Magyar Nemzet, 1947. május (3. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-01 / 98. szám

W ———i——«■—t­dwfyzat aMB":*i­­ nm—— nip i A korszerű emberi j­ogok Az Egyesült Nemzetek már San franciskói alakuló­ közgyűlé­sükön elhatározták és az Egye­sült Nemzetek Szervezetének alapítólevelébe iktatták, hogy­­­z új organizáció egyik legfon­tosabb feladata: az emberi jo­gok megvalósítása és biztosítá­sa. Ugyanakkor elhatározták, hogy rövid időn belül elkészí­tik az emberi jogok korszerű í­r­hartáját, amelynek alapelvei­­hez és intézkedéseihez a világ­­szervezet minden tagállamának alkalmazkodnia kell. A san franciskói döntés sze­rencsére nem maradt — mint, sajnos, annyi más — papír­­határozat. A newyorki közgyű­lés, amikor megválasztotta a szociális és gazdasági tanácsot, kimondta, hogy ez a tanács készítse el és terjessze minél előbb az Egyesült Nemzetek teljes ülése elé az emberi jo­gok új deklarációját, amely remélhetőleg ugyanazt jelenti majd az egész világnak, mint annak idején az 1776-os Füg­getlenségi Nyilatkozat az Egye­sült Államoknak és az 1789-es Emberi és Polgári Jogok Dek­larációja Franciaországnak. Nem véletlen, hogy az Egye­sült Nemzetek közgyűlése ép­pen a szociális és gazdasági tanácsot bízta meg az emberi jogok „kódexének 11 elkészíté­sével. Ezzel azt óhajtotta eleve kifejezésre juttatni, hogy a mo­dern emberi jogok nem mo­zoghatnak csupán közjogi té­ren, hanem azoknak ki kell terjedni a szociális és­ gazda­sági élet minden területére. A megfelelő nívójú és félelem­mentes emberi élet csak úgy valósítható meg, ha a polgá­rok és munkások elidegeníthe­tetlen jogokat kapnak nemcsak az államhatalommal, de a kü­lönböző gazdasági hatalmakkal szemben is! A szociális és gazdasági ta­nács néhány héttel ezelőtt már megválasztotta az emberi jogok tervezetét megfogalmazó albi­zottságát, amelynek elnöke Roosevelt azoj ügye lett. Ez a választás kétségtelenül szim­bolikus jelentőségűnek tekint­hető, hiszen ily módon az At­­­­lanti Charta társszerzőjének és a híms négy szabadságpont kihírdetőjének hitvese és munkatársa került a korszerű emberi jogok kodifikátorainak élére. Mindeddig nem ismerjük azokat a javaslatokat, amelyek az albizottság elé kerültek. Csupán egyetlen egyet hoztak nyilvánosságra. A World Affairs most ideérkezett , száma közli , teljes szövegében azt a Draft­­ Declaration of the Internatio-­­­nel r­ights and Duties of Man-t,­­ amelyet a Mexico Cityben ősz­­i szöült pánamerikai konferencia megbízásából készített az Inter- American Juridical Committee, az Amerikaközi Jogi Bizottság. Ezt a tervezetet most szétosz­tották az emberi jogok albi­zottságának tagjai között. Az emberi jogoknak ez az új javaslata megállapítja, hogy. ..Minden embernek joga van az élethez a fogamzás pillanatától kezdve; ez a jog megilleti a gyógyíthatatlanokat, ügye­fo­gyottakat és elmebetegeket is. Az államnak kel gondoskodnia az életjog biztosításáról, ha valaki nem tudja azt önmagá­nak biztosítani saját erejével." (A nyugati demokrácia hitvallói nem fogadják el azt a hitleri álláspontot, hogy a nyomoré­kokat és gyengeelméjüket meg kell ölni ! Aki a világra jött, az megváltotta jogát az élethez!) A személyes szabadság jogá­hoz — mint az Amerikaközi dög! Bizottság megállapítja — hozzátartozik­­a szabad ki­ és bevándorlás lehetősége is. „A személyes szabadság elengedhe­tetlen feltétele, hogy mindenki szabadon költözködhessén bár­mely állam egyik részéből a másikba és bármikor elhagy­hassa bármely országot." A szabadságjogok szerves ré­sze a Right to Petition the Government. Ez azt jelenti, hogy: Mindenkinek jogában áll egyedül, vagy másokkal p­anasziratot intézni a kormány­hoz bármely közügyben, vagy olyan magánügyben, amely a közügyét sérti. Az ilyen panasz­iratok nyilvánosságra hozatala sem közvetlen, sem közvetett formában nem képezheti bűn­ügyi eljárás, vagy bárminemű üldöztetés alapját.’­ Ez a pont a­­modern emberi jogok kódex-tervezetének egyik legfontosabb szakasza, mert ez tenné lehetővé, hogy minden hatósági erőszak, minden visz­­szaélés és minden jogtalan magánérdek leleplezést nyerjen. Felmerül persze a kérdés. Kí­vánatos-e, hogy az ilyen pana­szokat publikálják? "Nem len­tiére'elég­­ezeket a petíciókat a kormányokhoz benyújtani 'és a büntetlenséget csupán a „zárt­­körben" előterjesztett panasz­iratok számára biztosítani? A válasz így hangzik: Semmiféle garancia nincs és nem lehetsé­ges a „zártkörben" felhozott panaszok kivizsgálására és or­voslására. Egyedül a teljes nyilvánosság garantálhatja az erőszak kiküszöbölését és a visszaélések megszüntetését! Az emberi jogok pánameri­kai tervezete az egész vonalon a legteljesebb nyilvánosság el­lenőrzése alá kívánja helyezni az emberi jogok korszerű tel­jességét! Nincs is más mód az emberi jogok megvalósítására és megőrzésére! Sós Endre A külpfilat­ta hírei A Times jelenti, hogy a brit­­ kormány 500 repülőgépet adott­­ el Törökországnak. Benes csehszlovák elnök ki­­jelentette: „A zsidókérdés egyet­len igazságos megoldása Pa­lesztinai zsidó állam létesítése lenne." Prágában hivatalosan közöl­ték, hogy a csehszlovák pénz­­ü­gyminiszter kiküldöttei hiva­talos tárgyalásokat kezdtek Ausztráliával egy 509.000 fonti sh­k­inges kölcsönről. Jeruzsálemből jelenti a Reuter­­snek­s, hogy ellenőrizhetetlen­­i­.­ek szerint Paleszliniban Tr­­ugo­ Del készíti. Stockholmból jelent­ az MTI, hogy újabb magyar deportáltak érkeznek haza a közeljövőben Svédországból. Az AFV­ szerint­ hivatalosan megcáfolták Truman európai ló­ogatásának hírét. Moszkvából jelenti a TASS- Iroda, hogy Rooks, az UNRRA Vezérigazgatója Moszkvába ér­kezett. Az UNRRA vezériiazga­­tója, amikor Kkv-ből elutazott, elmondotta, hogy volt London­ban, Rómában, Tiranában, Prá­gában és Varsóban, sok helyen látta a németek szörnyű rom­bolásainak nyomát de sehatsen­ tapasztalt akkora pusztulást, mint a Szovjetunió egyes terü­­letfgn át elfífvíti teli teraislfti lakosságát feltétlenül támoga­tásban kell részesíteni az UNRRA európai tevékenységének júniusi megszűnése után is. Károlyi Mihály Rómában nyilatkozott az Interparlamen­táris Unió kairói értekezletéről. Elmondotta, hogy Kairóban az általános vita során ő és Bu­­ckinger Manó szólalt fel, a népességcsere és népvándorlás kérdésénél Orbán László, az alapszabály módosító vitánál pedig Padányi-Gulyás Béla fej­tette ki a magyar álláspontot. A New York Times — mint az MTI jelenti — Sztálin kom­promisszumra vonatkozó ki­jelentését, amelyre Marshall rádióbeszédében hivatkozott, nagyfokú szovjet koordináció jelének tekinti. A New York Herald Tribüne elismeréssel adó­zik a külügyminiszter nyíltságá­nak. A lap véleménye szerint: „A moszkvai konferencia hasz­nos előrehaladás az igazi béke felé." A londoni rádió — mint az MTI közli­­ jelenti, hogy a madagaszkári kérdés könnyen kormányválságot okozhat Fran­ciaországban.­­A szocialista és kommunista párt­ ellenzi a ma­­dagaszkári bennszülött képvise­lők mentelmi jogának felfüg­gesztését. Rauadier helyzete en­®-ff3_ i­n­m­imiiii———————n——————— i m ——iimiib m— mw itii 'ii­mniwn rnnni Amerika csak szigorú ellenőrzés mellett ad segélyt külföldi államoknak Az MTI jelesíti, hogy az ame­rikai képviselőház kedden este — 135 szavazattal 110 ellenében — úgy döntött, hogy megtagadja a segélyt mindazoktól az orszá­goktól, amelyek nem járulnak hozzá­­ahhoz, hogy az Egyesült Államok szigorúan ellenőrizzék a segély hovafordítását. A képviselőház előzőleg — 365 szavazattal 138 ellenében — megszavazta azt a javaslatot, melynek értelmében a Magyar­­országnak, Lengyelországnak. Tizenkét óráig Marshall be­széde vett a világpolitika első számú eseménye, tizenkét óra óta pedig Foster Dulles, a re­publikánus párt moszkvai kül­döttjének expozéja foglalkoztat­ja a nyugati közvéleményt. Dulles beszédének lényege az, hogy az amerikai küldöttek nem jöttek üres kézzel vissza Moszkvából. A republikánus párt külügyminisz­­terjelöltjének. felfogása szerint a moszkvai konferenciának három pozitív eredménye volt: 1. A szovjetorosz külpolitika metódusainak és működésének mélyebb megismerése. 2. Az Egyesült Államok euró­pai politikájának és jelenletének tényleges meghatározása, ,3. A Franciaországgal való kapcsolatok szorosabbra fűzése. Ami az első pontot illeti, Dulles a­­ többi közt ezeket mondotta: — Nem kell naivul abban bíznunk, hogy bizonyos hábo­rús fegyverek terén való fölé­nyünk feltétlen, annál is in­kább nem, mert nem katonai oldalról fenyegetnek bennünket. A szovjetoroszországi vezetők kétségtelenül nem akarnak há­borút. Ellenben nyilvánvaló az, hogy az orosz államférfiak meg­könnyebbülten sóhajtanának fel, hia távoznánk­­Európa te-­ rületéről, amelyen ez esetben automatikusan érvényesülnének szempontjaik, összefogván a két amerikai államférfi­ megnyilatkozását, a közvélemény és a sajtó opti­mistának találja ezeket az ex­pozékat. A washingtoni szónok­latok hevesen nyíltak és őszin­ték ugyan, de nem uszítók és nem türelmetlenek. «A kétségbeesés kalmárai le­húzhatják üzleteik előtt a re­dőnyt!* — írja képletesen egy párisi publicista. Optimizmus csendül meg Moszkva felől is. A kommu­nista párt lapja, a Pravda leg­utóbbi vezércikkében ezeket mondja: — Nem kételkedhetünk ab­ban,­­ hogy a külügyminiszterek lefektették a német probléma­­ megoldásának alapjait. Az érte­kezleten tisztázódott az egyes nemzetek álláspontja a német kérdéssel és a potsdami egyez­ménnyel kapcsolatban. Ez alap­vető fontosságú tény. Még sok nehézség van hátra, de a ha­talmak ellentéteinek kiegyen­­sú­lyozása sohasem volt könnyű dolog. A határozatok, amelyek most Moszkvában meg­szülenek, további tárgyalási alapol szol­gálhatnak és ez a német béke megalkotásához, valamint a vi­lág népeinek biztonságához ve­zet majd. Nagy általánosságban tehát a világ május elsejei ünnepnapon az őszinte és derűlátó szóki­­metálás sugaraiban uigi­ engethtti magát. Egyedül Franciaorság hangulata komor kissé ez ünne­pen, mert a kormányválság, amely egyébként állan­­dián lap­pang a Szajna mellett, kirobban­ni lás­zik. A kommunista párt koloniál­is politikája sehogysem­ egyeztethető össze a többi koa­líciós pártok gyarmati elképze­léseivel. Ezenkívül az államosí­tott Renault-gyár huszonötezer munkása a kommunisták befo­lyása alatt álló francia szak­­szervezeti szövetség ellenére sztrájkba lépett és ennek a sztrájknak a hátterében a kom­munista párt a többi koalíciós párt tevékenységét véli feli­mér­­ni. A hangulat tehát kiélezett. Végül hadd említsük meg, Saitema­mst Ausztriának, Görögországnak, Olaszországnak és Kínának nyújtandó, eredetileg 160 millió dolláros segély összegét 200 mil­lióra szállítsák le. Az amerikai képviselőház vé­gül 1­90 szavazattal 37 ellené­ben — elhatározta, hogy az UNRRA megszűnte után ameri­kai segélyalapot létesítenek Ma­gyarország és Ausztria részére azzal a feltétellel, hogy a jóvá­tételi fizetéseket a segélypro­gram befejezéséig elhalasztják. visszautasította de Gaullenak azt a kérését, hogy a városi sportpályán gyűlést tarthasson és ezen beszélhessen. A tábor­nok három-négy évvel ezelőtt még nem gondolta volna, hogy egy vidéki város elöljárói el­­utasítotják majd látogatását, de az események gyorsan rohannak és e rohanásban sok isten csil­laga hullik le. J. E. Moszkvába érkezett a magyar kereskedelmi küldöttség A Tass Iroda jelenti Moszkvá­ból, hogy a magyar kereskedel­mi küldöttség — Rónai Sándor miniszter vezetésével —­ Moszk­vába érkezett. A magyar delegá­ciót a repülőtéren Szemicsaszt­­nov szovjet külkereskedelmi mi­fronton a terv szolgálatába ál­lítsa a maga több tapasztalatát és tudását. Teljes erővel és biza­lommal hozzá kell fogni a terv végrehajtásához, félre kell tenni minden kishitűséget. Utalt a köztársasági elnök arra, hogy a stabilizáció előtt is több szakértő azt állította, hogy az keresztülvihetetlen. Az eredmény azonban azt mutatta, hogy a stabilizáló valóban si­került. Valószínű, hogy a hároméves tervnek fent tudjuk az összes tételeit teljes mérték­ben fedezni, de nem kételkedni és tamáskodni kell a három­éves terv sikerében, hanem meg kell azt valósítani. — Ma már nyugodtan el­mondhatjuk — mondotta Tildy Zoltán —hogy ha két eszten­dővel ezelőtt valaki azt m­ondta­niszterhelyettes és több szovjet vezető férfiú várta. Anglia ratifikálta a magyar békeszerződést A Reuter-iroda diplomáciai munkatársa jelenti: Nagy-Bri­tannia a „négy nagy" tagjai közül elsőként ratifikálta az Olaszországgal, Magyarország­gal, Romániával, Bulgáriával és Finnországgal kötött béke­­szerződéseket. Miután a brit parlament két háza elfogadta a békeszerződé­seket, VI. György király távol­létében a királyt helyettesítő­ királyi bizottság „királyi jóvá­hagyással" látta el. (MTI) volna, hogy az ország két év múlva itt tart, ahol tart, nem hittük volna el. Valamennyi kül­földről jövő ember — angolok, amerikaiak, dánok —, aki csak megfordul nálunk, solind elámul­­tan beszél arról a különbségről, amely Magyarország helyzete és az általános európai helyzet kö­zött van, annyira előbbre va­gyunk. S ez annak az ered­ménye, hogy reménytelennek­ látszó helyzetekben sem bátor­­talanodtunk el, hanem dolgoz­tunk. Az országnak most el kell indulnia a fejlődés útján s az ország és a nemzet érdeke, hogy ezen a sorsfordulón m­­inden, párt teljes erejével, vegyen részt az­ építésben. A köztársasági elnök beszédét a párt nevében Balogh István főtitkár köszönte meg. (MOV) Párisi tudósítónk telefonjelentése A kisgazdapárt képviselői a köztársasági elnöknél Tildy Zoltán köztársasági el­nök kedden délután fogadta a kisgazdapárt képviselőinek tisz­telgését. ■ Nagy Ferenc miniszterelnök üdvözölte a köztársasági elnö­köt a megjelent képviselők ne­vében. Tildy Zoltán mindenekelőtt utalt a képviselők legutóbbi ki­hallgatása alkalmából mondot­takra. •— Országunk élete megint új korszak előtt áll — mond­ta — a köztársasági elnök. — Hála Is­tennek a politikai békét sikerült megteremteni. Nagy örömmel tölt el, hogy általános szándék ma már ebben az országban nemcsak a­ romokat eltakaríta­ni, de hozzáfogni az ország tervszerű felépítéséhez is. Ez­­t azt is jelenti, hogy a kezdésnél a kisgazdapártnak is ott kell lennie, mert amilyen szinten ez az újjáépítés­ megindul, azon fog maradni hosszú ideig. A munkáitól a­­pártnak minden mozgatható erésére­ lel­ kell ven­nie a részét. Ha így lesz, közös erőfeszítéssel olyan országot építhetünk, amelyben mindany­­nyian szabad emberként élünk. — Hangsúlyozni szeretném a gazdaságpolitikai kérdések sordöntő jelen­­ségét. A­ poéti­kát legnagyobbrészt gazdaság­politikai erők viszik és formál­ják. Mindnyájan tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelés rossz helyzetben van, kicsiny a renta­bilitás, gyenge a hitelellátás és messze vagyunk még a háborús károk helyre­hozatalától is. Meg kell keresni és meg kell találni, s a gyakorlatba is átvinni egész mezőgazdasági termelésünk olyan jövendő irányítását, amely megment bennünket a különben i ham­ar jelentkezhető katasztrófától. Azokban a ter­mékekben, amelyek a magyar mezőgazdaságban első helyen szerepelnek, a ver­ony már je­lentkezik. A közlekedés lehető­vé fogja tenni a mezőgazdasági, az élelmezési cikkek kiegyenlí­tését a világon és ha sikerül a világnak békés úton haladni, akkor ez a kiegyenlítődés hal­latlan gyorsasággal ér el ben­nünket, s itt lehet az ősszel, vagy a következő év tavaszán. Ezért a lehető legsürgősebben meg kell találni a módot, hogy a gazda többet és olyan ter­meljen, amely számára a meg­élhetést lehetővé teszi.­­­ A kisgazdapártnak ebben a munkában teljes­­ mértékben ki kell vennie részét, mert ez­ a munka sorsdöntő lesz a magyar jövő szempontjából. Kiemelte a köztársasági elnök a szövetkezeti kérdés rendkívüli fontosságát. A szövetkezeti kér­désben ne az legyen a párt álláspontja, hogy minden áron keresi a hibákat és a veszélye­ket, hanem a szövetkezeti mun­kából is teljes mértékben vegye ki a részét. Arra kell törekedni, hogy az egész szövetkezeti front ne belső harcból, hanem belső építésből álljon. Szólt ezután a köztársasági elnök a hároméves tervről. Megemlítette, hogy a kisgazda­­párt tervét három héttel ezelőtt megkapta és a többi tervekkel együtt tanulmányozta. A három­éves tervvel kapcsolatban a kisgazdapártnak kü­lönös ár: az a Imarosik­ István beszédt­­ax ügyvédek gyűlésén az ezer éves hagyományokról A Független Kisgazda Párt ügyvédi csoportja a párt helyi­ségében értekezletet tartott, ame­lyen­ részt vett és a párt ügyvéd­tagjaihoz beszédet intézett dr Balogh István miniszterelnök­ségi államtitkár, országos főtit­kár is. — A kisgazdapárt zászlaja az, — mondotta a többi között Ba­logh István — amelyhez minden értelmiséginek ösztönszerüleg is csatlakoznia s a pártot törekvé­seiben támogatnia kell. A kis­gazdapárt programja az ő szá­mára is biztosítja azt a polgári demokráciát, amelyért a párt harcol. Csak zárójolban jegyzem meg, hogy a polgári demokrácia megjelölés voltaképpen pleoniz­­mus és csak azért használom magam is ezt a kifejezést, mert szokásban va­n, h­ogy a demo­kráciát egy-egy jelzővel külön­­böztetik meg. — Egy év elött Győrött mon­dott beszédeimben rámutattam arra,, hogy még mindig nincse­nek itt valamennyien azok, akik­nek a helyük i­s volna. Az in­telligenciának nem­ arról a réte­géről beszélek, amely rokonszen­vezett a német, vagy fasiszta tö­­rekvésekkel. Ezekkel természe­tesen semmiféle közösséget nem vállalunk. De azokról a demo­kratikusan érző emberekről van szó, akik már akkor is demo­kratikusan gondolkoztak, ami­kor ez kockázattal járt. Érthe­tetlen az a tartózkodás, hogy egyesek még mindig nem akar­­na­k kiáltani saját m­eggyőződé­­sü­k mellett s nem láttá­k elérke­zettnek az időt, hogy maguk is lépést tegyenek a 'dom­okr­o'a általuk is áhított győzelme felé. — Tisztában kell lenni , hogy amikor egy ország felépí­téséről van szó, ezt a hatalmas munkát nem lehet csak inari, vagy csak földműves munkával elvégezni. Mind a kettőre egy­aránt szükség van, de az értel­miségi osztály hivatott a nagy tömegek szolgálatára és jólété­nek előmozdítására. Gyakran esik szó a szakérteleméül. Olyan kérdés ez, amelynek szükségét tagadni lehet ugyan, de őszin­tén senki nem vonhatta kétség­be, hogy a szakértelemre szük­­ség van. Történhet, történtek is h­ibák a szak­téletem Iparivá miatt. 1/2 . jószándék, amely egyformán megvan minden koa­líciós pártban, záloga annak, hogy mihelyt megszűnnek a pártpolitikai szempontok, min­,­den párt teljes erejét , oda irá­nyíthatja a szakértelem, jogsze­rűség és alkotmányos szellem’ maradéktalan érvényesítésére* ennek kedvező hatása a törvény-­ alkotásokban el nem maradhat* — Éppen azért azt kérem­ minden jogásztól is, hogy mer­jen kiállni, merjen csatlakozni ahhoz a párthoz, amely a pol­gári gondolat egyetlen hordo­zója, biztosítéka és győzelemre­­vivője. Ez a párt a nemzet jö­vőjét az évezredes hagyományok figyelembevételével akarja fel­építeni. Nem arról van szó, hogy vissza a múlthoz­ csald arról, hogy nem kell felrúgni mindent, ami a múltban jó volt. Nem kell szobrokat ledönteni.. Sokan meglepődtek, hogy ami­kor a Moszkvából hazatért Nagy Ferenc miniszterelnökitől meg­kérdezték az újságírók, áll-e még a szovjet birodalom fővá­rosának főterén az a héttornyú templom, amelyet még Rettene­tes Iván építtetett a cátizmus legsötétebb korszakában, a mi­niszterelnök természetesen igen­nel felett. Érdemes visszaemlé­kezni az ezeréves magyar múlt­ban is azokra az értékekre, me­lyek ennek a nemzetnek leírt annyi válság és viszály között biztosították. Milyen nemzet az, amely ezeréves munkjában nem talál dicsért, szépet, követnivalót,­ nem talál eszményt? A kisgaz­dapárt az ezeréves múlt hagyo­mányai alapján építi fel a de­mokratikus jövőt. Félreértés ne­ legyen: kérdem, ha nem lett­­ volna királyság, meg tudtuk vol­na-e alkotni a köztársaságot? Nem leh­et úgy felépíteni a jö­­vőt, hogy a múlt nagyjait, tör­ténelmi szépségeit és dicsőségét­ ne tisztel­jik A beszédet hosszantartó taps­sal fogadta a hallgatóság. Lé­­nárt Iván nemzrigyv­­isi képvi­selő beszélt még arról, hogy a­ magyar parks­tsápot sohase­m lehet szembeállítani az értelmes­séggel. Megvilágította az ügy véde te időszerű problémáit. Több ügyvéd is fe­lszólalt az értekez­é­sén­y a felvetett kérdésekre­ ■ Erdei Endre, a csoport titkára adta m­eg a felkilágosítást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék