tartott. Kifej­tette, hogy a bányászok az ipar újjáépítésének az élén állnak. Örvendetes tény, hogy szén­­bányászatunk gyorsabban áll helyre, mint általában az ország ipari termelése. A demokratikus Magyarország mindent megtesz a bányászokért, tegyenek meg mindent a bányászok is a de­mokratikus Magyarországért. Az Utazási Irodák Hollandiai Szövetségétől a Magyar Nemzet érdekes tartalmú levelet kapott annak a cikknek a nyomán, amit lapunk Amsterdami ké­peslap címen február 15-én közölt. A szóban lévő tudósí­tás szezője ama véleményének adott kifejezést, hogy Hollan­diában az utazási irodák Ma­gyarországot kevésbé ismerik. Az Utazási Irodák Holland­ot Szövetsége Amsterdamból erre azt válaszolja nekünk, hogy a közlemény írója valószínűleg nem egy valódi utazási irodá­ban kért felvilágosítást a ma­gyarországi utazási lehetősé­gekről. Hollandiában az uta­zási iroda elnevezést a törvény nem védi, ilyet bárki nyithat, aminthogy Hollandiában sok ilyen iroda működik. A valódi utazási irodákban azonban Magyarországot és az odavivő utakat nagyszerűen ismerik és a felszabadulás óta rendszere­sen árusítják a Budapestre szóló jegyeket is és ebben a viszonylatban állandó forgalom van. Őszintén örülünk a szövet­­ség által küldött levélnek, melynek tartalma arról győ­zött meg bennünket, hogy Ma­gyarországot Holandiában is előnyösen és jól ismerik. Abádi Ervin rajzai. Abádi Ervin, a kitűnő rajzművész, Elmondom... rímmel gyűj­tötte albumba 19­14-es élmé­nyeiről készített rajzait. A ma­gas művészi valőrről tanúskodó alkotások izgalmasan, érdekes élmény-regényt adnak — raj­zokban kifejezve. ilfensark­es­­zét Gazdasági hírek A tőzsde A bank- é­s cukorrészvények iránt mutatkozott érdeklődés a hétfői tőzsdén. Jobb volt a köt­vénypiac is és javult a Rima. Egyébként a forgalom szűk ke­retek között mozgott. A­­ leg­magasabb­­ árfolyamokat zárlat­kor jegyezték. Kurzusok: Leszá­mítoló Bank 15, Nemzeti Bank 225—230, Ker. Bank 06, Pesti Hazai 20, Bauxit 195, Szén 168—162, Salgó 12.75—12.50, Rima 24, Trust 43.80, Cukor 280—283, Georgia 34.50—36, Dreher 230—240, Gschwindt 1175—1150, népszövetségi font­kötvény 755—780, népszövetségi frankkötvény 360, 910-es fő­városi 125, 14-es fővárosi 180— 175, 27-es fővárosi 2225—2240. Kötés nélkül: Belvárosi Takarék 5—6, Urikányi 15 pénz, Ganz 8 áru, Nasici 60 áru, Izzó 220 áru, Polgári Sör 460—165, Gold­­berger 85—90, Wander 160— 170, Papír 500 pénz, Féltén 70 áru, Gumi 125—127.50. Papiros érkezik Svédországból Az MTTI jeleni, hogy — a stock­holmi magyar követség szorgal­mazására — a svéd hatóságok 400 tonna makulatúra papiros­nak és 2000 tonna nedves fakö­­szörületnek kontingensen felüli kivitelét engedélyezték Magyar­­ország számára. Ezenkívül a­­textilhulladék kontingenst to­­vábbi 2 millió svéd koronával felemelték. A vetőmagbehozatal Az egyik gazdasági hetilap arról ír, hogy a dán árpa- és zabvetőmag körül hibás intéz­kedések történtek. Illetékes helyről kapott értesüléseink szerint a földművelésügyi mi­nisztérium csakis a beszerzés és szétosztás terén illetékes. A szállítás lebonyolítása a keres­kedelmi minisztérium hatás­körébe tartozik és a késedel­met a közlekedési nehézségek okozták. Minden remény meg­van arra, hogy a vetőmagvak kellő időben megérkeznek. A textitermelési program a második évnegyedre az Anyaghivatalb­an teljes erő­vel folyik. A gyapjúipar, amelynek felárait éppen az el­­­últ napokban módosították, április—június között másfél­­millió méter szövetet fog gyár­­­tani. Ebből 680.000 méter jut férfiöltöny-szövetekre, 370.000 méter női szövetre, 200.000 méter kabátszövetre, 200.000 méter közszállításra és 50.000 méter takaróra. A pamutipar a következő negyedévben havi 4 millió méter típusúra szállítá­sát vállalja, ha beválik az új árkonstrukció, amelynek alapja a 18 forintos fonalár. A pa­mutcikkek árszínvonala a jö­vőben nálunk is alkalmazkod­ni fog a nyerspamut világpiaci árához és az új árrendszerrel a bonyolult lefölözési rendszer megszűnik. A napokban újabb árufajtákat vettek ki a típus­­cikkek közül, így a cipőbélést és a pályázócikkeket. Nyers­anyagvonalon az ipar kb. 160 vagon orosz pamutra számít és egy nagy svájci cégtől az el­múlt napokban kaptak ajánla­tot a pamutfonodák 5500 bála amerikai nyerspamut szállítá­sára részben hitelre. A se­lyemszövő szakmával a Külke­reskedelmi Igazgatóság hivata­losan közölte, hogy az angol kormány 1947-re 100.000 font értékű magyar misselyemáni bevitelét engedélyezte. (K.) A rizs forgalmi adóját a március 30-án kiadott rende­lettel kg-onként 30 fillérben állapították meg. Munkácsi Ernő: Könyvek és kövek. Munkácsi Ernő, az is­mert történész és művészet­történész, Könyvek és kövek címmel foglalta kötetbe érté­kes tanulmányait. E tanulmá­nyok túlnyomó része az olasz­­országi zsidóság múltjával és művészettörténeti emlékeivel foglalkozik. Széles körök ér­deklődésére tarthat számot az a tanulmány­, amely, a Vatikán­nal kapcsolatos zsidó felira­tokkal és okiratokkal foglalko­zik. Munkácsi Ernő nagy szak­értelemmel dolgozza fel az ér­dekes anyagot. Régi epeköves betegeken segít éhgyomorra egy pohár Ferenc József keserűvíz. Kérdezze meg orvosát! — Házasság. Omoravicai Ungár Jánosné Lövői Katalin (Buda­pesti és P. Kende (Sydney) há­zasságot, kötöttek. (M. k. é. ) ) A kereseti és jövedelemadó új osztályba sorozása mellőz­hető és a következő adóévre változatlanul fen­tartható. Színházi hírek Honthy Hanna felgyógyult és ismét átvette pa­rádés szerepét az Operett Szín­ház sikerdarabjában, az­­Okos mamák­ban, amely diadalmasan halad a 100-ik előadás felé. Ajtay Andor első operettszín­házi szereplése a­­ legteljesebb sikert hozta a népszerű és ki­váló művésznek, Honthyval való duettjéről (Hol van az a nyár...) elragadtatással beszél az egész város. Szombaton, a 75-ik előadáson zsúfolt ház ünnepelte a nagyszerű együt­test, Csikós Rózsit, Komlós Ju­cit, ifj. J­atabár Árpádot, Nagy Istvánt, Gozmány Györgyöt, Ka­zal Lászlót, Zentay Ferencet. ■— Az­­Okos mam­á-ot az idei színházi évad kiugró nagy si­kerét szombaton, április 9-én másodszor közvetíti a rádió Budapest II.-n. A Gutenberg Társaság hang­versenye. A nyomdá­zók Guten­­berg Társasága vasárnap, a Séta operett és dalországban» címben tartotta nagysikerű revü-hang­­versenyét. A nagyszerű művész­gárda minden egyes tagja a nagy­színpadon is megállná he­lyét. Külön meg kell említe­nünk­ Tóth Borisk­át, Kövér Zso­ltét, Pártos Ilit, Kilián Editet; a férfiszereplők közül Környei Lajost, Fodor Jánost és Ottó Gábort, akik szép hang- és elő­adókészségükkel nagyban hoz­zájárultak a hangverseny sike­réhez. A Gutenberg Társaság zenekara Práder Jenővel az élen kifogástalanul teljesí­tette feladatát. Arckrém van sokféle, de... HonnipeltH B.-krém csak egy! — 9 zenekar, 9 jazz,sztár a JAZZVERSENYEN húsvét hétfőn délelőtt VIUI-kor a Fővárosi Operettszínházban.­­ Magyar művész készíti a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa moszkvai palotájának fres­­kóit. Vili Béla elmondotta, hogy a sztálin­grádi harcokat és Sztálingrád felszabadítását kí­vánja a moszkvai palotában megörökíteni. A liechrenwörthi deportált, tábort az orosz hadsereg 1945 április 2-án szabadította fel. Felszabadulásuk emlékére szer­dán, 2-án délután 5 órakor a lövöldetéri Kairó-kávéházban gyűlnek össze. A két és félmilliárd peni­cillint csak az állami és fővá­rosi közkórházak kapják. A gyógyszertárakat a tartalékból fogják ellátni. A penicillin gyógyszertári eladási ára száz­­ezer egységé 18.47 forint, két­százezer egységé 35.56 forint. Halálozás: Id. Tibiássy Béla ny. sz­őv. tisztviselő Budakeszin, életének 83. évében, március hó 30-án elhúnyt. Temetése Buda­keszin április hó 1-én d. u. 3 órakor lesz. Minden külön érte­sítés helyett. .KeAi, 1941 jpri­t 1 Színházi műsor Operabál: Dao Carlo* (fi­órikusi Nemzeti Színház,: Tükör B. 7­ v® Kamara Színház: Romok (7 órakor) Via: Nincs előadás. Belvárosi: Könny A pieda CO .Madách: Egerek és em­berek (7) .Művész: Vidám kisértet (7) Medgyossay: Szakíts helyettem (7) Fővárosi Operett: Okos mak­a (7) Pesti: A váratlan vendég (7) Pod­umi Mesterdárnokok (1s8) Kamara Vitk­etet „Francia" saláta (7) Royal: Ibolyát tessék (7) Józsefvárosi: Ar­abbé­k Mozik műsora ÁTRIUM: Hercegi szerető (francia® (hj­t, Aác, 418, sz„ v„ ü. 412-kor HI CITY (128-1291: Valakit megöllek (am.jl (114. H'6, 148, szouib., vas., ü. 112 is) CORSO (183-813): Uitri (am) C/ i, hfi, H8. ii. 442, v.. ü. 11. 4s t. 4,6 rijH* CORVIN (339-938): Arab éjszakák (am.) (4, 6, 8, vas., am­. 11 és 2 is) DOCSI (121-343): Mindenki­­muzsikája (4, 6, 7, szomb., vas . finn. 2 is) FÓRUM (188-707): Arab éjszakák (am. (4, 6, 8, szomb., vas., aran 2 is) délelőtt 10—3: A háború előjáték* KAMARA (423-901): Valakit megöltek (1, 6, 8, szomb., vas., anu 2-kor is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222 499)- Mafiit, orosz és francia hiradók. Coloradr. l'ope­ v­a hajógyáros, rajzfilm. Szov­jet cirkusz, revü. Mopez híradó. F.győrás előadások: 0-től *2 óráig. M.OYD: Jankee Dodie (amerikai) (b.4, bj6, trS. sz„ v„ n 11 143 is) OMNIA (139­ 693). Bál a Savoyban (414, 146, 1­8, szomb., vas., ürc­ (42) ROYAI, APOLLÓ (222-292)- Hercegi szerető (fr.) (4. 6. 8. sz., v., t. 2) SCALA (120-150): Arab éjszakák (am.) (4­6, 8. szomb . vas. am­ 2-kor is) URÁNIA (136-888.): Az ezred fia (Előadások kezdete: 4. 6. 8 órakor) VÁROSI (136-456): Tarzao Newyork­ban (amerikai) (S. 5. 7' UTÁNJÁTSZÓ MOZIK: ADY: Casablanca (amer.) (S. S. 71 BELVÁROSI: Utolsó dal (magya ) (4 5. 7. v. 1), 3, 4. 5. 6 7) BETHLEN Szerető két arca (4. 6. 8, V . v. 2 is) BODOGRAF: Ópiumkeringő (magyar) I­­A4 148, v ü. ti2. BUDAI VIGADÓ: Tom Tyller kalandjai Vi6, 448. vas., tron. 142. (14 3­6 S) CAPITOL: Lady Hamilton (angol) (Via. V44. %­. 8. V.. v. 4412) F.LITI Csillagok parádéja (Vi4. ’4. V48. 1­ 442) HOMEROS: Nősül a férjem !Hradó (5. 7. v. a. 3. 5. 7) HUNNIA* Szerelmi vihar (amerikai) Híradó (V.4. 106. V48. vasár., ünnep 11. (12) IPOLY: Szép kis család (francia) (bill. %6, 148. vas., ünn. V12-kor is) J. ATTILA: Marika (magy.) (4, 6, 8, v„ n. 2) KRISZTINA: Szováthy Éva (3. 5, 7. v„ fi. V42, 144. 146 KOSSUTH: Ezerarcú hős (orosz) OM. 71.6. (48. vas., ünn 2, 4. 6. SZ­OLYMPIA: Kétágyas hálószoba (am ) (442. 1446. 4­8, vas. u.in 42.12 is) OTTHON: Eskü (o.) (444. 446, 448) PALACK: Alorna (szin­eg amerikai) (11. 1. 3, 5. 7. 9) PÁTRIA: Szemben a halállal (4. 6. 8, sz.. v. 0. 2 is) PETŐFI: Rajongás (francia) Hiradi (M.4 . 446. 448 v..­­ 2. 3 4 446 448) PHÖNIX: Richmoodi rejtély (11. 1, 3, 5, 7) ROXI: Szerelmi négyes (am.) (2. 4. 6. 8. v.. v. H12 V2. 441, 443, 448) SAVOY: Rio Rita (amerikait (444, 4­46, 448, vas., ünn. 442-kor is) STÚDIÓ: Hová lettél drága völgyünk (44­2, 441 446, 8, vas., ünn.­­412 is) SZABADSÁG: York őrmester (amer) (444, 5,16, 4*8) TÁTRA: Ember a láb határon (amer.) (444, 446, 448, v., ú. 1 *2) TINÓDI: Szerető két arca (am.) (V.4. 446 448, v.. 6. 442 is) TURÁNI Torpedótámadás (amer.) Hiradó (2, 4, 6. 8. vas., am­.­­412 is) VESTA: Riecmondi rejtély (am.) (10, 12, 2,­4, 6. 8) — F­ espopf­ ix figetők Igazgatópárt díját a Marsh­all által hajtott Kantom nyert* mefi (10:36) Janka lánya és Hannibál ellen. A túlbecsült Becskéd fia — se­hol. A ,,derbyjelölt“ Repülő és Ta­mara ni. nem indultak. A többi fu­tam nyerői a következők voltak: I. Josephin (10:11), II. Nádor T. (10:30), III. Szirén II. (10:112), V. Jupiter (10:71), VI. Champion Junior (10:92), VII. Cigány (10:22), VIII. Misa Engst­land (10:38), IX. Ibis.

Next