Magyar Nemzet, 1947. április (3. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

Kedd, W47 éprítik 19 Záróra a felszabadulás ünnepén Április 4-én az ország egész területén minden nyílt­ árusítási üzlet délután 6 óráig, a fod­­rászüzletek pedig délután fél 6-ig tarthatók nyílva. Április 5-én, a felszabadulás ünnepén az élelmiszer- és tü­zelőanyag-kereskedések reggel 8-tól déli 12 óráig, a fodrász­­üzletek fél 8-tól 12 óráig, a vi­rágüzletek reggel 11-től délután 4 óráig és a kizárólag cukorkát árusító üzletek reggel 9-től este 8 óráig tarthatók nyitva. Vala­mennyi többi üzletet a felsza­badulás ünnepén zárva kell tartani­ (MTI) Téves hír a tiszta búzakenyérről Budapest polgármesteri hiva­talának félreértett közleményé­vel kapcsolatban a budapesti lapokban olyan hírek láttak napvilágot, mintha ezután tiszta búzalisztből készítenének kenye­ret. A közelátásü­gyi miniszté­riumban illetékes helyen meg­állapítják, hogy a kenyér keve­résére szűkös gabonakészletünk­re való tekintettel továbbra is szükség van és ezután is kever­nek majd kukoricalisztet, ille­tőleg pehelylisztet a kenyérire. Az amerikai gabona beérkezése után a kenyér minőségének je­lentős javulása várható. (MTI) Az Ernst Múzeum kiállítása Három művész gyűjteményes kiállítása nyílt me­g szombaton az Ernst Múzeumban. Órabér Margit Perlrott Csaba Vilmos és Szobotka Im­re képei töltik meg a múzeum négy termét. Günther Margit­­ és Szobotka Imre egy-egy teremben, Perlrott Csab­a pedig két teremben és az előcsarnok egy részében mu­tatja be munkáit. Az udvariasság szabályai sze­rint beszéljünk először Graber Margit műveiről, amelyek kö­zül nekü­n­k elsősorban kréta, tus és szénrajzai tetszettek, a Vonalak kitűnő vezetésével, to­vábbá „Anyám?" című röls­rajza, amely valami különös emberi mélységet tükröz. Perlrott Csa­bát indulatos temperamentumú művésznek nevezhetjük, aki elsősorban kompozícióival hat. Rendkívül érdekesek csendéle­tei; az a mód, ahogy ezekbe a képekbe lelket visz és a tár­gyakba életet lehet, bizarr más megragadó. Szobotka Imre egy kép kivételével pasztell és olaj­technikával készült tájképeket állított ki. Nekünk ez az egy képe tetszett igazán, „Havas önarckép" című olajfestménye, amely a művész lelkéből árul el egyet-mást. (r. zs.) Világjáró motorkaravánok az angol exportcsatában Exportálni, vagy meghalni! Ez a jelszó és kevésbé pa­­tetikus változatai hangzanak fel nap,nap után Angliában, mely már a háború kellős közepén, rádöbbent, hogy totális szövet­séges győzelem esetén is csak végsőkig fokozott kivitellél bil­lentheti helyre megrendült gaz­dasági egyensúlyát. A totális győzelem be is kö­vetkezett, viszont az amerikai gazdasági előretörés és az anarchizált világpiac átrétegező­­dése következtében az angol gazdasági élet sokkal hátrányo­­sabb helyzetbe került, mint fel­tehető volt. A kivitel fokozása így még parancsolóbb szüksé­gességgé vált, még a hazai fo­gyasztás fájdalmas megszorítása árán is. Termelési csatával kezdődik f­okoz­ott kivitelnek azonban fo­k­ozott termelés az előfeté­­tele. Az erre vonatkozó terve­ket az angol kormány nemrég közzétett Fehér Könyve ismer­teti. E nagyvonalú gazdasági menetrendet *Az 1947-es terme­lési csata, (The Battle for Out­put—1947) címmel népszerű formában most a nagyközönség számára is ho­zzáférhetővé tet­ték. A képekkel tarkított füzet e pillanatban Anglia legnagyobb könyvsikere. Mohón olvassák, vitatják, erőt merítenek belőle s ez eggyel több reményt nyújt arra, hogy a termelési csata körül nem is lesz baj. Annál nagyobb gondot okoznak a ki­vitel útjában álló akadályok. A kivitel fokozásával kapcso­latban felmerült számos gondo­lat között egészen különálló he­lyet foglal el Ward kapitány ötlete, melynek a „ British Ex­port Gazette» is megkülönböz­tetett figyelmet szentel. A. S. W.Ward kapitány, aki 1932-ben a l­ondon­ Cape Trade Expedítion gazdasági tanács­adója volt és az angol ipar dél­­afrikai propagandáját fényes diadalra juttatta, tapasztalatait továbbfejlesztve és rendszerez­ve, megalapította a, Trade Ex­­peditiom Ltd.-et, mely új for­máját jelenti a itúlkereskede­­lemnek. Őfelsége kapitánya Ward kettős feladatot tart szem előtt. Először: hatalmas motorkaravánokat szervez és ezek segítségével a világ min­den részén kiállítja a brit ipar­ termelvényeit.. Másodszor: min­den nagyobb államban diák­­vállalatokat alapít a magán­­cserekereskedelem előmozdítá­sára, hogy ezzel lehetővé tegye a külföldi vásárlók részére az angol áruk megvételét. Ward kapitány 46 ilyen fiók­vállalat­ alapítását vette tervbe a következő hét évre. Az első motorkaraván ez év őszén in­dul el és első útja a délameri­­kai államokba vezet. A konvo­jok hathónapos időközökben indulnak Angliából és Dél- Amerika után az Egyesült Álla­mok, Közép-Amerika, Kanada, Kína és Dél-Afrika következnek sorra. A karavánok két évig lesznek távol Angliától s egyen­ként mintegy 50.000 mérföld utat tesznek meg. Út vonalukat úgy állapítják meg, hogy minél több olyan pontot érintsenek, ahol eddig még színét sem lát­ták brit iparcikkeknek. Egyenruha, kiképzés, tasfegyelem Minden­­ konvoj 60 kocsiból áll és 25 főt számláló személy­zete úgy él ezeken a különlege­sen épített, nagyméretű, lakó­­házszerűen berendezett járműve­ken, mint egy hadihajón és en­nek megfelelően ugyanolyan ka­tonai fegyelemben is. A kara­ván tisztikara és legénysége ter­mészetesen egyenruhát visel és tagjai sajátos feladataik szerint valam­ennyien válogatott szak­emberek. Személyzetüket első­sorban leszerelt katonák közül toborozzák és további különle­ges kiképzésük nyolc hónapot vesz igénybe. Londoni iskolá­juk már meg is kezdte műkö­dését. Valamennyi konvojhoz film­­különítmény tartozik, mely egy­részt mozielőadásokkal szóra­koztatja a felkeresett területek közönségét, másrészt maga is felvételeket készít útjáról és a karavánok kölcsönösen kicseré­lik filmjeiket. A filmelőadások elsősorban az angol gazdasági élet és kultúra propagandáját szolgálják, de kulturfilmeken kívül az agol filmgyártás leg­kiemelkedőbb alkotásait is be­mutatják. A propagandát más­részt könyvek, füzetek és röp­lapok bőkezű osztogatásával is alátámasztják. Szabályos cserekereskedelem A karavánok és fiókvállalatok nemcsak az angol iparcikkek kiállítását és eladását tekintik feladatuknak, hanem­­ ahhoz is segédkezet nyújtanak­, hogy a külföldi vásárlók is vevőt talál­janak termelvényeikre. Ez a kölcsönös segítés — bátran ne­vezhetjük cserekereskedelemnek is _­agy mértékben megköny­­nyíth­eti a brit áruk elhelyezését L­ord kapitány a következő cél­­ral világítja meg e reményét: A Trade Expeditions valamely brazíliai ügyfelének brit gépek­re van szüksége, de nem tud addig fizetni, míg kávéját nem adja el. A Trade Exp. megveszi a szükséges angol gépeket és Ne felejtse el osztálysorsjegyét befizetni. Húzás Kár április 12-én kezdőik Azok részére, kik személyesen veszik át sorsjegyeiket, a főára­­i silók a sorsjegyeket április 8-ig tartják fenn.­­ HI­SZEL JÓZSEF és SZOLEL SZUSI értesítik barátaikat és üzletfeleiket, hogy vendéglátóipar­ ügynökségi irodáink április 1-től Erzsébet-körút 23 (Wesselényi-ú­­t sarok) megnyí­lik. Kérjük szives érdeklődésükkel felkeresni délelőtt 9—12-ig, délután 2—6-ig. Telefon 229-919. V^^^HASHAJTá HORTHY MIKLÓS vallomását közli a­­Leoc­­semaucids húsvéti ssázssal Mi lesz a házmegbízottak kétmillió forintjával? ’ Két megdöbbentő haláleset miatt eljárás Indult két ismert pesti orvos ellen Szerkeszti: KEMÉNY ISTVÁN Ára 1 forint ... "'* i"—x Rosol-aímei-magy-u- önálló levelező “c*mTm MÉRLEGKÉPES ÁRUSÁBAN KÖNYVELŐ . .... . . húszéves vezető állásbeli gyakorlattal, hiXBJ-szobák kaphatótt penzióval, megfelelőm elhelyezkedne. ..Diplomás­­ _________________________­­ 2.A jeligére a kiadóba. !■ jlié^ hogy felöltője, ÖLTÖNYE GYŰRÖTT FOLTOS. KIT 152 HTJA? KOVÁID 7*«£SEa / ff "Uttfc I I V? .??*■-«*» C m / VL a * / / l jb fo-ojc-tenag74 g L^aae-.?. J BJJllPfFÉST BUDÁN Karács Ariért háztartási, ^lárekere*­ kedő 01 cim. n. Márti­rok­ útja hitele­síiiiiAiÉ szerdán, 2-án délután 5 órakor, felszabadul** nik kitéve* év­fordulóján találkozunk . ennek ellenében átveszi a bra­zíliai ültetvényestől a rakomány kávét Előfordulhat azonban, hogy Angliában nem talál vevőt a kávéra, de például Új-Zéland­­ban eladhatja. Ez esetben, új­­zélandi fiókvállalata útján jut hozzá pénzéhez és tisztes hasz­nához. Tehát sem itt, sem ott nem ment ki pénz az országból: a brit gyár megkapta pénzét, a brazíliai kávétermelő a szüksé­ges gépeket és az újzélandi gya­rm­atáru nagy kereske­dő a ká­vét A karaván által propagált brit cégek havi 150 font sterlinget fizetnek fél tonna súlyú áru ki­állításáért, amiben a szállítási, biztosítási, fi­ra- és sajtópropa­­ganda költségei is bennfoglaltat­­nak. Ez pedig nem több, mint egy átlagos helyi képviselet költsége. Ráadásul azonban a Trade Exp. még le is bonyolítja a kínálkozó üzleteket és a vevők fizetési lehetőségét is elősegíti. Az „exportcirkusz" első dél­­amerikai vendégszereplése elé nagy várakozással tekintenek angol gazdasági körökben. Gáspár László Irodalmi pályázat a Virág­­kedvelők­ Egyesületében A Virágkedvelők Egyesületé­ben meghitt hangulatú ünnepség zajlott le. Az egyesület *Virág (növény) az ember életében* címmel irodalmi pályázatot hir­detett, melyen részt vehettek Budapest összes iskoláinak nö­vendékei. Eg­nek a pályázatnak eredményét hirdette ki az egye­sület csütörtök délután és osz­totta ki a nyertesek között a díjakat A legjobb dolgozatok írói pénz- és virágjutalmat kap­tak, az ügyes fogalmazású ele­mista pályázóknak pedig Sán­dor Arnoldné, az egyesület ügy­vezető elnöke cukrot és kis zöldnövényt ajándékozott. Az első díj nyertese Fodor Pál, a Madách-gimnázium VIII. osztá­lyú növendéke. A földreform befejezése A föld­művel­ési kormányzat hétfői értekezletén megjelentek a mezei földhivatalok vezetői és a telekkönyvi csoportveze­tők. Veres Péter építésügyi miniszter hangoztatta, hogy­ a telekkönyvvezetéssel jogbizton­­ságot kell szolgáltatni a föld­­birtokpolitikával kapcsolatban földhözjuttatottak számára. Bárányos Károly földművelés­ügyi miniszter a nyugalmi ál­lapot megteremtéséről beszélt. Hajdú­­ István, a földhivatal ve­zetője közölte, hogy 227 köz­ségben már befejezték a telek­könyvi munkálatokat, mellyel egyidőben 1,409 000 hold föld­területen a műszaki munkák és a kiosztási tervezetek elké­szítése is befejeződött. 1660 községben körülbelül 1,7 millió kát. holdon most folynak a mérnöki munkálatok és csupán 309.000 hold, vagyis 2.300 érintett község az, ahol a szak­emberek még nem kezdték meg működésüket. Az összeesküvők iratait ismertették A Magyar Országos Tudósító jelenti: Hétfőn reggel 9 órakor nyi­­totta meg Jankó Péter tanács­elnök az összeesküvők bűnpe­rének folytatólagos tárgyalását. Az iratanyag ismertetésére ke­rült sor. Először Donáth György dolgozatát ismertették, amelyben többek között meg­állapítja Donáth, hogy az el­múlt huszonöt esztendő a gaz­dasági és szociális fejlődés út­ján indult el. 1944 október 16-ának katasztrófáját nem abban látja, hogy a háborút tovább folytatták, hanem hogy az államfőt kiszolgáltatták a németeknek.­­ Ezután Szentmiklóssy István «Magyarország problémájának lényege 1946-ban» című dolgo­zatát olvasták fel. Ebben újabb háborúra számítva oroszellenes politikát követel. Felolvasták, a Magyar Közösség avatóbeszédét és fogadalmi szövegét. A vád­lottak az ismertetés után kije­lentették, hogy az avatási szer­tartást a felszabadulás után mindig Fáy Aladár végezte. Ezután ismertetésre került az 1943 májusában kibocsátott FÉB-anyag. Ebben a Magyar Közösség vázolja tagjai előtt a magyar faj jellemző típusát. Az 1943 szeptemberében kelt FÉB-anyag ismertetésében szó van a zsidó világuralmi szánd* dékról, továbbá arról, hogy a bolsevizmus az értelmiségi réte­­get kiírtja, ezentúl a gondol­­kozni akaró munkásságot és a jobb sorsra érdemes parasztsá­got is kiírtja. A zsidóság csak addig szövetkezik a kommunis­tákkal, míg világuralmát eléri. Kiss Károly, Donáth György és a többi vádlott kijelenti, hogy a felolvasott anyag a Ma­­gyar Közösség FÉB-anyaga. Ezután sor került a faji élet* bölcseleti anyag ismertetésére.­A népbíróság ezután a cHall* gassátok meg testvéreim tuda* tos figyelemmel a magyar böl­cselet tanácsát® című iratot is­mertette, amely a magyar faj uralomra jutásának és térhódí­tásának problémáival foglalko­zik. "­­­ A népbiróság végül a nép­­ügyész kérésére «A magyar kér­­­­dés 1946 nyarán® című iratot imereti. Ez­ a brosúra beszá­mol az ifj. Horthy Miklós­— Szent-Iványi féle iroda munká­járól a háborúból való kiug­rással kapcsolatban. Ezután az elnök a tárgyalást félbeszakította és annak folyta­tását kedden reggel félkilinc órára tűzte ki. Bonyodalmak egy kórház körül Néhány hónappal ezelőtt a Joint támogatásával újból meg­kezdte működését a Budai Iz­raelita Szentegylet Maros-utcai kórháza, amelyet annak idején a nyilasok teljesen elpusztítottak és orvosait, betegeit megölték. Az ötvenágyas kórház körül most bonyodalom támadt. A Szentegylet vezetősége ugyanis nem hosszabbította meg az ideiglenesen alkalmazott orvo­sok egyikének megállapodását, mire az Orvos Szakszervezet — nem várva be a jogviszony tisz­tázására indított per kimenete­lét — „tilalmat”" rendelt el a kórház orvosai számára. A Szentegylet sürgönyileg kérte a népjóléti minisztert és a Szak­­szervezeti Tanács beavatkozását, mert ha az Orvos Szakszervezet ragaszkodik határozatához és fenntartja „tilalmát", akkor az ötvenágyas kórháznak­­be kell szüntetnie működését is gon­doskodni kell az orvosi keze­lésre szoruló súlyos betegek másutt való elhelyezéséről. Bipárnap találtaani magával( ha előbb a nagyenyedi | Kovács-krémé!) használja üde, fiatal lesz orcája !| Éjjelre kék, nappalra sárga csomagolásban, aj A csepeli munkások küldött­sége a kultuszminiszternél Hétfőn délelőtt a csepeli mun­kásság negyventagú küldöttség© kereste fel hivatalában dr Ortu­­tay Gyula kultuszminisztert. A­ küldöttség vezetője kijelentette, hogy a csepeli munkásság nem azonosítja magát azzal a kül­döttséggel, amely az elmúlt na­pokban a szabad választású hitoktatás bevezetése ellen fog­lalt állást. Biztosította a minisz­tert, hogy a szabad választású hitoktatás bevezetésének nehéz munkájában a csepeli munkás­ság egész erejével támogatni fogja. A miniszter tájékoztatta a munkásokat a vallásoktatás kül­földi helyzetéről. Beszédét a kö­vetkező szavakkal­ fejezte be: — Örülök, hogy a magyar munkásság egyetért velem és a demokrácia kormányzat­ával. Vi­gyék szét a hírt a csepeli Sze­mekben és mindenütt az ország­,­ban, hogy ami most történik, az a demokráciáért s az egyéni lelkiismereti szabadságért van. (MTI) Egy 88 éves fiatalember A párisi L'Ordre írja, hogy a 88 éves svéd királyt orvosai el­tiltották a tenniszezéstől. Azóta a király minden reggel­i vadá­szatra indul. Esőben, hóban, fagyban, szélben egyaránt hó­dol új szenvedélyének. Egy svéd újságíró nemrég megkérdezte az uralkodót: — Miért nem golfozik inkább, felség? A 88 éves király így felelt: — Go//? "Nemi Ez öregeknek való sport! RÉGI K.F.T. KERET fatermelőknek vagy kereskedőknek azonnal átadható (épület- és tűzifára) GÁSPÁR, Pozsonyi-út 17. Telefon: Egyszázhúsz—háromötvenSI. HAJFESTÉS TARTÓS OI­DULAJAS Elsőrangú munka, ETOILE fodrász-szálén, IV. Fehérhajó-utca kettő. (Bécsi-utca sarok.) Telefon 180435. ESZTERGAPADOK legmodernebb kivitelben raktárról, egyéb saerssdmfjfvpcji és ssersswfffieh dús választék!­*®. gi­­rjáure, la »TM. Veovisvár keres épületekkel. Irodával rendelkező lsei telepet Nagy-Budapest területén többévi bér­ letre. Iparvágánnyal rendelkezők előny­­ben Ajánlatok „Solveos" jeligére Bloekner 1. hirdetőjébe, Városháza u. 10 in­k an­p VISS JÓZSEF-KRT 23 - VII* ERZSÉBET-KRT 48

Next